Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole mikrofalowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Estryfikowano natywną skrobię ziemniaczaną długołańcuchowym nienasyconym kwasem olei­nowym w obecności lipazy pochodzącej z Candida antarctica, immobilizowanej na nośniku polimerowym. Reakcję prowadzono w polu mikrofalowym oraz w warunkach ogrzewania konwencjonalnego. Przebieg estryfikacji potwierdzono za pomocą spektroskopii w podczerwieni FT-IR i magnetycznego rezonansu jądrowego 1H NMR, proszkowej dyfrakcji rentgenowskiej (XRD) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Stwierdzono, że otrzymany produkt termoplastyczny wykazuje większą hydrofobowość niż natywna skrobia ziemniaczana.
EN
An attempt has been made to prepare hydrophobic, thermoplastic material through esterification of potato starch with long-chain unsaturated fatty acid. The esterification was conducted in the presence of fungal lipase from Candida antarctica immobilized on apolymer carrier. Reaction was conducted in amicrowave field and, for comparison, under conventional heating. The completion of the esterification reaction was confirmed by spectroscopic FT-IR and 1H NMR methods, X-ray powder diffraction and scanning electron microscopy (SEM). It was found that the obtained product exhibited higher hydrophobicity than native potato starch.
2
Content available remote Wytwarzanie nanocząstek srebra i miedzi w elektromagnetycznym polu mikrofalowym
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad otrzymywaniem nanocząstek srebra i miedzi w procesie przepływowym wspomaganym oddziaływaniem jednorodnego pola mikrofalowego. Syntezy prowadzono z zastosowaniem glikolu etylenowego jako reduktora, AgN03) AgOAc i Cu(OAc)2jako prekursorów nanocząstek i poliwinylopirolidonu K-30 jako stabilizatora wytwarzanych koloidów. Stwierdzono istotny wpływ temperatury i rodzaju zastosowanego prekursora na rozmiar końcowy nanocząstek wytwarzanych koloidów.
EN
The paper presents investigation results dealing with the fabrication of silver and copper nanoparticles in the microwave assisted flow process. The synthesis were carried out with application of ethylene glycol as reducer, AgN03, AgOAc and Cu(OAc)2 as precursors of nanoparticles and polyvi- nylpirrolidone K-30 as stabilizer of colloids. It was found a crucial influ¬ence of process temperature and precursor type on a final size of prepared nanoparticles.
EN
Highly crystalline powders of lead molybdate and tungstate were synthesized by a microwave assisted hydrothermal process in a microwave heated high pressure autoclave. Application of this novel and environmentally friendly technique in the synthesis of these compounds has never been reported before. The influence of a time of synthesis on a crystal structure, morphology and a value of a band gap for both PbMoO4 and PbWO4 was examined. The value of the band gap was determined using diffuse reflectance spectroscopy. For lead molybdate the medium value of the band gap equals to ca. 3.2 eV whereas for lead tungstate it oscillates around 4 eV and does not depend on the duration time of the synthesis.
PL
Krystaliczne proszki molibdenianu ołowiu i wolframianu ołowiu otrzymano metodą hydrotermalną w polu mikrofalowym za pomocą wysokociśnieniowego autoklawu mikrofalowego. Metodę ta można uznać za przyjazną dla środowiska, jak dotad nie odnotowano jej zastosowania do syntezy wymienionych związków ołowiu. Zbadano wpływ czasu trwania procesu na strukturę krystaliczną, morfologię i szerokość przerwy energetycznej proszków PbWO4 i PbMoO4. Szerokość pasma wzbronionego wyznaczono za pomocą spektroskopii refleksyjnej. Dla molibdenianu ołowiu otrzymane wartości oscylują wokół 3.2 eV, natomiast dla wolframianu ołowiu przerwa energetyczna jest szersza i wynosi ok. 4 eV. Szerokość pasma wzbronionego w obu przypadkach nie zależy od czasu syntezy.
EN
In the experiments using sub-Doppler spectroscopy methods the spectral width of an atomic absorption line increases with the intensity of the incident light. This phenomena is well known as a power broadening. In this work we present the results which show the dependence of the line width upon the radio frequency power for a method of an atomic beam magnetic resonance detected by laser induced resonance fluorescence (ABMR-LIRF). The experiment was performed for the chromium atom. The optical transition between Sd⁵ 4s a⁵S₂ --> 3d⁴ 4s4p y⁵ P₃ electron levels was investigated. The transition F = 5/2 --> F = 7/2 in the level 3d⁵4s a⁵S₂ was excited by radio frequency (rf) field. The obtained results have been presented and discussed.
PL
W eksperymentach wykorzystujących subdopplerowskie metody spektroskopowe szerokość spektralna linii zwiększa się wraz ze wzrostem intensywności padającego promieniowania. Zjawisko to jest znane jako poszerzenie nasyceniowe. W niniejszej pracy prezentujemy rezultaty badań pokazujące zależność szerokości linii od mocy pola mikrofalowego dla metody podwójnego rezonansu optyczno-mikrofalowego na strumieniu atomowym (ABMR-LIRF). Eksperyment został przeprowadzony dla atomu chromu. Badano przejście optyczne pomiędzy poziomami elektronowymi Sd⁵ 4s a⁵S₂ --> 3d⁴ 4s4p y⁵ P₃. Przejście F = 5/2 --> F = 7/2 dla poziomu 3d⁵4s a⁵S₂ było wzbudzane za pomocą pola mikrofalowego.
PL
Konsumenci wykorzystują kuchenki mikrofalowe do szybkiego rozmrażania, podgrzewania oraz pieczenia i gotowania posiłków. Dlatego istotny jest dobór odpowiedniego opakowania, aby podczas podgrzewania żywności w opakowaniu w polu mikrofalowym nie uległo ono deformacji, nie roztopiło się, a także nie wpłynęło w żaden sposób na jakość i bezpieczeństwo żywności. Przed doborem opakowania producent musi również podjąć decyzję czy produkt podczas ogrzewania w kuchence mikrofalowej ma uzyskać chrupiącą skórkę, brązowe zabarwienie czy może opakowanie ma być pomocne w ograniczeniu miejscowych przypaleń. Aby dobrać odpowiednie opakowanie, należy znać właściwości materiału, z którego jest wykonane opakowanie.
EN
Consumers use microwave ovens for thawing out a meal, warming up a lunch, cooking a cake and boiling. Therefore the package cannot be deformated during microwave irradiation and also it should not melt, distort or be otherwise affected by the hot food. Manufacturers ought to decide whether the packaging materials should permit formation of crisp crusts or a foil shielding should prevent meal from local overheating. Before making decision, the manufacturers should have sufficient knowledge about properties of packaging materials.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań dotyczące wpływu dawki napromieniowania mikrofalami na dynamikę wzrostu kiełków sadzeniaków bardzo wczesnej odmiany ziemniaka Felka Bona. Materiał badawczy w przedziale czasowym 2-60 s poddano działaniu mikrofal o częstotliwości 2,45 GHz i mocy źródła promieniowania 1000 W. Całkowite dawki napromieniowania zawierały się w przedziale 2000-60000 J co odpowiadało 72,8-3973,5 Jźg-1 jednostkowych dawek promieniowania mikrofalowego. Weryfikacja założonego zadania badawczego - czy możliwa jest stymulacja procesu wzrostu kiełków poprzez napromieniowanie mikrofalami na sadzeniaka - pozwoliła na stwierdzenie, że określone dawki jednostkowego napromieniowania mikrofalami pozytywnie wpływają na dynamikę wzrostu kiełków bulwy ziemniaka.
EN
The paper presents results of the research regarding the impact of microwave irradiation exposure dose on growth dynamics of seed-potato germs of a very early potato variety - Felka Bona. Material under investigation was exposed to microwave radiation at frequency of 2.45 GHz and radiation source power reaching 1000 W within time interval 2-60 s. Total irradiation doses ranged from 2000 to 60000 J, which corresponded to 72.8-3973.5 Jźg-1 of unit microwave radiation doses. Verification of the assumed research problem - if it is possible to stimulate the germ growth process by seed-potato irradiation with microwaves - allowed to state that certain doses of unit microwave irradiation have positive effect on growth dynamics of potato tuber germs.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.