Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 657

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole magnetyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
PL
Przedmiotem rozważań pracy jest jedno z rozwiązań konstrukcyjnych magnetycznych separatorów wysokogradientowych jakim jest separator matrycowy. W polu magnetycznym generowanym przez nadprzewodzące uzwojenie o konstrukcji osiowo - symetrycznej (solenoid) znajduje się matryca (kanister wypełniony elementami gradientotwórczymi w postaci wiórek lub waty ferromagnetycznej), w której zachodzi proces ekstrakcji cząstek z zawiesiny przepływającej przez separator. Wysokogradientowy separator matrycowy (HGMS) pracuje cyklicznie: po okresie napełnienia matrycy produktem magnetycznym (efektywny czas pracy separatora), następuje okres czyszczenia matrycy, tzn. przywracanie jej zdolności akumulacyjnych (czas martwy). Proces technologiczny jest efektywny, jeśli czas napełniania matrycy jest długi, zaś czas martwy - krótki. Wydłużenie czasu efektywnego możliwe jest m. in. poprzez stosowanie pól magnetycznych o dużych wartościach indukcji magnetycznej.
EN
The subject of deliberation in this paper is one of the constructional solutions of high gradient magnetic separators, which is a matrix separator. In the magnetic field generated by the superconducting winding of the axial-symmetric construction (solenoid), there is a matrix (a canister filled with gradient forming elements in the form of chips or ferromagnetic steel wool), in which the process of extracting particles from the slurry flowing through the separator takes place. The high gradient matrix separator (HGMS) works cyclically: filling the matrix with a magnetic product (effective operation time), is followed by period of matrix cleaning, i.e. restoring its storage capacity (still time). The technological process is effective if the time of filling the matrix is long and still time is short. Prolonging the effective time is possible, through e.g. application of magnetic fields with high values of magnetic induction.
PL
Celem pracy było zbadanie wpływu stymulacji sadzeniaków (Solanum tuberosum L.) w zmiennym polu magnetycznym na wybrane parametry wegetacji roślin ziemniaka bardzo wczesnej odmiany Red Sonia (typ ogólnoużytkowy). Sadzeniaki ziemniaka stymulowano w zmiennym polu magnetycznym z wykorzystaniem cewki powietrznej bez rdzenia magnetycznego (solenoidu). Stosowano pole magnetyczne o indukcji w zakresie 20-80 mT oraz czas ekspozycji 1-30 s. Zakresem badań objęto wschody roślin oraz liczbę i długość łodyg roślin ziemniaka. Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Wyniki badań wskazują, że pole magnetyczne zastosowane w odniesieniu do sadzeniaków modyfikuje liczbę pędów rośliny ziemniaka. Nie wykazano statycznie istotnego wpływu pola magnetycznego na tempo wschodów roślin oraz długość łodyg.
EN
The aim of the study was to investigate the effect of stimulation of seed potatoes (Solanum tuberosum L.) in a variable magnetic field on selected vegetation parameters of potato plants of the very early Red Sonia variety (general use type). Potato seed was stimulated in a variable magnetic field using an air coil without a magnetic core (solenoid). A magnetic field with an induction in the range of 20-80 mT and an exposure time of 1-30 s were used. The scope of research included plant emergence and the number and length of potato plant stems. The obtained results were subjected to statistical analysis. The research results indicate that the magnetic field applied to seed potatoes modifies the number of shoots of the potato plant. There was no statistically significant effect of the magnetic field on the rate of plant emergence and stem length.
3
EN
The article presents an analysis of the effectiveness of the Wireless Power Transfer (WPT) periodic system consisting of transmitting and receiving coils. In the analysis taken into account various variants of the system geometry (radius of the coil, number of turns, distance between the transmitting-receiving coils). The influence of variable system geometry and frequency on system efficiency was analysed. The Finite Element Method (FEM) with the using periodic boundary conditions for the analysis was used. Based on the results obtained, it was checked at which system parameters wireless power transfer of the system is possible.
PL
W artykule przedstawiono analizę efektywności układu periodycznego WPT (Wireless Power Transfer) złożonego z cewek nadawczych i odbiorczych. W analizie uwzględniono różne warianty geometrii układu (promień cewki, liczba zwojów, odległość między cewkami). Analizowano wpływ zmiennej geometrii układu oraz częstotliwości na sprawność układu. Do analizy wykorzystano metodę elementów skończonych (FEM) z zastosowaniem periodycznych warunków brzegowych. Na podstawie uzyskanych wyników sprawdzono, przy jakich parametrach układu możliwy jest bezprzewodowy transfer energii
EN
Static and extremely low-frequency (ELF) magnetic fields are exist in hybrid and electric cars. These fields are mainly due to the currents flowing through the car supply circuits, the motor circuits and the battery current. To determine the magnetic field exposure levels measurements were made in driver’s seats. Our results have been compared to those presented in the literature.
PL
W samochodach hybrydowych i elektrycznych występują pola magnetyczne statyczne i skrajnie niskiej częstotliwości (ELF). Pola te są wynikiem oddziaływania prądów przepływających przez obwody elektryczne, obwody silnika elektrycznego i prądu akumulatora. Aby określić poziomy ekspozycji na pole magnetyczne, wykonano pomiary na siedzeniu kierowcy. Uzyskane pomiarowo wyniki zostały porównane z wynikami przedstawionymi w literaturze.
5
Content available remote Magnes Bittera wykonany z wolframu i chłodzony ciekłym helem
PL
Opisano projekt magnesu Bittera wykonanego z płyt wolframowych i chłodzonego ciekłym helem o temperaturze 4,2 K. Obliczono indukcję pola magnetycznego wytwarzanego przez ten magnes, jego moc zasilania i parametry układu chłodzenia. Moc ta jest ok. 104 razy mniejsza, niż moc zasilania powszechnie używanych magnesów Bittera wykonanych z miedzi i chłodzone wodą. Wykazano wykonalność tego magnesu przy użyciu dostępnych obecnie możliwości technicznych.
EN
The project of the Bitter magnet made of tungsten plates and coiled by liquid helium in temperature of 4 K is described. The magnetic flux density produced by this magnet, power supply and coiling system parameters are calculated. This power is about 104 times smaller than power of commonly used Bitter’s magnets made of cooper and coiled by water. Feasibility of this magnet by using of the present accessible technical aids is demonstrated.
PL
Celem pracy jest wyznaczenie pola magnetycznego w przewodach i ich otoczeniu dla układu dwóch przewodów rurowych. W przypadku torów wielkoprądowych z własnymi prądami fazowymi pole magnetyczne w obszarze zewnętrznym jest sumą wektorową pola magnetycznego własnego i pola wytworzonego przez prądy w sąsiednich przewodach rurowych, z uwzględnieniem pola magnetycznego oddziaływania zwrotnego. W przewodach jest zaś sumą pola magnetycznego własnego z uwzględnieniem zjawiska naskórkowości i pola indukowanego przez pole magnetyczne sąsiednich prądów fazowych. Prąd własny, zgodnie z prawem Ampera, nie wytwarza pola magnetycznego wewnątrz przewodu rurowego, a pole magnetyczne w tym obszarze, pochodzące od prądów w przewodach sąsiednich, może być pominięte.
EN
The aim of this study is to determine the magnetic field in conductors and their surrounding areas for a system of two tubular conductors. For high-current busducts with their own phase currents, the magnetic field in the external area is the vector sum of their own magnetic field and the field generated by currents in the neighbouring tubular conductors, taking into account the reverse reaction magnetic field. In the conductors, on the other hand, we have the sum of their own magnetic field taking into account the skin effect and the field generated by the magnetic field of the neighbouring phase currents. The own current, according the Ampere’s law, does not generate a magnetic field in the tubular conductor and the magnetic field in this area which comes from currents in the neighbouring conductors is negligible.
EN
The effect of magnetic field dependent (MFD) viscosity on the thermal convection in a ferrofluid layer saturating a sparsely distributed porous medium has been investigated by using the Darcy-Brinkman model in the simultaneous presence of a uniform vertical magnetic field and a uniform vertical rotation. A correction is applied to the study of Vaidyanathan et al. [11] which is very important in order to predict the correct behavior of MFD viscosity. A linear stability analysis has been carried out for stationary modes and oscillatory modes separately. The critical wave number and critical Rayleigh number for the onset of instability, for the case of free boundaries, are determined numerically for sufficiently large values of the magnetic parameterM1 . Numerical results are obtained and are illustrated graphically. It is shown that magnetic field dependent viscosity has a destabilizing effect on the system for the case of stationary mode and a stabilizing effect for the case of oscillatory mode, whereas magnetization has a destabilizing effect.
EN
The aim of the paper is to investigate an oscillatory fluid flow and heat transfer through a porous medium between parallel plates in the presence of an inclined magnetic field, radiative heat flux and heat source. It is assumed that electrical conductivity of the fluid is small and the electromagnetic force produced is very small. The governing coupled equations of motion and energy are solved analytically. Numerical results for the velocity and temperature profiles, local skin friction coefficient and local Nusselt number for various values of physical parameters are discussed numerically and presented graphically.
EN
A numerical investigation of two dimensional steady magnetohydrodynamics heat and mass transfer by laminar free convection from a radiative horizontal circular cylinder in a non-Darcy porous medium is presented by taking into account the Soret/Dufour effects. The boundary layer conservation equations, which are parabolic in nature, are normalized into non-similar form and then solved numerically with the well-tested, efficient, implicit, stable Keller–Box finite-difference scheme. We use simple central difference derivatives and averages at the mid points of net rectangles to get finite difference equations with a second order truncation error. We have conducted a grid sensitivity and time calculation of the solution execution. Numerical results are obtained for the velocity, temperature and concentration distributions, as well as the local skin friction, Nusselt number and Sherwood number for several values of the parameters. The dependency of the thermophysical properties has been discussed on the parameters and shown graphically. The Darcy number accelerates the flow due to a corresponding rise in permeability of the regime and concomitant decrease in Darcian impedance. A comparative study between the previously published and present results in a limiting sense is found in an excellent agreement.
EN
This paper is focused on the study of two dimensional steady magnetohydrodynamics heat and mass transfer by laminar free convection from a radiative horizontal circular cylinder in a non-Darcy porous medium by taking into account of the Soret/Dufour effects. The boundary layer equations, which are parabolic in nature, are normalized into non-similar form and then solved numerically with the well-tested, efficient, implicit, stable Keller–Box finite-difference scheme. Numerical results are obtained for the velocity, temperature and concentration distributions, as well as the local skin friction, Nusselt number and Sherwood number for several values of the parameters, namely the buoyancy ratio parameter, Prandtl number, Forchheimer number, magnetohydrodynamic body force parameter, Soret and Dufour numbers. The dependency of the thermophysical properties has been discussed on the parameters and shown graphically. Increasing the Forchheimer inertial drag parameter reduces velocity but elevates temperature and concentration. Increasing the Soret number and simultaneously reducing the Dufour number greatly boosts the local heat transfer rate at the cylinder surface. A comparative study of the previously published and present results in a limiting sense is made and an excellent agreement is found between the results.
EN
A magnetic anomaly map of an underwater area indicates the places where the distortion of a magnetic field has occurred. Through the interpretation procedures, a hydrographer can easily indicate the places where the ferromagnetic objects are, then calculate the level of each distortion – by the value of total anomaly – and initially, based on their own knowledge, try to classify the sources of distortion. Objects that induce micro anomaly changes (>30 nT) – like industrial infrastructure, such as pipelines and cables; to unintendingly located targets with ferromagnetic characteristics: wrecks (vessels, planes, cars), military mines, UXO, lost anchors and chains. Interpretation of such a map with the attempt to identify the source of magnetic field distortion, requires a specific knowledge as well as experience. In this article the author presents the research results of dimensioning and location of potential ferromagnetic underwater objects based on a magnetic anomaly map. For further consideration an anchor of buoyage system is taken into account. Geolocation of ferromagnetic sources, contours extraction and dimensioning algorithms of ferromagnetic targets have been carried out in Matlab software. The map of magnetic anomaly enhanced with extracted information was developed in ArcGIS. The analysis was carried out for the purpose of the dissertation thesis and the results are used in further research.
PL
Mapa anomalii magnetycznych obszaru podwodnego wskazuje miejsca, w których występuje zniekształcenie ziemskiego pola magnetycznego. Za pomocą procedur interpretacyjnych hydrograf może łatwo wskazać miejsca, w których znajdują się obiekty ferromagnetyczne, a następnie obliczyć poziom każdego zniekształcenia – według wartości całkowitej anomalii – i na podstawie własnej wiedzy spróbować sklasyfikować źródła zniekształceń. Obiekty, które indukują zniekształcenie pola magnetycznego na obszarach wodnych, mogą być różne. Te wywołujące zmiany pola magnetycznego (anomalia >30 nT) to między innymi infrastruktura przemysłowa, np.: rurociągi i kable, a także nieumyślnie zlokalizowane cele o charakterystyce ferromagnetycznej: wraki (statków, samolotów, samochodów), miny wojskowe, niewybuchy, kotwice i łańcuchy statków. Interpretacja takiej mapy w celu zidentyfikowania źródła zniekształcenia pola magnetycznego wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Całkowita wartość anomalii magnetycznej określa wielkość poziomu ferromagnetyzmu obiektu, a wymiar powierzchni objętej anomalią umożliwia geolokalizację celu i ustalenie jego wymiarów. W artykule autorzy przedstawiają wyniki badań wymiarowania i lokalizacji potencjalnych ferromagnetycznych podwodnych obiektów na podstawie mapy anomalii magnetycznych. Przeanalizowano anomalię magnetyczną spowodowaną przez kotwicę oznakowania nawigacyjnego. Geolokalizacja źródeł ferromagnetycznych, ekstrakcja ich konturów i algorytmy wymiarowania celów ferromagnetycznych zostały przeprowadzone za pomocą oprogramowania Matlab. Porównano i podsumowano wyniki działania różnych filtrów stosowanych do przetwarzania obrazów. Mapa anomalii magnetycznej wzbogacona o wyodrębnione informacje została opracowana w ArcGIS. Analiza została przeprowadzona na potrzeby pracy doktorskiej, a jej wyniki wykorzystano w dalszych badaniach
PL
Na wstępie zostały podane trudności związane ze stabilizacją stanowiska tachimetru podczas pomiarów w geodezji inżynieryjnej. Opisano szczegółowo budowę i sposób użycia dwóch innowacyjnych stawideł do stabilizacji tej pozycji. W pierwszym z tych stawideł wykorzystano podciśnienie, a w drugim pole magnetyczne. Zaletami tych stawideł są skuteczność, prosta konstrukcja, niskie koszty i możliwość samodzielnego wykonania.
EN
In the introduction there are mentioned difficulties in stabilization of tachymeter position during measurements in the land surveying. The construction and applied method of two innovative devices for position stabilization are described in details. Subatmospheric pressure is used in the first device and the magnetic field is used in the other one. Efficiency, simple construction, low cost and possibilities of home-making are main advantages of those devices.
EN
This paper introduces a procedure for finding the position, length, depth, and width of a crack within a material, based on eddy current non-destructive testing. The measured values of the magnetic flux density are used for the crack parameters’ identification. The crack’s position and length are found by considering the differences in the measured magnetic flux densities between neighbouring measurement points. The crack’s depth and width are found by using a stochastic optimization method connected with a finite element model.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono procedurę znajdowania położenia, długości, głębokości i szerokości pęknięć w materiale, w oparciu o badania nieniszczące z zastosowaniem prądów wirowych. Zmierzone wartości gęstości strumienia magnetycznego są wykorzystywane do identyfikacji parametrów pęknięć. Położenie i długość pęknięcia określa się poprzez różnice w zmierzonych gęstościach strumienia magnetycznego między sąsiednimi punktami pomiarowymi. Głębokość i szerokość pęknięcia można znaleźć za pomocą stochastycznej metody optymalizacji powiązanej z modelem elementów skończonych.
PL
Producenci aparatury pomiarowej najczęściej deklarują odporność urządzenia zgodnie z normą PN-EN 61000-4-8 w zakresie do 30 A/m. Dlatego, w przypadku narażenia urządzeń pomiarowych na oddziaływanie pola magnetycznego o częstotliwości sieci elektroenergetycznej, którego wartość przekracza niekiedy 1000 A\m może występować obniżenie dokładności pomiarów, a w niektórych przypadkach brak możliwości ich wykonania. W artykule przedstawiono opracowaną metodykę badań i otrzymane wyniki pomiarów odporności cyfrowego watomierza.
EN
Manufacturers of measuring apparatus most often declare the device immunity in accordance with the standard PN-EN 61000-4-8 up to 30 A / m. Therefore, the exposure of measuring devices to the influence of a power frequency magnetic field, that value sometimes exceeds 1000 A/m, may cause a decrease of accuracy of measurements or even in some cases, inability to perform them. The article presents developed test methodology and obtained measurement results of immunity of a digital power meter.
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie metody różnic skończonych i całkowego sformułowania pola wektorowego do obliczeń rozkładu pola magnetycznego w cienkowarstwowych strukturach, formujących niejednorodne warstwy materiałów laminarnych. Zaprezentowano przykładowe geometrie elementów periodycznych, które obliczano przy wykorzystaniu metod elementów i różnic skończonych, a także określono ich indukcyjność. Scharakteryzowano dokładność proponowanego modelu różnicowo-całkowego 2D w odniesieniu do różniczkowego modelu 3D.
EN
The paper demonstrates the application of the finite-difference method combined with integral vector field formulation to calculate the magnetic field distribution in thin-film structures, which form nonhomogeneous layers of the laminar materials. An exemplar geometries of periodic elements were presented and solved both by the finite-element and finite-difference method, to estimate elements self-inductance. The accuracy of the proposed difference-integral 2D model in relation to differential 3D model were characterized.
16
Content available remote Acoustic excitation of electric field in water solution NaCl
EN
The electric field value has been measured in an electroconducting water solution with NaCl, arising at simultaneously action on it of ultrasound and a direct magnetic field. Basic approaches and scheme of the laboratory device are proposed and designed. The basic characteristics of ultrasonic radiation in a place of measurement of electric field are defined, proceeding from its value and the experimental installation parameters. It is possible to assume, that at constant values of intensity of radiation and a magnetic field the value of measured voltage in the set areas of a body will give the new quantitative information on an organism state. Possibility of use of measurements of electric field for studying of properties of the biological tissue is discussed.
PL
Wartość pola elektrycznego została zmierzona w elektroprzewodzącym roztworze wodnym z NaCl, powstającym przy równoczesnym oddziaływaniu na nie ultradźwiękami i bezpośrednim polem magnetycznym. Zaproponowano i zaprojektowano podstawowe podejścia i schemat urządzenia laboratoryjnego. Określono podstawowe właściwości promieniowania ultradźwiękowego w miejscu pomiaru pola elektrycznego, wychodząc z jego wartości i eksperymentalnych parametrów instalacji. Można założyć, że przy stałych wartościach natężenia promieniowania i pola magnetycznego wartość mierzonego napięcia w zadanych obszarach ciała da nową informację ilościową o stanie organizmu. Omówiono możliwości wykorzystania pomiarów pola elektrycznego do badania właściwości tkanki biologicznej.
PL
W pracy wykazano, że rozkład pola magnetycznego w dwóch zewnętrznych fazach trójfazowego ekranowanego płaskiego toru wielkoprądowego jest niesymetryczny. Składowe tego pola uwzględniają pola magnetyczne oddziaływania zwrotnego prądów wirowych indukowanych w sąsiednich przewodach fazowych w wyniku zjawiska zbliżenia oraz zjawiska naskórkowości. Rozkłady pola w obszarze zewnętrznym faz skrajnych przedstawiono w funkcji parametrów uwzględniających częstotliwość prądu, konduktywność i wymiary poprzeczne przewodów rurowych.
EN
It has been demonstrated in the paper that the magnetic field distribution in two outer conductors of the flat, three-phase single-pole screened, high-current busduct is asymmetric. The components of this field reflect the magnetic field of the reverse reaction fields of the eddy currents induced in the conductors of the adjacent phases as the results of the proximity effect and the skin effect. The field distribution is shown in the outer area of the outer phases as the function of the parameters reflecting the current frequency, the conductivity, and the transverse dimensions of the tubular conductors.
EN
An analytical solution is presented for entropy generation on MHD Walter’s liquid B fluid over a stretching sheet with elastic deformation. The governing expressions of PDEs are converted into ODEs by suitable transformation which is solved by a hypergeometric function. Plots for velocity, heat transfer, entropy generation and a Bejan number are examined and their behavior is deliberated for several physical parameters. It is noticed that the entropy generation is minimized for an Eckert number and enhanced for an elastic deformation parameter. Moreover, these two parameters on the Bejan number profile have reverse effects.
EN
The stretching sheets with variable thickness may occur in engineering applications more frequently than a flat sheet. Due to its various applications, in the present analysis we considered a three dimensional unsteady MHD nanofluid flow over a stretching sheet with a variable wall thickness in a porous medium. The effects of radiation, viscous dissipation and slip boundary conditions are considered. Buongiorno’s model is incorporated to study the combined effects of thermophoresis and Brownian motion. The dimensionless governing equations are solved by using MATLAB bvp4c package. The impact of various important flow parameters is presented and analysed through graphs and tables. It is interesting to note that all the three boundary layer thicknesses are diminished by slip parameters. Further, the unsteady parameter decreases the hydromagnetic boundary layer thickness.
EN
The effects of chemical reaction on a transient MHD mixed convection flow with mass transfer past an impulsively fixed infinite vertical plate under the influence of a transverse magnetic field have been presented. The medium is considered to be non-scattering and the fluid to be non-gray having emitting-absorbing and optically thick radiation limit properties. The dimensionless governing equations of the flow and mass transfer with boundary conditions are solved numerically by using the Ritz finite element method. The numerical results for the velocity, temperature and the concentration profiles as well as the skin-friction coefficient for different values of physical parameters such as the radiation parameter, magnetic parameter, Schmidt number and chemical reaction parameter have been obtained and presented through graphs and tables. It has been found that there is a fall in the temperature and velocity for both air and water as the radiation parameter is increased. An increase in the Schmidt number and chemical reaction parameter results a decrease in the concentration and velocity profiles for both air and water. Furthermore, an increase in the radiation parameter, magnetic parameter, Schmidt number and chemical reaction parameter decreases the skin-friction.
first rewind previous Strona / 33 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.