Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy poddano analizie pracochłonność wykonywania poszczególnych prac związanych z obsługami technicznymi i naprawami pojazdów transportowych typu hakowiec. Największy stopień awaryjności stwierdzono w układzie nadwozia oraz podwozia wybranych pojazdów. W opracowaniu dokonano analizy, podczas rocznego okresu badań, napraw elementów podwozia wyróżnionej grupy pojazdów, eksploatowanych w przedsiębiorstwie transportowym. Obliczono również sumaryczne czasy niezdatności analizowanych pojazdów oraz określono pracochłonność napraw związanych z układem nadwozia. Na podstawie zrealizowanych badań zaproponowano najbardziej odpowiednią strategię eksploatacyjną niniejszego przedsiębiorstwa.
EN
The study deals with labor consumption involved in particular tasks connected with maintenance and repair of transport vehicles of the hook lift type. The highest failure frequency has been found for the vehicle body and chassis. The study is based on results of one year investigation concerning repairs of components of the chassis performed for a group of selected vehicles used in a transport company. Also summary times of the analyzed vehicles being unusable have been calculated. Labor consumption involved in the vehicles body repairs has been determined. On the basis of the object research it was found the most appropriate operation strategy on functioning of the considered company.
2
Content available remote System odzysku energii w pojazdach z napędem hydrostatycznym
EN
Operating cost lowering of mobile machines and vehicles can be achieved by introducing of energy recovery systems supporting the main engine. This paper presents such solution of energy saving system based on additional pump and hydro-pneumatic accumulator build into vehicle hydrostatic drive system. System modeling, by use of the SimulationX, shows above 10% of energy saving, confirming properties of the proposed system.
PL
Współczesne pojazdy transportowe i maszyny mobilne charakteryzują się wystarczająco wysoko zaawansowaną funkcjonalnością i jakością pracy. Jest to jednak często związane z dużym zużyciem energii. Zrozumiałym, więc jest prowadzenie prac ukierunkowanych na ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Możliwość znaczącego obniżenia zużycia paliwa przez silniki spalinowe, będące zazwyczaj źródłem pierwotnym energii w pojazdach użytkowych, wydaje się być wyczerpana. Wynika to zarówno z ograniczeń konstrukcyjnych silnika spalinowego jak i zaostrzających się norm dotyczących czystości spalin. Stąd też zainteresowanie systemami odzysku energii wspomagającej jednostkę napędową przy zwiększonym obciążeniu. Zwykle są to układy bazujące na akumulatorach elek¬trycznych, w których jest gromadzona energia przechwytywana w procesie hamowania pojazdu i przekazywana następnie do silnika elektrycznego łączonego okresowo z układem napędowym, nazywane popularnie hybrydowymi układami napędowymi. Podczas gdy w pojazdach użytkowych napędzanych przekładnią hydrostatyczną można wykorzystać w sposób analogiczny przechwytywanie energii hydraulicznej i magazynowanie jej w akumulatorze hydropneumatycznym. Prezentowany artykuł opisuje rozwiązanie i wyniki testów symulacyjnych systemu odzysku energii kinematycznej dla małego pojazdu transportowego z przekładnią hydrostatyczną. Układ napędowy pojazdu złożony z elementów mechanicznych i hydraulicznych zamodelowano z wykorzystaniem bibliotek programu SimulationX firmy ITI GmbH. W celu porównania energochłonności standardowego układu napędowego i układu wspomaganego przez system rekuperacji energii przeprowadzono testy symulacyjne dla przyjętego cyklu roboczego oraz dla kilku konfiguracji parametrów eksploatacyjnych. Zaproponowane rozwiązanie nawiązuje do systemu Permo Drive stosowanego głównie w samochodach ciężarowych. W celu obniżenia, na etapie projektu, kosztów elementów składowych układu jak i możliwości zastosowania różnych strategii sterowania, układ odzysku połączono z mechanizmem jazdy za pośrednictwem przekładni pasowej, sterowanego sprzęgła i dodatkowej pompy (rys.1). Osiągnięta ponad 10-procentowa oszczędność energii w cyklu testowym potwierdza słuszność założeń zaprojektowanej struktury proponowanego systemu odzysku energii.
EN
While using and after withdrawing from service technical objects, the technical objects causing ecological risk. In order to minimize the negative impact the technical object on the environment and achieve high level of recyclability, the specific steps should be undertaken in the design phase. The legal aspects of recycling process in case of vehicle were discussed. The disassembly process was discussed in case of fork lift truck. Two main characteristics influencing recyclability and a few categories were chosen for their evaluation. With using two main characteristics and their categories the parts susceptible and not susceptible for recycling can be found out.
PL
Obiekty techniczne w trakcie ich eksploatacji jak i po jej zakończeniu niosą ze sobą zagrożenie ekologiczne. W celu minimalizacji negatywnego wpływu obiektów technicznych na środowisko już na etapie ich projektowania powinno się podejmować działania umożliwiające osiagnięcie wysokiego poziomu podatności recyklingowej. W artykule omówiono aspekt prawny recyklingu urządzen i pojazdów transportowych oraz charakterystykę procesu demontażu wózka widłowego. Zaproponowano dwie główne cechy wpływajżące na podatność recyklingową i dobrano kategorie ich oceny. Przy wykorzystaniu tych danych, można poselekcjonować części na podatne i niepodatne na recykling.
PL
Praca dotyczy automatycznie kierowanych pojazdów transportowych stosowanych w przemyśle. W pracy dokonano przeglądu rozwiązań konstrukcyjnych układów napędowych stosowanych w tego typu pojazdach. Główna uwaga została skupiona na określeniu wpływu rodzaju układu napędowego, a w szczególności jego parametrów na dokładność realizowanej przez pojazd trasy.
EN
This paper describes different system of the AGV drive unit. Special attention was paid to the dependence between kind of AGV drive unit and the error during motion. Using laboratory examination the error of wheel radius and base during motion on curvilinear trajectory was estimated. Computer simulation done after laboratory examination gave interesting results. Some results were presented in this paper.
5
Content available Passive protection of special vehicles
PL
W pracy przedstawiono zagrożenia dla pojazdów specjalnych i transportowych spotykane podczas wykonywania zadań w ramach misji wymuszania i utrwalania pokoju w regionach świata zagrożonych konfliktami, a mogącymi być obszarami przyszłego działa wojska. Na podstawie dostępnych materiałów i własnych wyników badań numerycznych i eksperymentalnych przedstawiono efekty oddziaływania różnych ładunków materiału wybuchowego na pojazdy specjalne. Ładunki takie mogą występować podczas walk w terenie zurbanizowanym i górzystym oraz innym o ograniczonej powierzchni. Przedstawiono kierunki prac badawczych i rozwojowych prowadzące w efekcie do podwyższenia poziomu ludzi w pojazdach specjalnych i transportowych przed środkami bojowymi, charakterystycznymi dla działań pokojowych i misji stabilizacyjnych, ale mogące występować również w działaniach bojowych. Przedstawiono wybrane rezultaty badań eksperymentalnych i modelowych oddziaływania powybuchowych fal uderzeniowych na nadwozie i opracowane struktury ochronne dla pojazdów specjalnych i transportowych. Strukturę ochronną obciążano ciśnieniem fali uderzeniowej generowanej hipotetycznym niekonwencjonalnym ładunkiem wybuchowym (improwizowanym ładunkiem wybuchowym - IED lub miną niekontaktową). W pracy podjęto również próbę wskazania możliwości oraz konieczność doboru najefektywniejszych parametrów struktury dla ochranianych części pojazdu bojowego przed potencjalnym zagrożeniem
EN
In the paper were presented threats happen to special and transportation vehicles while task performing within the confines of peace forcing and keeping missions on world areas threatened by conflicts and that could be areas of unit future actions. Based on available materials and authors results of numerical and experimental tests, effects of various explosive charges action on special vehicles were presented. Such explosive charges could be used during fighting in urban and mountainous areas as well as other with limited area. Were presented directions of research and development leading to increase protection level for people, inside special and transportation vehicle, against combat agents characteristic for peace keeping and stabilization missions that could be used also while warfare. Were presented some results of experimental and modelling tests of after blast shock wave action on armoured shell and prepared protection structures for special and transportation vehicles. Protecting structure was loaded by shock wave pressure generated by hypothetical unconventional explosive charge (improvise explosive device - IED or non-contact mine). In the paper were also made effort to point at possibility and necessity to chose the most effective parameters of structure for protected part of combat vehicle against potential threats.
EN
The article presents current trends in the field of intelligent working process control systems for industrial vehicles. This is a background for showing individual work in a domain of automated positioning of multi element vehicles during a back drive process. The results are the effect of research, which has been done in the Division of Off-Highway Vehicle Engineering in the Department of Mechanical Engineering Wroclaw University of Technology together with Technical University of Stuttgart. The paper introduces a subject of working machines automation at the beginning. It shows also, machine/vehicle division into a few main subgroups of systems that can be improved by full or partial automation. Authors present a „world" of autonomous vehicles by showing a potential possibility of using them and give a list of publications that makes it possible to analyze and go deep inside a problem of autonomous machine next. Further parts show the results of research on autonomous vehicle made at Wroclaw University of Technology and Technical University of Stuttgart. There were specified reasons for the necessity of automated loading and automated back drive system creating and tests that allow us to rate usefulness of the system in industrial applications. After a short introduction the authors describe an idea of 1st generation control system created at Technical University of Stuttgart. The idea assumes connecting on optical system and trajectory calculating and keeping system as one control system, which enables automated positioning of rnultielements vehicle in relation to container. The high resolution, non-linear optical system was a reason to build a special CCD camera, which is connected to a very high efficiency digital picture processing system. The system makes it possible to recognize and vehicle position calculating. The control system is able to position lorry and trailer relation to reference system, basing on temporary CCD camera and angle encoders data. This information is used to calculate temporary vehicle trajectory. The trajectory is a most optimum way the vehicle should follow to drive to under container without a collision. The above control system was built and experimentally verified at Stuttgart University of Technology. The experiment's results were very good but it shows that the control system doesn't perform all usefulness tests and it cannot be applicable in industrial solutions. As high scale industrial application of a system is impossible (in spite of positive results of experimental tests) the Division of Off-Highway Vehicle Engineering Department of Mechanical Engineering Wroclaw University of Technology have started work on the 2nd generation of control system, which could be applicable in industrial solutions. The new system was proposed which considerably improved steerability. Additionally, quite new subsystem active, blocking elements were added. It can be used to interference in vehicle trajectory. Parallel to the work, which has to improve steerability the research is being done to improve the digital picture processing algorithm. They have to adapt the optical system to work in a real condition that prevails on a logistic terminal.
PL
W artykule określono wartości błędów względnych ugięć zawieszeń i kątów ugięcia elementów sprężystych obliczonych dwiema metodami: metodą uproszczoną i metodą dokładną - bez uproszczeń. Analizie poddano dwa rozwiązania konstrukcyjne stosowane najczęściej do pojazdów transpportowych.
PL
Automatycznie kierowane pojazdy transportowe są coraz częściej wykorzystywane w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Ze względu na konieczność zapewnienia stabilnej jazdy, prędkość tych pojazdów na zakrętach bywa bardzo często znacznie ograniczona. Wyjaśnieniu zjawisk zachodzących w trakcie ruchu na zakręcie poświęcone są badania symulacyjne opisane w pracy. W badaniach tych wykorzystano model matematyczny pojazdu i uwzględniono wpływ czynników związanych z konstrukcje pojazdu i kształtem trajektorii.
EN
Automated guided vehicles (AGV) are widespread in modem manufacturing. The lowest speed of AGV takes place during movement along curvilinear trajectory and it results from necessities of assurance stability during movement. The authors have decided to use the computer simulation process to explain this phenomena. During simulation the mathematical model of AGV was moving along curvilinear trajectory. Factors connected with construction of the AGV and with the trajectory were taking into account during simulation.
EN
Problem associated with the model of a drive system of an automatically steered transport vehicle. Emphasized are the estimation of the model parameters and verification process. During the estimation of the parameters some of them were determined by simple calculatios using the data recorded in testing. while the rest - by application of suitable polyoptimization methods. In order to check on the correctness of the model developed a verification was made that proved the model to be correct and can be used for simulation of energy consumption by the vehicle and for examining its manageability.
PL
Przedstawiono badania doświadczalne automatycznie kierowanego pojazdu transportowego, których celem było wyznaczenie takich parametrów pracy, jak: napięcie i natężenie prądu zasilającego elektryczny silnik napędowy oraz prędkość kątowa i opory własne pojazdu; zaprezentowano stanowisko badawcze, podano metodykę badań oraz opisano ich przebieg; na podstawie wybranych, zarejestrowanych w trakcie badań wyników, dokonano analizy przebiegu poszczególnych wielkości, a w wyniku odpowiednich przeliczeń wyznaczone zostały również przebiegi takich wielkości, jak: moc elektryczna pobierana przez silnik, moc mechaniczna oddawana przez silnik oraz sprawność.
EN
Experimental investigations of an automatically steered transport vehicle the aim of which was determination of such operation parameters as voltage and current energizing the electric drive motor, and also angular speed and internal resistance to motion of the vehicle. Testing station, methodology of investigations and their procedure. Analysis of the course of the individual quantities based on the obtained and recorded results of the investigations. The relevant calculations permitted to determine the course of such quantities as electric power input by the motor, mechanical motive power of the motor and efficiency.
PL
W artykule przedstawiono wpływ parametrów związanych z ruchem pojazdu na wybrane składniki bilansu energetycznego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.