Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 159

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd samochodowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono mechanizm przyczynowo-skutkowy wadliwie zamontowanej tulei cylindrowej silnika spalinowego pojazdu samochodowego. Pokazano szczegółowo powstałe uszkodzenia poszczególnych części tej jednostki napędowej. Omówiono kierunki działania sił na poszczególne uszkodzone części.
EN
This article is focused on the cause and effects of an incorrectly mounted cylinder sleeve of a car's internal combustion engine. Damage to the individual parts of the engine are shown in detail. The directions of the forces acting on the specific damaged parts are discussed.
2
EN
The basic connection used in the construction of vehicle bodies is the spot welded connection. On average, there are about 6,000 such connections on the car body. Despite the fact that this type connections have been used at the of vehicle manufacturing stage for many years, it is necessary to control the quality of spot welds in order to achieve high quality, stiffness and durability of the whole car body. There are two groups of methods for assessing the quality of spot welds, which include destructive and non-destructive methods, in particular ultrasonic methods. The article presents selected results of ultrasonic inspection of spot welds of vehicle body and verification-using destructive tests. Ultrasound transducer with a water delay line and a frequency of 20 MHz were used. The number of return echoes from the connection area and the RWS parameter were determined. Metallographic examinations of connection area were also made and shear force for connections of different quality (change in welding current intensity) was determined.
PL
Podstawowym połączeniem stosowanym w budowie karoserii pojazdów jest połączenie zgrzewane punktowo. Średnio na karoserii pojazdu osobowego znajduje się ok. 6000 takich połączeń. Pomimo faktu, iż połączenia tego rodzaju są stosowane na etapie wytwarzania pojazdu już od wielu lat, wymagana jest kontrola jakości wykonywanych zgrzein punktowych w celu osiągnięcia wysokiej jakości, sztywności i trwałości całej karoserii. Istnieją dwie grupy metod oceny jakości zgrzein punktowych, do których zalicza się metody niszczące i nieniszczące, w szczególności metodę ultradźwiękową. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ultradźwiękowych zgrzein punktowych karoserii pojazdu oraz badania weryfikujące-niszczące. Wykorzystano głowice ultradźwiękowe o częstotliwości 20 MHz z wodną linią opóźniającą. Wyznaczono ilość ech powrotnych z obszaru połączenia oraz parametr RWS. Wykonano również zgłady metalograficzne, przedstawiające dane połączenie oraz wykonano pomiary siły ścinającej dla połączeń o zróżnicowanej jakości (zmiana natężenia prądu zgrzewania).
EN
Adhesive joints are widely used in the construction of modern automotive vehicles. These are not only adhesive joints, but also, connection between coating and steel substrate. The paper presents the results of tests of adhesion of the putty coating to the steel substrate using the ultrasonic method. A reflection coefficient |r| of longitudinal wave was used as a measure of adhesion in the area of the adhesive joint. The tests were performed for joints of car body sheet and a putty coating. In order to obtain different quality adhesive joints, the surface preparation of the steel sample was varied. The obtained results show that it is possible to estimate the adhesion of the adhesive coating to the steel substrate based on ultrasonic measurements. The smaller is the value of the reflection coefficient |r| the greater the mechanical adhesion of the coating to the substrate.
PL
Połączenia adhezyjne są obecnie szeroko stosowane w budowie nowoczesnych pojazdów samochodowych. Są to nie tylko połączenia klejowe, ale przede wszystkim połączenia powłoki z podłożem. W artykule zawarto wyniki badań przyczepności powłoki szpachlówkowej do podłoża stalowego z wykorzystaniem metody ultradźwiękowej. Jako miarę przyczepności wykorzystano moduł ciśnieniowego współczynnika odbicia |r| fali podłużnej propagującej w obszarze połączenia adhezyjnego. Badania wykonano dla połączenia blacha karoseryjna - powłoka szpachlówkowa. Aby otrzymać różnej jakości połączenia adhezyjne, zróżnicowano przygotowanie powierzchni próbki stalowej. Uzyskane wyniki pokazują, że możliwe jest szacowanie przyczepności powłoki adhezyjnej do podłoża stalowego na podstawie pomiarów ultradźwiękowych, a im mniejsza jest wartość modułu |r|, tym większa jest przyczepność mechaniczna powłoki do podłoża.
4
Content available remote Development of electric systems for hybrid and electric vehicles
EN
This article presents improvement concepts of automotive electrical systems. 12-volt electrical systems are heavy and not effective for hybrid and electric vehicles. Author of this article performed study of energy consumption to analyze this problem. For this purpose 10 Channel Automotive Ammeter was developed. Current measurements were made in vehicle fuse boxes during test drives and simulation tests. Studies have shown that some circuits are overloaded and incorrectly designed. After summarizing of measurement results, author developed concept of Energy Distribution Controller with integration of Power Rail. This solution combined with 48-volt installations, will allow to developed efficient electric system for hybrid and electric cars.
PL
W tym artykule przedstawiono koncepcje usprawnień w samochodowych systemach elektrycznych. 12-woltowe systemy stosowane we współczesnych pojazdach są ciężkie i nieefektywne dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych. Autor tego artykułu przeprowadził badania zużycia energii w pojazdach samochodowych. W tym celu został opracowany 10 kanałowy amperomierz służący do pomiaru prądu w samochodowych instalacjach elektrycznych. Podczas badań symulacyjnych i jazd testowych prąd był mierzony w skrzynkach bezpiecznikowych pojazdów. Badania wykazały że niektóre obwody elektryczne są nadmiernie obciążone i niepoprawnie zaprojektowane. Autor przedstawił koncepcję sterownika Centralnej Dystrybucji Energii z integracją szyny zasilającej. Rozwiązanie te połączone z instalacjami 48-voltowymi pozwoli opracować efektywny system dystrybucji energii dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych.
5
Content available remote Symulacyjna analiza wybranych algorytmów sterowania zawieszeniem semiaktywnym
PL
Zawieszenie semiaktywne umożliwia zmianę współczynnika tłumienia amortyzatora w celu poprawy komfortu lub zwiększenia bezpieczeństwa jazdy. Sposób regulacji parametrów tłumienia zależny jest od zastosowanego rozwiązania technicznego i konstrukcji amortyzatora, jak również od algorytmu sterowania. Dobór odpowiedniej strategii sterowania siłą tłumienia jest tematem podejmowanym przez wielu badaczy i w dalszym ciągu powstają nowe propozycje algorytmów, które w większości przypadków są opracowywane na podstawie modelu ćwiartki pojazdu. Przedstawione w pracy badania miały na celu udzielenie odpowiedzi, czy bezpośrednie przeniesienie wybranych algorytmów sterowania z modelu ćwiartki do modelu o siedmiu stopniach swobody jest uzasadnione z punktu widzenia realizowanej funkcji.
EN
Semiactive suspenesion enables variable damping to improve comfort and road handling. The method of damping force adjustment is dependent on technical solution and damper design, as well as control algorithm. Selection of adequate control policy is a topic brought up by many researchers worldwide and new semiactive suspension control algorithms are being developed which are formulated mostly for a quarter car model. The aim of the study is to answer the question, if the direct transfer of the selected control algorithms from a quarter car to the 7 degrees of freedom model, with virtually no modifications, will preserve control functions.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady na których opiera się działanie urządzeń do badania geometrii zawieszeń i nadwozi oraz przykładowe badania wybranych ich parametrów.
EN
The work presents the basic principles on which the operation of devices for testing the suspensions and body geometry, as well as exemplary test of selected parameters.
PL
W publikacji zaprezentowano wykorzystanie mikrokomputerów SBC i modułu SIM900, jako elementów systemu do mobilnego monitoringu ulatniającego się gazu w pojazdach z instalacją LPG. Skupiono się przede wszystkim na oprogramowaniu mikrokomputera do współpracy z sensorem wykrywającym ulatniający się gaz oraz oprogramowaniu jednostki centralnej do współpracy z modułem transmisji bezprzewodowej 3G, komunikującym się z mobilnym użytkownikiem systemu. Pokazano ideę programowania tego typu urządzeń, które realizują niezliczone funkcje w systemach automatyki przemysłowej jak i w technikach motoryzacyjnych. Pominięto platformę - środowisko programistyczne mikrokomputera oraz kody bibliotek wbudowanych i implementowanych biorących udział w kompilacji programu. Brakujący materiał można znaleźć w publikacjach [1], [2], [3].
EN
The paper presents an application for the SIM900 module in SBC microcomputers to monitor vapor leaks in LPG powered vehicles. The paper looks specifically at programming microcomputers to communicate with vapor leaks sensors and with the 3G wireless communication unit. It illustrates numerous applications of programming SBC microcomputers in industrial and automotive automation. More information on the programming environment for microcomputers, including code libraries, involved in program compilation might be found in [1], [2], [3].
PL
Zjawisko tarcia towarzyszące niemal wszystkim procesom przeróbki plastycznej, w szczególności procesom kształtowania blach jest złożoną funkcją właściwości materiału, parametrów procesu kształtowania, topografii powierzchni kształtowanej blachy i narzędzi oraz warunków smarowania. Podczas procesu kształtowania wytłoczek występują strefy zróżnicowane pod względem stanu naprężeń, stanu odkształceń, prędkości przemieszczeń i warunków tarcia. W artykule scharakteryzowano metody wyznaczania wartości współczynnika tarcia w wybranych obszarach kształtowanej blachy oraz przedstawiono wady i ograniczenia tychże metod.
EN
The friction phenomenon existed in almost all plastic working processes, in particular sheet metal forming, is a complex function of the material's properties, parameters of the forming process, surface topography of the sheet and tools, and lubrication conditions. During the stamping of the draw-pieces there are zones differentiated in terms of stress and strain state, displacement speed and friction conditions. This article describes the methods for determining the value of the coefficient of friction in selected areas of sheet metal and presents the drawbacks and limitations of these methods.
PL
Budowa amortyzatorów z biegiem lat bardzo się zmieniała. Wraz z rozwojem technologicznym samochodów pojawiały się coraz nowsze ich modele. Technologie stosowane w amortyzatorach były ulepszane wraz z ich rozwojem, aby sprostać wymogom producentów samochodów. Głównym celem stosowania amortyzatorów w samochodzie jest zapewnienie utrzymania ciągłego kontaktu kół z nawierzchnią drogi poprzez przechwycenie i rozproszenie nadmiaru energii w układzie mechanicznym. W dzisiejszych czasach używanych jest wiele różnych rodzajów amortyzatorów, do których możemy zaliczyć m.in. amortyzatory mechaniczne, hydrauliczne, hydrauliczno-pneumatyczne, magnetyczne, elektromagnetyczne, cierne, powietrzne, elastomerowe, sprężynowe oraz gumowe, których przeznaczenie oraz budowa pozwala na pracę w różnych warunkach atmosferycznych na całym świecie. W pracy dokonano na stacji kontroli pojazdów, badania stanu technicznego amortyzatorów w 30 samochodach poruszających się po polskich drogach. Następnie sprawdzono te wyniki z przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce i na Słowacji.
EN
The construction of shock absorbers has changed over the years. With the technological development of cars, newer and newer models appeared. The technologies used in shock absorbers have been improved along with their development to meet the requirements of car manufacturers. The main purpose of using shock absorbers in the car is to ensure continuous contact of the wheels with the road surface and the comfort of driving by appropriate damping of vibrations captured from the body. Nowadays, many different types of shock absorbers are used, i.e. mechanical, hydraulic and hydraulic-pneumatic and many others which purpose and construction allows them to work in various atmospheric conditions all over the world. For this reason the shock absorbers of 30 cars traveling on Polish roads were examined at the vehicle inspection station. After the trails these results were contrasted with the legal provisions in force in Poland and Slovakia.
PL
W artykule na wstępie omówione zostało stanowisko pomiarowe oraz urządzenia, które wykorzystano do przeprowadzenia pomiarów geometrii kół i osi tj. Beissbarth ML4000 i Bosch FWA 4630. W dalszej części zaprezentowano wyniki jakie uzyskano podczas pomiaru geometrii kół i osi pojazdu przy pomocy w/w urządzeń dla trzech przykładowych samochodów: VW Tiguan, VW Passat i Citroen Berlingo. Następnie przeprowadzono szczegółową analizę uzyskanych wyników pomiarowych w kontekście ich dokładności oraz zaleceń producentów badanych pojazdów. W kolejnej części referatu porównano technologie prowadzenia procedur pomiarowych dla tych dwóch rodzajów urządzeń diagnostycznych. Referat zakończono sporządzeniem wniosków.
PL
W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów drgań nadwozia pojazdu użytkowego w czasie zmiany biegu. Dane uzyskane w czasie testów drogowych poddano analizie w dziedzinie częstotliwości i poddano ocenie pod kątem wskaźnika intensywności drgań oddziałujących na organizm człowieka.
EN
The article presents and discusses the results of vibration measurements of a commercial vehicle body during a gear change. Data obtained during road tests were analyzed in the frequency domain and evaluated for the vibration intensity index affecting the human body.
12
EN
To study the influence of the traffic on the total emission model is used total emission. The model of total emission is identified for the structure of the vehicle fleet in Poland in 2014. The quantity of vehicles and structure of the fleet is derived from the information collected in Polish Central Vehicle and Driver Register system (CEPiK). The data on the intensity and the mileage of vehicles in each category was adopted basing on information from the literature and own research. The article analyzes the impact of the character of traffic vehicles on the total emission defined for traffic in urban, rural and on the highways area.
PL
Do badania wpływu charakteru ruchu pojazdów samochodowych na całkowitą emisję zanieczyszczeń wykorzystano model całkowitej emisji zanieczyszczeń, zidentyfikowany dla stanu motoryzacji w Polsce w 2014 r. Liczność pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji zawartych w bazach Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dane nt. intensywności oraz sposobu użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji z literatury i wyników badań własnych. W artykule przeanalizowano wpływ charakteru ruchu pojazdów samochodowych, zdefiniowanego dla ruchu w miastach, poza miastami oraz na autostradach i drogach ekspresowych, na całkowitą emisję zanieczyszczeń.
13
Content available remote Results of air emission inventory from road transport in Poland in 2014
EN
The article presents results of balancing the national pollutant emission from vehicles, using for the first time in Poland COPERT software to the official report within the framework cooperation in the European Union. The calculation was made for the year 2014 based on number of vehicles from Polish Central Vehicle and Driver Register system (CEPiK). Intensity and way of usage data for each vehicle categories comes from literature and on the on the basis of own research. The article contains results for aggregated vehicle categories for the selected pollutants which are reported in European Union reports.
PL
W artykule przedstawiono wyniki bilansowania krajowej emisji zanieczyszczeńz pojazdów, stosując po raz pierwszy w Polsce oprogramowanie COPERT do oficjalnego raportowania w ramach współpracy w Unii Europejskiej. Badania wykonano dla 2014 r., wykorzystując oficjalne dane o liczności pojazdów, zawarte w bazach Systemu Informatycznego Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Dane nt. intensywności oraz sposobu użytkowania pojazdów poszczególnych kategorii elementarnych przyjęto na podstawie informacji z literatury i wyników badań własnych. W artykule przedstawiono wyniki badań dla skumulowanych kategorii pojazdów dla wybranych substancji, których emisja jest inwentaryzowania w raportach Unii Europejskiej.
14
Content available remote Issues of modeling the total pollutant emission from vehicles
EN
The paper presents systematisation of issues concerning modeling of fuel consumption and total pollutant emission from motor vehicles5. Assumptions applied in modeling were made. The most important factors in the modeling were analyzed, including, among others, the intensity of vehicle use and characteristics of vehicle running in individual vehicle categories. The relationships between road transport pollutant emission and fuel consumption as well as the average velocity of vehicles, were proposed as characteristics of pollutant pollutant emission and fuel consumption. Example results of studies were presented.
PL
W artykule przedstawiono usystematyzowanie problemów modelowania zużycia paliwa i całkowitej emisji zanieczyszczeń z pojazdów samochodowych. Przyjęto założenia stosowane w modelowaniu. Przeanalizowano najważniejsze dla modelowania zagadnienia, dotyczące m.in. intensywności użytkowania i charakteru ruchu pojazdów poszczególnych kategorii. Zaproponowano jako charakterystyki emisji zanieczyszczeń oraz zużycia paliwa zależności emisji drogowej zanieczyszczeń i drogowego zużycia paliwa od prędkości średniej pojazdów. Przedstawiono przykładowe wyniki badań.
15
PL
W referacie zaprezentowano zastosowania metod badań nieniszczących w obszarze produkcji i eksploatacji pojazdów samochodowych. Skupiono się na badaniu połączeń zgrzewanych, ocenie jakości połączeń klejonych na karoserii pojazdu, monitorowaniu kinetyki tworzenia i degradacji połączenia szpachlówki ze stalowym podłożem oraz na ocenie grubości powłoki lakierniczej pojazdu. Przedstawione zagadnienia wsparto wybranymi wynikami badań własnych autorów.
EN
In the paper some use of non-destructive testing methods in the area of production and operation of motor vehicles are presented. The focus is on the study of welded joints, on assessment of the quality of glued joints on the vehicle body, on monitoring the kinetics of formation and degradation of bonds of car putty and steel substrate, and on evaluation the thickness of the lacquer coating on the vehicle. The issues were supported by selected results of the authors’ own investigations.
16
Content available remote Ocena emisji akustycznej pojazdu samochodowego
PL
Wobec zwiększających sie wymagań w zakresie emisji hałasu i komfortu podróży, etap projektowania akustycznego stał się nieodłączną częścią całego procesu tworzenia pojazdu. W artykule zaproponowano sposób oceny emisji akustycznej pojazdu samochodowego z wykorzystaniem metod modelowania oraz wybranych parametrów pozwalających ocenić energię emitowaną do środowiska. Badania oparto na analizie poziomu ciśnienia akustycznego w przestrzeni otaczającej obiekt. Modelowanie i symulacje przepływów gazodynamicznych w systemie silnik-układ wydechowy-środowisko zewnętrzne oparto na specjalistycznym pakiecie obliczeniowym CFD (Computer Fluid Dynamics) - AVL AST.
EN
Due to increasing requirements for noise emission and travel comfort, the acoustic design stage has become an integral part of the whole process of creating a vehicle. The article proposes a method for evaluating the acoustic emission of a motor vehicle using modeling methods and selected parameters allowing to assess the energy emitted to the environment. The study was based on the analysis of sound pressure level in the space surrounding the object. Modelling and simulations of gasdynamic flows in the engine and exhaust system were conducted using specialized computational package CFD (Computer Fluid Dynamics), the AVL AST.
PL
W artykule opisano metody badań diagnostycznych samochodowych akumulatorów rozruchowych. Badania diagnostyczne wykonano dla dwóch akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych różnego typu. Doświadczenia realizowano na stanowisku pomiarowym oraz w pojeździe samochodowym. Wykorzystano ładowarki akumulatorów, testery elektroniczne, diagnoskop samochodowy oraz przyrządy pomiarowe analogowe i cyfrowe. Najważniejszym badaniem diagnostycznym była próba rozruchu silnika oraz rejestracja przebiegów napięcia i prądu. Badania stanowiskowe akumulatorów polegały na sprawdzeniu ich stanu technicznego za pomocą testerów oraz wyznaczeniu charakterystyki napięciowo-prądowej i rezystancji wewnętrznej. Na podstawie badań stanowiskowych i wykonanych w pojeździe samochodowym przeprowadzono analizę porównawczą metod diagnostycznych.
EN
The paper describes the methods of a diagnostics research of automotive starting batteries. The diagnostics research was conducted for two lead-acid automotive batteries of different types. The experiments were realized on measurement site and in a motor vehicle with the use of battery chargers, electronic testers, diagnoscope, analog and digital measurement apparatus. The most important test was an attempt to start an engine and record the changes of voltage and current. The tests on measurement site included checking the technical condition with testers as well as evaluation the voltage-current characteristics and internal resistance. The comparative analysis of diagnostics methods has been conducted on the basis of tests performed both on measurement site and in an automotive vehicle.
PL
W artykule przedstawiono model zmienności współczynnika tarcia i temperatury z nowym profilem powierzchni ciernej z otworami wykonanymi w linii spiralnej o jednym zwoju. Taka koncepcja tarczy po wcześniejszych badaniach symulacyjnych tj. z nawierceniami zgodnie ze spiralą Archimedesa o jednym zwoju jest kompromisem między stabilnym przebiegiem chwilowego współczynnika tarcia w funkcji prędkości hamowania a zużyciem materiału ciernego. Badania na tarczach nawiercanych i nacinanych w istotny sposób poprawiają charakterystyki cierne hamulca w aspekcie poprawy skuteczności hamowania, niewielkich wahań chwilowego współczynnika tarcia czy stałej wartości opóźnienia hamowania jednak pogarszają takie parametry jak zużycie materiału ciernego, wzrost hałasu w pierwszych sekundach hamowania oraz pylenie materiału ciernego.
EN
The article presents a model of friction coefficient and temperature variation with a new friction surface profile with holes made in a spiral line with one roll. Such a shielding concept after previous simulations of drilling in accordance with Archimedes spiral of one coil is a compromise between the stable course of instantaneous coefficient of friction as a function of braking speed and the wear of friction material. Testing on drilled and severed discs significantly improves the friction characteristics of the brake in terms of improved braking performance, slight fluctuations in the instantaneous friction coefficient or constant braking delay but deteriorates parameters such as wear of friction material, noise increase in the first braking seconds and dusting of friction material.
EN
Braking systems of motor vehicles play a vital role among the sources of particulate matter emission related to road transport. The Automotive Industry Institute developed the concept of the method for reduction of particulate matter emission generated in these systems during braking. This paper presents the details of construction of pre-prototype devices for disc and drum brakes. Developed devices were used in laboratory tests in order to evaluate their effectiveness of operation.
PL
Wśród źródeł emisji pyłów związanych z transportem drogowym istotną rolę ogrywają układy hamulcowe pojazdów samochodowych. W Przemysłowym Instytucie Motoryzacji opracowano koncepcję metody ograniczania emisji pyłów powstających w tych układach podczas hamowania. W artykule przedstawiono szczegóły konstrukcji przedprototypów urządzeń przeznaczonych do hamulców tarczowych i bębnowych. Opracowane przedprototypy zostały wykorzystane w badaniach studyjnych mających na celu ocenę skuteczności działania wynalazków.
20
Content available remote Analysis of a motor vehicle stability for the selected maneuver
EN
In the paper, analysis concerning the influence of the center of mass disturbance on the stability of a mathematical model of a motor vehicle is presented. Sudden disruption of the linear motion caused by the impulse turn of the steering wheel by 90 degrees was taken into account, as well as motion of the vehicle model along the road with randomly uneven surface. Probability of stable motion was discussed. Selected aspects of such analyses can be included in a broader research on road safety.
PL
W artykule przeprowadzono analizę wpływu zaburzenia położenia środka masy modelu matematycznego samochodu na jego stateczność, przy nagłym zakłóceniu ruchu prostoliniowego spowodowanym impulsowym obrotem koła kierownicy o kąt 90 stopni, jak również zaburzeniami ruchu pochodzącymi od losowo występujących nierówności nawierzchni drogi. Rozważono prawdopodobieństwo ruchu statecznego. Wybrane aspekty takich analiz mogą wejść w skład szerszych badań nad bezpieczeństwem ruchu drogowego.
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.