Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pogoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule Autor przedstawił i przeanalizował fakty związane z szeroko obecnie dyskutowanym ociepleniem klimatu. Ocenia on, że dyskutowane od lat przyczyny globalnego ocieplenia klimatu nie są tak jasne i pewne jak się nam wcześniej wydawało. Zdaniem Autora globalne ocieplenie klimatu jest teorią nie popartą faktami i eksperymentami. W jego ocenie zmiany klimatyczne w przeszłości i obecnie spowodowane są przez otaczające nas środowisko poprzez takie zjawiska jak np. fluktuacja położenia osi Ziemi i jej pola magnetycznego.
EN
W artykule Autor przedstawił warunki, jakie muszą być spełnione przy pracy z amoniakalnymi układami chłodniczymi. Jest to zagadnienie bardzo szerokie i każda z osób pracujących z amoniakiem ma inne w tym zakresie doświadczenia. Podstawowym wymogiem jest zapewnienie takiej obsługi amoniakalnej instalacji chłodniczej, aby uniknąć przypadków jego wycieku czy wypływu.
EN
This article presents measurement of solar radiation properties and thermal energy of the atmosphere in Rzeszów (φ = 50°02’N, λ = 22°17’E). The measurements include direct, diffuse and global solar radiation as well as thermal radiation from the atmosphere. Weather station provides six of the most important weather parameters: air pressure, temperature, humidity, rainfall, speed and direction. Sky radiometer with dedicated sun tracker provides multiband measurement of direct and diffuse solar radiation. Measurement results from over 4 years have been collected so far and may be used to estimate energy yields from solar systems. The article presents selected results of solar radiation and weather parameters in 2017.
PL
W artykule zaprezentowano pomiary właściwości promieniowania słonecznego i energii cieplnej otoczenia w Rzeszowie (φ = 50°02'N, λ = 22°17'E). Pomiary obejmują promieniowanie słoneczne bezpośrednie, rozproszone i całkowite, dodatkowo mierzone jest promieniowanie cieplne atmosfery. Kompaktowa stacja pogodowa umożliwia pomiar sześciu najważniejszych parametrów pogodowych: ciśnienia powietrza, temperatury, wilgotności, opadów oraz prędkości i kierunku wiatru. SkyRadiometr z dedykowanym układem śledzenia słońca zapewnia wielopasmowe i spektralne pomiary bezpośredniego promieniowania słonecznego i wielopasmowe pomiary rozproszonego promieniowania słonecznego. Obecnie pomiary obejmują okres ponad 4 lat, które można wykorzystać do oszacowania uzysku energii z systemów słonecznych.
PL
Problematyka zmian klimatu oraz będących konsekwencją tych zmian ekstremalnych zjawisk pogodowych są obecnie tematem wielu badań a także działań rządów w zakresie przeciwdziałania zachodzącym zjawiskom. Obszary wiejskie i produkcja odbywająca się na tych terenach w Polsce uzależniona jest głównie od naturalnych uwarunkowań pogodowych, to powoduje iż w rolnicy ponoszą często duże straty finansowe z powodu występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych. Pakiety ubezpieczeniowe oferowane prze firmy są kosztowne, więc rolnicy korzystają z nich cząstkowo albo wcale. W artykule podjęto temat strat finansowych, które miały miejsce w latach 2010-2014 na terenie 60 gmin województwa warmińsko-mazurskiego. W stosunku do każdej gminy zgromadzono 20 geoinformacji opisujących uwarunkowania przestrzenne, środowiskowe oraz ekonomiczne (straty finansowe). Dzięki wykorzystaniu metody regresji kroczącej wstecznej oraz analizy korelacji uzyskano cztery zmienne niezależne wpływające na wielkość powstałych strat. Należą do nich: powierzchnia, na której wystąpiły straty, powierzchnia która jest wykorzystywana rolniczo - z podziałem na grunty orne oraz łąki i pastwiska oraz wskaźnik warunków wodnych. Ten ostatni czynnik mówi o zdolności gleby do akumulacji wody, a więc ma istotne znaczenie w okresach małej ilości wód opadowych. Przeprowadzone badania pogłębiają problematykę związaną z zachodzącymi zmianami klimatycznymi, które na ternach wiejskich Polski są problematyką dopiero poruszaną.
EN
The issue of climate change and as a consequence of these changes in extreme weather events are currently the subject of many studies and actions of governments in dealing with phenomena occurring. Rural areas and production takes place in these areas in Poland depends mainly on natural weather conditions, it causes that the farmers are often large financial losses because of extreme weather. Insurance packages offered by the company are expensive, so farmers use them piecemeal, or not at all. The article about the financial losses that took place in 2010-2014 in the 60 municipalities of the Warmia and Mazur Region. In relation to each municipality collected 20 geo-information describing spatial conditions, environmental and economic (financial losses). By using the method of moving backward regression and correlation analysis were obtained four independent variables affecting the size of the resulting losses. These include: surface on which the loss occurred, the surface of which is used for agriculture - divided on plowed land and meadows and pastures, and the rate of water conditions. Last variable speaks of the capacity of soil to accumulate water, thus is important in times of small amounts of rainwater. The study exacerbate the problems associated with ongoing climate change, which in rural areas Polish issues are very young.
EN
The paper aims to present the structure of weather types at two meteorological stations Galle and Nuwara Eliya (Sri Lanka). The weather type is determined as a generalized characteristic of the weather by features and gradation of selected meteorological elements. All available data on daily average, maximum and minimum air temperature, the average daily total cloud amount and the daily precipitation amount come from OGIMET database and have been used to designate weather types. The analysis was performed for the period April 2002 - March 2012. The weather types were designated based on the modified A. Woś (2010) classification of weather types. The frequency of groups, subgroups, classes, and types of weather were determined. Additionally, determined frequency of sequences of days with the same weather type. The analysis allows to conclude, that the structure of weather types at both stations was poorly differentiated. There were very stable weather conditions. In Galle, the most frequent was very warm, partly cloudy weather, without precipitation (920) and in Nuwara Eliya warm, partly cloudy weather without precipitation (820).
EN
The article presents a modern automatic weather station which automatically measures particular weather parameters (temperature, atmospheric pressure, relative humidity, wind speed and direction, solar radiation and background gamma radioactivity). The weather station transmits the values of the parameters via IEEE 802.3 Ethernet connection and logs the made measurements in a standard Compact Flash card. The microprocessor system can professionally measure and keep track of the background gamma radioactivity level. The system can be extended into two separate modules communicating wirelessly.
PL
W pracy przedstawiono nowoczesną automatyczną stację meteorologiczną, która według ustalonego programu samoczynnie wykonuje pomiary określonych parametrów meteorologicznych (temperatury, ciśnienia, wilgotności, prędkości i kierunku wiatru, promieniowania słonecznego oraz naturalnego tła promieniowania gamma). Stacja wyświetla wartości parametrów meteorologicznych przez standardowe połączenie IEEE 802.3 Ethernet oraz przechowywuje w pamięci Compact Flash dane z pomiarów wykonanych w poprzednich okresach. Mikroprocesorowy system doskonale nadaje się też do profesjonalnego pomiaru i monitorowania tła promieniowania jonizującego. System może być rozszerzony na dwa oddzielne moduły komunikacji bezprzewodowej przy pomocy kodowania w standardzie Manchester i wykorzystywany do komunikacji pomiędzy urządzeniami slave i master.
7
Content available remote Application of regression trees in the analysis of electricity load
EN
In the paper electricity load analysis was performed for a power region in Poland. Identifying the factors that influence the electricity demand and determining the nature of the influence is a crucial element of an effective energy management. In order to analyse the electricity load level the CART (Classification and Regression Tree) method has been used. The data for the analysis are hourly observations of the electricity load and weather throughout one year period. Two categories of factors were taken as predictor variables, on which the demand for the electricity load depends: variables describing weather and variables representing structure days in a year. An analysis of the errors of the presented models was carried out.
PL
W artykule zbadano wpływ warunków atmosferycznych na poziom obciążenia systemu elektroenergetycznego. Identyfikacja czynników warunkujących wielkość popytu na energię elektryczną jest podstawowym elementem systemu zarządzania energią elektryczną. W badaniach zastosowano metodę k-średnich oraz technikę drzew klasyfikacyjnych i regresyjnych. W pierwszym etapie badań metodą k-średnich wyróżniono jednorodne - z uwagi na obciążenie systemu elektroenergetycznego - grupy godzin w skali doby. Dla każdej z grup dla wybranej godziny (reprezentanta) zbudowano drzewo regresyjne, przyjmując jako czynniki dane meteorologiczne oraz typ dnia w skali roku. Przeprowadzona analiza pokazała, że czynnikami warunkującymi poziom obciążenia systemu energetycznego są: temperatura, punkt rosy, wilgotność oraz rodzaj opadów. Informacja o rodzaju oraz wartościach progowych tych czynników meteorologicznych może zostać wykorzystana w procesie prognozowania poziomu obciążenia systemu elektroenergetycznego i tym samym przyczynić się do poprawy efektywności procesów zarządzania energią. Przeprowadzono analizę błędów skonstruowanych drzew regresyjnych.
PL
Dokonano analizy nawigacyjnych i pogodowych ograniczeń żeglugi do portu Svea na Spitsbergenie.
EN
The analisys of navigational and weather restrictions for vessels navigating to the port of Svea has been made.
PL
W pracy przedstawiono przebieg warunków pogodowych w czasie XVII Wyprawy Geograficznej UMCS na Spitsbergen. Pomiary wykonywane były od 14 lipca do 31 sierpnia 2005 r. Obejmowały one następujące elementy meteorologiczne: temperaturę i wilgotność względną powietrza na wysokości 200 cm nad powierzchnią gruntu, temperaturę powietrza na wysokości 5 cm nad powierzchnią gruntu i temperaturę powierzchni czynnej, temperaturę gruntu na głębokościach 5, 10, 20, 50 cm, prędkość i kierunek wiatru, natężenie promieniowania całkowitego oraz UV (A+B), ciśnienie atmosferyczne. Pomiarów dokonywano za pomocą automatycznej stacji meteorologicznej (R-ASTER) z krokiem czasowym 10 minut. Dodatkowo określano stopień zachmurzenia nieba i rodzaju chmur oraz zjawiska atmosferyczne (o godzinie 00, 06, 12, 18 UTC). Ponadto raz na dobę (06 UTC) mierzono opad atmosferyczny i parowanie potencjalne.
EN
Arctic, especially the region of Wedel Jarlsberg Land (western coast of Spitsbergen) has been the subject of a complex study carried out by the participants of Geographical Expeditions by the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin for more than 20 years. The research into the meteorological conditions was initiated in 1986. In 2005, the meteorological investigation began on 14th July and ended on 31st August. The station was located on Calypsostranda, a flat sea terrace, at the height of about 23 m a. s. l., at a distance of 200 m. from Bellsund Fjord and 2 km from the Scott Glacier. The substratum was made of dry lichen-moss tundra. Mean daily air temperature at the altitude of 200 cm amounted to 4.9°C throughout the measu-rement period. The 28th August was the warmest day during the expedition. It was then that the highest mean daily temperature (7.5°C). The highest maximum temperature (9.4°C) was recorded the 24th August. The 17th July was the coldest day in the period, with a mean daily temperature of 2.8°C but a minimum temperature (0.9°C) was recorded the 20th of July. The mean soil temperature evaluated for the depths 5, 10, 20 and 50 cm was positive and varies between 6.0°C in the subsurface layer and 3.7°C in the deeper parts of the analysed profile. The mean relative air humidity was 85.8%. The highest relative humidity (97.1%) were recorded the 7th August. The 18th July was recorded lowest relative humidity - 72.2%. The precipitation total for the whole of the measurement period amounted to 56.7 mm. 26 days with a precipitation . 0.1 mm were observed (which means that rainfall occurred in 53% of the days), including 12 days with precipitation . 1.0 mm. The highest rainfall occurred on 28th July and amounted to 14.2 mm. Mean overall cloudiness amounted to 7.4 (on a 0-8 scale), and low cloud cover - to 5.4. Stratocumulus and Stratus clouds were dominant (60%). The mean wind speed was 4.0m/s. The highest wind speed was noticed 26th and 27th August - 9,4 m/s, but lowest wind speed (1.1 m/s) the 10th August. Dominated winds from East (22.9%) and from Northwest (19.2%). To summarise the summer season 2005 was a warmer, cloudier and wet than the period 1986-2002.
PL
Aktywizacja gospodarcza północno-wschodniej Polski, z uwagi na walory przyrodnicze, jest nastawiona przede wszystkim na rozwój turystyki i nowoczesnego ekologicznego rolnictwa. W publikacjach poświęconym tym zagadnieniom zwraca się głównie uwagę na uwarunkowania ekonomiczno-gospodarcze, infrastrukturalne lub przyrodniczo-geograficzne. W niniejszym opracowaniu podjęto próbę identyfikacji czynników atmosferycznych wpływających na rozwój turystyki na przykładzie jachtingu śródlądowego - turystyki żeglarskiej.
EN
Economy activation of North-Eastern Poland due to environmental values is oriented mainly on tourism and modern ecological agriculture development. Publications that can be read deal with economical, infrastructural or nature-geographical conditions. In this paper there is undertaken an attemption of identifying climate conditions that influence on tourism development based on inland yachting - yachting tourism.
PL
W pracy zaprezentowano typologię warunków pogodowych, która może znaleźć zastosowanie w opracowaniach fitoklimatycznych. Jednym ze sposobów jej wykorzystania jest kalendarz fitoklimatyczny, prezentujący czasowy i przestrzenny rozkład typów pogody sprzyjających bądź niesprzyjających wegetacji roślin w ciągu całego roku kalendarzowego. Kalendarz stanowi przykład praktycznego opracowania o szerokich możliwościach zastosowania w różnych dziedzinach życia człowieka. W szczególności może być przydatny do planowania prac hodowlanych i ochronnych w gospodarstwie leśnym, ogrodniczym, sadowniczym oraz rolnym, a także prognozowania meteorologicznego z ograniczoną predykcją czasową.
EN
Classifications of weather conditions are needed in various fields of human activity. Their application is connected with planning of agrotechnical measures, phytoremediation, animal breeding and plant protection. The majority of classifications in spite of direct meteorological measurements has rather general character. Hence, there is a need for qualification of a clear differentiation among individual types of weather. Long term sequences of meteorological data might be a universal "tool" for planning field works, breeding measures to improve the quality and increase crop productivity. Such a tool might assume a form of phytoclimatic calendar of an indispensable value for ecologists, farmers, foresters, and gardeners.
PL
Opracowanie jest wstępną charakterystyką reżimu termiczno-opadowego klimatu Polski w trzydziestoleciu 1971-2000 z uwzględnieniem ważniejszych skutków agroekologicznych spowodowanych zmiennością przebiegu pogody w badanym okresie. Podstawowym materiałem są wartości temperatury powietrza, wysokości opadów atmosferycznych oraz stan upraw i warunków wykonywania prac polowych zaczerpnięte z ,,Miesięcznego Przeglądu Agrometeorologicznego" IMGW a w ostatnich dwu latach z ,,Dekadowego Biuletynu Agrometeorologicznego". Plony roślin uprawnych zaczerpnięto z ,,Roczników Statystycznych" GUS. Wartość temperatury średniej rocznej dla obszaru całej Polski za trzydziestolecie 1971-2000 wynosi już 8,0 stopni C a więc jest o 0,3 stopnia C wyższa od obowiązującej normy 1961-1990. Jeszcze cieplejsza jest ostatnia dekada XX wieku. Przyrost temperatury rocznej w porównaniu do okresu normalnego 1961-1990 wynosi już 0,6 stopnia C. Sumy opadów atmosferycznych uśrednione dla obszaru Polski w porównywanych okresach 1961-1990, 1971-2000 i 1991-2000 wynoszące odpowiednio 609, 601 i 612 mm nie uległy większym zmianom. Wzrosła natomiast zmienność opadów wyrażona przez wartość współczynnika zmienności i wyniosła 0,168 za 30-lecie (1971-2000) dla sum rocznych. Niedobór opadów powodujących skutki agroekologiczne zaznacza się w sytuacji, gdy suma opadów w miesiącach od kwietnia do listopada jest odpowiednio mniejsza o 25, 14, 20, 24, 13, 23, 30% od normy, czyli wartości średniej z okresu 1971-2000. Obniżenie plonów pszenicy w latach suchych 1979, 1988, 1992, 1994 i 2000 można szacować kolejno na 14, 9, 15, 12, i 11% plonu z lat najbardziej urodzajnych o optymalnym przebiegu pogody. Jest to ocena aktualna dla obszaru całej Polski. Obniżenie plonów ziemniaków podczas lat suchych 1971, 1982, 1992, 1994 i 1999 szacować można odpowiednio na 23, 24, 31, 30 i 19% w stosunku do plonów spodziewanych przy optymalnym przebiegu pogody w okresie wegetacyjnym. Nadmiar opadów zaznacza się wyraźnie w okresie wegetacyjnym IV-X przy przekroczeniu miesięcznej sumy opadów odpowiednio o 20, 21, 21, 24, 33, 18 i 36%. Straty w plonach pszenicy w warunkach produkcyjnych w latach mokrych 1972, 1975, 1977, 1980, 1981 i 1997 w stosunku do plonów z lat urodzajnych szacować można odpowiednio na 20, 10, 8, 17, 6 i 11%. Straty w plonach ziemniaków w latach mokrych 1980 i 1997 oceniać można na 41 i 18%.
EN
A preliminary characteristics of the thermal and atmospheric precipitation regime of the Poland's climate in a three-decade period of 1971-2000 is developed taking into account major agroecological effects caused by changeability of the weather course in the investigated period. The basic data include the values of air temperature, atmospheric precipitation, condition of crops and performed field works. The data originates from the "Monthly Agrometeorological Survey " (,,Miesięcznik Przeglądu Agrometeorologicznego) of the Institute of Meteorology and Water Management (IMGW) and for the last two years - from the "Decade Agrometeorological Buletin" (,,Dekadowy Biuletyn Agrometeorologiczny"). Data on crops were taken from the Statistical Year Books of the Central Statistic Office (GUS). The value of the mean annual temperature for the territory of Poland in the three-decade period 1971-2000 has reached 8,0 degree C i.e. by 0,3 degree C higher than the norm effective for the period 1961-1990. The last decade of the 20th century has turned out to be even warmer. An annual increase of temperature compared to the normal period of 1961-1990 has already amounted to 0,6 degree C. Total atmospheric precipitation values averaged for Poland in the compared periods 1961-1990, 1971-2000 and 1991-2000 amounted respectively 609, 601 and 612 mm and showed no significant changes while the variability of precipitation expressed by the variability coefficient increased and amounted to 0,168 for annual totals for the three decade period (1971-2000). Shortage of precipitation resulting in agroecological effects takes place when the total precipitation for the months of April to November is respectively lower by 25, 14, 20, 24, 13, 23, 30% than the norm i.e. average value for the period 1971-2000.
EN
The Weather calendar for the Founding Expedition Hornsund 1957/58 is conceived using four meteorological elements: air temperature, wind speed, precipitation and relative humidity. Each of those variables is classified as system consisting of three classes, except precipitation, which comprises two classes. First class contains values below 25% percentile (under normal), third contains values above 75% percentile (above normal) of meteorological elements under consideration. Second class contains values between first and third class (normal). Precipitation is classified using two-class system, which describes if precipitation occurs or not. These rules give 3 groups, 9 subgroups, 18 classes and 54 types of weather. All statistics are presented for three periods: 12 months from August 1957 to July 1958, polar night and polar day. In all these periods groups of weather with normal temperature (2WOF) dominate. Typical weather subgroups are those of low temperature and weak wind (11OF) as well as normal temperature with weak (21OF) and moderate wind (22OF). Prevailing weather class is cool weather with weak wind and without precipitation (110F). Characteristic attribute of Hornsund area is weather with low humidity (TWO1).
PL
W pracy wykorzystano wyniki części badań lizymetrycznych z runią łąkową na glebie mineralnej zasilanej wodami gruntowymi, przeprowadzonych w ZD MUZ w Falentach w latach 1972-1990. Symulowano użytkowanie kośne, 3-pokosowe. Poziom wody gruntowej w lizymetrach w ciągu sezonu wegetacyjnego był zmienny, taki jak w otaczającym łanie (lata 1972-1985) lub stały, na głębokości 1m (lata 1986-1990). W warunkach agroklimatycznych Falent, na łące śródpolnej zasilanej wodami gruntowymi, wysoce istotny wpływ na zmienność ET miał niedosyt wilgotności powietrza. W dalszej kolejności wpływały na tę wielkość opady i temperatura. W latach ekstremalnie suchych, mimo mniejszego plonu końcowego, rośliny transpirowały większe ilości wody aniżeli w latach o większym plonowaniu, co podważa jednoznaczność poglądów niektórych autorów o liniowej zależności między plonem a ewapotranspiracją roślin.
EN
The paper presents a part of lysimetric studies on meadow sward grown on mineral soil fed with ground water. The studies were carried out at the Experimental Farm of the Institute of Land Reclamation and Grassland Farming in Falenty in the years 1972-1990. A mown, 3- cut utilization of the meadow was simulated. Ground water table in lysimeters varied during vegetative season in a way similar to that in the surrounding meadow (years 1972-1985) or was fixed at a depth of 1 m (years 1986-1990). Under climatic conditions at Falenty, on a mid-field meadow fed with ground waters, variability of ET was significantly affected by the deficit of air humidity. Precipitation and temperature had a smaller impact. In the extremely dry years, in spite of the lower final yield, plants transpired great er amounts of water than in the years of higher yielding. This finding contrasts with the opinion of some authors on linear relationship between plant yield and evapotranspiration.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.