Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podział nieruchomości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Korzystając ze zbioru danych opisujących rzeczywistość, istotną kwestią jest wiedza o jakości danych w nim zgromadzonych. W przypadku ewidencji gruntów i budynków, która stanowi podstawę m.in. planowania przestrzennego, określania wymiaru podatków i świadczeń, oznaczenia nieruchomości w księgach wieczystych, statystyki publicznej czy gospodarki nieruchomościami, określenie jakości danych w niej zawartych będzie miało kluczowe znaczenie. W kontekście rozważań wiarygodności i dokładności danych gromadzonych w bazie danych ewidencyjnych należy odnieść się przede wszystkim do dwóch atrybutów punktu granicznego: źródła danych o położeniu punktu granicznego (ZRD) oraz błędu średniego położenia punktu granicznego względem osnowy geodezyjnej 1 klasy (BPP). Artykuł przedstawia często wykonywane prace geodezyjne związane z określaniem przebiegu granic działek ewidencyjnych i wskazuje, jakie atrybuty ZRD mogą zostać nadane punktom granicznym określonym w toku tych czynności. Dla każdego z postępowań wskazano wartość atrybutu ZRD zależną m.in. od wyniku przeprowadzonego postępowania czy też od wykorzystanej metody pomiaru.
EN
Using the data set describing reality, important issue is the knowledge of data quality collected in this set. In case of land and building register, which forms the basis of among others spatial planning, determining the size of taxes and benefits, designation of real estate in land and mortgage register, public statistics or real estate management, determining the quality of included data will be crucial. In terms of credibility and accuracy of data collected in the cadastral database, reference should be made primarily to two boundary point attributes: data sources on the boundary point location (ZRD) and the boundary point average position error in relation to the geodetic control network (BPP). This article presents frequently performed geodetic works related to determining the course of cadastral parcels borders and indicates which ZRD attributes can be given to the border points specified in the course of these activities. For each of the proceedings, the ZRD attribute value was indicated depending on, among others the result of the procedure carried out or the measurement method used.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące dopuszczalności przeprowadzenia podziału nieruchomości, w trybie art. 95 ust. 7 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w wyniku którego wydzielana jest działka budowlana. Odwołując się do zasad wykładni prawa, dokonano interpretacji pojęć ustalających przesłanki dopuszczalności podziału nieruchomości w tym trybie. Wskazano przepisy prawa, które powinny być stosowane przy ocenie, czy wydzielana działka budowlana spełnia ustawowe kryteria zawarte w jej definicji legalnej, gwarantujące prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków i urządzeń położonych w jej granicach.
EN
The article presents the legal issue regarding the admissibility of real estate division, pursuant to art. 95 paragraph 7 of the Real Estate Management Act, as a result of which a building plot is separated. Referring to the principles of the interpretation of the law, the concepts and premises establishing the admissibility of real estate division in this mode were interpreted. Legal regulations were pointed out, which should be used when assessing whether the separated building plot meets the statutory criteria contained in its legal definition, guaranteeing the correct and rational use of buildings and facilities located within its boundaries.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie prawne dotyczące instytucji wszczęcia postępowania wnioskowego o podział nieruchomości. Wykazano, które z dokumentów wymienionych w art. 97 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, warunkują możliwość wszczęcia postępowania podziałowego, a złożenie których możliwe jest dopiero w trakcie wszczętego już postępowania administracyjnego. Wskazano, w jakich sytuacjach organ administracji zobowiązany jest wezwać wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych podania, a w jakich sam powinien podjąć odpowiednie działania celem zgromadzenia wymaganych w tym postępowaniu dowodów.
EN
The article presents the legal issue regarding the institution of initiating an application for division of real estate. It was shown which of the documents listed in art. 97 par. 1 of the Act on Real Estate Management are conditioning the possibility of commencing subdivision proceedings and submission of which is possible only during the administrative proceedings that has been already initiated. It was indicated in which situations the administrative authority is obliged to request the applicant to remediate formal defects of the application and in which circumstances he should take appropriate action to gather the evidence required in the proceedings.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienie prawne określone normą art. 96 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami nakładające na wnioskodawcę obowiązek uzyskania pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków. Dokonano analizy porównawczej sformułowań i definicji legalnych przyjętych na użytek stosowania norm prawa regulujących to zagadnienie celem ustalenia zakresu przedmiotowego tych regulacji. Wykazano, w jakich przypadkach i jakim zakresie pozwolenie takie jest wymagane, a w jakich brak jest podstawy żądania uzyskania takiego pozwolenia.
EN
The article presents the legal issue defined by the norm of art. 96 para. 1a of the Real Estate Management Act imposing an obligation to obtain a permit from the Voivodship Historic Preservation Officer for the division of real estate listed under the register of monuments. A comparative analysis of formulations and legal definitions adopted for the purpose of applying the legal norms defining this issue was made to determine the scope of these regulations. It has been shown in which cases and to what extent such permission is required and in which there is no basis for requesting such a permit.
PL
Zakres miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zróżnicowanym zakresie może powodować pewne dylematy i wątpliwości. Niektóre z nich są trudne do jednoznacznego, niebudzącego wątpliwości rozwiązania. Dotyczy to między innymi kwestii związanej z ujęciem w planie scaleń i podziałów nieruchomości.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.