Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podgrzewanie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono, obliczone metodą f-chart, zyski energetyczne słonecznej instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie służby zdrowia. Oszacowano straty przesyłu i akumulacji oraz ich wpływ na wielkość energii użytkowej pozyskanej z systemu słonecznego. Zarekomendowano określone działania dla poprawy efektywności energetycznej instalacji. Wskazano typowe błędy w planowaniu instalacji słonecznych, których uniknięcie skutkowałoby istotnym zwiększeniem zysków energetycznych. Artykuł stanowi kontynuację części 1 pod tym samym tytułem, gdzie przedstawiono przede wszystkim ocenę techniczną instalacji oraz oszacowano wpływ zacienienia na jej zyski energetyczne.
EN
The energy gains of Solar Domestic Hot Water System localised at Hospital were calculated using f-chart methodology. Distribution and accumulation losses were evaluated, which losses significantly affect the possessed from solar system useful energy. The measures improving efficiency of solar system are proposed. The conclusions coming out from different energy audits of solar systems, including presented in this article, are gathered. Many different errors of systems planning could be avoided that would result significant increase of system performance. The article is carrying its part 1 of the same title, where the installation and its technical condition were described and also the influence of trees’ shadow on its thermal performance was estimated.
PL
W artykule przedstawiono słoneczną instalację przygotowania ciepłej wody użytkowej w obiekcie służby zdrowia. Zestawiono formuły wykorzystane do obliczenia teoretycznych zysków energetycznych instalacji. W ramach oceny funkcjonowania instalacji odczytano wielkości przepływów mieszaniny niezamarzającej w poszczególnych rzędach kolektorów. Oceniono wpływ na dostępność promieniowania słonecznego zacienienia pola kolektorów, przez drzewa zlokalizowane w różnych odległościach od poszczególnych kolektorów. Pomiary termowizyjne temperatur powierzchni kolektorów i rurociągów potwierdziły nierównomierne przepływy (lub ich brak) przez poszczególne rzędy kolektorów jak i istotny wpływ zacienienia kolektorów.
EN
Solar Domestic Hot Water System localised at Hospital and backed up by natural gas system was described. Mathematical formulas enabling the calculations of energy gains were presented. The working fluid flows through different collectors rows were monitored. The solar collectors are being shaded by surrounding different trees. The influence of shading on solar energy availability was evaluated. That influence and effect of different flows by collectors rows were confirmed by thermal video scan of solar collectors' front surfaces.
3
Content available remote Parallel feed water heating repowering of a 200 MW steam power plant
EN
In this paper, feed water heating repowering of Shahid Montazeri steam power plant has been studied in three different modes. Efficiencies of energy and exergy have been selected as objective functions. Cycle-tempo software was used for simulations. In the first case, a low pressure heat recovery heat exchanger and a EGT-RLM600-PC gas turbine were used. Efficiencies of energy and exergy increase to 3.8% & 3.79% respectively and cooling tower water temperature difference increases to 0.652°C. In the second case, a high pressure heat recovery heat exchanger and a Siemens (KWU) V64.3 gas turbine were used. Efficiencies of energy and exergy increase to 6.68% and 6.65% respectively. In the third case, both heat recovery heat exchangers are and Westinghouse-401 gas turbines were used. Efficiencies of energy and exergy increase to 8.93% & 9.05% respectively. This is the best plan in terms of efficiency and cycle power promotion.
PL
Celem artykułu jest analiza sposobów podgrzewania wody do celów spożywczych z uwzględnieniem kryterium energochłonności, kosztów oraz czasu podgrzewania. Najefektywniejsze energetycznie okazało się podgrzewanie wody w czajnikach elektrycznych (0,139 kWh), następnie na ceramicznej płycie grzejnej (0,204 kWh) i na płycie gazowej (0,250 kWh). Najtańsze podgrzewanie wody zapewnia płyta gazowa. Średni koszt podgrzania 1,5 dmJ wody za pomocą płyty gazowej wynosił 0,0653 zł, czajników elektrycznych 0,0850 zł, a ceramicznej płyty grzejnej 0,1242 zł. Czas podgrzewania był najkrótszy za pomocą czajników elektrycznych i wynosił średnio 353 s., za pomocą ceramicznej płyty grzejnej 899 s, a płyty gazowej 468 s. Uwzględniając energochłonność, koszty i czas trwania procesu najlepszym sposobem jest podgrzewanie wody w czajniku elektrycznym z tworzywa sztucznego.
EN
The aim of the paper is an analysis of heating methods for potable water. The analysis takes into account the criteria of energy consumption, costs and heating time. Electric kettles (0.139 kWh) have shown the lowest energy consumption, next, a ceramic heating plate (0.204 kWh), and finally, a gas cooker (0.250 kWh). The cheapest heating ensured the gas cooker. The average heating cost of water (1.5 dm3) was 0,0653 PLN for the gas cooker, 0,085 PLN for the eleetrie kettles, and 0,1242 for the heating plate. The shortest heating time ensured the eleetrie kettles (average 353 s), than the heating plate (899 s), and, at last, the gas cooker (468 s). Taking into account the energy consumption, the cost and processing time, the best way is the heating in a kettle madę of plastic.
5
Content available remote Regulator poziomu obciążenia małej elektrowni wiatrowej
PL
Sterownik do regulacji obciążenia elektrowni wiatrowej o mocy 3kW opracowano w oparciu o mikrokontroler AtMega. Jego zadaniem jest dostosowanie obciążenia do mocy dostarczanej przez generator. Układ dokonuje pomiaru prądu oraz napięcia, oblicza moc i załącza odpowiednie obciążenie. W charakterze odbiornika energii zastosowano grzałki podgrzewające wodę. Regulator posiada możliwość zdalnej kontroli poprzez sieć Ethernet. Komunikaty o stanie pracy i awarii mogą być wysyłane w formie sms’a na ustalony numer telefonu. Sterownik wyposażono w zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznej prędkości generatora oraz detekcję przepalenia którejkolwiek grzałki. Podstawowe parametry jak: prąd, napięcie, moc, prędkość generatora i prędkość wiatru są prezentowane i archiwizowane w panelu operatorskim.
EN
Controller being based on AtMega microcontroller allowing for control the load of wind Power plant of 3kW has been designed. Its aim is to adjust the load to the power provided by wind power plant. The device measures the current and voltage, calculates the power and switches the proper load on. Heaters warming the water up were used as the load of the power plant. The controller allows for remote control via Ethernet. Messages concerning the status and malfunctions of the power plant are sent as sms to the chosen number of mobile phone. The controller is fitted with the over-speed circuit and detection of heater blown. The basic parameters such as: current, voltage, power, generator speed and wind speed are presented and recorded in operator terminal.
PL
W publikacji przedstawiono analizę rentowności wykorzystania kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym. Zaprezentowano mocne i słabe strony wykorzystania instalacji solarnych. Uzyskane wyniki wskazują na opłacalność montowania instalacji solarnej dla wybranych wariantów obliczeniowych w domach jednorodzinnych. Przedstawione wskaźniki ekonomiczne sugerują możliwość zaangażowania w wykorzystanie proekologicznych rozwiązań. Bezobsługowość i bezemisyjność pracy instalacji to dodatkowe istotne aspekty wpływające na wartość ekologiczną przedsięwzięcia uwzględniającą koszty społeczne wykorzystania wybranego odnawialnego zasobu energetycznego.
EN
The paper presents the profitability analysis of solar-thermal water heating system installed in a single family house. This paper presents a critical review of the strengths and weaknesses of designs involving flat-plate and evacuated-tube collectors. The results showed that the solar energy systems have a great potential in single family houses. Presented indicators suggest important issues for regarding research policy at the use of environmentally friendly solutions. Emission free natural energy and near zero maintenance water heating system components are additional important factors affecting the ecological value of the project taking into account the economic and social costs of renewable energy resource use.
7
Content available remote Możliwości zastosowania instalacji solarnej dla basenu kąpielowego
PL
Stan środowiska naturalnego pogarsza się. Z tego względu nie dziwi fakt, że inwestorzy coraz częściej sięgają po odnawialne źródła energii. Doskonałym przykładem są instalacje solarne, które wykorzystują energię słoneczną. W artykule przedstawiono opis koncepcyjnego projektu instalacji solarnej dla basenu TOSiR w Tarnowie. Celem inwestycji jest wspomaganie przygotowania ciepłej wody użytkowej. Przeanalizowano koszty uzyskania ciepłej wody użytkowej i wody technologicznej oraz opisano przeprowadzone badania mające na celu określenie dobowego zapotrzebowania basenu na energię cieplną. Na koniec zaprezentowano wyniki analizy ekonomicznej oraz obliczono okres zwrotu inwestycji uwzględniając dwa warianty: pierwszy przy 80% dofinansowaniu oraz drugi bez dofinansowania.
EN
Due to deterioration of natural environment, global society is increasingly turning to renewable energy sources. An excellent example of its usage are solar installations. This paper presents conceptual design for a solar installation for swimming pool TOSIR in Tarnow city, designed mainly to support the preparation of hot water. Cost analysis of hot water and process water were presented, and also the results of research conducted to identify the daily demand for thermal energy for the swimming pool. Economic analysis in two variants with and without payback period of the funding were calculated.
PL
W artykule przedstawiono analizę techniczną i ekonomiczną przydomowego systemu ogrzewania wody z wykorzystaniem pompy ciepła do podlewania zieleńców. Przeanalizowano możliwe warianty pracy instalacji. W systemie ogrzewania wykorzystano pompę ciepła i poziomy gruntowy wymiennik ciepła.
EN
This paper presents technical and economical analysis of water heating system using a heat pump for watering green plants. Analyzed the possible variants of the installation. The heating system uses a heat pump and ground heat exchanger.
PL
W pracy zanalizowano teoretyczne możliwości wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzania wody wykorzystywanej w chowie bydła i trzody chlewnej w drobno i wielkotowarowych gospodarstwach rolnych. Obliczenia wykonano dla określonego zestawu kolektorów słonecznych pracujących w okresie od czerwca do listopada. Na podstawie przeprowadzonej kalkulacji stwierdzono, w jakim stopniu ciepło otrzymane z kolektorów słonecznych jest w stanie pokryć potrzeby energetyczne związane z podgrzaniem wody wykorzystywanej w produkcji zwierzęcej. Przeanalizowano ponadto aspekty ekologiczne związane z zastąpieniem tradycyjnych paliw energią promieniowania słonecznego, określając stopień ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.
EN
The paper presents the analysis of theoretical potential as regards employing solar collectors to heat up water used in cattle and swine breeding in small and large commodity farms. Computations have been carried out for a specific set of solar collectors working between June and November. Completed calculations allow to find to what extent the heat derived from solar collectors is capable of covering power needs for heating up water used in animal production. Moreover, the researchers have analysed ecological aspects involved in replacement of conventional fuels with solar radiation energy, determining the extent of greenhouse gas emission reduction.
10
Content available remote Energy efficiency evaluation of a solar domestic hot-water system: a case study
EN
This paper presents the results of a simulation study of a solar domestic water heating system using the Exodus method. The simulations have been performed with three days of real weather data. Investigations of thermal conditions in the flat-plate solar collector-water-storage tank system enabled to carry out a detailed evaluation of energy efficiency of the solar installation. The influence of the flow rate of the medium in the collector cycle, of initial water temperature in the tank and of the solar irradiation for a day on the quantity of energy accumulated in this system was analyzed. The efficiency of energy accumulation in the tank at the stage of its loading and during hot-water consumption was determined.
PL
Tematem artykułu są zagadnienia związane z projektowaniem dużych instalacji słonecznych, na przykładzie sytemu wstępnego podgrzewania wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej Zakładu Energetyki Cieplnej (ZEC) w Wołominie. Omówiono zasadnicze różnice w konstrukcji instalacji "dużych" i "małych", a także będące ich konsekwencją różnice w sposobach sterowania instalacjami, ich zabezpieczeniami i eksploatacją. Dla potrzeb ZEC w Wołominie, autorzy zaprojektowali system kolektorowy (o łącznej powierzchni 349 m2). Zyski energetyczne systemu słonecznego obliczono metodą f-chart. Trzy obiegi z kolektorami słonecznymi włączone są do wspólnego zbiornika o pojemności 17500 litrów. Należy spodziewać się około 70% pokrycia zapotrzebowania na energię do podgrzania wody w okresie czterech miesięcy letnich. W kwietniu i we wrześniu instalacja pokryje 50% i 45% zapotrzebowania, w pozostałych miesiącach będzie to już znacznie mniej. W artykule przedstawiono wybrane problemy i ich rozwiązanie, związane w szczególności z opracowaniem koncepcji i projektowaniem instalacji o dużych powierzchniach kolektorów słonecznych.
12
Content available remote Instalacja kolektorów słonecznych w szkole z basenem
PL
Przedstawiono polsko - duński projekt wykorzystania energii słonecznej do produkcji c.w.u. oraz podgrzewania wody w basenie jednej ze szkół podstawowych w Łodzi.
PL
W referacie przeprowadzono analizę ekonomiczną opłacalności wykorzystania instalacji słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej, na podstawie, której sformułowano wnioski określające działania sprzyjające popularyzacji zastosowań odnawialnych źródeł energii.
EN
The paper presents an economic analysis of profitability of solar instalation applied for raw water preheating. Results of this analyses led to some conclusions enabling to determine actions making renewable energy sources more popular.
16
Content available remote Instalacje słoneczne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.