Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pożar pojazdu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Oszacowano zagrożenie osób w wyniku pożaru pojazdu dostawczego z butlami 11 kg oraz 33 kg zawierającymi propan-butan techniczny, spowodowanego ich nieszczelnością. Wyznaczono prawdopodobieństwo rozszczelnienia butli z gazem skroplonym LPG, w ciągu roku podczas czynności załadunku, wyładunku i transportu w firmie handlu oboźnego. Oszacowano cząstkowe i całkowite ryzyka wystąpienia ciężkiego obrażenia ciała kierowcy oraz ryzyko jego śmierci w przypadku zdarzenia pożaru na skrzyni ładunkowej oraz zdarzenia wystrzału opony. W ocenie ryzyka zastosowano metody drzewa zdarzeń/niezawodności i drzewa niezdatności/błędu oraz metodę probabilistyczną.
EN
The threat of people as a result of delivery vehicle fire handling 11 kg and 33 kg bottles with propane-butane, due to leakage of these bottles was estimated. The probability of unsealing LPG bottles with gas during the year at loading, unloading and transport operations in carrier trade company was determined. Partial and total risk of serious driver injuries and the risk of death in the event of a fire in open load-carrying body of the car and tire damage was estimated. The risk assessment uses the methods of the event and fault tree as well as the probabilistic method.
PL
W artykule zawarto analizę rozwiązań automatycznych systemów gaśniczych stosowanych w pojazdach samochodowych. Pożary pojazdów samochodowych nie występują tak często jak pożary obiektów budowlanych, jednakże w przypadku zaistnienia takiej sytuacji stwarzają zagrożenie dla ludzi i środowiska. Współczesny pojazd samochodowy to konglomerat materiałów palnych takich jak paliwo, inne ciecze palne oraz stałe materiały wyposażenia takie jak polimery i inne tworzywa sztuczne. Artykuł stanowi próbę usystematyzowania oraz analizy stosowanych obecnie urządzeń gaśniczych. Analiza obejmuje stosowane środki gaśnicze oraz przegląd wybranych rozwiązań technicznych poszczególnych systemów.
EN
The article contains an analysis of the solutions of automatic fire extinguishing systems used in motor vehicles. Automobile vehicle fires do not occur as often as fires in buildings, but in the event of such a situation pose a threat to people and the environment. The motor vehicle is a conglomerate of combustible materials such as fuel, other combustible liquids and solid equipment materials such as polymers and other plastics. The article is an attempt to systematize and analyze currently used extinguishing devices. The analysis includes used extinguishing media and a review of selected technical solutions of individual systems.
PL
Autorzy referatu w swojej pracy zawodowej spotykają się często z pożarami, które zostały bądź to spowodowane w sposób umyślny bądź też zostały wykorzystane jako narzędzie do uzyskania nienależnego odszkodowania. W Polsce mechanizmy służące do wyłudzania odszkodowań od towarzystw ubezpieczeń nie są dobrze rozpoznane jeżeli chodzi od pożary pojazdów. W ostatnim czasie nastąpiły zmiany mające ograniczać wyłudzenia po fikcyjnych kradzieżach pojazdów. Pożar jest dość specyficznym zjawiskiem, który może zacierać ślady przestępstw co znacznie utrudnia lub wręcz uniemożliwia uzyskanie dowodów popełnienia przestępstwa. Ogromne znaczenie mają oględziny zniszczonego pojazdu wraz z porównaniem rozwiązań w pojeździe nieuszkodzonym tego samego typu. W referacie zostały zaprezentowane rozpoznane mechanizmy służące do wyłudzania odszkodowania w przypadku szkód w pojazdach mechanicznych.
XX
The authors of the paper in their professional career often have to deal with fires which were caused purposely or they were used as a way to obtain unjustified compensation. In Poland, mechanisms used to extort compensation from insurance companies are not properly identified in case of fires of vehicles. Recently, the changes have been introduced aiming at decreasing the number of extortions after fake vehicle thefts. Fire is quite specific phenomenon that can cover traces of crime which significantly makes it difficult or even impossible to obtain evidence of the offense. Examining the damage vehicle and comparing technological solutions used in the undamaged vehicle of the same type are of great importance. This paper presents identified mechanisms used to extort compensation in case of damage to the motor vehicles.
PL
W Państwowej Straży Pożarnej źródłem wiedzy co do przyczyny powstania zdarzenia jest program EWID. Jedną z informacji znajdujących się w każdym z meldunków jest przypuszczalna przyczyna powstania pożaru. W praktyce występują pewne problemy z wykorzystaniem danych pochodzących z tego programu. Każdy meldunek z pożaru sporządzany jest bezpośrednio po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Kierujący działaniami ratowniczymi nie posiada wystarczających informacji o pierwszej fazie rozwoju pożaru, nie ma możliwości oraz uprawnień do przesłuchiwania świadków. Z tego względu informacja znajdująca się w meldunku może znacznie różnić się od rzeczywistej przyczyny powstania pożaru. Większa ilość informacji co do okoliczności i przyczyny powstania pożaru możliwa jest do uzyskania podczas przeprowadzonego postępowania przez policję lub prokuraturę. Czasami zdarza się, że kierujący działaniami ratowniczymi wpisuje w pole przypuszczalna przyczyna powstania pożaru określenie „nieznana”. Przy takim sformułowaniu jego autor nie zostanie zapytany przez adwokata lub policjanta dlaczego uważa, że przyczyna powstania pożaru była taka czy inna.
EN
In State Fire Service in Poland as source of knowledge reason of the fire program EWID is used. One of information in every report is probably fire’s cause. There is some problem using this program. Of course every report is product just after fire operation is finished. Commander doesn’t have enough information about first stage of the fire, he doesn’t have possibility to investigate the witness. So in fact information about cause of the fire presented in report could be very different that in fact was. More information is available during investigation conducted by Police or Prosecutor’s Office. Sometimes commander put in the field “probably fire’s cause” word “Unknown”. After that user of EWID who put this information will not be asked by attorney or policeman: why do you think that reason of this fire was?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.