Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 138

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
Artykuł omawia techniki łączenia elementów układu uziomowego w aspekcie wymagań norm krajowych dla najczęściej stosowanych metod. Analizie poddano wytyczne w zakresie długości i jakości spoin przy spawaniu łukowym. Połączenia skręcane omówiono na przykładzie uchwytów krzyżowych. Przedstawiono właściwości techniki zgrzewania egzotermicznego. Rodzaje połączeń porównano pod kątem odporności na korozję, wytrzymałości mechanicznej i potrzeby dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.
EN
The paper describes the techniques of connecting of the earthing system components in relation to the requirements of national standards for the most commonly used methods. The guidelines for the length and quality of joints in conventional arc welding method were analyzed. The screwed connections are discussed on the example of cruciform clamps. Properties of the exothermic welding technique are presented. The types of connections were compared in relation to corrosion resistance, mechanical strength and the need of additional corrosion protection measures.
EN
Reliable ceramics/metal joints have an extensive application in the aerospace and biomedical area. However, ZrO2 ceramic has not been investigated systematically compared to the Si3N4 and Al2O3 ceramic. Therefore, successful brazing of ZrO2 ceramic and Ti-6A-4V alloy was achieved by using a binary active Ti-28Ni filler metal in this paper. The effect of holding time on the microstructure of ZrO2 ceramic/filler metal interface and mechanical properties of brazed joints was investigated. The results indicated that the representative interfacial microstructure was ZrO2 ceramic/Ti2O/Ni2Ti4O/Ti-rich phase/ Ti2Ni+α-Ti. With the increase of holding time, the thickness of Ti-rich layer in the interface of ZrO2/Ti-6Al-4V joint decreased obviously due to the diffusion of Ti atoms. Substantial brittle intermetallic compounds Ti2Ni and Ni2Ti4O were formed in the joint, which were detrimental to the mechanical properties of the brazed joints. The maximum shear strength of joint was 112.7 MPa when brazed at 1060 °C for 10 min.
PL
Niezawodne połączenia ceramiki/metalu mają szerokie zastosowanie w przemyśle lotniczym i biomedycznym. Jednak ceramika Zr02 nie była badana systematycznie w porównaniu z ceramiką Si3N4 i Al2O3. W niniejszym artykule przeprowadzono udany proces lutowania ceramiki Zr02 i stopu Ti-6A-4V, który został osiągnięty dzięki zastosowaniu binarnie aktywnego metalu wypełniającego Ti-28Ni. Zbadano wpływ czasu trwania połączenia na mikrostrukturę powierzchni ceramicznej/metalu wypełniającego ZrO2 oraz właściwości mechaniczne lutowanych połączeń. Wyniki wskazują, że reprezentatywną mikrostrukturą międzyfazową była ceramika ZrO2/Ti2O/Ni2Ti4O/faza bogata w Ti/Ti2Ni+α-Ti. Wraz ze wzrostem czasu trwania połączenia, grubość warstwy bogatej w Ti w interfejsie złącza ZrO2/Ti-6AI-4V zmniejszyła się z powodu dyfuzji atomów Ti. W spoinie powstały znaczne kruche związki międzymetaliczne Ti2Ni i Ni2Ti4O, które były szkodliwe dla właściwości mechanicznych lutowanych połączeń. Maksymalna wytrzymałość złącza na ścinanie wynosiła 112,7 MPa po lutowaniu w 1060 °C przez 10 min.
PL
Przedstawiono wyniki serii badań elementów stalowych regałów wysokiego składowania w tym: połączenia zaczepowego między słupem a belką nośną, ścinania na zaczepach belek nośnych oraz nośności rygli. Specyfika pracy regałów wysokiego składowania sprawia, że badania są niezbędną częścią procesu projektowania tego rodzaju konstrukcji. Wyniki z badań będą stanowiły podstawę opracowania i walidacji modelu numerycznego.
EN
The article summarizes the results of experimental tests carried out on elements of steel static storage pallet rack system, including: bending tests on beam end connectors, shear tests on beam end connectors and connector locks, bending tests on beams. The specificity of the way pallet racks are constructed and transferring the applied loads makes testing an indispensable part of the design process of this type of structures. Test result will be used to create and validate the numerical model.
PL
Przedstawiono normowe oraz technologiczne wytyczne kształtowania śrubowych węzłów doczołowych z blachą czołową wpuszczoną oraz wystającą. Podano wyniki analiz parametrycznych wybranych składników połączeń: rozstawu rzędów śrub, grubości blachy czołowej oraz odległości pierwszego szeregu śrub od pasa górnego belki. Zaprezentowano zawartość oraz formę katalogu połączeń i węzłów konstrukcji stalowych przygotowywanego w Politechnice Rzeszowskiej.
EN
Normative and technological principles for shaping bolted flush and extended end-plate joint has been presented in the paper. The results of parametric analyses of selected components of joint such as horizontal bolt spacing, end-plate thickness and distance between first row of bolts and upper edge of beam flange were introduced. The contents and the form of Catalogue of joint and connections in steel structures developed at the Rzeszów University of Technology were presented.
EN
The history of fuel additive use reflects the interplay between chemistry, technology and public health concerns related to environmental effects. Decisions to use specific type of chemical modification during combustion process have been made in the absence of toxicological data on health and environmental effects or exposure. The influence of these important issues has extended globally, and the effects of various compositions impact for decades after the removal of these compounds. Fuel modifications are widely used for petrol, oil and solid fuels. According to market screening and literature review, additives containing some dangerous compounds are still in used today. Pb(C2H5)4 was used for long time as fuel additive and is still used as an additive in some grades of aviation gasoline, and in some developing countries. It is obvious that additives containing copper, lead and cerium should be replaced by organic substitutes or inorganic oxidizers during combustion processes.
9
Content available remote Wzmacnianie wielkiej płyty
EN
The article presents the development of a method enabling the calculation of force necessary to bend a chain link during butt welding, taking into consideration a plastic strain in the shunting zone. The study also discusses technological peculiarities concerned with the welding of single-contact chain links characterised by high bending rigidity and describes principles of the elastic-plastic strain of chain link shunting zone during bending. The work also contains the theoretical justification of the possibility of calculating the value of bending force based on the ultimate limit state and presents an analytical formula identifying the mathematical correlation between ultimate force, geometrical parameters and physico-chemical properties of the welded chain link material. Using an anchor chain as an example, the above-named analytical formula and the Finite Element Method were used to calculate the value of bending force, thereby confirming the reliability of the proposed method. It was ascertained that taking plastic strains into consideration significantly affected calculations results concerning the value of bending force during the butt welding of products having a closed shape and characterised by significant bending rigidity. The value of bending force calculated on the basis of the ideal elasticity of the anchor chain link material was higher (by more than an order of magnitude) than the value of the above-named force calculated taking into consideration plastic strains in the chain shunting zone.
PL
Artykuł dotyczy opracowania metody obliczania siły niezbędnej do gięcia ogniwa łańcucha podczas zgrzewania doczołowego z uwzględnieniem odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania. W pracy przedstawiono osobliwości technologiczne zgrzewania jednostykowych ogniw łańcuchów o dużej sztywności zginania oraz opisano reguły sprężysto-plastycznego odkształcenia ich strefy bocznikowania podczas gięcia. Teoretycznie uzasadniono możliwość obliczenia wielkości siły gnącej w oparciu o stan graniczny oraz sformułowano wzór analityczny, który w sposób jawny ustala związek matematyczny pomiędzy siłą graniczną a parametrami geometrycznymi i własnościami fizyko-mechanicznymi materiału zgrzewanego ogniwa łańcucha. Na przykładzie łańcucha kotwicy, za pomocą uzyskanego wzoru analitycznego oraz metody elementów skończonych wykonano obliczenia siły gnącej, co umożliwiło potwierdzenie wiarygodności zaproponowanej metody. Stwierdzono, że uwzględnienie odkształceń plastycznych ma istotny wpływ na wyniki obliczeń siły gnącej podczas zgrzewania doczołowego wyrobów o kształcie zamkniętym cechujących się dużą sztywnością zginania. Wartość siły gnącej obliczona w oparciu o idealną sprężystość materiału ogniwa badanego łańcucha kotwicy jest o ponad rząd wielkości większa od wartości tej siły obliczonej z uwzględnieniem odkształceń plastycznych w strefie bocznikowania ogniwa.
EN
Generally, in many cases of rock engineering, the openings often constructed in rock-mass containing non-persistent joints. However, comparing with the previous works, few studies investigate the failure or damage due to the crack propagation and coalescence around an opening. Based on the uniaxial compression tests and particle flow code (PFC) the interaction effect of opening and joints on the crack coalescence behavior around an opening are investigated in this study. From the view of experimental and numerical results, strength parameters are mainly effected by joints (inclination and distance). Specifically, the uniaxial compressive strength of jointed specimen (UCSJ) and elastic modulus of jointed specimen (EJ) of specimens decrease for 0° ≤ α ≤ 45° and increase for α > 45°. UCSJ and EJ increases with increasing joint distance (d) for all joint inclination angel (α) values, with the highest and lowest strengths obtained for d = 50 mm and d = 20 mm, respectively. The opening has a great influence on the failure mode of jointed specimen. Unlike previous results, in this study, jointed specimens present four new kinds of failure modes: Mode-I (horizontally symmetrical splitting failure); Mode-II (stepped failure at opening sides); Mode-III (failure through a plane); Mode-IV (mixed failure). The strength parameters and failure modes in the numerically simulated and experimental results are in good agreement, and the results are expected to be useful in predicting the stability of an opening in a non-persistently jointed mass.
PL
Przedstawiono problemy związane z działaniem zabezpieczeń nadprądowych dławików kompensacyjnych, zainstalowanych w linii 400 kV Ełk Bis – Alytus.
EN
The principle of functioning of surcurrent compensating coils installed in 400 kV Ełk Bis – Alytus Line is presented in the article.
PL
Przedstawiono analizę wpływu połączenia polskiego systemu elektroenergetycznego z systemem Litwy na detekcję zakłóceń przez zabezpieczenia odległościowe linii 400 kV znajdujących się w najbliższym otoczeniu stacji Ełk Bis.
EN
Analysis of influence of Polish and Lithuania power systems integration on faults detection by distance protection of 400 kV transmission lines in the surroundings of Ełk Bis substation is presented.
PL
W artykule przedstawiono problem projektowania niestandardowego połączenia składającego się z dwóch rur i kompensatora mieszkowego, którego przeznaczeniem jest praca w kriogenicznych temperaturach w akceleratorze cząstek elementarnych. Niecodzienne środowisko pracy wymusiło porzucenie międzynarodowych norm i przeanalizowanie problemu od modelu analitycznego poprzez model numeryczny.
EN
The paper focuses on the problem of designing a nonstandard interconnection consisting of two tubes and an expansion bellow. The interconnection is designed to work in temperatures nearby absolute zero in the particle accelerator. Indications of international standards do not fit to such unstandardized work environment, and had to be abandoned and the precise analysis of the problem had to be done with the use of the analytical and numerical models.
PL
Przedstawiono modele i zasady oceny wyboczenia pasów dolnych z płaszczyzny kratownic, które umożliwiają zrezygnowanie ze stężeń prętowych. Uwzględniono w nich sztywność giętną płatwi lub blachy trapezowej (obudowy dachu), ich połączenia z pasem górnym oraz prętów wykratowania kratownicy, które ograniczają przemieszczenia boczne pasa dolnego kratownicy. Podano sposób oceny sztywności giętnych obudowy dachu i jej połączenia z pasem górnym kratownicy oraz ich prętów wykratowania o geometrii V, N i W. Przedstawiona ocena stateczności z płaszczyzny kratownicy dotyczy pasów dolnych jednogałęziowych i dwugałęziowych. Analizowane zagadnienie zilustrowano przykładem obliczeniowym.
EN
The paper introduces models and rules of valuation of the out-of-plane buckling of bottom chords in truss systems that enable resignations from the classic strut bracings. The procedure accounts for: the flexural stiffness of purlins or trapezoidal sheets (roof covering), the stiffness of connection to the upper truss chord, and the flexural stiffness of the truss web members of V, N, W geometry, as factors limiting the lateral displacements of the bottom truss chord. The presented method of evaluation of the out-of-plane buckling is related to the both single solid and doubled built-up bottom chords. The analyzed case has been illustrated by calculation example.
PL
Przedstawiono wyniki analiz metodą elementów skończonych połączenia poprzecznika z trzonem słupa linii wysokiego napięcia. Model konstrukcji obejmował jednocześnie trzon słupa i poprzecznik. Obliczenia wykonano, wykorzystując program Midas NFX (solver Nastran FX). Porównano wyniki symulacji komputerowych węzła z żebrami ciągłymi (obejmującymi trzon) oraz węzła z żebrami nieciągłymi.
EN
The article presents results of finite element analysis (FEA) cross arm shaft pole joint in the transmission lines support. FEA model included both the shaft pole and the cross arm. Geometric and material nonlinear calculations were done in Midas NFX (solver Nastran FX). Were compared with each other the results of computer simulations of the two most common types of connection, i.e. node with continuous stiffeners (girdling a shaft) and a node with discontinuous stiffeners.
EN
Timber floors in existing buildings often require the adoption of stiffening techniques to improve their behaviour under horizontal actions. Modelling of such structural elements taking into account the influence of type, number and deformation capacity of the connections between beams and boards is quite complex and still under development. Starting from laboratory experimental results carried out on assemblages (sliding tests on timber-toboard connections) the paper focuses on the calibration of inelastic FE models aimed at reproducing the mechanical behaviour of floor specimens subjected to in-plane monotonic tests. Single and double boards connected with the bearing beams of the floor with nails and/or screws were examined on subassemblies. As regards floors, the effect of wood, punched steel strips or composite (CFRP or SRP) diagonals as stiffening techniques were studied. A simple parametric study including the variation of stiffness of a theoretical diagonal was performed. Results constitute a preliminary set of data that may be used for design of possible improvement techniques to be applied on existing timber floors.
PL
Stropy drewniane w istniejących budynkach często wymagają zastosowania rozwiązań usztywniających, aby poprawić ich pracę w warunkach naprężeń poziomych. Opracowywanie modeli takich elementów konstrukcyjnych, z uwzględnieniem oddziaływania rodzaju, liczby i odkształcalności połączeń pomiędzy belkami a deskami, stanowi złożone zadanie i jest rozwijającym się obszarem badawczym. Prezentując wyniki testów laboratoryjnych, przeprowadzonych na przygotowanych modelach fragmentów stropów drewnianych (testy ślizgowe dla połączeń belka-deska), artykuł koncentruje się na kalibracji nieelastycznych modeli elementów skończonych, mających na celu odtworzenie pracy mechanicznej stropów poddanych monotonicznym próbom obciążenia w płaszczyźnie. Badane próbki były zbudowane z belek nośnych, do których deski były przymocowane po jednej lub po obydwu stronach za pomocą gwoździ i/lub wkrętów. Badano wpływ zastosowania na stropach przekątnych elementów usztywniających wykonanych z drewna, perforowanych pasów stalowych lub materiałów kompozytowych (CFRP lub SRP). Przeprowadzono proste badanie dotyczące parametrów z uwzględnieniem zmiennej sztywności teoretycznych przekątnych. Jego wyniki stanowią zbiór wstępnych danych, które mogą zostać wykorzystane w projektowaniu ewentualnych rozwiązań wzmacniających do zastosowania na istniejących stropach drewnianych.
PL
W artykule przedstawiono badania i symulacje numeryczne dotyczące modelowania połączeń pomiędzy obiektami zabytkowymi a elementami nowo projektowanymi. Zakres prac obejmuje projekt koncepcyjny zewnętrznej klatki schodowej wraz z tarasem obserwacyjnym połączonej z zabytkową wieżą ciśnień, która znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej, badania doświadczalne oraz symulacje numeryczne różnego rodzaju podparcia elementów klatki schodowej na zabytkową wieżę. Wyniki badań i symulacji pozwolą na zobrazowanie wpływu pracy nowo projektowanych konstrukcji współpracujących z obiektami dziedzictwa kulturowego.
EN
The article presents research and numerical simulations regarding modeling of connections between the historical facilities and newly designed elements. The scope of works covers a creative design of an external staircase, including an observation deck, connected with a historical water tower located within the area of the Gdańsk University of Technology as well as experimental research and numerical simulations related to a variety of types of supporting staircase elements, used within the historical tower. The results of research and simulations will make it possible to depict the impact of work of newly designed structures, blended together with the cultural heritage facilities.
EN
The aim of the study was to assess the value of the breaking force of the bonding between selected polymer cements, root dentin and fiber reinforced composite (FRC) posts. Five resin based luting cements were selected for use in the study. Tests were performed on a total of 30 teeth, which were divided into two groups. Fifteen teeth were installed vertically and 15 with an angle of 45°. All samples were exposed to crushing forces in an Instron 4411 device. After the strength tests, each sample was analyzed by micro-CT (micro computed tomography) in order to verify that the forces did not cause defects in the areas of the adhesive connection. The differences observed in the present study only involved the posts that failed at different values of the acting forces – in the case of the vertical sample, x =532.5 N and in the case with an angle of 45°, x = 117.9 N. For the micro-CT images, there were no defects in the analyzed areas of the adhesive connections. Under the conditions of the current study, all selected polymer cements showed the required level of bonding.
PL
Oceniono wytrzymałość połączenia cementów polimerowych z zębiną kanałową i wkładem wzmocnionym włóknem szklanym. Zbadano pięć rodzajów polimerowych cementów stosowanych do stałego osadzania wkładów. Przeprowadzono test wytrzymałościowy 30 próbek zębów, podzielonych na dwie grupy: 15 zębów osadzonych pionowo i 15 zębów osadzonych pod kątem 45°. Wszystkie próbki poddano działaniu siły zgniatającej za pomocą urządzenia Instron 4411, a następnie każdą próbkę analizowano metodą mikroobrazowej tomografii komputerowej (mikro-CT) w celu sprawdzenia stanu połączenia między zębiną i cementem oraz wkładem i cementem. W żadnym wypadku nie stwierdzono zerwania połączenia. Zaobserwowano jedynie różnice wartości siły uszkadzającej wkład. W wypadku próbki ustawionej pionowo wyniosła ona średnio 532,5 N, a próbki ustawionej pod kątem – 117,9 N. W obszarach analizowanych metodą mikro-CT nie stwierdzono zerwania połączenia. W warunkach przeprowadzonego badania wszystkie wybrane cementy polimerowe wykazały oczekiwany poziom połączenia.
PL
W artykule omówiono problem bezpiecznej eksploatacji budynków mieszkalnych wykonanych w technologiach półuprzemysłowionych w drugiej połowie XX w., ze względu na trwałość połączeń warstw fakturowych ścian zewnętrznych z ich elementami nośnymi. Utrata nośności takich połączeń nie zagrozi bezpośrednio bezpieczeństwu obiektów, lecz mogłaby doprowadzić do odrywania się ich okładzin zewnętrznych. Dowolność lub uniwersalność rozwiązań w stosowaniu technologii dociepleń nie zawsze będzie korzystna ze względu na procesy fizykalne [1] zachodzące we wnętrzu przegród i wpływ tych procesów na korozję materiałów budowlanych.
EN
The paper contains a discussion that concerns a problem of safe utility of residential buildings, made in a second half of the 20th Century in a semi-industrialized technologies. The main topic is a durability of connections between cover and bearing layers in sandwich precast walls. A loss of capacity of such connections will not threaten directly the safety of these buildings, but may cause a detachment of cover layer from the precast sandwich wall. The versatility of insulation technologies solutions will not be always beneficial for the partitions in view of physical processes [1], that takes place inside the partitions and impact of these processes on corrosion in building materials.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.