Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 78

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połączenie śrubowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia trwałości zmęczeniowej połączeń śrubowych elementów konstrukcji. Dokonano w nim analizy czynników wpływających na trwałość zmęczeniową połączeń śrubowych oraz omówiono wybrane sposoby jej poprawy. Zamieszczono przykłady obliczeń numerycznych z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS, obrazujące wpływ napięcia wstępnego śruby na trwałość zmęczeniową połączenia. Zaprezentowane wyniki obliczeń trwałości uzyskano dla połączenia śrubowego doczołowego, obciążonego wzdłuż osi śruby, oraz połączenia śrubowego zakładkowego, obciążonego prostopadle do osi śruby.
EN
The paper presents selected problems of fatigue life of bolt joints. An analysis of factors influencing fatigue life of bolt joints was performed and selected methods of improving life were described. Authors presents examples of numerical calculations with use of ANSYS software which depict influence of pre-tension in the bolt on fatigue life of the joint. Presented results of life calculation were carried out for bolt joint loaded along bolt axis and for bolt lap joint loaded perpendicular to bolt axis.
PL
W artykule omówiono rozwiązania złączek szynowych do łączenia przewodów w rozdzielnicach nn.
EN
The article discusses the solutions of terminal blocks to connect cables and wires in LV switchgears.
4
Content available Tablicowe określanie nośności śrub na docisk
PL
W opracowaniu przedstawiono tablicową metodę określania nośności śrub na docisk. Opisano przyjęte uproszczenia we współczynnikach kierunkowych. Przedstawiono tablice oraz przykłady obliczeniowe.
EN
The paper presents an array method for bearing resistance determination. Adopted simplifications in directional coefficients have been described. Arrays and calculation examples have been presented.
PL
W artykule przedstawiono analizę doboru śrub wspornika z wykorzystaniem klasycznych, analitycznych metod obliczeniowych oraz z wykorzystaniem generatora Inventora. Omówiono działanie i funkcjonalność modułu obliczeniowego generatora. Wskazano na jego niedoskonałości, zastosowane uproszczenia oraz dostrzeżone błędy. Oceniono jego przydatność w procesie konstrukcji.
EN
The article presented an analysis of the selection of bracket screws using classical, analytical calculation methods and using the Inventor generator. The operation and functionality of the generator calculation module are discussed. Its imperfections, simplifications and perceived errors were pointed out. Its usefulness in the construction process was assessed.
6
Content available remote Cyclic performance of reinforced legs in retrofitted transmission towers
EN
In Australia, thousands of aging steel transmission towers need upgrading in order to meet the demands of additional communication devices being placed on them and the increased wind loads according to newly revised design standards. One effective retrofitting approach to increase their load capacity is to attach a reinforcing member to the original leg member through a bolted cruciform connector. This paper addresses the structural behaviour of retrofitted tower leg members under dynamic loading conditions that replicate the in-service conditions due to wind loading on real towers. A series of experimental tests and FEM modelling were conducted. The experimental results and numerical models show that the bolt pretension continuously decreases with the increasing loading cycles and magnitudes, which further reduces the bolt-slip load in cruciform connectors. The bolt-slip phenomenon changes the load-sharing rate between original members and reinforcing members in retrofitted legs. The dynamic loading procedure reduces the structural stiffness of retrofitted leg members due to the surface smoothing and bolt pretension loss. A further parametric study shows an obvious reduction in load-carrying capacity of retrofitted leg segments under long term dynamic loading periods. In addition, retrofitted segments with splice connectors in original members are more sensitive to loading cycle numbers.
7
Content available remote Modelling bolted joints using a simplified bolt model
EN
The paper presents a part of research on bolted connections based on the system approach to the problem of their modelling and calculations. With this approach it is possible to individual consideration of each system element in order to find the best model of the element. The aim of this study is to develop a model of the single-bolted joint separated from the bolted connection. An analysis is conducted for the spider bolt model which is an equivalent model corresponding to the spatial bolt model. The effect of preload distribution in the spider bolt model on the stiffness value of the flange element fastened to a rigid support has been examined. The result of research is a proposal of the way of simplified bolt model preloading, which gives the best matching this model to the spatial bolt model.
PL
W pracy przedstawiono część badań nad połączeniami śrubowymi bazujących na systemowym podejściu do zagadnienia ich modelowania i obliczeń. Przy tym podejściu możliwe jest indywidualne rozpatrywanie każdego z elementów systemu w celu określenia jego najlepszego modelu. Celem pracy jest rozwój modelu pojedynczego złącza śrubowego wydzielonego z połączenia śrubowego. Analizę przeprowadzono dla modelu typu „spider bolt”, który jest modelem zastępczym dla odpowiadającego mu modelu przestrzennego. Zbadano wpływ rozmieszczenia napięcia wstępnego w modelu typu „spider bolt” na wartość sztywności elementu kołnierzowego łączonego z nieodksztalcalną ostoją. Wynikiem prac jest propozycja sposobu napinania uproszczonego modelu śruby, dzięki któremu uzyskuje się jego najlepsze dopasowanie do przestrzennego modelu śruby.
PL
W pracy przedstawiono metodykę modelowania oraz rezultaty analiz numerycznych nośności i sztywności króćca teowego (T) oraz króćca podwójnie teowego (Π). Króciec teowy (T) jest elementem składowym styków doczołowych kształtowników o przekroju poprzecznym otwartym (IPE lub HEB), króciec podwójnie teowy (Π) jest zaś fragmentem styku doczołowego rur o przekroju prostokątnym. Zastosowanie metody składnikowej do określania nośności i sztywności połączeń doczołowych z rur prostokątnych wymaga numerycznego i/lub doświadczalnego zbadania zachowania króćców podwójnie teowych (Π) i stwierdzenia na ile odbiega ono od dobrze znanego zachowania króćców teowych (T). Rezultaty symulacji zachowania się obu typów króćców skonfrontowano ze sobą. Przeprowadzono analizę parametryczną z uwzględnieniem zmiany grubości blachy czołowej oraz szerokości rozstawu ścianek rury. Wynikiem analiz jest określenie nośności i sztywności oraz występujących form zniszczenia. Porównano je z rezultatami analitycznego określenia tych parametrów przy użyciu metody składnikowej (w ujęciu PN-EN 1993-1-8) i za pomocą innych dostępnych metod obliczeniowych. Przeprowadzone analizy wskazują na możliwość stosowania metody składnikowej w połączeniach doczołowych rur, lecz niezbędne jest jej odpowiednie dostosowanie do takiego podejścia.
EN
The paper describes results of the finite element modeling of two types of stubs in bolted end-plate connections. The first one is the T-stub which is the part of open section joints and second one is the Π-stub which is the part of rectangular hollow section joints. The investigation is made to compare the behavior and find differences between those stubs and then to use Π-stub in application of the component method in end-plate joints for rectangular hollow sections. The impact of flange plate thickness and pitch of hollow section wall on resistance and initial stiffness is investigated. The results are compared to the predictions of the component method of EN 1993-1-8 and to the another analytical method. It is shown that the component method can be used to determine the structural properties of rectangular hollow section connections after appropriate adjustment.
EN
This paper presents an experimental and finite element analysis based mathematical modelling of cyclic behaviour of the component of hollow structural section (HSS) columns under bolt tensile loads. This component acts as an important constituent part to the blind bolted connections with HSS columns. Two typical failure modes and their related hysteretic curves are examined experimentally. It is shown that force versus displacement curves under monotonic loading can be regarded as the upper bound of the envelope of the counterpart cyclic response. Moreover, the hysteretic force–displacement curves of test columns with relatively thick tube walls demonstrate significant pinching manner thus less energy dissipative capacity. Based on the calibrated finite element model, the flexibility of tube wall and its influences on the connection response are compared for two failure modes. Parametric analyses are also performed to investigate the influence of geometric parameters on the elastic stiffness and yield strength. The mathematical hysteretic models allowing for the behaviour of the connections in two typical failure modes are proposed that distinguishes the developed model from those reported in the literature. It is demonstrated that the proposed model incorporating degradations of stiffness and/or energy dissipation can achieve a good representation of test hysteretic behaviours.
PL
W artykule zaprezentowano wybrane zagadnienia projektowania wytrzymałości i trwałości połączeń śrubowych strunobetonowych słupów wirowanych z fundamentami. Opisano model obliczeniowy połączenia kołnierzowego trzonu słupa wirowanego z fundamentem, opierający się na liniowym rozkładzie naprężeń w betonie. Przeprowadzono optymalizacje połączenia kołnierza stalowego ze strunobetonowym słupem wirowanym i kotew stalowych fundamentu blokowego lub studniowego.
EN
The article presents chosen problems of strenght and durability design of bolted conections between spun-cast prestressed concrete poles and their foundations. A design model of spun-cast poles flange connection is described, which is based on linear stress distribution in concrete. Authors conducted an optimization of the described connection between pole and block or well-pile foundation.
11
PL
W artykule przedstawiono działania podjęte w wyniku niesygnalizowanej katastrofy przekrycia stalowego. Dach eksploatowanego obiektu, oparty na stalowych segmentowych dźwigarach kratowych o rozpiętości 24 m, scalonych za pomocą połączeń skręcanych, uległ gwałtownemu zawaleniu pod działaniem warstwy śniegu o grubości nieprzekraczającej wartości granicznej. Dokonano analizy wytężenia podstawowych elementów konstrukcyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu połączeń. Określono przyczyny wystąpienia katastrofy i przedstawiono koncepcję oraz warunki realizacji rekonstrukcji przekrycia.
EN
The paper presents the actions taken after a sudden disaster of a steel covering. The roof of the pavilion, based on sectional steel lattice girders with a total span of 24 m, has undergone a rapid collapse under the action of the snow layer with a thickness not exceeding the limits. The analysis of the basic structural elements’ effort, with particular emphasis on the connection status of the segments, has been conducted. The cause of the collapse was determined. The work is summarized with a concept of the covering reconstruction and the conditions for its implementation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analiz doświadczalnych propagacji fal sprężystych w modelu laboratoryjnym połączenia nakładkowego dwuteowego dźwigara blachownicowego. Badano możliwość wykrycia całkowitego poluzowania pojedynczych śrub i grup łączników. Przeanalizowano zmiany jakościowe zarejestrowanych sygnałów, ich wpływ na energię sygnału oraz współczynnik korelacji krzyżowej. Wykazano możliwość zastosowania fal sprężystych do wykrywania uszkodzenia i jego ewolucji.
EN
This article presents results of experimental analyses of elastic wave propagation in a laboratory model of the double-T plate girder splice connection. The possibility of detection of complete loosening of individual fasteners and their groups was examined. The qualitative changes of recorded signals, their influence on the signal energy and the cross-correlation coefficient were analysed. It has been shown, that the elastic waves can be effectively used for damage detection and its evolution.
PL
Przedstawiono modelowanie i obliczenia połączenia stykowego pomiędzy elementami łączonymi w połączeniu śrubowym. Model fizyczny połączenia śrubowego stanowi odkształcalny kołnierz mocowany do sztywnej ostoi za pomocą śruby modelowanej jako wymuszenie siłowe od napięcia wstępnego [8]. Do opisu umownej warstwy stykowej między elementami łączonymi wykorzystano nieliniowy model Winklera. Zaproponowano model połączenia stykowego, w którym możliwe jest uwzględnienie doświadczalnej charakterystyki podatnościowej. Zamieszczono przykładowe obliczenia rozkładu normalnych nacisków i odkształceń stykowych normalnych na powierzchni łączonych elementów.
EN
In the paper modelling and calculations of a contact connection between elements joined in a bolted joint are presented. The physical model of the joint is based on of a flexible flange element that is connected with a rigid support by means of the no-bolt model [8]. Between joined elements the nonlinear Winkler model of the contact layer is taken into account. The model of the contact connection considering experimental characteristics of the nonlinear elastic foundation is shown. As results obtained from the calculations, an example of normal contact pressure and normal contact deformations distributions are contained.
PL
W artykule porównano dwa sposoby obliczania połączeń śrubowych poddanych dowolnym obciążeniom. Jeden ze sposobów został opisany w literaturze niemieckiej, a drugi w literaturze polskiej. Na podstawie dosyć prostego przykładu rozwiązanego w artykule można było stwierdzić, że sposób przedstawiony w literaturze polskiej pomimo, że nie jest tak skomplikowany jak ten drugi, nadaje się bardziej do analizy złożonych połączeń.
EN
The paper compares two methods for calculating the screw connections subjected to any loads. One of the methods described in the literature of the German and the other in Polish literature. On the basis of fairly simple example solved in the paper could be noted that the method described in Polish literature even though it is not as complex as the other, is more suitable for the analysis of complex connections.
PL
Śrubowe połączenia kołnierzowe są często stosowane w różnych rodzajach konstrukcji projektowanych z rur okrągłych. Umożliwiają łatwe wykonawstwo, szybki montaż oraz zapewniają stosunkowo atrakcyjny wygląd. Omówiono metody obliczeniowe służące do określania ich charakterystyk strukturalnych. Zestawiono wyniki uzyskane tymi metodami oraz porównano z analizami za pomocą metody elementów skończonych.
EN
Bolted flange joints are frequently met in many engineering structures designed with use of tubular elements. They provide easy execution, fast erection and also give architecturally attractive appearance. There are some different methods for obtainig their structural characteristics. In this article a few currently used methods are described, obtained results are compared with finite elements analyses.
17
Content available remote Issues of alternating load in design of cold-formed steel frames with lap joints
EN
The paper raises the issues of alternating loads in designing of cold-formed steel frames with blind bolt lap joints. Based on own research and information found in the literature pointed out the need to develop the procedures for calculating such connections, taking into account their actual behaviour, i.e. according to proper hysteresis loops. Presented also the method of determining of nonlinear force-displacement (F- δ) and moment-rotation (M- ϕ) characteristics describing the behaviour of a single-cut connections of cold-formed sections with blind fasteners of the type BOM [1], loaded in one direction. The proposed formulas are based on previously unpublished research results and allow for determination of mentioned dependencies on the basis of selected physical parameters of such connections. The curves of the relationships F- δ and M- ϕ obtained from the proposed formulas were compared in graphs with experimental curves obtained during the tests of elements in which connections has been loaded in both one direction and alternately. As a conclusion, the predicted directions for further research are presented.
PL
Artykuł przedstawia kwestie obciążeń zmiennych w projektowaniu ram z zimnogiętych kształtowników stalowych, łączonych na zakryte połączenia zakładkowe śrubowe. Na podstawie badań własnych i informacji literaturowej wskazano potrzebę udoskonalenia procedury dla obliczania takich połączeń, biorąc pod uwagę ich rzeczywiste zachowanie, t.j. zgodnie z właściwymi pętlami histerezy. Przedstawiono również metodę określania nieliniowej charakterystyki siła - odkształcenie (F- δ) i moment - obrót (M- ϕ) opisujących zachowanie się jednociętych złączy kształtowników zimnogiętych na zakryte łączniki typu BOM [1], obciążone jednokierunkowo. Zaproponowane formuły oparto na wcześniejszych niepublikowanych wynikach badań i pozwalają na określenie zależności na podstawie wybranych parametrów fizycznych takich połączeń. Krzywe zależności F- δ i M- ϕ uzyskane z proponowanych wzorów porównano z krzywymi otrzymanymi z badań doświadczalnych, w których połączenia były obciążone zarówno jednokierunkowo jak i naprzemiennie. Na zakończenie zaprezentowano kierunki dalszych badań.
18
Content available remote Finite element modelling of the behaviour of steel end-plate connections
EN
Although the effect of semi-rigid steel beam-to-column connections on the behaviour of steel frames and their substantial economic benefits are recognized nowadays, many structural analyses still consider connections as either fixed or pinned. For that reasons, there is need to be able the generate moment-rotation responses of semi-rigid connections that can be used for analysis and design proposes. Characteristic of the joints can be found using FEM models. The objective of the analysis was to find moment-rotation curves for end-plate connections. The analyzed splices were shaped considering typical recommendations for such connections. Numerical elastic-plastic 3D finite models was performed in order to establish a numerical analysis method for evaluating deformation of extended end-plate-beam-to-column joint for varying thickness of end plates. There were used contact elements between bolts and beam and column. Analysis was done for non-preloaded high strength bolts. This kind of model was generated by using the FEM software package ANSYS version 14. Results show moment-rotation curves for thicknesses 6mm, 10mm and 20mm of end-plate. The study confirmed the influence of thickness of end plates on moment-rotation curves for analysing joints and proved that the FE technique was capable of prediction connection response to an acceptable degree of accuracy. The results can be used in advanced structural analysis of beams and frames.
PL
Pomimo, że obecnie znane są ekonomiczne korzyści uwzględniania półsztywnych połączeń belek ze słupami na zachowanie się stalowych konstrukcji ramowych, wiele analiz konstrukcji wciąż bierze pod uwagę jedynie węzły idealnie sztywne bądź przegubowe. Z tego powodu istnieje potrzeba stworzenia charakterystyk moment - obrót węzłów półsztywnych, które mogłyby służyć w analizach i projektowaniu. Charakterystyki połączeń mogą być uzyskiwane przy użyciu modeli MES. Celem badań było znalezienie krzywej moment – obrót doczołowego połączenia śrubowego. Rozważany węzeł został ukształtowany według zaleceń dla typowych połączeń. Wykonano sprężysto–plastyczny, przestrzenny model MES w celu oceny odkształceń śrubowego węzła belki ze słupem z wystającą blachą czołową dla różnych grubości tej blachy. Do zasymulowania styku pomiędzy belką a słupem wykorzystano elementy kontaktowe. Analizę prowadzona dla niesprzężonych śrub wysokiej wytrzymałości. Siatkowanie zostało wygenerowane przy użyciu pakiet oprogramowania ANSYS wersja 14. Jako wyniki otrzymano krzywe zależności moment - obrót dla blachy czołowej o grubości odpowiednio 6 mm, 10 mm i 20 mm. Badania potwierdziły wpływ grubości blachy czołowej na charakterystykę moment – obrót dla analizowanych węzłów i udowodniły, że metoda MES może służyć do określenia odpowiedzi węzła akceptowalną dokładnością, a wyniki mogą być używane w zaawansowanej analizie konstrukcji Ram lub pojedynczych belek.
19
Content available remote Analytical model end plate bolted joint under bending moment and axial force load
EN
In typical buildings with steel-concrete composite floors, joints are designed to transmit only hogging bending moment. In case of the large horizontal loads due to wind, earthquake or accidental events, sagging bending moments in the joint and not to neglect axial force can also occur. Additionally, large deformations of the structure cause tying and prying effects. The joints loaded in this way are changing their characteristics, and their strength for the bending moment is decreased. In global analysis of the structures, the accurate knowledge of the characteristics of the joints allows for determine accurate internal forces in the structural elements. Procedures presented in literature and standards [1] allow for appointing of characteristics of the joint only for bending moment without taking into account axial loads. In the paper, a mechanical model based on “component method” for evaluation of characteristics of the composite joint under bending and axial loads is presented. The influence of tying and prying actions on distribution of the internal forces in a joint is also analyzed. The procedure for calculation of the characteristics of the composite joint with bolted end-plate connection is elaborated too.
PL
W typowych budynkach ze stropami zespolonymi stalowy-betonowy, węzły są projektowane głownie do przenoszenia momentów zginających. W przypadku dużych obciążeń poziomych powstałych w wyniku oddziaływań wiatru, trzęsień ziemi lub zdarzeń wyjątkowych, w węzłach pojawia się moment dodatni i siła osiowa o niezaniedbywalnej wartości. Dodatkowo, duże odkształcenia konstrukcji mogą wywoływać siłę skleszczenia efekt cięgnowy w ryglach ramy. Obciążone w taki sposób węzły zmieniają swoją charakterystykę, a ich nośność na zginanie maleje. W analizie globalnej konstrukcji, znajomość rzeczywistych charakterystyk węzłów pozwala na określenie dokładnego rozkładu sił wewnętrznych w elementach konstrukcji. Procedury przedstawione w literaturze i normie [1] pozwalają na wyznaczanie charakterystyki węzłów jedynie obciążonych momentem zginającym bez uwzględnienia siły osiowej. W artykule przedstawiono, oparty na metoda składnikowej, model mechaniczny, przydatny do określenia charakterystyki węzła zespolonego poddanego obciążeniu momentem zginającym i siłą osiową. Przeanalizowano również wpływ efektu kleszczenia i efektu cięgnowego na rozkład i wartość sił wewnętrznych w połączeniu. Opracowano procedury do obliczania takich połączeń i na przykładzie wykonano porównanie otrzymanej z modelu charakterystyki węzła z wynikami badań doświadczalnych.
PL
Artykuł prezentuje wyniki symulacyjnych badań stojaka tokarki karuzelowej ciężkiej pod kątem oceny wpływu połączeń śrubowych na sztywność statyczną stojaka. Przedmiotem analizy jest konstrukcja stojaka opracowana w Fabryce Obrabiarek Rafamet S.A. W artykule zaprezentowano porównanie wyników analiz MES stojaka o konstrukcji monolitycznej oraz wykonanego jako konstrukcja skręcana. Analizy MES przeprowadzono wykorzystując do obliczeń system Autodesk Algor Simulation 2011.
EN
The paper presents the results of simulation research of heavy vertical lathe column for assessing the impact of screw connections on column static stiffness. Subject of FEM analysis is the structure of column designed by Machine Tool Factory RAFAMET S.A. The paper presents a comparison of FEA results of monolithic construction of column with construction designed with bolt connection. FEM analysis was performed using the Autodesk Algor Simulation 2011 system.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.