Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 31

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pneumatic conveying
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The article presents the use of fast cameras and image processing and analysis methods to determine the velocity of pneumatic transport of bulk material. The presented solution is dedicated to the analysis of dense flow in the form of slugs moving in a horizontal section of the pipeline. The developed image-processing algorithm is based on the estimation of the bulk solid material level in the pipeline in particular moments of the process. The acquisition of an image containing the area of two separate sections of the pipeline allows to determine the shift-time of material between two pre-defined pipeline regions. The obtained results indicate the proper action of the developed system.
PL
W artykule przedstawiono zastosowanie szybkich kamer oraz metod przetwarzania i analizy obrazów do wyznaczenia prędkości transportu pneumatycznego materiału sypkiego. Przedstawione rozwiązanie dedykowane jest analizie zmian prędkości przepływu gęstego w formie korków przemieszczających się w poziomym odcinku rurociągu. Opracowany algorytmy przetwarzania obrazów opiera się na wyznaczeniu poziomu wypełnienia rurociągu materiałem sypkim w poszczególnych chwilach trwania procesu. Akwizycja obrazu zawierającego obszar dwóch oddzielnych sekcji rurociągu pozwoliła na określenie czasu przejścia materiału między oboma, pre-definiowanymi, obszarami rurociągu. Uzyskane wyniki wskazują na poprawne działanie opracowanego systemu.
EN
One of the techniques to improve the durability of pneumatic conveying used in industry is covering the inner surface of the pipe with a layer of plastic ceramic material, which, as a result of the chemical binding reaction, creates an anti-erosion coating. The disadvantage of the method is that coating is labour-intensive, since it is usually done by manual shaping. This paper presents a method and a device for efficient machine moulding techniques of such layers in the curved sections of pipelines for the transport of coal dust and ash in the power industry. The moulding is done within the system with an active, round moulding core placed inside the fitting undergoing regeneration that has been removed from the pipeline. The technological trials indicate a possibility of obtaining good quality erosion-control layers that are developed by a moulding method that allows quick and precise shaping of the pipeline conduit with plastic ceramic mass.
PL
Jedną z technik poprawy trwałości urządzeń transportu pneumatycznego stosowanych w przemyśle jest nakładanie na wewnętrzną powierzchnię rurociągu warstwy plastycznego materiału ceramicznego, który w wyniku reakcji chemicznego wiązania tworzy wykładzinę przeciwerozyjną. Wadą metody jest duża pracochłonność wykonania wykładziny, najczęściej poprzez ręczne formowanie. W pracy przedstawiono metodę i urządzenie do efektywnej, maszynowej techniki formowania takich warstw w krzywoliniowych odcinkach rurociągów do transportu pyłu węglowego i popiołów w energetyce. Formowanie jest realizowane w układzie z aktywnym, kulistym rdzeniem formującym prowadzonym wewnątrz pokrywanej w procesie regeneracji kształtki wymontowanej z rurociągu. Przeprowadzone próby technologiczne wskazują na możliwość uzyskiwania warstw przeciwerozyjnych dobrej jakości opracowaną metodą formowania pozwalającą na szybkie i precyzyjne kształtowanie kanału rurociągu w plastycznej masie ceramicznej.
PL
W artykule przedstawiono wyniki eksperymentalnej analizy transportu pneumatycznego z wykorzystaniem wizualizacji oraz analizy obrazu. Transport pneumatyczny realizowano w układzie gaz-ciało stałe i gaz-ciecz w pionowym kanale. Wizualizację przeprowadzono z zastosowaniem szybkiej fotografii. Analizę uzyskanych obrazów z punktu widzenia struktury przepływu wykonano dwiema metodami. Pierwsza metoda to analiza fluktuacji poziomu szarości obrazu. Druga metoda opiera się na analizie obrazu technikami stereologicznymi. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano szereg specyficznych parametrów. Na podstawie tych parametrów wyznaczono charakterystyczne stany graniczne transportu pneumatycznego.
EN
The paper presents the results of an experimental analysis of pneumatic transport using visualization and image analysis. Pneumatic transport was carried out in gas-solid and gas-liquid interface in a vertical channel. Visualization was performed using flash photography. The analysis of the obtained images were performed by two methods. The first method was the analysis of image gray level fluctuations. The second method was based on image analysis with stereological techniques. A series of specific parameters have been obtained as a result of calculations. On the basis of the characteristic parameters boundary conditions of pneumatic transport was determined.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu kształtu dyszy ssącej na warunki transportu pneumatycznego w dyszach ssących o przekroju prostokątnym. Opisano tworzące się struktury przepływu dwufazowego gaz-ciało stałe w tego typu dyszach oraz podano obszary ich występowania na uniwersalnej mapie przepływu.
EN
The paper presents test results of the impact of suction nozzle shape on the pneumatic conveying conditions in suction nozzles with a rectangular cross section. The formation of two-phase gas – solid flow structures in a nozzle with rectangular cross section is described. The occurring these structures in the universal flow map is also shown.
EN
The method of powder injection into molten metal has been widely known since tens of years and successfully utilized in various metallurgical processes. The most common is a solution with injection lance submerged under the liquid alloy surface, because it is easier apart from some of disadvantages of this approach. In this paper the authors’ complex experiments on the pneumatic injection process with non-submerged lance have been presented. The new approach on jet cone angle importance and its influence on the efficiency of the injection process has been shown. The issue of the effective jet radius that was proposed by former scientists as well as computer modelling and injection experiments recorded with high speed camera have been presented. The final comparison of the typical injection lance and developed by authors new lance with flange was presented, too. The benefits of use of a new one for the treatment of small liquid alloy volume (e.g. inoculation or alloys addition introduction) have been pointed.
PL
Technologia wdmuchiwania proszków do ciekłego metalu jest znana od kilkudziesięciu lat i z powodzeniem stosowana w różnorodnych procesach metalurgicznych i odlewniczych. Zdecydowanie najczęściej stosowane jest rozwiązanie z użyciem lancy zanurzonej pod lustro obrabianego stopu, jako łatwiejsze choć nie pozbawione wielu istotnych wad. W pracy zaprezentowano zakończone kompleksowe badania autorów nad procesem wdmuchiwania proszków bez zanurzania lancy w kąpieli. Przedstawiono nowe spojrzenie na tzw. „kąt stożka rozejścia strumienia” i jego wpływ na skuteczność procesu, przeanalizowano zagadnienie tzw. „skutecznego promienia strumienia” proponowanego przez wcześniejszych badaczy oraz opisano wyniki badań symulacyjnych oraz eksperymentów wdmuchiwania, zarejestrowanych z użyciem kamery do szybkich zdjęć. Podjęto się także ostatecznego porównania rozwiązań lancy zwykłej i opracowanej przez autorów tzw. „lancy kołnierzowej” wskazując na zalety tej drugiej, jako narzędzia do obróbki niewielkich objętości ciekłych stopów np. w procesach wprowadzania żelazostopów czy też modyfikacji.
6
Content available remote Wpływ dyszy ssącej na blokowanie transportu pneumatycznego
EN
The paper presents the investigate of the suction nozzle to the blocking the pipeline during the vacuum pneumatic conveying of bulk materials. The study used two nozzles with different size and adjustable secondary air flow.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań nad określeniem wpływu kształtu dyszy ssącej na wydajność i opory przepływu dwufazowego gazu i ciała stałego w typowej instalacji podciśnieniowego transportu pneumatycznego. Do analiz wykorzystano płaskie dysze ssące o kącie rozwarcia Alfa = 40o i 60o. W przypadku płaskich dysz stożkowych, dzięki rozwinięciu powierzchni kontaktu dyszy z lustrem materiału, więcej powietrza jest pobierane przez dyszę, przez co maleje ryzyko blokady rurociągu. Takie rozwiązanie pozwala na zastosowanie tego typu dysz do transportu materiałów drobnoziarnistych, które ze względu na ograniczone możliwości dysz rurowych nie mogły być transportowane podciśnieniowo.
EN
The aim of the research was to determine influence of the suction nozzle shape at nature of two phase gas-solid flow and pressure drop in typical vacuum pneumatic conveying systems. In the research there were used flat suction nozzles with flare angle Alfa = 40o, 60o. Flat conical nozzles, due to expanded contact surface with material level, suck more air what decreases risk of pipeline clogging. This solution enables use of the above nozzles for transport of fine-grained materials, which because of limited possibilities of pipe nozzles could not be vacuum transported.
8
Content available remote Analiza systemów transportu pneumatycznego materiałów sypkich
PL
W pracy przedstawiono analizę porównawczą oraz ocenę metod obliczeniowych dla transportu pneumatycznego materiałów sypkich o niskiej koncentracji masowej w typowej przemysłowej instalacji. Do analizy wykorzystano trzy modele obliczeniowe różnych autorów, których kryterium oceny były opory tarcia powstałe w wyniku przepływu mieszaniny dwufazowej powietrza i ciała stałego.
EN
A comparison analysis and calculation methods for pneumatic conveying of powder materials are presented in the paper. A low mass concentration of powder materials in a typical industrial installation was considered. Three calculating models of various authors were used in analysis. In two-phase gas - solid flow the evaluation criterion based on friction pressure drop was determined.
PL
Niniejszy artykuł prezentuje wpływ prędkości powietrza na trajektorie ruchu cząstek układu dwuskładnikowego podczas wypływu z kanału poziomego. Badania przeprowadzono dla kulek plastikowych o różnej gęstości dla zakresu prędkości 5,95-9,92 m/s. Do określenia trajektorii ruchu cząstek ciała stałego wykorzystano cyfrową anemo-metrię obrazową.
EN
The paper presents an influence of air velocity on particle movement trajectory in the two-component system during outlet from a horizontal channel. The researches were conducted for plastic spheres of different density and for the air velocity range of 5.95-9.92 m/s. The particle movement trajectory was determined using digital pictorial anemometry.
PL
Artykuł przedstawia metodę wyznaczania charakterystyki instalacji transportu pneumatycznego materiałów sypkich przy zastosowaniu dwupłaszczyznowego systemu tomografii pojemnościowej. Celem jest uzyskanie informacji niezbędnej do wypracowania prawidłowego sterowania, monitorowania i diagnozowania instalacji przemysłowej. W przypadku systemu transportu pneumatycznego celem jest m.in. zapobieganie blokowaniu rurociągu oraz niszczeniu materiału, na skutek źle dobranych parametrów transportu. Informacja diagnostyczna uzyskana przy użyciu ECT pozwala na skuteczne sterowanie procesem. Polega ono na doborze prędkości i ciśnienia medium transportowego, w celu uzyskania odpowiedniego dla danego materiału typu przepływu. Zostaną przedstawione wyniki tomograficznych pomiarów przepływu dla różnych nastaw falowników sterujących dmuchawą powietrza i rotora podajnika materiału. Na tej podstawie buduje się charakterystykę stanów pracy instalacji transportu pneumatycznego przy określonej prędkości gazu i wydajności przepływu masy. Zebrane wyniki wykorzystane będą przy sterowaniu instalacją transportu pneumatycznego.
EN
This paper reveals a methodology of determination of the bulk solids pneumatic transport installation properties using twin plane electrical capacitance tomography system. The focus is to obtain information necessary for development of proper monitoring, diagnose and control of industrial installation. In case of pneumatic conveying the ultimate goal is to prevent pipeline blockage and material degradation as a result of misadjusted transportation parameters. Diagnostic information coming from ECT allows the effective process control. This consists in velocity and pressure settings, in order to get the appropriate, for given medium, flow regime. In this paper there are flow results for different settings of choppers controlling the air blowjets and rotating feeder. On this basis, the work states characteristics of the pneumatic installation will be constructed.
EN
In the paper the new algorithms of tomographic images analysis, which have practical application to gather information about critical flow parameters from measurements data, are presented. The quantitative interpretation of tomographic images corresponding to different spatial and temporal conditions is a main aim of the proposed image analysis system. The elaborated modern methods enable analysis of particles behaviour during pneumatic conveying and hopper flow. These algorithms were based on the tomographic image processing by applying the developed stochastic and geometric model of physical phenomena taking place during the studied industrial processes. The applied measurement technique was electrical capacitance tomography, which can show distribution of material inside opaque vessel in form of 2D image in a very short time.
PL
Prace naukowe przedstawione w artykule dotyczyły przetwarzania i analizy informacji wizyjnej w celu monitorowania przepływów dwufazowych materiałów sypkich. Celem badań było opracowanie nowych algorytmów do pomiaru i monitorowania zjawisk fizycznych, zachodzących podczas przepływu pneumatycznego oraz grawitacyjnego. W przeprowadzonych pracach badawczych posłużono się elektryczną tomografią pojemnościową (jako narzędziem wizuali-zującym w formie obrazów 2D rozkład materiału w obszarze czujnika pomiarowego) przy zastosowaniu opracowanego zestawu algorytmów przetwarzania i analizy obrazów. Zaadaptowane metody z dziedziny przetwarzania i rozpoznawania obrazów, opierające się na modelu stochastycznym oraz geometrycznym zjawisk fizycznych, mających miejsce podczas przepływów materiałów sypkich, pozwoliły uzyskać informację o charakterystycznych parametrach badanych przepływów.
EN
Purpose: The pneumatic method of introduction of various powders into ladle or metallurgical furnaces is use because of its many advantages. There are no problems with use of injection lances in electric arc furnaces but in inductive furnaces or ladles, especially big ones the problem of metal flowing out of it may appear. This is the reason why the authors have maiden some experiments which results are presented in the article. Design/methodology/approach: The new lance with a flange was invented and used in powdered material injections experiments. The experimental plan was prepared that contain the most important parameters of pneumatic process. A statistical analysis was made to connect the results of the injection process with its parameters. Findings: The main conclusion is the influence of carrier gas pressure, lance inside diameter and mass concentration of diphase stream on the obtained results. The next one is that changing of the lance geometry could effectively improve the technological parameters of the process and that the new design of the injection lance is prepared properly. Research limitations/implications: The limitations of the results is that the experiments were only the "cold model" ones, without presence of molten metal. The only liquid medium used was water for experiments with stream distance measurement. The nest experiments are planned with injection of powder into laboratory induction furnaces for checking the obtained results. Practical implications: According to the authors, the new lance can be used for introducing a small quantity of the powdered material like modifiers or something like that. Originality/value: The approach to the problem of diphase stream forces and distance of stream in liquid is according to authors' knowledge a new one. The lance with flange proposed for those usage is not present in literature and is an originality too. The paper could be interesting for all interested in problems of melting processes improving.
13
Content available remote Pneumatic moulding sand reclamation in the linear regenerator system
EN
This article covers the analysis of the pneumatic moulding sand reclamation, made of different types of binders. The research has been carried out for the sand with resin binder (phenolic - formaldehyde and furan resins) as well as water glass (hardened with flodur and arconite hardener). Reclamation has been carried in the pneumatic conveying system in the linear regenerator in the technical scale. Evaluation of the effectiveness of the reclamation has been made on the basis of tests determining the contents of binder's components before and after the process and on the basis of the sieve analysis.
EN
A pneumatic conveying pulverized material has a wide range of application in industrial installations. During conveying uncontrolled particle segregation usually occurs. In this paper, a gas-solids mixture flow through two-bend system was subject to an analysis. During the tests turning it around the axis of revolution changed the second bend arrangement. The non-homogeneity coefficient has been defined, allowing determining the intensity of particle segregation during transportation.
PL
Transport pneumatyczny materiałów rozdrobnionych znajduje powszechne zastosowanie w instalacjach przemysłowych. Podczas transportu przebiega niekontrolowana segregacja cząstek stałych. Analizowano przepływ mieszaniny gaz-cząstki stałe przez układ dwóch kolan. Podczas badań zmieniano ustawienie drugiego kolana, obracając je wokół osi. Zdefiniowano współczynnik niejednorodności pozwalający określić intensywność segregacji cząstek podczas transportu.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia, dotyczące transportu pneumatycznego i jego aplikacji przemysłowych. Badania, prowadzone w celu teoretycznego ujęcia zjawisk zachodzących przy przemieszczaniu strumienia dwufazowego oraz dostosowania urządzeń i parametrów ich pracy do określonych zastosowań przemysłowych, są realizowane w Zakładzie Odlewnictwa Instytutu Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych od wielu lat. Ich wynikiem są liczne prace wdrożeniowe i badawcze, realizowane dla potrzeb zakładów przemysłowych, jak również osiągnięcia naukowe prezentowane w licznych publikacjach i referatach na konferencjach krajowych i zagranicznych. W artykule przedstawiono główne kierunki realizowanych badań w zakresie zastosowania transportu pneumatycznego w odlewnictwie.
EN
In this article problems of pneumatic conveying and its industrial applications are presented. The experiments for achieving a goal of theoretical formulation of the phenomena occuring in diphase stream moving and of adjustment of the equipment and its parameter for different industrial applications have been carrying out in Foundry Department of the Institute of Engineering and Biomedical Materials for many years. The result of them are numerous implementations and research works realized for industry plants as well as scientific works presented in journals and at conferences. In the article there are presented main experiment research directions being realized in the scope of pneumatic conveying in foundries.
16
Content available remote Koncentracja materiału sypkiego w nieustalonym pionowym transporcie pneumatycznym
EN
The procedure for evaluation of basic parameters of vertical pneumatic conveying accounted for unsteady state particle transport was proposed. The effective drag coefficient was correlated against solids mass load and their properties as well as gas velocity. The proposed model was experimentally proved by the comparison of volumetric solids concentration (measured for quartz sand and glass beads in the tests performed) with calculated ones according to the model developed.
17
Content available remote Badania spadków ciśnienia w łuku złożonego transportu pneumatycznego
EN
A correlation for pressure losses in a bend of composed pneumatic conveying has been presented. Narrow fractions of glass and polystyrene spheres and solids flow rates in the range of 0.01-0.15 kg/s have been investigated.
18
Content available remote Systemy ssące transportu pneumatycznego
PL
Wykorzystanie ssącego działania strumienia w układach transportu pneumatycznego materiałów sypkich stwarza możliwości zastosowania prostych rozwiązań urządzeń oraz realizacji procesu w warunkach otwartych zbiorników. Analiza zjawisk decydujących o skuteczności przemieszczania prowadzona jest w oparciu o ruch fazy stałej w przewodzie transportowym. Jednakże bardzo istotnym problemem pozostaje sposób wprowadzenia materiału sypkiego do rurociągu transportowego. Wykorzystując ssące działanie strumienia (strumienicą lub ssawą) można wprowadzić materiał sypki do rurociągu bez potrzeby stosowania skomplikowanych urządzeń załadowczych. Sposób taki jest efektywny w warunkach przemieszczania materiału na niewielkie odległości (rzędu kilkudziesięciu metrów). Rozwiązuje on częściowo problem załadunku materiału sypkiego z otwartych zbiorników do układów wysokociśnieniowego transportu pneumatycznego. W tym celu stosowane są eżekcyjne rozwiązania strumienic lub ssawy, w których wykorzystywane jest podciśnienie wytwarzane pompą bądź wentylatorem.
EN
Utilization of suction action of stream in pneumatic conveying of loose materials makes it possible to apply simple appliances as well as realize the process on open tanks. Analysis of phenomena decisive for efficiency of transportation is made based on a solid phase movement in transportation ducts. However, the method of loose material introduction into the transportation pipeline still remains the very important issue. Utilizing the suction action of stream (jet pump or exhaust fan) one can introduce loose materiaI into the pipeline without necessity of applying complex loading equipment. Such a method is effective when materials are conveyed to a short distances (approximately several tents of meters). It partially solves the problem of loading loose material from open tanks to the high-pressure pneumatic conveying system. To this end one can apply ejector-based solutions of jet pumps or exhaust fans, in which negative pressure produced by a pump or a fan is employed.
PL
Artykuł przedstawia analizę statystyczną danych tomograficznych pochodzących z systemu tomografu pojemnościowego. Analiza ma na celu zbadanie zachowania się substancji wielofazowej podczas transportu pneumatycznego. Przeprowadzoną analizę ilustrują przykłady zachowania się przepływu wewnątrz instalacji. Otrzymane wyniki będą użyte w Katedrze Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej do opracowania laboratoryjnego systemu tomografu pojemnościowego służącego do badań przepływów materiałów sypkich w oparciu na analizę obrazów.
EN
The paper presents statistical analysis of tomographic data obtained from electrical capacitance tomography (ECT) system. The aim of analysis is investigation of multi-phases flow behaviour during pneumatic conveying. The illustrated examples of solid flow behaviour inside pipe are presented. The results will be used in Computer Engineering Department of Technical University of Lodz for elaborating an experimental ECT system. The system will provide an investigation of a solid flow by tomographic image processing.
20
Content available remote Analiza procesów mieszania w transporcie pneumatycznym materiałów sypkich
PL
W artykule została przedstawiona nowa metoda analizy procesu mieszania podczas przepływu pneumatycznego materiałów sypkich. Metoda ta jest oparta na koncepcji stochastycznego wektora obrazu, opisującego chwilowe i lokalne zmiany w koncentracji przepływającej substancji. Elementy tego wektora rozważane jako procesy stacjonarne zostały otrzymane z sekwencji obrazów tomograficznych pozyskanych z systemu pojemnościowej tomografii procesowej. Każdy element wektora obrazu opisuje zmiany o charakterze losowym w koncentracji substancji wewnątrz pikseli obrazów. Wszystkie te procesy, zwane procesami elementarnymi, są dzielone na kilka grup zgodnie z ich statystycznym charakterem. Grupowanie jest oparte na analizie składowych głównych PCA i algorytmie k-means. Otrzymane grupy procesów elementarnych charakteryzują się podobnymi zmianami. Proces mieszania został tu zdefiniowany przez zmianę położenia grup w płaszczyźnie przekroju poprzecznego rurociągu.
EN
Novel method for analysis of mixing processes during dense pneumatic conveying is presented. The method is based on representation of tomographic images obtained from electrical capacitance tomography system as a stochastic image vector. Each vector's element is considered as stationary process describing instantaneous and local changes in solids concentration into pipe cross-section. The processes are then split into several groups according to their statistical characteristics. Grouping is based on Principal Component Analysis and algorithm k-means. Analysis of groups' motions into cross-section of a pipe is used as modelling of mixing processes.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.