Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 109

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plonowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zastosowania środków wiążących na kiełkowanie i wzrost kukurydzy (Zea mays L.). Oznaczono stężenia wybranych pierwiastków (B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P, Zn) metodą atomowej spektrometrii emisyjnej (ICP-OES) w pędach i korzeniach kukurydzy. Określono także świeżą i suchą masę badanych roślin. Badania wykazały znaczący wpływ otoczkowania nasion na skład pierwiastkowy korzeni i pędów kukurydzy.
EN
Maize seeds were coated with binding agents (fish collagen or poly((hexamethylene biguanide) hydrochloride, PHMB). In maize seedlings (after 21 days of growth), the dry and fresh mass of shoots and roots as well as the contents of elements (B, Ca, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, P and Zn) were detd. A significant increase in the fresh mass of maize shoots and roots grown from PHMB-coated seeds was obsd., compared to the control sample. The use of both types of binding agents significantly changed the elemental compn. of the roots and shoots. In the roots of plant grown from collagen-coated seeds, the highest increase in content of B and Na was obsd., while those grown from PHMB-coated seeds, the highest increase in the content of Fe, K, Mg and P. The smaller changes in the content of elements were obsd. in the plant shoots.
PL
Ekosystemy muraw kserotermicznych niewykorzystywane rolniczo podlegają wtórnej sukcesji w kierunku ciepłolubnych zarośli kserotermicznych i różnych postaci lasu. Obniżając spadek powierzchni tych obszarów podejmuje się różne działania m.in. ekstensywne użytkowanie poprzez wypas zwierząt, głównie owiec. Stąd uzasadniona wydaje się ocena tego typu zbiorowisk pod względem ich wykorzystania pastewnego. Celem pracy była ocena runi muraw kserotermicznych pod kątem paszowym w oparciu o skład botaniczny, plonowanie oraz zawartość podstawowych składników pokarmowych. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że w składzie botanicznym analizowanej roślinności dominowały Brachypodium pinnatum i Inula ensifolia, co pozwoliło na wyodrębnienie płatów o charakterze trawiasto-zielnym oraz zielnym. Zbiorowisko to należy do zespołu Inuletum ensilfoliae i cechuje się dużym bogactwem gatunków roślin naczyniowych, ze średnią liczbą gatunków w spisach florystycznych wynoszącą od 46 do 63. W zbiorowisku tym stwierdzono także 35 gatunków objętych ochroną częściową, bądź całkowitą. Względem uzyskanych plonów suchej masy wyodrębniono zbiorowiska plonujące bardzo słabo i nieliczne zbiorowiska, które plonowały na poziomie średnim. Pod względem żywieniowym, ruń muraw kserotermicznych miała niską zawartość białka ogólnego, niewiele prób roślin cechowało się odpowiednią zawartością włókna surowego.
EN
Ecosystems of xerothermic grasslands that are not used for agriculture are subjected to secondary succession towards xerothermic shrubs and various forms of the forest. In order to counteract the decline of the area of these habitats, various types of activities are undertaken, including extensive use by grazing animals, mainly sheep. Therefore, it is justified to assess this type of communities in terms of their fodder value. The aim of the study was to assess the xerothermic grasslands sward in terms of the botanical composition, yield and content of basic nutrients. As a result, it was found that the floristic composition of the analyzed vegetation was dominated by Brachypodium pinnatum and Inula ensifolia, which allowed isolation of seperate patches: herbaceous and grassy-herbaceous. That association of Inuletum ensilfoliae is characterized by high species richness, with an average number of species in phytosociological releves from 46 to 63. In that community there were included also 35 protected species. In terms of the obtained dry matter yield, the crops are yielding rather poorly and only a few communities that yielded at the medium level were isolated. In terms of nutrients, the sward of xerothermic grasslands contained low levels of total protein, and only a few samples of plants were characterized by an adequate content of crude fiber.
EN
The experiment evaluated the possibility of ecological fruit production of two apricot cultivars. Trees grafted on Myrobalan seedlings were planted in the spring of 2004 in the Experimental Ecological Orchard in Nowy Dwór-Parcela near Skierniewice (central Poland). The experiment was conducted in accordance with the principles of organic fruit-growing. Under organic orchard conditions, the trees of the cultivar ‘Wczesna z Morden’ grew more strongly than the trees of the cultivar ‘Harcot’. Fruit yields varied over the research years; however, the total yields for the period 2008–2014 were low. The ‘Wczesna z Morden’ trees were more productive. Spring frosts and windy and rainy weather during flowering had an adverse effect on the setting of fruit and apricot yield. Fruits of the cultivar ‘Harcot’ had a larger mass; however, a higher proportion of fruit damaged by the brown (Monilinia) rot of stone-fruit trees was observed in the crop.
PL
W doświadczeniu oceniano możliwość ekologicznej produkcji owoców dwóch odmian moreli. Drzewa szczepione na siewkach ałyczy posadzono wiosną 2004 roku w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym w Nowym Dworze-Parceli k. Skierniewic. Doświadczenie prowadzono zgodnie z zasadami sadownictwa ekologicznego. W warunkach sadu ekologicznego drzewa odmiany ‘Wczesna z Morden’ rosły silniej niż drzewa odmiany ‘Harcot’. Plonowanie zmieniało się w latach badań, jednak sumaryczne plony zebrane w latach 2008-2014 były niskie. Plenniejsze były drzewa odmiany ‘Wczesna z Morden’. Niekorzystny wpływ na zawiązanie owoców i wielkość plonów moreli miały wiosenne przymrozki oraz wietrzna i deszczowa pogoda w czasie kwitnienia. Owoce odmiany ‘Harcot’ miały większą masę, jednak w plonie obserwowano większy udział owoców uszkodzonych przez brunatną zgniliznę drzew pestkowych.
EN
Besides a very good protein fodder legumes can also leave a good stand for the forecrop. In effect of legumes symbiosis with bacteria they are able to fixed N2. Thanks to that their cultivation does not require high doses of nitrogen fertilizers, and fixed nitrogen is also available in the soil for the successive crop. The aim of researches was to recognize the impact of blue and yellow lupine forecrops on yielding of winter wheat and compare these effects with the impact of spring barley. The studies were led at Agricultural Experimental Station in Grabów which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Puławy. Winter wheat var. Arkadia was sown after blue lupine var. Zeus, yellow lupine var. Dukat and after spring barley var. Johan. Winter wheat density amounted to 5 m plants per ha, and area of plots to harvest – 24 m2 . During the flowering of wheat following measurements were performed: plant height, leaf area (AM 300; ADC BioScientific Ltd. UK) and SPAD values (SPAD -502; Minolta Japan), whereas before the harvest, at full maturity were determined: number of shoots, number of ears and grains in the ear, the mass of straw, ears and grain, as well as weight of 1000 grains. These measurements were performed on the 10 plants randomly selected from each plots. After the harvest there were determined the grain yield and its moisture as well as nitrogen content in the grain (Kjeldahl method). It was found beneficial effect of a forecrop on wheat yielding and its elements structure (i.e. number of ears, number of grains per plant and weight of 1000 grains). The influence of a forecrop on yielding level of winter wheat was in the great degree dependent on course of weather condition in the years of research and the lupine species. In the unfavorable years to wheat cultivation the difference between yields of winter wheat cultivated after good and weak forecrop was greater than in years with favorable weather course.
PL
Oprócz bardzo dobrej paszy białkowej rośliny strączkowe mogą pozostawiać także dobre stanowisko dla rośliny następczej. Jest to efektem współżycia roślin strączkowych z bakteriami symbiotycznymi (N2) dzięki czemu w ich uprawie stosuje się mniejsze dawki nawozów azotowych, a związany azot jest dostępny w glebie także dla roślin następczych. Celem badań było rozpoznanie wpływu następczego przedplonów łubinu wąskolistnego i żółtego na plonowanie pszenicy ozimej i porównaniu tego efektu do działania jęczmienia jarego. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Pszenicę ozimą odmiany Arkadia wysiewano po łubinie wąskolistnym odmiany Zeus, łubinie żółtym odmiany Dukat i jęczmieniu odm. Johan. Obsada pszenicy ozimej wynosiła 5 mln roślin/ha, a powierzchnia poletek do zbioru – 24 m2 . W okresie kwitnienia pszenicy wykonano pomiary wysokości roślin, powierzchni liści (AM-300; ADC BioScientific Ltd., UK) oraz wartość wskaźnika SPAD (SPAD-502; Minolta Co., Ltd Japan), natomiast przed zbiorem w fazie dojrzałości pełnej na 10 roślinach losowo wybranych z każdego poletka określono liczbę pędów, liczbę kłosów i ziaren w kłosie, masę słomy, kłosów i ziarna, a także masę 1000 ziaren. Po zbiorze określono plon ziarna i jego wilgotność oraz zawartość azotu w ziarnie (metodą Kjeldahla). Stwierdzono korzystny wpływ przedplonu na plonowanie i elementy struktury plonu pszenicy ozimej (tj. liczbę kłosów, liczbę ziaren z rośliny i masę 1000 ziaren). Oddziaływanie przedplonu na poziom plonowania pszenicy ozimej było w dużym stopniu zależne od przebiegu warunków pogodowych w latach badań oraz gatunku łubinu. W latach niesprzyjających uprawie pszenicy różnica między plonami pszenicy ozimej uprawianej po dobrych i słabych przedplonach była większa niż w latach z korzystnym przebiegiem pogody.
5
Content available remote Ocena wpływu molibdenu i lipochitooligosacharydów na plonowanie grochu siewnego
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dolistnego nawożenia molibdenem oraz stosowania czynników Nod (LCO) na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że zastosowane dolistnie Mo i LCO zwiększają wydajność symbiotycznego wiązania azotu, polepszając odżywienie roślin tym składnikiem, co w konsekwencji wpływa korzystnie na plon i elementy jego struktury. Obydwa preparaty stosowane pojedynczo polepszały plonowanie grochu, ale najlepsze efekty uzyskano, stosując je łącznie.
EN
Pea was foliar fertilized with aq. solns. of (NH₄)₆Mo₇O₂₄ or/and lipochitooligosaccharides (LCO) recovered from Rhizobium leguminosarum bacteria. The fertilization resulted in an increase in the mass and no. of root nodules, nitrogenase activity, no. of pods in a plant and seed yield.
EN
Legume-cereal mixtures cover a considerable cultivated area in Poland what follows mainly from better and more stable yielding of mixed stands than pure ones. Besides a very good protein fodder the legume – cereal mixture can leave also good stand for subsequent plant. It is an effect of symbiosis of legumes with symbiotic bacteria and thanks to that lower doses of nitrogen are used in the mixture stands and fixed nitrogen is also available in the soil to the subsequent plants. This kind of cultivation become a very good part of ecological agriculture rules where due to forbidden nitrogen fertilizers use, this nitrogen fixed symbiotically is of great importance. The aim of studies was to recognize a residual effect of the forecrop which were: pure sowing of lupine, lupine and barley mixture and pure sowing of barley, on yielding of winter wheat. Studies were led at the Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to the Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. Winter wheat var. Arkadia was sown after blue lupine var. Regent which was cultivated in the pure stand and in the mixture with spring barley var. Johan. Wheat plant density amounted to 5,5 mln plants per hectare, and area of plots to harvest - 24 m2 . Before harvest selected biometric measurements of plants were performed and, after the harvest in the full maturity, yield and features of its structure as well as chemical content of winter wheat grain were determined. It was found a favorable effect of forecrop on yielding and features of winter wheat yield structure (e.g. number of ears, number of grain per plant and 1000 grain weight). The influence of forecrop on the level of winter wheat yielding depended to a large extent on weather conditions course in the experimental years and on blue lupine variety as well as composition of lupine – barley mixture. In years unfavorable for winter wheat cultivation the difference between yields of wheat cultivated after good and weak forecrop was greater than in the years with favorable weather course.
PL
Mieszanki strączkowo-zbożowe zajmują znaczną powierzchnię uprawy w Polsce, co wynika w dużej mierze z lepszego i bardziej wiernego plonowania zasiewów mieszanych niż czystych. Oprócz bardzo dobrej paszy białkowej mieszanki strączkowo-zbożowe mogą pozostawiać także dobre stanowisko dla rośliny następczej. Jest to efektem współżycia roślin strączkowych z bakteriami symbiotycznymi (N2), dzięki czemu stosuje się mniejsze dawki nawozów azotowych w zasiewach mieszanych, a związany azot jest dostępny w glebie także dla roślin następczych. Ten sposób uprawy wpisuje się bardzo dobrze w zasady rolnictwa ekologicznego, w którym ze względu na zakaz stosowania azotu mineralnego, azot związany symbiotycznie ma szczególne bardzo duże znaczenie. Celem badań było rozpoznanie wpływu następczego przedplonów jakim były siew czysty łubinu, mieszanek łubinu z jęczmieniem i jęczmienia w siewie czystym na plonowanie pszenicy ozimej. Badania prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Pszenicę ozimą odmiany Arkadia wysiewano po łubinie wąskolistnym odmiany Regent uprawianym w siewie czystym i w mieszankach z jęczmieniem jarym odmiany Johan. Obsada pszenicy ozimej wynosiła 5,5 mln roślin/ha, a powierzchnia poletek do zbioru - 24 m2
EN
The aim of the research conducted in an organic field was to assess the productivity and composition of the sward renewed with the method of full tillage after ploughing and top soil loosening to the depth of 5 cm using a compact harrow. In addition, the studies verified the suitability for renovation of two commercial original legume-grass mixtures. The field experiment was carried out in the years 2013-2016 at the Agricultural Experimental Station of IUNG-PIB in Grabów (Mazowickie voivodeship, Poland) on lessive soil formed on light loam. The experimental factors were: two ways of grassland renovation: A - after ploughing, and B - after loosening the topsoil to the depth of 5 cm using a compact harrow and three legume-grass mixtures. Two of these mixtures are available on the market (Krasula + 3,5 kg white clover, Cent 4) while the third one is original. Due to the higher dry matter yields and feed taken by cows under the conditions of the research, the simplified method which involves loosening the topsoil to the depth of 5 cm by a compact harrow was found to be better for grassland renovation (treatment B) than ploughing (treatment A). Among the compared mixtures, Cent 4 yielded the lowest. To be used for grassland renovation, multi-species mixtures should include alfalfa, red clover, and orchard grass in their composition.
PL
Celem badań przeprowadzonych na polu ekologicznym była ocena produktywności i składu gatunkowego runi odnowionej metodą pełnej uprawy roli po orce i po powierzchniowym spulchnieniu gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową. Ponadto w badaniach weryfikowano przydatność do renowacji dwóch mieszanek bobowato-trawiastych dostępnych w handlu i mieszanki autorskiej. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2013-2016, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnych IUNG-PIB Grabów (woj. mazowieckie), na glebie płowej wytworzonej na glinie lekkiej (pgl. gl). Czynnikami doświadczenia były: dwa sposoby renowacji użytku zielonego: A - po orce i B - po powierzchniowym wzruszeniu gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową, oraz trzy mieszanki bobowato-trawiaste. Dwie z nich dostępne w handlu (Krasula + 3,5 kg koniczyny białej, Cent 4) i mieszanka autorska. Ze względu na wyższe plony suchej masy i paszy pobranej przez krowy w warunkach badań lepszym sposobem renowacji użytku zielonego okazała się uproszczona metoda polegająca na powierzchniowym wzruszeniu wierzchniej warstwy gleby na głębokość 5 cm broną kompaktową (obiekt B) niż orka (obiekt A). Spośród porównywanych mieszanek najsłabiej plonowała mieszanka Cent 4. Mieszanki wielogatunkowe stosowane do renowacji użytku zielonego powinny zawierać w składzie lucernę siewną lub mieszańcową i koniczynę łąkową oraz kupkówkę pospolitą.
8
Content available Ocena nawadniania sadu śliwowego
PL
W pracy przedstawiono ocenę wpływu nawadniania podkoronowego na wzrost i plonowanie 5 odmian śliw: Hanita ,Elena President, Amers, Jojo. Śliwy uprawiano w indywidualnym gospodarstwie sadowniczym w miejscowości Pyzdry w województwie wielkopolskim. Oceniane odmiany posadzono na podkładce Węgierki Wangenheima jesienią 2010 roku, na glebie lekkiej kompleksu żytniego dobrego. Wpływ zastosowanego nawadniania oceniono w 3 i 4 roku (w 2013 i 2014 roku) po posadzeniu, gdyż w pierwszych latach nie zastosowano nawadniania. Nawodnienie stosowano, gdy potencjał wody w glebie obniżył się poniżej - 0,01 MPa. Do nawodnień użyto zraszaczy „Head” o rozstawie 4 x 3m. Między rzędami drzew utrzymywano murawę trawiastą, a w rzędach ugór herbicydowy. Przed zastosowaniem nawadniania (2012 rok) plony śliw wynosiły średnio 0,8 kg·drzewo-1. W zależności od sum opadów atmosferycznych w poszczególnych okresach wegetacyjnych 2013 i 2014 roku, zastosowano zróżnicowane dawki w ilości od 10mm do 35mm łącznie 90mm w okresie od IV do VII 2013roku oraz w ilości od 15mm do 80mm, łącznie 200mm, w okresie od IV do VIII 2014 roku. Pod wpływem nawadniania plony wzrosły średnio o 1,1 kg · drzewo-1, w pierwszym roku nawadniania (2013rok). Największy przyrost plonu dzięki nawadnianiu (średnio o 1,2 t·ha-1) do ilości 3,7 t·ha-1, stwierdzono w 2014 roku. W stosunku do okresu wegetacji 2012 roku, w którym nie nawadniano o zbliżonej sumie i rozkładzie opadów oraz średniej temperaturze powietrza, średni wzrost plonu był ponad 3-krotny. Produkcyjność 1mm wody w 2 letnim okresie prowadzenia nawadniania wyniosła 10,7 na 1mm kg·ha-1 i w istotny sposób zależała od warunków pogodowych, a zwłaszcza od ilości i rozkładu opadów.
EN
This paper presents an assessment of the impact of irrigation on the growth and yield of five varieties of plums: Hanita, Elena, President, Amers, Jojo. The plums were grown in individual fruit farm in the village of Pyzdry in Wielkopolska. The assessed plum varieties were planted on stems of Węgierki Wangenheim in the autumn of 2010, on light soil good rye complex. The influence of different irrigation was assessed after 3 and 4 years (in 2013 and 2014) after planting, because in the early years there was no applied irrigation. Irrigation was used when the soil water potential decreased below - 0,01 MPa. The sprinkler „Head” was used for irrigation with a spacing 4 x 3m. Between the rows of trees there were grassy field and rows of herbicide fallow. Before the usage of irrigation (2012) the plum yields averaged 0,8 kg · tree-1. Depending on the precipitation totals in different growing seasons in 2013 and 2014, the doses varied from 10mm to 35mm, including 90mm from the IV to the VII month of 2013 and in an amount from 15mm to 80mm, 200mm in total, in the IV to VIII month of 2014. Under the effect of irrigation, the yields increased by an average of 1,1 kg · tree-1, in the first year of irrigation (2013). The largest increase in yield due to irrigation (an average of 1,2 t·ha-1) to the amount of 3,7 t·ha-1, was found in 2014. In relation to the vegetation period of 2012 when there was no irrigation, with a similar sum and distribution of rainfall and the average air temperature, the average increase in yield was more than 3-fold. Productivity of 1mm water over a period of 2 years of irrigation resulted in 0,7 for 1mm kg·ha-1 and essentially depended on the weather conditions, especially the amount and distribution of rainfall.
PL
Doświadczenie wegetacyjne przeprowadzono w latach 2013-2014 w szklarni nieogrzewanej Stacji Doświadczalnej Katedr Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu wzrastających poziomów boru w pożywce stosowanej do fertygacji na plonowanie oraz zawartość składników pokarmowych w liściach sałaty masłowej (Lactuca sativa L.). Rośliny uprawiano w hydroponice stagnującej. W doświadczeniu stosowano pożywki o zróżnicowanej zawartości boru (mg · dm-3): kontrola 0,011; 0,40; 0,80; 1,60. Wykazano istotny wpływ zawartości boru w pożywce na średni plon główek sałaty, indeks SPAD oraz zawartość azotu, fosforu żelaza, manganu, miedzi i boru w główkach sałaty. Potwierdzono możliwość uprawy sałaty masłowej w hydroponice stagnującej.
EN
Experiment was conducted in the years 2013-2014 in an unheated greenhouse Experimental Station of the Departments of the Faculty of Horticulture and Landscape Architecture, University of Life Sciences in Poznan. The aim of this study was to determine the effect of increasing levels of boron in the liquid feed used for fertigation on yield and nutrient content in leaves of butterhead lettuce (Lactuca sativa L.). Plants were grown in hydroponice stagnant. In the experiment liquid feed with different boron content: (mg · dm-3): control 0.011; 0.40; 0.80; 1.60 was used. It was found a significant influence of boron fertigation on the average mass produced heads of lettuce, SPAD index and content of nitrogen, phosphorus, iron, manganese, copper and boron in leaves. It has been confirmed the possibility of cultivation of butterhead lettuce in hydroponics.
PL
Dokonano agronomicznej oceny właściwości użytkowych granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu ze spalania osadów ściekowych oraz z popiołu i kości zwierzęcych, zawierających bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z działaniem superfosfatu w eksperymencie z pszenicą ozimą. Nawozy stosowano w dawkach P₂O₅: 40, 60 i 80 kg/ha. Badano wpływ bionawozów na obsadę roślin po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła, liczbę liści na roślinie, wymiary liścia, długość kłosa, masę ziarna z kłosa, intensywność procesów fotosyntezy i transpiracji. Zastosowane bionawozy, podobnie jak superfosfat, zwiększyły masę ziarna z jednego kłosa i tempo fotosyntezy, nie zmieniły zaś pozostałych cech morfologicznych. Wpływ bionawozów na intensywność fotosyntezy i transpiracji był zazwyczaj taki sam lub korzystniejszy niż superfosfatu w tej samej dawce. Bionawóz z popiołu w dawce P₂O₅ 80 kg/ha zmniejszał tempo fotosyntezy.
EN
Two P biofertilizers described by M. Jastrzębska et al. (2016) were compared in field expts. on winter wheat to superphosphate. Plant d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length, mass of grain from ear, photosynthesis and transpiration intensities were detd. The tested fertilizers did not influence any morphol. attributes, but the mass of grain. Biofertilizers were equally or more effective in grain filling as superphosphate. They usually affected photosynthesis and transpiration intensities at the same or at a higher level than superphosphate at the same P₂O₅ dose. The ash-based biofertilizer used at a P₂O₅ dose of 60 kg/ha resulted in the same photosynthesis intensity as superphosphate applied at 80 kg P₂O₅. However, it reduced photosynthesis rate when applied at a highest dose
PL
Badano właściwości użytkowe granulowanych bionawozów fosforowych uzyskanych z popiołu ze spalania osadów ściekowych i kości zwierzęcych. Bionawozy zawierały bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z działaniem superfosfatu. Nawozy stosowano w dawkach P₂O5: 40, 60 i 80 kg/ha. Pod względem wpływu na wielkość plonu zboża i jego strukturę bionawozy nie ustępowały superfosfatowi, a ich działanie było porównywalne. Najlepszą efektywność plonotwórczą bionawozów wykazała dawka P₂O₅ 60 kg/ha. Jej zwiększenie do 80 kg było już nieuzasadnione. Bionawozy, podobnie jak supefosfat, nie miały wpływu na wyleganie, stopień zachwaszczenia chronionej pszenicy oraz jej porażenie przez patogeny grzybowe.
EN
Two granulated P biofertilizers made from sewage sludge ash and sewage sludge ash with animal bones (both prepns. enriched with Acidithiobacillus ferrooxidans) were compared in field expts. on winter wheat to a com. superphosphate fertilizer at 3 P₂O5 levels (40–80 kg/ha). Wheat yield, ear d., no. of grains in the ear, the mass of 1000 grains, biomass dynamics, lodging, weed infestation, and intensity of fungal diseases were studied. Biofertilizers equalled superphosphate in terms of its crop-enhancing efficiency. They showed the best efficiency when used at a P₂O₅ dose of 60 kg/ha. The increasing the dose up to 80 kg was no longer justified. The tested fertilizers did influence neither wheat lodging nor weed growth nor of fungal pathogens infestation.
PL
Przedstawiono wyniki badań polowych nad właściwościami użytkowymi granulowanych bionawozów fosforowych z popiołu ze spalania osadów ściekowych i kości zwierzęcych zawierających bakterie solubilizujące fosfor Acidithiobacillus ferrooxidans. Działanie bionawozów porównywano z superfosfatem. Analizowano osiedlanie się A. ferrooxidans w glebie oraz wpływ bionawozów na ogólną liczebność bakterii heterotroficznych i grzybów w glebie, występowanie dżdżownic, wilgotność, temperaturę i pH gleby. Bakterie A. ferrooxidans nie przeżywały w środowisku glebowym pszenicy ozimej. Zastosowane bionawozy fosforowe tak samo jak superfosfat nie modyfikowały badanych właściwości środowiska glebowego.
EN
Two P biofertilizers described by M. Jastrzębska et al. (2016) were enriched with phosphate-solubilizing bacteria (Acidithiobacillus ferrooxidans) and studied for its survivability in soil and the influence of biofertilizers on the total counts of heterotrophic bacteria and fungi, the abundance of earthworms, soil moisture, temp. and pH. The biofertilizers were as effective as superphosphate used for comparison. A. ferrooxidans did not survive in the soil environment of winter wheat. The tested fertilizers did influence neither the total no. of heterotrophic bacteria and fungi in soil, the abundance of earthworms, soil moisture, temp. nor pH.
PL
Przedstawiono wyniki eksperymentu polowego, w którym oceniano wpływ zawiesinowego bionawozu fosforowego z popiołu w dawkach P₂O₅ 40, 60 i 80 kg/ha na wybrane cechy pszenicy jarej (obsada roślin po wschodach, krzewienie ogólne i produkcyjne, długość źdźbła oraz długość, szerokość, obwód i powierzchnia liścia, długość kłosa i masa ziarna z kłosa). Odniesieniem dla bionawozu były nawozy standardowe (superfosfat, fosforyt) oraz obiekt kontrolny bez nawożenia fosforem. Analizowano także wpływ pełnej ochrony chemicznej pszenicy przed patogenami na tle obiektów nie chronionych. Wpływ bionawozu na morfologię roślin pszenicy jarej był porównywalny z wpływem nawozów tradycyjnych. Zróżnicowane dawki fosforu zmieniły znacząco tylko parametry liścia w fazie strzelania w źdźbło. Ochrona chemiczna zwiększyła wartości wszystkich badanych cech z wyjątkiem charakterystyk liścia.
EN
Suspension P biofertilizer made from sewage sludge ash and enriched with Bacillus megaterium was compared in field expts. on spring wheat to superphosphate and phosphorite. Three levels of P₂O₅ (40, 60 and 80 kg/ha) and 2 levels of plant protection (without protection, full plant protection) were used. The effects of biofertilizer on plant d. after sprouting, general and productive tillering, stem length, the no. of plant leaves, leaf dimensions, ear length and mass of grain from ear were studied. The new biofertilizer was as active as the com. ones. Full chem. protection improved morphol. attributes of the plants.
EN
Studies on the response of maize to use PRP fertilizer was carried out in 2012-2015 in the Department of Agronomy at the University of Life Sciences in Poznan, in the fields of the Experimental Station Gorzyń in Złotniki. Replacement of the traditional maize fertilization with phosphorus and potassium by PRP technology, both full (PRP SOL with PRP EBV) and the PRP SOL led to a significant increase in grain yield. This increase depending on the combination of fertilizer was 6.9 and 5.0 dt · ha-1 for PRP SOL used with PRP EBV and alone PRP SOL, respectively. A similar positive effect of the use of PRP fertilizers was obtained for the yield of protein and starch. The confirmation of a positive response to this fertilization technology was also an increase in the value of features such as leaf area index, plant height and weight of 1000 grains. In addition, objects with application of fertilizer PRP SOL alone and PRP SOL with PRP EBV spraying, noted significantly lower affection of plants by Fusarium fungi.
PL
Badania nad reakcją kukurydzy na stosowanie nawozów PRP prowadzono w latach 2012-2015 w Katedrze Agronomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, na polach Zakładu Doświadczalno-Dydaktycznego Gorzyń, Stacji w Złotnikach. Zastąpienie nawożenia tradycyjnego w uprawie kukurydzy nowoczesną technologią PRP, zarówno pełną jak i samym PRP SOL prowadziło do istotnego wzrostu plonu ziarna. Wzrost ten w zależności od technologii nawożenia wyniósł średnio 6,9 i 5 dt·ha-1 odpowiednio dla PRP SOL z opryskiem PRP EBV i PRP SOL. Podobny pozytywny efekt stosowania nawozów PRP uzyskano dla plonu białka i skrobi. Dowodem pozytywnej reakcji roślin na nowoczesną technologię nawożenia był także wzrost wartości badanych cech takich jak: indeks powierzchni liści, wysokość roślin i masie 1000 ziaren. Ponadto, na obiektach gdzie zastosowano sam nawóz PRP SOL oraz PRP SOL z opryskiem PRP EBV zauważono istotnie mniejsze porażenie roślin przez grzyby z rodzaju Fusarium.
EN
Described studies were performed in a long-term irrigated meadow experiment at varied fertilisation. The aim of the study was to assess the effectiveness of meadow renovation in terms of yielding, botanical composition of meadow sward and its protein content in relation to diverse fertilisation. Seven variants were compared including five fertilised with mineral fertilisers at a rate of 60, 120, 180, 180bis and 240 kg of N·ha-1 and two fertilised with organic-mineral fertilisers applied as cattle liquid manure at a rate of 180 kg of N ha-1 (G1) and 240 kg of N ha-1 (G2) with missing amounts of phosphorus and potassium supplemented with mineral doses proportional to nitrogen fertilisation. Fertilisation with phosphorus was abandoned in variant N-180bis 15 years before renovation. Inappropriate composition of meadow sward characterised by the share of low grasses up to 60 %, a lack of legumes and the presence of stubborn weeds in amounts from 12 to 26.5% were the reasons for renovation. The renovation was performed in spring 2012 with the method of direct undersowing with a special harrowing and seeding machine. Decreased weeding to a level of 5% and remarkable increase in yields and total protein content evidenced the effectiveness of renovation. Increased yields were observed since 2013 i.e. one year after renovation. Increased share of grasses, particularly of the oat-grass (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl), after renovation resulted in decreasing content in total protein in subsequent years of the experiment. High protein content of the sward before renovation was an effect of a large percent of dandelion (Taraxacum officinale F.H. Wigg) and other dicotyledons, all rich in protein. However, total protein yield was higher in the years after renovation (2013 and 2014) compared to the year 2011.
PL
Omawiane badania zrealizowano na wieloletnim doświadczeniu ścisłym, nawadnianym w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Celem pracy jest ocena skuteczności renowacji łąki w zakresie jej plonowania, składu botanicznego runi łąkowej oraz zawartości w niej białka na tle zróżnicowanego nawożenia. W badaniach porównywano siedem obiektów, w tym pięć nawożonych mineralnie na poziomie 60, 120, 180, 180bis i 240 kg N·ha-1 oraz dwa naturalno-mineralnie gnojówką bydlęcą na poziomie G1-(180) i G2-(240 kg N·ha-1), a brakującą ilość fosforu i potasu w dawkach uzupełniano w odpowiednich proporcjach w zależności od poziomu nawożenia azotem. Na obiekcie N-180bis, na 15 lat przed renowacją zaniechano nawożenia fosforem. Nieodpowiedni skład botaniczny runi na tej łące charakteryzujący się udziałem traw niskich do ok. 60%, braku roślin bobowatych oraz występowaniem uporczywych chwastów na poziomie od 12 do 26,5 % wskazywał na celowość dokonania renowacji. Przeprowadzono ja wiosną 2012 r. metodą podsiewu bezpośredniego agregatem pasmowo gryzującym darń. zmniejszające zachwaszczenie do poziomu 5 % oraz wyraźny wzrost plonów runi jak również białka ogólnego dowodzą skuteczności zabiegu. Wyraźny wzrost plonów był widoczny od 2013 r., tj. od następnego roku po renowacji. Wzrost udziału traw po renowacji, a szczególnie rajgrasu wyniosłego (Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. ex J. & C. Presl) powodował zmniejszanie się zawartości białka w kolejnych latach doświadczenia. Wyraźne wyższa zawartość białka w runi przed renowacją wynikała z dużego udziału w runi mniszka pospolitego (Taraxacum officinale F.H. Wigg) i innych roślin dwuliściennych o dużej jego zawartości. Jednak całkowity plon białka był wyższy w następnych latach po renowacji tj. roku 2013 oraz 2014 w porównaniu do 2011.
EN
The studies were conducted in the years 2008-2010, at Agricultural Experimental Station in Grabów, which belongs to Institute of Soil Science and Plant Cultivation - State Research Institute (IUNG-PIB) in Puławy. The first experimental factor was yellow lupine variety: Taper (self-determinate type) and Dukat (traditional type), and the second row factor was share of components in the mixture (lupine and triticale var. Dublet): A - lupine 100% (100 plants·m2), B - lupine 75% (75 plants·m2) + triticale 25% (125 plants·m2), C - lupine 50% (50 plants·m2) + triticale 50% (250 plants·m2), D - lupine 25% (25 plants·m2) + triticale 75% (375 plants·m2), E - triticale 100% (500 plants·m2). The aim of undertaken researches was evaluation of usefulness of traditional and self-determinate varieties of yellow lupine to cultivation with spring triticale. Both yellow lupine varieties occurred useful to cultivation in mixture with triticale in regard on similar rate of growth and development, and particularly similar date of maturation. In the all years of studies were achieved similar yield of triticale cultivated in mixture with traditional and self-determinate lupine variety. Percentage share of individual varieties seeds in yield after the harvest was different than their share in sowing mixture - there was obtained considerably lower share of lupine and greater share of triticale. Therefore to obtain considerably lupine yield its share in the sowing mixture should exceed 50% of pure sowing.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010, w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie należącym do IUNG-PIB w Puławach. Czynnikiem pierwszego rzędu były odmiany łubinu żółtego: Dukat (typ tradycyjny) i Taper (typ samokończący), a czynnikiem drugiego rzędu udział komponentów w mieszance (łubinu i pszenżyta odm. Dublet): A - łubin 100% (100 roślin·m-2); B - łubin 75% (75 roślin·m-2) + pszenżyto 25% (125 roślin·m-2); C - łubin 50% (50 roślin·m-2) + pszenżyto 50% (250 roślin·m-2); D - łubin 25% (25 roślin·m-2) + pszenżyto 75% (375 roślin·m-2); E - pszenżyto 100% (500 roślin·m-2). Celem przeprowadzonych badań było określenie przydatności tradycyjnych i samokończących odmian łubinu żółtego do uprawy z pszenżytem jarym. Ze względu na zbliżony rytm wzrostu i rozwoju, a zwłaszcza termin dojrzewania, obydwie odmiany łubinu żółtego okazały się przydatne do uprawy w mieszance z pszenżytem. We wszystkich latach badań, uzyskano podobny plon mieszanki pszenżyta uprawianego zarówno z tradycyjną jak i samokończącą odmianą łubinu. Procentowy udział nasion poszczególnych gatunków w plonie po zbiorze był inny niż w wysiewanej mieszance - uzyskano znacznie mniejszy udział łubinu a większy pszenżyta. Dlatego, aby uzyskać znaczny plon łubinu jego udział w wysiewanej mieszance powinien przekraczać 50% siewu czystego.
17
Content available remote Ocena plonowania wierzby nawożonej osadami ściekowymi
EN
The paper presents the effect of yielding of the willow Salix viminalis, which is characterized by intense weight gain. Field studies were conducted in the experimental energy willow plantation in Brodła Forestry (Malopolska region of Poland). The effect of the addition of sewage sludge on the intensity of yielding was studied. Far greater increase was noted in the thickness of the shoots of the clones no. 1056, 1059 when using fertilization. In comparison with the unfertilized clones the increase was greater than 30%. The significance of the difference of growth was supported by the data. Among the five studied willow clones the best-yielding clone was identified (1056), which is the best for cultivation for energy purposes. It was used to establish a hypothetical one-hectare plantation of energy willow. An economic analysis was conducted for the plantation, the environmental effect was calculated and the social outcome was determined. Calculations show that the annual profit of willow cultivation is 843.78 zl. The economic effect is significant. An ecological analysis showed, that the biomass combustion process emits far fewer pollutants than coal: 8 times less carbon oxide and 6 times less sulfur dioxide. The total carbon dioxide emissions are zero. The environmental effect is significant. Cultivating willow promotes the production of energy from alternative sources, influences the growth of environmental awareness and enables local communities to create new value in the labor and services market.
EN
The study was carried out in an area of meadow located in a proper dry meadow habitat. The soil comprised black degraded earth with the mechanical composition of heavy clayey sand and a pH of 4.4. The study involved the following methods of utilisation: mowing and harvesting the biomass, mowing and leaving the biomass on the swathe, mulching the biomass and leaving it on the swathe and leaving the meadow non-utilised. Despite significant differences in utilisation, no statistically significant differences were observed in sward density although leaving mowed biomass on the swathe contributed to a decline in sward density. The height of the mowed sward was lowest where biomass was collected and tallest where it was left after mulching. Despite the extensive utilisation and lack of fertiliser the crop yield remained relatively high, ranging from 4.3-4.7 t•ha-1 DMB. The different methods of utilisation did not bring significant differences in crop yield. The botanical composition of the sward deteriorated significantly with a decline in valuable grasses and the spread of dicotyledonous plants, including varieties such as the common dandelion (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) and common sorrel (Rumex acetosa L.). This effect was particularly marked in the non-utilised meadow and the meadow where the biomass was left on the swathe. The results of the study indicate that leaving harvested biomass to mulch is more beneficial to meadow than being left non-utilised, but in the long term this leads to degradation, particularly of sward (through the spread of weeds) but also sward density (by rarefaction).
PL
Badania prowadzono na łące położonej w siedlisku grądowym właściwym. Glebę stanowiła czarna ziemia wyługowana o składzie mechanicznym piasku gliniastego mocnego i pH 4,4. Badano następujące sposoby użytkowania: koszenie i zbieranie plonu (biomasy), koszenie i pozostawianie biomasy na pokosach, koszenie z rozdrobnieniem i pozostawianie na łące oraz łąka porzucona. Mimo znacznych różnic w sposobach użytkowania, nie stwierdzono udowodnionych statystycznie różnic w zadarnieniu łąki, mimo iż pozostawianie skoszonej biomasy sprzyjało rozrzedzeniu darni. Wysokość koszonej runi była najmniejsza na łące ze zbiorem biomasy a największa po jej rozdrobnieniu i pozostawieniu. Można zatem wnioskować o nawożącym działaniu pozostawianej biomasy. Plonowanie, mimo ekstensywnego użytkowania oraz braku nawożenia, było dość wysokie, sięgające 4,3-4,7 t•ha-1 s.m. Sposoby użytkowania nie różnicowały istotnie wielkości plonów. Wraz z upływem lat badań, skład botaniczny runi podlegał znacznym zmianom na niekorzyść, skutkiem ustępowania wartościowych traw a rozwojem roślin dwuliściennych, w tym takich gatunków jak mniszek pospolity (Taraxacum officinale F.H. Wigg.) oraz szczaw zwyczajny (Rumex acetosa L.). Dotyczyło to zwłaszcza łąki porzuconej oraz z pozostawianiem biomasy na pokosach. Najmniej niekorzystnych zmian w składzie botanicznym runi stwierdzono na łące ze zbiorem biomasy. Uzyskane wyniki badań wskazują, że pozostawianie skoszonej runi na łące jest zabiegiem dla niej korzystniejszym niż zaniechanie użytkowania, lecz w dłuższej perspektywie czasu prowadzi do degradacji, zwłaszcza runi (zachwaszczenie), ale również darni (rozrzedzenie).
EN
A one factor field experiment was carried out under the Beskid Niski mountain conditions in order to determine the impact level of yielding components on differences in yields of glumiferous oats cultivated in a traditional and organic system. The obtained results showed that the number of panicles had the greatest impact on differences in grain yields of oats grown using the two studied systems. The impact of this element was 61.4%, which was almost three times greater than that of the mass of a thousand grains. Of all the components of grain yield structure, the quantity of grains in a wisp had the lowest impact on the decrease in the grain yield of oats cultivated in the organic system compared to the traditional system; this impact was 18.2%. An average grain yield of oats grown in the organic system was ca. 10% lower than that of oats grown in the traditional system.
PL
W jednoczynnikowym doświadczeniu polowym przeprowadzonym w warunkach górskich Beskidu Niskiego badano udział elementów plonowania w kształtowaniu plonu owsa oplewionego wysiewanego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym. W wyniku badań stwierdzono, iż największy wpływ na różnice w plonie ziarna owsa oplewionego uprawianego w badanych systemach rolniczych miała liczba wiech na powierzchni 1 m2. Oddziaływanie tej cechy wynosiło 61,4% i było blisko trzykrotnie większe niż masy tysiąca ziaren. Udział liczby ziaren w wiesze w zmniejszeniu plonu ziarna owsa uprawianego w systemie ekologicznym w stosunku do konwencjonalnego był najmniejszy ze wszystkich elementów struktury plonu ziarna i wynosił 18,2%. Średni plon ziarna owsa uprawianego w warunkach górskich w systemie ekologicznym w porównaniu do systemu konwencjonalnego był mniejszy o ok. 10%.
EN
The purpose of the conducted experiment was to estimate the influence of the form and dose of selenium on yielding and N, P, K, Ca, Mg and S content in the above ground parts of maize. The experiment was established in Wagner type pots with a capacity of 5 kg of soil in three replications. The substrate was a slightly acidic light loam with an average content of P, K, Mg and S and low Se content. Selenium was applied in the form of Na2SeO4 and Na2SeO3, and doses of: 0; 0.10; 0.25; 0.50; 0.75; 1.0; 2.0; 3.0 and 4.0 mg·kg-3 of soil. The ‘Lober’ strain of maize was used as a test plant and was cut down during the BBCH 73 phase. The conducted research demonstrated that the after entering into the soil 0.1 mgSe·kg-3, form in which the element was used, did not affect the weight of the harvested crop corn. At all the rest selenium dosage levels the biomass cultivated in soil enriched with sodium selenate was higher than the biomass obtained after the application of sodium selenite. The application of selenium in the form of selenate (Na2SeO4) and selenite (Na2SeO3) caused a substantial increase in the content of this trace element in maize. The effect of the selenate was such that average Se content in plants was 13 times higher than the predetermined average for maize cultivated in soil with the selenite supplement. The introduction of selenium into the soil, especially in higher doses, triggered changes in the chemical composition of the maize. With the greater doses of Se(VI) the content of nitrogen, potassium and calcium content in plants decreased. The impact of that form of selenium upon phosphorus and sulphur content depended on the size of the applied doses. Selenium introduced in doses of 0.1–0.5 mg·kg-3 increased the content of P and limited the amount of S. At greater doses the reverse relationship was observed. Maize cultivated in soil enriched with Na2SeO3 contained less nitrogen and sulphur but more phosphorus, potassium, and calcium than that cultivated in soil with the selenate supplement.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu formy i dawki wprowadzonego do gleby selenu na plonowanie oraz zawartość N, P, K, Ca, Mg i S w częściach nadziemnych kukurydzy. Doświadczenie założono w wazonach typu Wagnera o pojemności 5 kg gleby, w trzech powtórzeniach. Podłożem była lekko kwaśna glina lekka, wykazująca średnią zasobność w P, K, Mg i S oraz niską zasobność w Se. Selen zastosowano w formie Na2SeO4 i Na2 SeO3 w dawkach: 0; 0,1; 0,25; 0,50; 0,75; 1,0; 2,0; 3,0 i 4,0 mg·kg-3 gleby. Rośliną testową była kukurydza odmiany ‘Lober’, zebrana w fazie BBCH 73. Przeprowadzone badania wykazały, że po wprowadzeniu do gleby 0,1 mgSe·kg-3, forma w jakiej ten pierwiastek był zastosowany, nie miała wpływu na wielkość zebranego plonu biomasy kukurydzy. Pozostałe dodatki tego mikrślementu zwiększały istotnie plony biomasy roślin uprawianych na glebie z dodatkiem selenianu(VI) sodu w większym stopniu niż po zastosowaniu selenianu(IV) sodu. Zastosowanie selenu zarówno w postaci Na2SeO4, jak i Na2SeO3 spowodował istotne zwiększenie zawartości tego mikrślementu w kukurydzy. Pod wpływem selenianu(VI) średnia zawartość Se w roślinach była 13 razy większa od średniej zawartości w biomasie kukurydzy uprawianej na glebie z dodatkiem selenianu(IV). Wprowadzenie do gleby selenu, zwłaszcza jego większych dawek, spowodowało zmiany składu chemicznego uprawianej kukurydzy. Effect of Form and Dose of Selenium on Yielding and Contents of Macronutrients... 251 Wraz ze zwiększaniem dawki selenianu(VI) zmniejszała się zawartość azotu, potasu i wapnia w częściach nadziemnych roślin. Wpływ tej formy Se na zawartość fosforu i siarki zależał od wielkości zastosowanej dawki. Selen wprowadzony w dawkach 0,1–0,5 mg·kg-3 zwiększał zawartość P oraz ograniczał zawartość S. Po zastosowaniu większych dawek selenu zanotowano odwrotną zależność. Kukurydza uprawiana na glebie wzbogaconej w Na2SeO3 zawierała mniej azotu i siarki, a więcej P, K i Ca niż uprawiana na glebie z dodatkiem selenianu(VI).
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.