Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plate girder
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono parametry wytrzymałościowe pasów stalowych stosowanych w dźwigarach o falistym środniku na podstawie badań, przeprowadzonych na losowo pobranych próbkach z dwudziestu dźwigarów. Pasy dźwigarów miały grubość 15 mm oraz 20 mm. W wyniku badań oszacowano współczynniki częściowe granicy plastyczności γm oraz współczynniki zmienności VRe. Pokazano uzyskane rozkłady normalne granicy plastyczności. Uzyskane wyniki odniesiono do dostępnych badań blach płaskich i pokazano poziom bezpieczeństwa obliczeń nośności przy zginaniu wynikający ze stosowanych współczynników częściowych granicy plastyczności.
EN
The study presents parameters of strength properties of flanges used in corrugated web girders obtained on the basis of tests. The subject tests were carried out on randomly taken samples from twenty investigated corrugated web girders. The girder flanges were 15 mm and 20 mm thick. As a result of the tests, partial yield factors γm and coefficients of variation VRe were estimated. The normal distribution of yield strength obtained are shown. The obtained results were referred to the available flat sheet tests. Based on the conducted tests, the safety level of bending load calculations resulting from the applied partial factors of the yield strength was shown.
PL
Omówiono wpływ doczołowych połączeń podatnych na przemieszczenia całkowite dźwigarów SIN statycznie wyznaczalnych i statycznie niewyznaczalnych. Podano wyniki badań doświadczalnych dźwigarów statycznie wyznaczalnych zbudowanych z elementów łączonych połączeniami doczołowymi. Analizę wpływu sztywności obrotowej połączeń na przemieszczenia dźwigarów statycznie niewyznaczalnych przeprowadzono na modelach teoretycznych. Podano zakresy sztywności połączeń przegubowych, podatnych i sztywnych.
EN
The paper shows the influence of semirigid end-plate connections on the global displacements of SIN girders: statically determinate and statically indeterminate. The results of experimental investigations of statically determinate girders constructed from elements connected by end – plate joints are presented. In the case of statically indeterminate girders, the analysis of the influence of the rotational stiffness of joints on displacement was carried out on the theoretical models. The stiffness ranges of the joints are divided into pinned joints, semirigid and rigid joints was shown.
PL
W artykule opisano stalowe belki blachownicowe spawane, które stosuje się w budownictwie przemysłowym, w halach handlowych, widowiskowych, sportowych i w wielu innych rodzajach obiektów. Zaprojektowany element konstrukcji powinien spełniać warunek nośności, sztywności, stateczności i racjonalności ze względu na zużycie materiału i koszty wykonania. Kształtowanie przekroju powinno być dostosowane do wymienionych wymagań. Ma to związek z przyjętym polem przekroju środnika oraz przyjętymi wymiarami środnika. Środnik może być zaprojektowany o małej lub o dużej smukłości przy stałym polu przekroju.
EN
The article describes welded bent-steel beams which are utilized in the industrial buildings and shopping malls, sport halls, arenas and a variety of other structures. The designed structural elements shall meet the requirements within the scope of carrying capacity, rigidity, stability and rationality within the scope of material use and costs of manufacturing. Shape of the cross-section shall be tailored in a way, which would make it possible to meet the above requirements. This is closely tied to the adopted area of the beam web cross section surface area and dimensions. The beam web may be slim, or not slim, with constant cross section area.
PL
W artykule przedstawiono syntetyczną analizę rozwiązań konstrukcyjnych historycznego mostu kolejowego o nietypowym schemacie statycznym, w którym środkowe przęsło zostało zawieszone na wspornikach przęseł skrajnych, w których zastosowano balast eliminujący odrywanie przęsła na podporze. Omówiono obecny stan techniczny konstrukcji obiektu. Przeprowadzono podstawowe obliczenia statyczne mostu dla obciążeń kolejowych z XX wieku.
EN
The article presents an analysis of the structural solutions of a historical railway bridge of an atypical static diagram, with its middle span suspended on the cantilevers of the outermost spans in which weights were used to counteract the span's lifting off the support. The current technical state of the structure has been discussed. Basic static calculations for the rail loads from the 20th century have been conducted.
PL
W artykule zaproponowano kompleksową metodykę nieliniowej analizy i oceny nośności granicznej blachownicowych dźwigarów mostowych z uwzględnieniem deformacji ich elementów składowych. Poprawność metodyki analiz numerycznych zweryfikowano doświadczalnie przy wykorzystaniu wyników laboratoryjnych badań nośności granicznej dźwigarów blachownicowych.
EN
The paper presents the methodology for nonlinear analysis and the ultimate shear capacity assessment of bridge plate girders with deformations. For the validation of proposed numerical procedures of applied methodology the theoretically determined values are compared to results of the experimental load tests.
6
Content available remote Montaż mostu przez Wisłę w Kamieniu
PL
W artykule opisano konstrukcję przęseł mostu drogowego przez Wisłę w Kamieniu (woj. lubelskie) i kluczowe operacje montażowe. Wykonawca przewidział montaż konstrukcji przez nasunięcie podłużne ze wspornikiem o rekordowej długości 108 m. Niestety, w początkowej fazie montażu dźwigary uległy lokalnemu uszkodzeniu polegającemu na plastycznej utracie płaskiej postaci środników. W artykule przedstawiono alternatywny projekt nasuwania, który został z powodzeniem zrealizowany, oraz wnioski dotyczące przyczyn pierwotnych niepowodzeń i zrealizowanego projektu nasuwania.
EN
The paper describes the structure of a road bridge over the Vistula River in the Kamien (Lublin province). The Contractor planned the erection using the incremental launching method with the record cantilever of 108 meters. Because of incorrect actions in the first phase several plastic buckling damages of web plate occurred. Authors describes alternative erection design, which has been successfully completed. Basic steps of designing process and final conclusions are presented.
PL
Omówiono normowe zasady wymiarowania poprzecznych żeber blachownic stalowych. Przedstawiono także, niezawarte w normie PN-EN 1993-1-5, propozycje uproszczeń procedur wymiarowania, możliwe do stosowania w specyficznych przypadkach obciążenia żeber poprzecznych, ukazując tło teoretyczne oraz praktyczną interpretację wyników obliczeń weryfikacyjnych.
EN
In the paper code design rules of steel plate girder transverse stiffener were discussed. Proposals of design procedure simplifications, possible to apply in specific transverse stiffener load cases, which are not included in the PN-EN 1993-1-5 were also presented. Theoretical background and practical interpretation of verification calculation results were also shown.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe teorie nośności nadkrytycznej blachownic stalowych mające zastosowanie we współczesnych normach projektowania. Opisano rozbudowaną metodykę wymiarowania pośrednich żeber usztywniających blachownice zawartą w normie PN-EN 1993-1-5 [11] odnosząc się do bazowych teorii nośności nadkrytycznej. Wskazano niekonsekwencję i niespójność w przepisach normy, których efektem może być znaczne, nawet kilkukrotne [15], przeszacowanie wartości sił podłużnych działających na żebro w nadkrytycznym stadium pracy blachownicy.
EN
Fundamental post-buckling theories of steel plate girders applied in contemporary design codes were presented in this paper. Complex procedure of girder intermediate stiffener design included in PN-EN 1993-1-5 [11] was described in respect to fundamental post-buckling theories. Some inconsistency in code provisions, which could be reason of significant, even several times [15], overestimation of stiffener longitudinal force values which is acting at post-buckling state of plate girder work, were pointed out.
9
Content available remote Kryterium sztywności w projektowaniu poprzecznych żeber blachownic
PL
W artykule przedstawiono podstawowe metody wymiarowania pośrednich poprzecznych żeber blachownic ze względu na kryterium sztywności giętnej i podłużnej. Zakres opracowania obejmuje opis koncepcji i metod wyznaczania optymalnej względnej sztywności giętnej pośrednich żeber poprzecznych blachownic na podstawie liniowej i nieliniowej teorii stateczności płyt użebrowanych. Przedstawiono również propozycje wymiarowania pośrednich poprzecznych żeber blachownic w stanie nadkrytycznym oparte na dodatkowym kryterium sztywności podłużnej żebra. Porównano również wymagania, jakie stawiane są sztywności giętnej żeber w wybranych normach projektowania konstrukcji stalowych zestawiając je z formułami teoretycznymi i empirycznymi.
EN
In the paper basic methods of plate girder intermediate transversal stiffeners design according to bending and extensional stiffness criterions were presented. Scope of this paper covers a description of conceptions and methods of optimal relative bending stiffness of plate girders intermediate transversal stiffeners determining based on linear and nonlinear stiffened plate stability theory. Proposals of plate girder transversal stiffeners design in post-critical range was presented. In this range design of transversal stiffeners is additionally based on stiffeners extensional stiffness criterion. Stiffeners bending stiffness requirements according to selected steel structures design codes and theoretical and empirical formulae was compared.
10
Content available Shear lag effect in the numerical experiment
EN
The standard PN-EN 1993-1-5:2008 (Eurocode 3) compared with the standard (PN-B-03200:1990) used previously in Poland, introduces extended rules referring to the computations of the bearing capacity of the plated structural elements including the shear lag effect. The stress distribution in the width flanges is variable. Therefore in the case of the beam with the shear lag effect cannot be calculated by the classic beam theory. In this article a comparison of the results of the calculations of forces distribution, stresses and displacement according to the rule presented in PN-EN 1993 and results of the numerical computations for 3D model (using finite element method) is presented. The elastic shear lag effects, the elastic shear lag effects including effects of the plate buckling and the elastic-plastic shear lag effects including the local instabilities were analysed. The calculations were performed for beams with a small and a large span and an influence of stiffeners was analysed.
PL
Norma PN-EN 1993-1-5:2008 (Eurocode 3) w porównaniu do dotychczas obowiązującej w Polsce normie dotyczącej projektowania konstrukcji stalowych (PN-B-03200:1990) wprowadza rozszerzone zasady obliczania nośności konstrukcji blachownicowych o uwzględnianie efektu „szerokiego pasa”. Rozkład naprężeń w szerokich pasach jest zmienny i z tego powodu w przypadku belek podlegających efektowi szerokiego pasa nie można przeprowadzać obliczeń według klasycznej teorii belkowej. W artykule można wyróżnić dwie główne części: pierwszą zawierającą wstęp oraz teoretyczny opis podstaw dotyczących szerokości efektywnej i efektu szerokiego pasa (rozdziały pierwszy i drugi) oraz drugą przedstawiającą wyniki obliczeń analitycznych i numerycznych wpływu efektu szerokiego pasa na rozkład sił wewnętrznych (rozdziały trzeci i czwarty). W rozdziale piątym przedstawione zostały wnioski z przeprowadzonych analiz.
PL
Opisano podstawowe założenia gradientowo-iteracyjnej metody optymalizacji oraz podano jej ogólny sposób stosowania. Przedstawiono problem optymalnego kształtowania statycznie niewyznaczanej belki stalowej. Nowa metoda obliczeń optymalizacyjnych umożliwia szybkie określanie rozwiązania optymalnego.
EN
The paper presents a gradient-iterative optimization method. Have been described the basic assumptions of the method and shows its general terms of use. The paper presents the problem of optimal modeling of statically indetermined steel beam. This article is example of use of the new method of optimizing calculation, which allows to find very quickly the optimal solution.
PL
Przedstawiono zasady wymiarowania blachownic stalowych pod obciążeniem skupionym według normy PN-EN 1993-1-5, wskazując przy tym na jej niedostatki. Zaprezentowano alternatywną metodę Davaine’a, którą poddano ocenie statystycznej, korzystając z bazy 140 wyników badań eksperymentalnych. Metoda ta pozwala uzyskać dokładniejsze i nadal bezpieczne oszacowania nośności, które mogą być nawet do 50% większe od wyznaczanych za pomocą metody normowej.
EN
The paper presents design rules of steel plate girders under patch load according to PN-EN 1993-1-5. The shortcomings of the code method are pointed out. Davaine’s alternative method is described and statistically assessed using the database of 140 experimental test results. Davaine’s method allows to get more accurate and still safe resistance estimation, which can be up to 50% larger than the values determined according to the code method.
13
PL
Wytyczne zawarte w normie PN-EN 1993-1-5 [4], dotyczące metod określania nośności ze względu na zginanie i ścinanie, opierają się między innymi na wielu wynikach otrzymywanych w drodze badań eksperymentalnych. Grubości środników badanych dźwigarów nie przekraczały 3,5 mm. Blachownice ze środnikami o takiej grubości stosowane są w budownictwie przemysłowym. Zastosowanie środnika falistego wiąże się ze zmniejszeniem ciężaru w stosunku do belek ze środnikiem płaskim przy zachowaniu nośności na tym samym poziomie. Tradycyjne budownictwo mostowe, wykorzystujące dźwigary stalowe ze środnikami z blach płaskich, wymaga stosowania dźwigarów o znacznie większej grubości środnika, często oszpeconego usztywniającymi żebrami. W niniejszej pracy przedstawiono opis badań laboratoryjnych i komputerowych, przeprowadzonych na dźwigarach stalowych ze środnikiem falistym o grubości 7mm. Zaprezentowano również wyniki badań i wnioski końcowe.
EN
The guidelines included in PN-EN 1993-1-5 concerning methods of determining the carrying capacity on account of bending and shear, are based on experimental tests results. Web’s thickness of inspected girders was less than 3.5 mm. Girder webs with such thickness are applied in industrial buildings. Application of corrugated web is connected with weight reduction towards beams with flat web at keeping the carrying capacity on the plateau. Traditional bridge structures using steel beams with a web of flat metal plates require applying girders with much of the largest web’s thickness. In the paper FEM analysis and results of laboratory tests conducted on steel beams with corrugated web thickness of 7 mm were presented. Findings and final conclusions were also given.
14
Content available remote Racjonalny układ żeber i otworów w środniku blachownic stalowych
PL
Praca przedstawia wyniki analizy nośności blachownic stalowych dla różnych układów żeber i otworów wyciętych w środniku. Bada się stateczność globalną i lokalną. Analizy prowadzi się metodą elementów skończonych z zastosowaniem elementów typu powłokowego. Przeprowadzono zarówno analizy liniowe jak i nieliniowe z uwzględnieniem wstępnych imperfekcji geometrycznych. Wyniki analiz potwierdziły, że zarówno konfiguracja użebrowania jak i rozmieszczenie oraz kształt otworów w środniku mają bardzo duży wpływ na nośność blachownic, co uzasadnia celowość podjętych badań.
EN
The stability of girders with various orthogonal and diagonal configurations of ribs is studied using FEM with shell elements. Linear stability analysis was carried out for a numerous set of rib configurations, with variable web thickness and different shapes of openings. Nonlinear stability analyses accounting for initial geometric imperfection were performed for a beam with orthogonal ribs and its counterpart with diagonal ones. Linear and nonlinear analyses demonstrated that a rationally designed configuration of ribs and openings can strongly improve the stability response of girders. Diagonal configuration proved to be more favorable.
PL
Uwarunkowania współczesnego rynku wymuszają częstą modernizację i zmiany wyrobów, produkowanych z wykorzystaniem coraz bardziej elastycznych i funkcjonalnych maszyn. Wysokie parametry użytkowe urządzeń do automatyzacji procesów spawalniczych mogą być osiągnięte m.in. dzięki budowie modułowej i nowoczesnym metodom projektowania i analizy konstrukcji już na etapie wstępnego modelowania. Zakład Inżynierii Spajania Politechniki Warszawskiej od szeregu lat prowadzi prace badawczo - rozwojowe i wdrożeniowe w dziedzinie urządzeń do automatyzacji i robotyzacji. W artykule przedstawiono efekty ostatnich opracowań, zrealizowanych w ramach projektów celowych FSNT-NOT w latach 2009 - 2010.
EN
The global market conditions require continuous modernization of products as well as introduction new and more competitive products made with the use of flexible and fully productive manufacturing machines. Such high manufacturing performance in welding can be obtained with the use of module systems of equipment applied. The new methods of numerical analysis and modelling structures of such systems are to be very helpful in the course of the design process. The staff Welding Engineering Division of Warsaw University of Technology during last years has been carried on research and development activity in the area of automation of welding resulted in industrial implementation of new machines and manufacturing systems. This paper presents some results of such activity obtained in 2009-2010 years.
PL
W referacie przedstawiono wpływ sprężania technologicznego na wytrzymałość stalowych dźwigarów blachownicowych. Na podstawie otrzymanych na drodze eksperymentalnej wartości sił i momentów sprężających dokonano znormalizowanych obliczeń wpływu sprężania na stateczność dźwigarów blachownicowych.
EN
Into the paper has been presented the results of experimental investigations on the influence of the technological presstresing on the stability of plate girders. In results of investigations was obtain the values of internal forces and moments which were created into the process of presstresing. On its bare were check condition of standard stability presstresing and not presstresing plate girders.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.