Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 167

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plasma
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Artykuł omawia techniczne rozwiązania wspierające działanie instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej w procesie ciągłego usuwania mikroorganizmów (bakterii, grzybów, pleśni) oraz wirusów (także SARS-CoV-2) z powietrza wewnętrznego. Wskazano zalety i wyzwania związane ze stosowaniem filtrów wysokoskutecznych, dezynfekcji promieniami UV-C oraz dezynfekcji plazmą. Podkreślono także znaczenie czyszczenia i higienizacji instalacji wentylacyjnej i klimatyzacji.
EN
The paper focuses on technical solutions supporting ventilation and air conditioning in the process of removing (bacteria, fungi, moulds and viruses – SARS-CoV-2 included) from the indoor air. There were pointed advantages and challenges of applying highly effective particles filters, UV-C ray disinfection and plasma disinfection. There was also emphasized significance of cleaning and hygienisation of ventilation and air conditioning installations.
EN
This paper presents a short review of the plasma technologies used in the commercial power industry. The most common thermal plasma sources for the pulverized coal burners and reactors used in solid fuel conversion processes are described. The authors’ own experience in the use of the plasma technique in energy applications is briefly presented. Proposals for the use of thermal plasma in the process of fuel conversion in pulverized-fuel power boilers, especially when operating at a lower technical minimum, are formulated.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono, w oparciu o studia literaturowe, krótki przegląd technologii plazmowych stosowanych w energetyce zawodowej. Scharakteryzowano najczęściej stosowane źródła plazmy termicznej wykorzystywane w palnikach pyłowych i reaktorach stosowanych w procesach przetwarzania paliwa stałego. Krótko zaprezentowano doświadczenia własne z wykorzystania techniki plazmowej w zastosowaniach energetycznych. Przedstawiono propozycje wykorzystania plazmy termicznej w cyklu technologicznym przetwarzania paliwa w pyłowych kotłach energetycznych ze szczególnym uwzględnieniem ich pracy przy obniżonym minimum technicznym. Z przeprowadzonej analizy wynika, że w kraju brak jest szerszych doświadczeń z wykorzystania plazmy termicznej w warunkach ruchu obiektu. Na podstawie analizy wstępnie wykonanych badań, można uznać takie zastosowanie plazmy za korzystne przede wszystkim ze względu na stabilność płomienia oraz regulacyjność palnika. Realizacja podjętych przez autorów działań na rzecz wdrożenia techniki plazmowej do krajowego sektora energetycznego powinny zaowocować jej komercyjnym wdrożeniem. Przy odpowiednim wsparciu prac badawczych i rozwojowych, w szerokim zakresie w tym legislacyjnym, wdrożenie technologii plazmowych może stać się inwestycjami rentownymi dla sektora energetycznego.
3
EN
Nonlinear effects of planar and quasi-planar magnetosound perturbations are discussed. Plasma is assumed to be an ideal gas with a finite electrical conductivity permeated by a magnetic field orthogonal to the trajectories of gas particles. The excitation of non-wavemodes in the field of intense magnetoacoustic perturbations,i.e., magnetoacoustic heating and streaming, is discussed. The analysis includes a derivation of instantaneous dynamic equations independent of the spectrum and periodicity of sound.
EN
In this study, the moisture management properties of plasma treated single jersey knitted fabric with different types of polyester yarns: spun polyester, continuous filament yarn and micro denier yarn with different linear densities were analysed and investigated. The moisture management properties of the same were measured using a moisture management tester. The results of the treated and untreated single jersey fabric were tested for their wetting time, absorption rate, maximum wetted radii, spreading speed, and overall moisture management capacity . It was observed that for the plasma treated fabrics, the time taken for wetting and the absorption rate of spun polyester are faster. Continuous filament polyester shows the maximum wetted radii, and the spreading speed and overall moisture management capacity (OMMC) of spun polyester significantly increases when compared with untreated fabrics. The plasma treatment significantly improved the overall performance of polyester fabric.
PL
W pracy analizowano i badano proces transportu wilgoci dzianin lewoprawych poddanych obróbce plazmą wytworzonych z różnych rodzajów przędz poliestrowych o różnych gęstościach liniowych. Wyniki próbek nieobrabianych i obrabianych plazmą zbadano pod kątem czasu zwilżania, szybkości wchłaniania, promienia zwilżenia, prędkości rozprowadzania i ogólnej zdolności do transportu wilgoci. Zaobserwowano, że w przypadku próbek poddanych obróbce plazmowej czas zwilżania i szybkość wchłaniania zwiększyły się. Stwierdzono znaczny wzrost całkowitej wydajności transportu wilgoci w przypadku próbek poddanychobróbce plazmą.
PL
Omówiono szereg nowych rozwiązań Instytutu Spawania Elektrycznego, które zostały opracowane w ciągu ostatnich lat, w tym technologie i urządzenia do spawania z zastosowaniem wysokoskoncentrowanych źródeł energii – plazmowego, laserowego oraz wiązki elektronów. Opracowano technologie spawania: rur, tytanu o dużej grubości, stopów aluminiowo-litowych i stali o podwyższonej wytrzymałości, a także technologie parowo-gazowe służące do produkcji nanostrukturalnych materiałów do łączenia materiałów kompozytowych oraz międzymetalicznych. Opracowano również technologie i urządzenia do spawania i cięcia pod wodą, nowe narzędzia do spawania wiązką elektronów w otwartej przestrzeni kosmicznej. W celu zwiększenia trwałości i niezawodności spoin zaproponowano wykorzystanie po spawaniu obróbki z zastosowaniem impulsów prądu elektrycznego o dużej gęstości oraz przekuwanie mechaniczne o wysokiej częstotliwości. W zakresie badań nieniszczących opracowano urządzenia numeryczne na bazie przetworników mikroprocesorowych, a dla wyrobów o skomplikowanym kształcie – robot przemysłowy wyposażony w układ śledzenia. Opracowano nowy sposób hodowania monokryształów metali trudnotopliwych. Opisano nowe urządzenia i narzędzia do zgrzewania tkanek żywych.
EN
The article presents a number of recent solutions developed at the E.O. Paton Electric Welding Institute including technologies and equipment for welding performed using highly-concentrated power sources such as plasma, laser and the electron beam. The above-named technologies were developed in order to weld pipes, thick titanium, aluminium–lithium alloys and high-strength steels. The solutions presented in the article also include vapour-phase technologies used in the production of nanostructured materials enabling the joining of composite materials and intermetallics. The article also discusses newly developed technologies and equipment used in underwater welding and cutting as well as a new electron beam tool for welding in outer space. In addition, the article suggests the application of postweld treatment based on high-density electric impulses and high-frequency mechanical peening in order to increase the service life and reliability of welds. In addition, the article presents the use of digital equipment based on high-sensitive solid-body converters used in non-destructive tests of welded joints as well as the application of industrial robots provided with a technical vision system in relation to products characterised by complex geometry. The article also presents a new method enabling the growing of single crystals of refractory metals and new equipment enabling the welding of live tissues.
6
EN
This paper presents an analysis of use of ultrasonic standing wave in cell separation from bodily fluids based on the example of erythrocyte separation from plasma. It describes movement of red blood cells in plasma under the influence of the acoustic field (whose forces result from interaction of red blood cells with plasma as the vibrating medium) and under the influence of resistance forces in Stokes’ and Oseen’s approximation. The general properties of solutions of the motion equation are given. The solutions for the parameters of the ultrasonic wave and blood cells which are interesting in terms of practical applications in medical diagnostics are discussed. Time constants of the cell transportation to the regions of stable equilibrium in the field of ultrasonic standing wave are estimated. The formulas which determine the time needed to obtain the assumed concentration increase in plasma in nodes and/or anti-nodes of the standing wave are derived.
EN
Atractylodis exerted a variety of pharmacological effects such as anti-tumor, anti-inflammatory, anti-bacterial, and anti-aging effects etc. The major ingredients of Atractylodis are atractylenolide I and II that exhibited activities in anti-inflammatory and anticancer. In this work, a sensitive and selective ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC–MS/MS) method for determination of atractylenolide I and II in rat plasma was developed. The UPLC–MS/MS method was validated for selectivity, linearity, accuracy, precision, recovery, and stability with a total run time of 4.0 min. After addition of atractylenolide III as an internal standard (IS), protein precipitation by acetonitrile was used to prepare samples. Chromatographic separation was achieved on a UPLC BEH C18 column (2.1 mm × 50 mm, 1.7 μm) with 0.1% formic acid and acetonitrile as the mobile phase with gradient elution. An electrospray ionization source was applied and operated in positive ion mode; multiple reactions monitoring (MRM) mode was used for quantification using target fragment ions m/z 231.1 → 185.1 for atractylenolide I, m/z 233.1 → 91.0 for II, and m/z 249.0 → 231.1 for IS. Calibration plots were linear throughout the range 1–1000 ng/mL for atractylenolide I and II in rat plasma. Mean recoveries of atractylenolide I and II in rat plasma ranged from 86.2% to 96.3%. Relative standard deviation (RSD) of intra-day and inter-day precision was both less than 12%. The accuracy of the method was between 91.0% and 109.0%. The method was successfully applied to pharmacokinetic study of atractylenolide I and II after intravenous administration in rats.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań technologią próżniowo-plazmową CMS PVD (ang. Cylindrical Magnetron Sputtering Physical Vapour Deposition) z wykorzystaniem magnetronu cylindrycznego – liniowego – wewnątrz przewodu lufy. Inspiracją rozpoczęcia badań przy udziale Huty Stalowa Wola jest próba rozwiązania problemu zwiększenia trwałości eksploatacyjnej konstrukcji obciążonych zmiennym polem ciśnienia w warunkach silnego oddziaływania chemicznego. Analizowana technologia może stanowić alternatywę dla bardzo uciążliwych ekologicznie i zdrowotnie technik galwanicznych wytwarzania powłok chromu technicznego. Powierzchniami modyfikowanymi są ściany wewnętrzne rur stalowych ferrytycznych o średnicach od 45 do 100 mm, w tym lufy moździerza 98 mm, udostępnionej przez Hutę Stalowa Wola. W pracy przedstawiono zarys procedury technologicznej wytwarzania powłok TiN, CrN, TiCN na stali lufowej 38HN3MFA.
EN
The publication presents the results of CMS PVD (Cylindrical Magnetron Sputtering Physical Vapor Deposition) research with the use of a cylindrical – linear magnetron inside barrel's conductor. The initiation of research with participation of Huta Stalowa Wola is an attempt to solve the problem of increasing service life of chemical and pressure-loaded components of chemical installations and utilities, containing cylindrical surfaces in their design. The analyzed technology can be an alternative to highly ecologically and healthily harmful, galvanic techniques for the production of technical chromium coatings. Modified surfaces are internal walls of ferritic steel pipes with diameters from 45 to 100 mm, including a barrel of a 98 mm mortar, made available by Huta Stalowa Wola. The paper presents an outline of the technological procedure for the preparation of TiN, CrN, TiCN coatings on 38HN3MFA barrel steel.
PL
Przedstawiono autorską koncepcję architektury sekwencjonowania danych pomiarowych o dużej częstości, odbieranych z wielokanałowych układów detekcyjnych w czasie rzeczywistym. Na wstępie omówiono genezę pracy w odniesieniu do rozwoju rozwiązań systemów pomiarowych z równoległym przetwarzaniem danych. Wskazano na najważniejsze korzyści wynikające z zastosowania układu sekwencera. Przeprowadzono dyskusję proponowanej architektury oraz omówiono realizację modelu w języku Matlab w celu doboru parametrów użytkowych implementowanych rozwiązań. Przedstawiono implementację architektury układu sekwencera w systemie diagnostyki gorącej plazmy w tokamaku WEST.
EN
This paper describes developed architecture of the sequencer dedicated for high rate measurement data collected from multiple channels in real time. Introduction presents a brief description and genesis of the project and its achievements in relation to presently existing and used measurements system where parallel data processing is crucial. Authors point out advantages of the developed architecture. Additionally is discussed model of the architecture realized in MATLAB environment in order to select most optimal parameters adjusted to specific processes. Last sections presents implementation of the sequencer architecture in plasma diagnostics measurement system for WEST tokamak.
EN
The results of an investigation on the stability of low-temperature plasma and corona discharge modification effects on polyhydroxybutyrate (PHB) surface layers (SL) are presented. The changes in geometrical structure and chemical composition were examined using atomic force microscopy (AFM) and Fourier-transform infrared spectroscopy (FT-IR), respectively. The measurements were carried out immediately after the modification process, as well as 3, 6, and 9 weeks later.
PL
Oceniano efekty modyfikowania warstwy wierzchniej (ang. SL) polihydroksymaślanu (PHB) za pomocą plazmy niskotemperaturowej oraz wyładowań koronowych po upływie 3, 6 i 9 tygodni od zakończenia procesu. Metodami mikroskopii sił atomowych (AFM) oraz spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FT-IR) wykazano, że modyfikowanie warstwy wierzchniej PHB powoduje trwałe zmiany struktury geometrycznej i składu chemicznego badanych powierzchni.
EN
In this paper a study to develop a composite wear-resistant coatings for application to the working surface of linings of brake devices, which is based on a rule of a positive gradient of mechanical properties was carried out. These devices and so coatings work in conditions of rapid rise of temperature. Thermal properties of matrix and inclusions should not differ a lot. Otherwise this will cause internal cracking and deterioration of coating. With this purpose we did the analyses of thermal properties of matrix and carbide particles of coating and concluded thet a material with balanced composition based on thermal properties will have the best wear resistance It was created and tested eutectic composites based on alloy steel 12X18H9T based on thermal characteristics of all components. Wear tests indicated the best wear resistance of coating with composition: steel 12X18H9T (matrix) – 75%; fillers TiB2 – 10%, VC – 15%.
13
Content available remote Determination and pharmacokinetic study of dauricine in rat plasma by UPLC–MS/MS
EN
Dauricine is the major bioactive component isolated from the roots of Menispermum dauricum D.C., a bisbenzylisoquinoline alkaloid derivative, and has shown multiple pharmacological properties. In this work, a sensitive and selective ultra-performance liquid chromatography–tandem mass spectrometry (UPLC–MS/MS) method was developed for determination of dauricine in rat plasma and its application to pharmacokinetic study of dauricine after intravenous and oral administration in rats. After addition of daurisoline as an internal standard (IS), protein precipitation by acetonitrile was used to prepare samples. Chromatographic separation was achieved on a UPLC BEH C18 column (2.1 mm × 50 mm, 1.7 μm) with 0.1% formic acid and acetonitrile as the mobile phase with gradient elution. An electrospray ionization source was applied and operated in positive ion mode; multiple reactions monitoring (MRM) mode was used for quantification. Calibration plots were linear throughout the range 2–600 ng mL−1 for dauricine in rat plasma. Relative standard deviation (RSD) of intra-day and inter-day precision was less than 13%. The accuracy of the method was between 95.8% and 105.9%. Matrix effect of dauricine in rat plasma ranged from 88.0% to 90.3%. Mean recoveries of dauricine in rat plasma ranged from 91.5% to 95.1%. The method was successfully applied to pharmacokinetic study of dauricine after intravenous and oral administration in rats. The bioavailability of dauricine was found to be 55.4% for the first time.
14
Content available remote Parametry materiałowe plazmy łuku powietrznego w ujęciu mikroskopowym
PL
W artykule przedstawiono ogólną charakterystykę wybranych parametrów materiałowych plazmy łuku elektrycznego w ujęciu mikroskopowym. Wykorzystując prawa i zależności znane między innymi z teorii kinetycznej gazów oraz mechaniki płynów, można wielkości te obliczyć lub przybliżyć analitycznie. Wyznaczone w ten sposób parametry materiałowe mogą być następnie wykorzystane, w celu określenia ich wartości w modelu magnetohydrodynamicznym plazmy łuku powietrznego.
EN
The article presents the general characteristics of selected material parameters of arc plasma in the microscopic depiction. These quantities can be calculated analytically or approximated with the use of laws and equations known for example from the kinetic theory of gases and fluid mechanics. Thus designated material parameters can then be used to determine its value in the magnetohydrodynamic model of arc plasma in air.
PL
Przedmiotem pracy jest koncepcja oraz wstępna weryfikacja eksperymentalna koaksjalnego, plazmowego magnetohydrodynamicznego zapłonnika mało wrażliwych materiałów miotających. Koncepcja jest interesującą alternatywą dla zapłonników, w których plazma wytwarzana jest metodą eksplodującego drutu w generatorach plazmy typu CPG (Capillary Plasma Generator), będących przedmiotem badań wielu laboratoriów na całym świecie.
EN
A concept of plasma coaxial magneto-hydrodynamic igniter for low vulnerability gun propellants and initial experimental results are presented in this paper. The concept is an interesting alternative for igniters generating the plasma by a blasting wire such as CPG (Capillary Plasma Generator) systems which have been recently investigated in many worldwide laboratories.
16
Content available Particle-in-Cell electrostatic numerical algorithm
EN
Existing global models of interaction between the solar wind (SW) and the local interstellar medium (LISM) describe the heliosphere that arises as a result of this interaction. There is a strong motivation to develop a kinetic model using the Particle-in-Cell (PIC) method to describe phenomena which appear in the heliosphere. This is however a long term scientific goal. This paper describes an electrostatic Particle-in-Cell numerical model developed in the Institute of Aviation in Warsaw, winch includes mechanical and charge exchange collisions between particles in the probabilistic manner using Direct Simulation Monte Carlo method. This is the first step into developing simulations of the heliosphere incorporating kinetic effects in collisionless plasmas. In this paper we focus only on presenting the work, which have been done on the numerical PIC algorithm.
PL
Istniejące globalne modele oddziaływania wiatru słonecznego (SW) z lokalną materią międzygwiazdową (LISM) opisują heliosferę, która powstaje w wyniku interakcji tych dwóch ośrodków. Istnieje silna motywacja do opracowania modelu kinetycznego wykorzystującego metodę Particle-in-Cell (PIC) w celu opisu zjawisk, które zachodzą w heliosferze. Jednakże jest to długoterrninowy cel naukowy. W artykule przedstawiono elektrostatyczny model numeryczny PIC. opracowany w Instytucie Lotnictwa w Warszawie, który obejmuj e kolizje mechaniczne i rezonansową wymianę ładunków pomiędzy cząstkami w sposób probabilistyczny metodą Direct Simulation Monte Carlo. Jest to pierwszy krok w opracowywaniu symulacji heliosfery zawierającej efekty kinetyczne w plazmach bezzderzeniowych. W tym artykule koncentrujemy się tylko na prezentowaniu prac, które zostały wykonane z wykorzystaniem algorytmu numerycznego PIC.
EN
An efficient theory of the polarization state evolution of electromagnetic wave at the magnetized plasma is presented. Angular variable technique (AVT), developed on the basis of quasi-isotropic approximation (QIA) of geometrical optics, describes both quasi-longitudinal propagation (Faraday Effect) and quasi-transverse propagation (Cotton-Mouton effect), even in the case when both effect combine nonlinearly. It could be used as a theoretical background for a polarimetric diagnostic of at any type laboratory or interstellar plasma as long as the conditions of weak anisotropy and weak inhomogeneity are fulfilled. As an example, equations of AVT are applied to magnetized plasma with parameters typical for magnetic fusion devices.
PL
W artykule przedstawiona jest teoria ewolucji stanu polaryzacji fali elektromagnetycznej w niejednorodnym ośrodku, jakim jest plazma znajdująca się w polu magnetycznym. Prezentowana technika zmiennych kątowych (AVT) została opracowana na podstawie przybliżenia quasi-izotropowego (QIA) optyki geometrycznej. Opisuje ona zmiany polaryzacji zarówno w przypadku propagacji równoległej do pola magnetycznego (efekt Faradaya), jak i propagacji poprzecznej (efekt Cotton- -Moutona). Umożliwia również interpretację pomiaru polarymetrycznego, w przypadku gdy oba efekty są istotne i oddziałują ze sobą nieliniowo. Proponowany formalizm może stanowić podstawę teoretyczną diagnostyki polarymetrycznej dla dowolnego typu plazmy, o ile spełnione są warunki słabej anizotropii i słabej niejednorodności. Równania AVT zastosowano do namagnesowanej plazmy o parametrach występujących we współczesnych reaktorach termojądrowych.
EN
This article presents safety and intelligent control systems essential for safe and reliable operation of DC arc plasmatron. Presented methods and techniques are also applicable to other types of plasmatrons and devices. Author presents and describes subsystems of DC arc plasmatrons including its: start up and operation algorithms, detection of malfunction’s, control parameters and techniques for plasmatron operation. Moreover, issues and requirements identified in field operation are presented in case of plasmatron operation on site, communication and supervisory system for flexible integration of independent device in complex SCADA systems. Presented material covers also safety techniques, procedures and subsystems necessary for safe and reliable plasmatron operation, with examples of experience in plasmatrons applications. Presented in this article plasmatrons control and safety systems with theirs functions together with operation algorithms were applied and validated in constructed and operated plasmatrons. Plasmatrons were tested in different environments. For example in the plasmatron plasma reactor where three 20 kW plasmatrons were used and installed directly in high temperature refractory that consisted of plasma incineration and smelting of metals chamber.
PL
Przedstawiono problematykę zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej (wieprzowo-wołowej i drobiowej). Scharakteryzowano podstawowe zagadnienia dotyczące powstawania i zagospodarowania poubojowej krwi zwierzęcej. Przedstawiono technologiczne możliwości wykorzystania krwi oraz jej pochodnych (plazmy krwi i hemoglobiny) w różnych gałęziach gospodarki, w tym w przemyśle paszowym. Podjęto również próbę oceny skutków takich zabiegów dla środowiska (z wykorzystaniem metody oceny cyklu życia) w porównaniu z utylizacją tej grupy odpadów.
EN
Problems dealing with animal slaughter blood disposal (pork- beef and poultry) are described. Key issues concerning formation and disposal of slaughter blood are characterized. Technological possibilities of using blood and its derivatives (blood plasma and hemoglobin) are demonstrated in a variety of applications, including those in feed industry. An attempt of assessment of environmental effects of such treatment using a lifecycle assessment method compared with the utilization of this waste was also performed.
PL
W artykule przedstawiono opracowane przez Zespół Autorów systemy szeregowania danych przychodzących z wielu źródeł w czasie rzeczywistym. Na wstępie krótko omówiono zasadę działania detektorów GEM wykorzystywanych do rejestracji promieniowania w tokamakach. Przedstawiono ogólnie budowę systemu do realizacji diagnostyki gorącej plazmy, działającego z dużą liczbą kanałów wejściowych. Szczegółowo omówiono system szeregowania danych. Przedstawiono wymagania algorytmu, opracowane koncepcje, napotkane problemy oraz implementacje algorytmów w układach FPGA. Dodatkowo przedstawiono przykładowe wyniki z działania systemu.
EN
This paper presents designed by the Research Team high performance sorting algorithms working in real time, for data coming from many concurrent sources. The introduction is a brief description of the basics of the GEM detectors, used for tokamaks’ radiation registration. In the paper is discussed the general design structure of electronic systems working with high number of input channels. In the article is described fast data processing, with focus on algorithms implemented in FPGA. Description covers in detail aspects of sorting algorithm. The article presents requirements of the algorithm, concepts, problems and implementation in the FPGA. The measurement result of the systems are also briefly discussed.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.