Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 43

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plant protection products
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Miód, uznawany powszechnie za produkt o właściwościach prozdrowotnych, może zawierać w sobie pozostałości stosowanych w uprawach biocydów. Wykorzystując metody chromatograficzne oceniono w miodzie pochodzącym z uli ulokowanych w okresie kwitnienia w sadzie jabłoniowym pozostałości substancji aktywnych środków ochrony roślin: cyprodynilu, kaptanu, fluopyramu, krezoksymu metylu, lambda-cyhalotryny, pentiopiradu oraz trifloksystrobiny, a także dokonano oceny formalno-prawnej tego produktu. W badanych próbkach wykryto obecność 5 z 7 oznaczanych substancji aktywnych, przy czym w przypadku kaptanu przekroczony został Najwyższy Dopuszczalny Poziom pozostałości (NDP), co dyskwalifikuje miód jako produkt nadający się do sprzedaży. Stężenie żadnej z badanych pozostałości nie przekroczyło wartości 0,003%akceptowalnego dziennego pobrania (ADI). Analiza poziomu bezpiecznego spożycia wskazuje, że aby zawarte w badanym miodzie substancje aktywne mogły stanowić zagrożenie dla dorosłego człowieka, należałoby spożyć go jednorazowo w ilości co najmniej 61,2 kg.
EN
Honey, commonly considered as a product with pro-health properties, may contain remnants of biocydes used in cultivation. Using the chromotographic methods the remnents of active substances of plant protection product have been ewaluated in the honey coming from beehives located in the apple orchard durning blossoming: cyprodinil, captain, fluopyram, methyl kresoxim, lambdacyhalothrin, penthiopyrad and trifloxistrobin as well a formal and legal evaluation of the product has been carried out. In the examined samples the presence of 5 out of 7 marked active substances has been discovered, wherein in the case of captain the highest fermissible level was exceeded which disqualifies honey as a product eligible for sale. The concentration of none of the examined remnents has not exceede 0,003% of the accepted daily intake (ADI). The analysis of the level of safe consumption shows that if the active substances in the examined honey were create threat for an adult, one would have to eat in one go at least 61,2 kg.
EN
Plant protection products represent one of the most innovative branches of the agrochemical industry which requires considerable financial investment to adequately meet agricultural needs. The optimal agrochemicals should enable farmers to maximize yields, and their components should remain active over long periods of time regardless of weather conditions. This article describes an innovative technology for the production of agrochemical suspensions in a bead mill. The suspension acts as a carrier of active ingredients. The parameters of the bead mill were presented, and the resulting suspensions were used in the production of fungicides. The parameters of the substrates used in the production of agrochemicals have to comply with legal regulations. The present experiment involved liquid chromatography, and it was conducted in accordance with good practice, in line with CIPAC guidelines.
PL
Przedstawiono wpływ fizykochemicznych właściwości substancji aktywnych środków ochrony roślin, w tym przede wszystkim struktury cząsteczki, jej rozpuszczalności i lotności oraz trwałości i mobilności w środowisku, na los i zachowanie w środowisku tych substancji oraz ich właściwości ekotoksykologiczne.
EN
A review, with 12 refs., of mol. structures, soly. in water, volatilization potential and persistence and mobility in the environment of active substances of plant protection products.
PL
Przedstawiono proces organizacji przestrzeni składowania w magazynach środków ochrony roślin na przykładzie hurtowni tych środków, przygotowującej projekt budowy magazynu dla potrzeb realizowanej działalności handlowej. Jako dane wejściowe do projektowania przyjęto prognozy sprzedaży opracowane na podstawie danych historycznych oraz ograniczenia dotyczące dopuszczalnych gabarytów powierzchni składowania wynikających z rozmiarów posiadanej działki. Zgodnie założeniami projektowymi, zdefiniowanymi przez właściciela hurtowni, pestycydy składowane będą w opakowaniach zbiorczych (makrojednostkach) na paletach przemysłowych o wymiarach 1200 × 800 mm. Ze względu na wymagane warunki składowania nie dopuszcza się piętrzenia paletowych jednostek ładunkowych. W ramach zrealizowanych prac badawczych opracowano projekt organizacji przestrzeni składowania wykorzystując metody stałych i wolnych miejsc składowania.
EN
A case-study of designing the pesticide storage space. The sale forecast constituted the input data of the study. A storage plan with the dynamic and fixed storage space allocation was developed.
PL
Określono substancje organiczne powstające podczas termicznego rozkładu i spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy fungicydów. Do wytwarzania produktów rozkładu preparatów zastosowano piec rurowy. Próbki emitowanych gazów i dymów pobierano, stosując technikę mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej i analizowano z wykorzystaniem chromatografu gazowego ze spektrometrem mas. Głównymi substancjami powstającymi podczas tych procesów były: 4-chlorostyren, naftalen, 1-chloronaftalen, acenaftylen i N,N-dimetylodekamid.
EN
Samples of two com. formulation containing spiroxamine (250 g/L), tebuconazole (167 g/L) and triadimenol (43 g/L) as active ingredients were sep. degraded at 350 - 825°C in an O2-poor atm. and at an excess of O2. Quantity and type of toxic substances in post-reaction gases were detd. by using a gas chromatograph coupled to a mass spectrometer. An increase in the degradation temp. resulted in a higher no. of obtained compds. and their larger quantities, although these values were different for each of the tested formulations.
PL
Celem badań była analiza potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku stosowania środków ochrony roślin w produkcji kukurydzy na ziarno w uprawie tradycyjnej, uproszczonej i siewie bezpośrednim. Przeprowadzono je w 16 gospodarstwach rolnych w województwie wielkopolskim (Polska) w latach 2015-2017. Obliczono indeks potencjalnej toksyczności środków ochrony roślin, w którym bierze się pod uwagę właściwości fizykochemiczne substancji aktywnych i ile ich zużyto. Najwięcej zabiegów chemicznej ochrony kukurydzy wykonano w siewie bezpośrednim (1,8). Mniejszą liczbę zabiegów odnotowano w systemach uprawy uproszczonej i tradycyjnej (wynosiła odpowiednio 1,5 i 1,2). Intensywność chemicznej ochrony kukurydzy pod względem ilości zużycia substancji aktywnych (s.a.) była największa w siewie bezpośrednim (1,07 kg s.a./ha), następnie w uprawie uproszczonej (1,05 kg s.a./ha), a najmniejsza w uprawie tradycyjnej (0,36 kg s.a./ha). Najbardziej negatywny wpływ na środowisko miało stosowanie środków ochrony roślin w siewie bezpośrednim (–46,8 pkt). Mniej szkodliwa była chemiczna ochrona w uprawie uproszczonej (–39,8 pkt). Z kolei największą wartością indeksu, świadczącą o najmniejszym zużyciu środków o dużej toksyczności, charakteryzowała się ochrona kukurydzy w uprawie tradycyjnej (–14,2 pkt). W każdym z analizowanych systemów w uprawie kukurydzy największym zagrożeniem dla środowiska, wynikającym z zastosowanych środków, było ulatnianie substancji do atmosfery, a następnie wymywanie do wód gruntowych. Mniejsze było ryzyko bioakumulacji substancji w organizmach żywych i zanieczyszczania wód powierzchniowych.
EN
The aim of the study was to analyze the potential environmental effects of plant protection products used in the production of grain maize in traditional tillage, reduced tillage and direct sowing. This was conducted in 16 farms in the Wielkopolska voivodship (Poland), in the years 2015-2017. The potential toxicity index of the impact of plant protection products on the environment was calculated by taking into account the physico-chemical properties of active substances (a.s.) and their quantity used. Chemical crop protection treatment number was highest in direct sowing (1.8 treatments). Smaller number of treatments was noted in reduced and traditional tillage systems (1.5 and 1.2, respectively). The highest intensity of chemical protection of grain maize, in terms of the use of active substances, was in direct sowing (1.07 kg a.s./ha), followed by reduced tillage (1.05 kg a.s./ha), and the lowest in traditional tillage (0.36 kg a.s./ha). The most negative impact on the environment was caused by the use of plant protection products in direct sowing (–46.8 points). The protection of grain maize in reduced tillage was less harmful (–39.8 points). In turn, the highest value of the index, indicating the smallest use of substances with high toxicity, was found in traditional tillage (–14.2 points). In each of the analyzed tillage systems, a major environmental threat resulting from the use of plant protection products in grain maize was the volatilization of substances into the atmosphere, followed by leaching into groundwater. The risks of bioaccumulation and surface water contamination were lower.
PL
W artykule przedstawiono zagrożenia stwarzane przez wybrane środki ochrony roślin stosowane w rolnictwie zawierające substancje aktywne z grupy pyretroidów (lambda-cyhalotryna, beta-cyflutryna i deltametryna), które wytypowano na podstawie rejestru środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi [1, 2]. Wyznaczono parametry wybuchowe stwarzane przez obłoki pyłów wybranych substancji i preparatów oraz zakwalifikowano je do odpowiednich klas wybuchowości [3, 4]. W zakresie zagrożenia pożarowego metodą kalorymetru stożkowego przy poziomym ułożeniu próbki przy obecności palnika pilotowego określono szybkość wydzielania ciepła [5].
EN
The article presents the threats posed by selected plant protection products used in agriculture containing active substances from the pyrethroid group (lambda-cyhalothrin, beta-cyfluthrin and deltamethrin), which were selected on the basis of the register of authorized plant protection products granted marketing authorization by the Ministry of Agriculture and Rural Development [1, 2]. Explosive parameters created by dust clouds of selected substances and preparations were determined and classified in appropriate explosion classes [3, 4]. In terms of flammability danger, values of heat release rate were determined on the basis of calorimetric analysis of specimens exposed in the horizontal orientation to controlled levels of irradiation with an external igniter [5].
8
Content available remote Nowe substancje aktywne insektycydów stosowane w Polsce
PL
Ponad 1/3 substancji aktywnych insektycydów stosowanych obecnie w Polsce (21 z 59) została wprowadzona na rynek w XXI w. Ostatnie lata przyniosły zmniejszenie ich liczby, jak również różnorodności grup chemicznych i mechanizmów działania. Nowo wprowadzone substancje aktywne nie były liczne, ale posiadały 8 nowych mechanizmów działania.
EN
A review with 14 refs.
9
Content available remote Nowe substancje aktywne herbicydów stosowane w Polsce
PL
Ponad 25% substancji aktywnych herbicydów stosowanych obecnie w Polsce (25 z 93) została wprowadzona na rynek w XXI w. Chociaż ostatnie lata przyniosły wzrost liczby grup chemicznych herbicydów dostępnych dla polskich rolników, to liczba substancji aktywnych oraz ich mechanizmów działania zmalała odpowiednio z 98 do 93 i z 22 do 20. W analizowanym okresie na rynek trafiła tylko jedna substancja (kwas pelargonowy) posiadająca nowy mechanizm działania.
EN
A review with 14 refs. Pelargonic acid was the only herbicide with a new mode of action.
11
Content available remote Wpływ formy użytkowej na rozkład i mobilność herbicydu w glebie
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu formy użytkowej herbicydu (granule do sporządzania zawiesiny wodnej i koncentrat zawiesinowy do rozcieńczania wodą) na stabilność roztworów wodnych oraz szybkość rozkładu i mobilność metrybuzyny w glebie. Badania prowadzono w warunkach kontrolowanych. Herbicyd w koncentracie był bardziej stabilny w rozworze wodnym, natomiast metrybuzyna w nim zawarta wolniej się rozkładała, a zarazem była bardziej mobilna w glebie.
EN
4-Amino-6-tert-butyl-3-methylsulfonyl-1,2,4-triazin-5-one (metribuzin) herbicide was used as water-dispersible granules and as a suspension conc. to study the degrdn. rate and mobility into the soil in aq. solns. under lab. conditions. The suspension conc. was more stable than the dispersible granules but was decomd. faster and was less mobile in the soil.
PL
Przeprowadzono badania nad efektywnością działania wybranych alkaloidów i terpenoidów na ślimaka Arion vulgaris Moquin Tandon. W warunkach laboratoryjnych wykonano testy bez wyboru na krążkach liści rzepaku, które traktowano związkami w trzech stężeniach i eksponowano na żerowanie ślimaka. Porównano ilość skonsumowanego pokarmu, wyznaczono współczynniki aktywności działania zastosowanych związków oraz określono ich wpływ na żywotność i aktywność żerowania ślimaków. Na podstawie uzyskanych wyników oceniono potencjalną przydatność badanych naturalnych związków chemicznych, jako środków ochrony roślin.
EN
Aq. solns. of the some alkaloids and terpenoids (concns. 0.2%, 0.7% and 1.2%) were used to protect rape leafs against the Arion vulgaris Moquin Tandon slugs. The highest effectiveness in reducing the damage for all concns. was achieved for sparteine and thymol. Mortality of slugs after 48 hrs. of ingestion of the treated leaves with 1.2% thymol soln. was 66.7% whereas the treatment with sparteine solns. (0.7 and 1.2%) resulted in 66.7% and 83.3% of mortality, resp.
14
Content available remote 30 Lat badań nad związkami semiochemicznymi w Instytucie Przemysłu Organicznego
PL
Semiozwiązki to najczęściej naturalne związki chemiczne będące nośnikami informacji między osobnikami jednego gatunku (feromony) lub różnych gatunków (np. kairomony) roślin i zwierząt. Odgrywają one szczególnie istotną rolę w świecie owadów, silnie sterując ich formami zachowań, zarówno w przypadku poszczególnych osobników, jak i całych społeczności, decydując chociażby o tak podstawowych czynnościach jak odżywianie lub rozmnażanie. Właściwości te stały się bezpośrednią przyczyną wykorzystania związków semiochemicznych w zwalczaniu szkodliwych owadów. Techniki zwalczania agrofagów z wykorzystaniem związków semiochemicznych, a w szczególności feromonów, stanowią obecnie najnowocześniejszą, wysoce selektywną i bezpieczną dla człowieka i jego środowiska naturalnego grupę metod ochrony dla wielu gatunków roślin na całym świecie.
EN
A review, with 41 refs., of methods for synthesis of attractants used for controlling the insect pests in crop storage, sanitary hygiene and agricultural, horticultural and forest cultures.
PL
Zatrucie pszczół przez środki ochrony roślin stanowi poważny problem nie tylko dla pszczelarzy podczas hodowli tych owadów, ale również dla rolników ze względu na rolę pszczół w procesie zapylania roślin.
PL
W Polsce nie ma obecnie prawnie obowiązującej definicji biostymulatora. Jednak w obrocie handlowym znajdują się preparaty posiadające właściwości biostymulujące. Mogą być one wprowadzane na rynek na podstawie różnych przepisów. W lutym 2015 r. na rynku polskim było ok. 60 biostymulatorów zarejestrowanych jako środki ochrony roślin w grupie „regulatory wzrostu i rozwoju roślin”, ok. 20 biostymulatorów zarejestrowanych na podstawie przepisów o nawozach jako „środki wspomagające uprawę roślin” oraz nieznana liczba preparatów sprzedawanych bez rejestracji. Sposób wprowadzenia do obrotu ma znaczenie dla użytkownika. Najlepiej przebadane są zarejestrowane środki ochrony roślin, podczas gdy stosowanie produktów sprzedawanych bez rejestracji może być obarczone ryzykiem braku skuteczności, a nawet braku bezpieczeństwa.
EN
A review, with 24 refs., of com. prepns. either registered as plant protection agents and fertilizers or used without any registration.
17
Content available remote Nowe środki wspomagające chemiczną ochronę roślin
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu adiuwantów na rozkład i przemieszczanie herbicydu w glebie. Badania prowadzono w warunkach kontrolowanych. Uzyskane wyniki wskazują, że łączne stosowanie dimetachloru z adiuwantem doglebowym spowalnia rozkład i znacząco ogranicza przemieszczanie herbicydu w profilu glebowym, co wpływa na ograniczenie ryzyka dla środowiska i zdrowia konsumentów, które są nadrzędnym celem polityki wspólnotowej w zakresie zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.
EN
A mixt. of mineral oil and surfactants was used (0.5 L/ha) as a new adjuvant of 2-chloro-N-(2-methoxyethylo)-2’,6’-dimethyl acetamide (dimethachlor) herbicide in the watersprinkled soil (pH 5.5, org. matter 1.10%) at 20°C (day) and 10°C (night) under light exposure 14000 lux for 64 days. Use of the new adjuvant resulted in retardation of the herbicide decompn. and its displacement into the deep soil layers.
EN
The article presents the results of prognostic simulation which refers to the momentary dose of liquid applied by the field sprayer without the automatic pressure control. The data registered at frequency of 1 Hz, related to the speed, the direction of movement and the position coordinates of the sprayer during the process of desiccation of the winter rape were used in the simulation. Based on the results, it was found that during application of chemical protection treatment using a field sprayer without automatic pressure control it is problematic to maintain a constant operating speed and the direction of movement, and as a consequence- entails the coverage of only 25% of the field surface.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji prognostycznej dotyczącej chwilowej dawki cieczy aplikowanej przez opryskiwacz polowy bez automatycznej regulacji ciśnienia. W symulacji wykorzystano zarejestrowane z częstotliwością 1 Hz dane dotyczące prędkości, kierunku ruchu oraz współrzędnych położenia opryskiwacza podczas desykacji rzepaku ozimego. Na podstawie uzyskanych danych stwierdzono, że podczas wykonywania zabiegu ochrony chemicznej z wykorzystaniem opryskiwacza bez automatycznej regulacji ciśnienia, utrzymanie stałej prędkości roboczej oraz kierunku ruchu jest problematyczne, a rezultatem tego jest pokrycie jedynie 25% powierzchni pola założona ilością cieczy.
PL
Przedstawiono wyniki badań, których celem była ocena skutków środowiskowych wynikających ze zmian w formulacjach środków ochrony roślin. Wprowadzane nowe formulacje oraz zmiany w sposobie ich aplikacji umożliwiają zmniejszenie ilości wprowadzanych do środowiska substancji czynnych z zachowaniem dużej skuteczności zabiegów. Przedstawione wyniki badań świadczą również o tym, że dokonane zmiany mają korzystny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko (znacząco mniejsze zanieczyszczenia pozostałościami herbicydów gleb i materiału roślinnego). Dla żadnego ze stosowanych systemów aplikacji nie stwierdzono pozostałości badanych substancji w stężeniu przekraczającym najwyższe dopuszczalne wartości.
EN
Com. pesticide formulations and weed control programs were evaluated for environmental effects. Herbicidal residues in soil and sugar beet root were detd. by liq. chromatog. The residual concns. did not exceed max. residue limits. The changes in herbicide formulations and herbicide application systems allowed reducing the herbicide dose with no loss of the weed control efficacy.
20
Content available remote Nanocząstki srebra jako składniki preparatów agrochemicznych
PL
We współczesnym rolnictwie ochrona roślin przed agrofagami realizowana jest głównie metodami chemicznymi, wykorzystującymi syntetyczne pestycydy. Wymagania stawiane obecnie środkom ochrony roślin sprawiły, że wycofano ze stosowania wiele substancji aktywnych, charakteryzujących się wysoką toksycznością oraz stanowiących zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. W poszukiwaniach nowych, bezpiecznych fungicydów duże nadzieje wiąże się z wysoką aktywnością fungistatyczną nanocząstek metalicznych, które wykazują właściwości biobójcze. Nanocząstki srebra dzięki nanometrycznym rozmiarom mają o wiele silniejszą aktywność biochemiczną w porównaniu ze srebrem jonowym, dzięki czemu zdecydowanie efektywniej zwalczają bakterie, wirusy i grzyby. Biobójcza aktywność nanocząstek srebra jest zależna od rozmiaru i kształtu drobin.
EN
A review, with 33 refs., of methods for prodn. and uses of Ag nanoparticles in plant protection as well as their biocidal activity against bacteria, viruses and fungi.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.