Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie przestrzenne obszarów morskich
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The purpose of the paper is to develop the first land-sea space typology on the basis of key characteristics of its economic use in the Polish conditions. Based on the criterion of exploitation of marine areas and significance of marine economy sectors in coastal municipalities, the following types of marine space have been distinguished: A (areas of particular planning concern for the regions of high intensity of activities both at land and sea), B (areas of a chance for diversification of economic development based on ecosystem services and abiotic marine areas), W (areas associated with unused inland potential), Z (areas of low intensity of economic land-sea links), and G (areas where the land-sea interaction does not constitute a significant mechanism of spatial development), as well as three intermediate types: AB, WZ and BZ. The paper analyses both the benefits, such as taking into account local characteristics and intensity of economic exploitation of land and sea, and the challenges of the methodology to be further developed (data limitations, the problem of determining a distance for interactions). The conclusions explain how maritime space typology based on economic land-sea interaction may influence soft space planning for maritime areas.
PL
Celem artykułu jest wypracowanie pierwszej typologii przestrzeni lądowo-morskiej na podstawie kluczowych charakterystyk jej ekonomicznego wykorzystania w warunkach polskich. Na podstawie kryterium wykorzystania obszarów morskich i znaczenia sektorów gospodarki morskiej w gminach nadmorskich wyróżniono główne rodzaje przestrzeni morskiej: A (obszary szczególnej troski planistycznej związane z intensywnym użytkowaniem zarówno na lądzie i morzu), B (obszary szansy dywersyfikacji rozwoju gospodarczego bazującego na usługach ekosystemowych i abiotycznych obszarach morskich), W (obszary związane z niewykorzystanym potencjałem na lądzie), Z (obszary niskiej intensywności powiązań ekonomicznych ląd-morze) i G (obszary, dla których oddziaływanie ląd-morze nie stanowi znaczącego mechanizmu rozwoju przestrzennego) oraz trzy typy pośrednie: AB, WZ i BZ. Artykuł analizuje zarówno korzyści wypracowanej metodologii, takie jak uwzględnienie cech lokalnych i intensywności gospodarczego wykorzystania obszarów na styku lądu i morza, jak i wyzwania związane z metodologią wymagające dalszych prac (ograniczenia w dostępności danych, problem określania dystansu oddziaływania interakcji). W podsumowaniu wyjaśniono, w jaki sposób opracowana typologia przestrzeni morskiej wpisuje się w dyskusję na temat przestrzeni morskiej jako „soft space” i gospodarowanie przestrzenią morską.
EN
Poland is preparing for the development of marine plans. In accordance with the demands stated in the MSP Directive on planning, a lot of attention is paid to the two-sided interactions between onshore and offshore areas. Coastal areas are very sensitive to various impacts, as well as the difficult subject of planning, yet it is of great significance to the development of marine areas with sustainable use and long-term benefits for the society. Therefore, plenty of issues must be taken into consideration during the course of the planning process. The main objective of this article is an attempt to present, on the basis of experiences gained in the Polish territories, which information may be useful in planning the land — sea relations within the scope of marine spatial planning. The resulting analysis of local plans for spatial development of coastal municipalities (lsdp) allows identification of vital factors stimulating or hampering development of the marine areas adjacent to these municipalities. It also provides background material to state whether it is possible or not to couple development of the municipalities with the marine resources. The Polish coast is covered with 190 local plans, related to a coastal zone or its closest vicinity. Particular municipalities show a different level of advancement in the preparation of their plans. There are numerous general records of very general nature, which do not precisely refer to a specific policy, but rather provide for certain investments or functions.
PL
Polska podąża w kierunku rozwoju morskiego planowania przestrzennego. Zgodnie z wymogami dyrektywy MSP w planowaniu dużą wagę przywiązuje się do interakcji ląd morze. Bardzo wrażliwą i trudną przestrzenią do planowania jest obszar przybrzeżny, mający duży wpływ na obszar morski. Dlatego istnieje wiele zagadnień, które należy wziąć pod uwagę w ramach procesu planistycznego. Głównym celem artykułu jest próba wykazania, na przykładzie polskich doświadczeń jakie informacje mogą być przydatne aby planować relację ląd-morze w ramach planowania przestrzennego morza. Idąca za tym analiza miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin nadmorskich (mpzp), pozwalających rozpoznanie istotnych czynników stymulujących lub hamujących rozwój obszarów morskich przyległych do tych gmin. Umożliwiła także wskazania czy możliwe jest powiązanie rozwoju gmin z zasobami morskimi. Polskie wybrzeże pokryte jest 190 planami miejscowymi położonymi w pasie nadbrzeżnym bądź w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Stopień pokrycia obszarów gmin planami miejscowymi jest bardzo zróżnicowany. Wiele zapisów jest bardzo ogólnych, nie precyzujących konkretnych zamierzeń a raczej umożliwiających pewne inwestycje czy funkcje.
EN
Stakeholder involvement is commonly understood as a key principle in marine or maritime spatial planning (MSP). Little information is available, however, on how to organise stakeholder involvement at a transnational level and how to instigate an MSP dialogue within sea basins. This article reports on a study conducted as part of the PartiSEApate project (2012-2014) that focused on identifying relevant sectoral representatives and their willingness to become involved in a pan-Baltic MSP dialogue. Results show that sectors are variously organised at the trans-boundary level and have differing views of MSP. Insufficient understanding of the potential benefits to be gained from MSP is revealed, especially the added benefits of a trans-boundary sectoral perspective for inclusion in MSP. The lack of suitable trans-boundary organisations and platforms makes organising a pan-Baltic MSP dialogue more difficult. Additional awareness-raising and a more coherent message on the purpose and application of MSP on the part of marine planners and stakeholders are needed.
PL
Zaangażowanie zainteresowanych stron to zazwyczaj główna zasada obowiązująca w morskim planowaniu przestrzennym (ang. Maritime Spatial Planning, MSP). Nie istnieje jednakże zbyt wiele informacji o tym, jak angażować zainteresowane strony na szczeblu międzynarodowym oraz w jaki sposób początkować dialog w sprawie MSP w basenach mórz. Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badania przeprowadzonego w ramach projektu PartiSEApate (2012-2014), w którym skupiono się na zidentyfikowaniu właściwych przedstawicieli sektora i ich chęci zaangażowania się w panbałtycki dialog w sprawie MSP. Wyniki ukazują, że sektory na szczeblu międzynarodowym są prowadzone w zróżnicowany sposób i mają odmienne poglądy na ten temat. Uwidocznił się brak zrozumienia potencjalnych korzyści płynących z MSP oraz w głównym stopniu wartości dodanych sektorowej perspektywy zaangażowania się w MSP na szczeblu międzynarodowym. Brak odpowiednich organizacji i platform międzynarodowych utrudnia zorganizowanie panbałtyckiego dialogu w sprawie MSP. Wymagane są uświadomienie zainteresowanych stron oraz bardziej przejrzysta informacja na temat założeń i zastosowania MSP zarówno po stronie planistów obszarów morskich, jak i po stronie zainteresowanych stron.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.