Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planowanie miejscowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the present work is to analyse the legal, organizational and location conditions of the wind farm in the Margonin municipality. The Margonin wind farm is the largest environmental investment project in Poland. Wind power plants have been located in two areas, covering an area of over 50 km2 each. The planning procedure was launched in 2007, and the first windmills started their operation in 2009. The investment project implementation procedure was conducted in accordance with the law that was in force at the time. The body conducting the administrative proceedings provided public participation in the process, and the comments submitted by the residents were fully taken into account. In addition, the investor, previously required to carry out the acoustic analysis of the investment project, has silenced some of the station on the basis of the results. Distances from buildings, as well as sites of nature conservation have been preserved. The launch of the largest wind farm in Poland contributed to the improvement of the material situation of the inhabitants of the Margonin municipality as well as the overall functioning of that municipality. Currently, the investor is still actively involved in maintaining the appropriate condition of technical infrastructure.
PL
Celem pracy jest analiza uwarunkowań prawnych, organizacyjnych i lokalizacyjnych farmy wiatrowej w gminie Margonin. Farma wiatrowa Margonin jest największą inwestycją ekologiczną w Polsce. Siłownie wiatrowe zlokalizowane zostały w dwóch obszarach, zajmujących powierzchnię ponad 50 km2 każdy. Uruchomienie procedury planistycznej miało miejsce w 2007 r., a pierwsze wiatraki rozpoczęły pracę w 2009 r. Procedura realizacji inwestycji przebiegała zgodnie z obowiązującym wówczas prawem. Organ prowadzący postępowanie administracyjne zapewnił w nim udział społeczeństwa, a uwagi zgłoszone przez mieszkańców zostały w całości uwzględnione. Ponadto inwestor, zobowiązany wcześniej do przeprowadzenia analizy akustycznej inwestycji, na podstawie jej wyników wyciszył niektóre siłownie. Odległości od zabudowań, a także form ochrony przyrody zostały zachowane. Uruchomienie największej farmy wiatrowej w Polsce przyczyniło się do polepszenia sytuacji materialnej mieszkańców gminy Margonin, jak również jej funkcjonowania. Obecnie inwestor nadal bierze czynny udział w utrzymaniu odpowiedniego stanu infrastruktury technicznej.
PL
Artykuł prezentuje możliwości zastosowania metod geomatycznych do oceny jakości sporządzonych rysunków miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w aspekcie możliwości ich kontrolowanego rozwoju. Skalowalność, badana w poniższym artykule jest miarą możliwego powielania rozwiązań planistycznych z zakresu komunikacji, optymalizacji wielkości działek budowlanych, rozwoju terenów podmiejskich i racjonalnego wykorzystywania możliwych terenów inwestycyjnych dla budownictwa mieszkaniowego. Analizę przestrzenną wykonano w oparciu o techniki GIS i funkcje zaimplementowane do obsługi przestrzennych baz danych. Skorzystano z wolnego oprogramowania: SQLite/ Spatialite, SpatiaLite_GUI, QGIS.
EN
This article presents the possibility of applying geomatic methods to evaluate the of drawn local development plans quality in terms of of their controlled development possibility. Scalability tested in this article is a measure of the possible duplication of planning solutions, roads communication, size plots optimizing, the development of suburban areas and rational use of possible housing areas. Spatial analysis was performed on GIS technology and functions implemented to spatial databases supporting. A free software: SQLite/SpatiaLite, SpatiaLite_GUI, QGIS was used to perform analises.
PL
Artykuł porusza wybrane aspekty stanu planowania przestrzennego w Polsce. Wskazuje kilka wybranych problemów związanych z ustawodawstwem i praktyką dotyczących planowania miejscowego. Podstawowe zagadnienia to plany miejscowe i decyzje o warunkach zabudowy na tle praktyki i prawodawstwa. Rekonstrukcja prawa przestrzennego jest konieczna, ale musi zostać zmieniona w wyważony sposób.
EN
The article brings up selected aspects of condition of spatial planning in Poland. It points out some selected problems related to legislation and practice in local planning. The common issues are local plans and Decisions on Land Development and Management Conditions on the background of practice and legislation. Reconstruction of spatial law is necessary, but it has to be changed in some balanced way.
PL
Artykuł porusza kilka aspektów planowania przestrzennego i procesu dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i o pozwolenie na budowę opartych na polskim ustawodawstwie. Przedstawia wybrane zagadnienia związane ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz problematykę dotyczącą infrastruktury technicznej w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Porusza możliwości skrócenia czasu przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i o pozwolenie na budowę.
EN
The article refers to some aspects of spatial planning and process related to Decision on Land Development and Management Conditions and Building Permission based on Polish legislation. Presented selected problems related to study of land use condition and directions of municipality and technical infrastructure in Local Plans of Spatial Development. It brings up possibilities of shortening the period of delivery of Decisions on Land Development and Management Conditions and Building Permissions.
EN
The article presents a review of studies of natural environmental conditions for the needs of local planning, developed in Poland after the Second World War. Physiographic studies (developed until 1984) and, since 2000, ecophysiographic studies are based on urban physiography defined as a field which engages in a comprehensive evaluation of the natural environment for the needs of spatial management. Physiographic studies used to be divided into the following types: preliminary, general, and detailed studies and they concerned existing natural conditions and change tendencies under the influence of spatial management. Apart from these, physiographic comments were also prepared, characterised by smaller accuracy and narrower thematic scope, as well as problem-based analyses, which discussed the results of physiographic studies in a deeper way within a particular thematic scope. Ecophysiographic studies created now serve as a basis for municipal studies of conditions and directions of spatial management, and local spatial development plans. They also operate as sources of information about the environment treated as a system and help to create sustainable development of space. There are two types of ecophysiographic studies: basic studies and problem-based studies - in the case when a more detailed feature analysis of selected natural elements is necessary. Ecophysiographic studies require constant improvement of research methods and cooperation between various experts in physiography and ecology.
PL
Artykuł prezentuje w sposób przeglądowy opracowania studialne warunków środowiska przyrodniczego na potrzeby planowania miejscowego, wykonywane w Polsce po II wojnie światowej. Opracowania fizjograficzne (sporządzane do 1984 r.), a od 2000 r. opracowania ekofizjograficzne, bazują na fizjografii urbanistycznej definiowanej jako dyscyplina zajmująca się kompleksową oceną środowiska przyrodniczego na potrzeby zagospodarowania przestrzeni. Opracowania fizjograficzne dzieliły się na: wstępne, ogólne i szczegółowe, i dotyczyły istniejących warunków przyrodniczych oraz tendencji zmian pod wpływem zagospodarowania przestrzeni. Ponadto wykonywane były opinie fizjograficzne, które cechowała mniejsza dokładność i zawężony zakres tematyczny oraz opracowania problemowe pogłębiające wyniki opracowań fizjograficznych w określonym zakresie tematycznym. Opracowania ekofizjograficzne wykonywane obecnie służą jako podstawa sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Są one zbiorem informacji o środowisku traktowanym jako system i służą kreowaniu zrównoważonego rozwoju przestrzeni. Istnieją dwa rodzaje opracowań ekofizjograficznych: podstawowe oraz problemowe - w przypadku konieczności bardziej szczegółowego rozpoznania cech wybranych elementów przyrodniczych. Opracowania ekofizjograficzne wymagają stałego doskonalenia metod badawczych oraz współpracy różnych specjalistów z zakresu fizjografii i ekologii.
6
Content available remote Rozwój przestrzenny a planowanie miejscowe
PL
Rozwój obszarów zurbanizowanych wpływa na rozwój miasta, ma to konkretne odzwierciedlenie w budżecie gminy. Pozyskanie środków miedzy innymi z Unii Europejskiej na różne inwestycje, jest możliwe tylko wtedy, gdy jest ustanowione prawo przestrzenne na danym obszarze. Podstawą do rozwoju terenów zurbanizowanych, w sposób uporządkowany jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przy sporządzaniu planu ustawa narzuca określenie skutków finansowych, jakie powstaną dla budżetu gminy w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeden ze skutków to podatek od nieruchomości. Jednak zmiana podatku, następuje dopiero po realizacji inwestycji, co często jest długotrwałym okresem, jeżeli na tym obszarze nie ma prawomocnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
7
Content available remote Planowanie miejscowe a budżet miasta
EN
The efficient process of enacting the local plans for the entire area of Szczecin city is going to generate a sustainable development and significantly increase the city budget. There is a lot of areas which could be efficiently used for the spatial development. The new investments of housing, production, infrastructural and commercial estates could generate a real financial benefits for the city budget. In fact of an urgent need of sustainable spatial development, taking advantages of the existing infrastructure and growth of the city budget, the legal opportunities and incentives for historical areas development should be the prior goals for the city spatial policy. The economical effects of enacting the local plans, which create an opportunity to build a new city structure, result in a positive balance in the city budget. The minimum income for the city budget is an increased real-estate rate.
8
Content available remote Wpływ planowania przestrzennego na rozwój miasta
PL
Zagadnienia obsługi techniczno-komunikacyjnej jednostek osadniczych należą do jednych z najważniejszych problemów, z jakimi spotyka się urbanistyka na poziomie lokalnym. W bezpośredni sposób świadczy o tym zapis art. 10 ust. 2 pkt 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w którym nakazuje się obowiązkowe uwzględnianie w planie miejscowym zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej.
PL
W warunkach demokracji ujawniają się, dawniej w dużej mierze ukryte, konflikty i sprzeczne interesy poszczególnych uczestników procesu gospodarowania przestrzenią. Konflikty te dodatkowo wzmacniane są przez rosnące aspiracje i indywidualizację oczekiwań w ramach globalizującej się cywilizacji. Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym stworzyła mechanizmy artykułowania sprzecznych nieraz interesów. Nie zawsze są one jednak w pełni wykorzystywane, a zagadnienia przestrzenne spychane są najczęściej na margines przy precyzowaniu zagadnień prawnych, ekonomicznych i politycznych. Wydaje się, że w pewnych obszarach konieczne jest doprecyzowanie rozwiązań prawnych, aby można było przesunąć punkt ciężkości działań w procesie planistycznym z procedur na zagadnienia merytoryczne oraz usprawnić egzekucję przepisów. Jednak nie uchroni to nas od prawdziwych wyzwań przyszłości, które wymagają dużo większego niż dotąd zaangażowania uczestników procesów planowania w negocjacyjne rozwiązywanie konfliktów i harmonizowanie sprzeczności interesów. Nowe planowanie wymaga powszechnej edukacji i pozytywnej roli mediów, które powinny dążyć do świadomego angażowania społeczeństwa w kształtowanie najbliższego otoczenia.
EN
Under conditions of democracy the previously hidden conflicts and contradictory interests of physical economy participants' now do appear. These conflicts additionally became stronger by growing aspirations and individual expectations within globalizing civilization. The Physical Planning Law has created mechanisms of articulation of contradictory interests. They are not always fully used, in fact law, economic and political aspects often predominate over spatial ones. In some spheres there is need to make law more accurately defined to put main attention in planning proceses from procedures to essential aspects and law execution. Although the needs of the future will require much higher activity in harmonization of interests and conflicts solutions by participants of physical economy proceses. The New Planning requires an education and community participation in local spatial environment creation.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.