Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  plan bezpieczeństwa wodnego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Bardzo dobra znajomość obszaru zaopatrzenia w wodę jest warunkiem koniecznym do prawidłowego opracowania Planu Bezpieczeństwa Wodnego. Jednak kluczowym, praktycznym elementem Planu są procedury postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń, których rangę potwierdza przeprowadzona analiza i ocena ryzyka. Inną grupę procedur stanowią okresowe przeglądy Planu oraz procedury monitoringu środków bezpieczeństwa. Wszystkie procedury związane z Planem Bezpieczeństwa Wodnego powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami i aktami prawa lokalnego dotyczącymi zapewnienia zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. W artykule przedstawiono istotne aspekty procedur związanych z posiadaniem przez przedsiębiorstwo Planu Bezpieczeństwa Wodnego.
EN
The thorough knowledge of water supply system is a necessary background to prepare and implement Water Safety Plan. The core, practical element of the Plan, however, are the procedures refering to the crisis events, previously analysed and estimated according to risk analysis principles. The other group of procedures is composed of the periodical survey of the Plan and the monitoring procedures of the safety tools. All the procedures should be prepared in accordance with the existing rules and local legal regulations regarding water supply at the special, crisis conditions. The important aspects of the Water Safety Plan procedures are presented in the paper.
PL
Coraz większa liczba przedsiębiorstw wodociągowych w Polsce wdrożyła lub rozważa wdrożenie Planów Bezpieczeństwa Wodnego. Decyzja o przygotowaniu tego dokumentu powinna być poparta wstępnymi badaniami gotowości do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa Wodnego. W ramach artykułu przedstawiona została ankieta skierowana do przedsiębiorstw wodociągowych, punktowo oceniająca wstępne możliwości rozpoczęcia prac związanych z przygotowaniem Planów Bezpieczeństwa Wody. W pracy przedstawiono także wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kilkunastu przedsiębiorstw wodociągowych.
EN
An increasing number of water companies in Poland have implemented or are considering the implementation of Water Safety Plans. The decision to prepare this document should be supported by preliminary studies on the readiness to implement the Water Safety Plans. The article presents a survey addressed to water companies, spotting the preliminary possibilities of starting work related to the preparation of Water Safety Plans. The paper also presents the results of surveys conducted among several water companies.
3
Content available remote Paradygmaty analizy i oceny ryzyka w systemach wodociągowych
PL
W pracy przedstawiono główne definicje związane z bezpieczeństwem systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW). Miarą utraty bezpieczeństwa jest ryzyko związane z funkcjonowaniem SZZW. Według podstawowej definicji ryzyko określane jest jako trójelementowy zbiór prawdopodobieństwa zajścia zdarzeń niepożądanych, konsekwencji tych zdarzeń oraz scenariusza zajścia zdarzeń niepożądanych. Obecnie coraz powszechniej stosowana jest rozbudowana definicja ryzyka, w której wprowadza się dodatkowo tzw. parametr ochrony (O), jako odwrotnie proporcjonalny do wielkości ryzyka, lub zamiennie parametr podatności na zagrożenie (V). W pracy scharakteryzowano proces zarządzania ryzykiem oraz wskazano korzyści płynące z zarządzania SZZW opartego na zarządzaniu ryzykiem. Przedstawiono fazy cyklu zarządzania ryzykiem, który przebiega w następujących etapach: projektowanie, wykonawstwo oraz eksploatacja.
EN
The paper presents the main definitions related to the collective water supply systems (CWSS) safety. The measure of loss of safety is the risk associated with the functioning of SZZW. According to the basic definition, risk is defined as a three-element set of probabilities of adverse events occurrence, consequences of these events and a scenario of adverse events occurrence. The risk linked to the CWSS functioning is a measure of safety loss. According to the basic definition, risk is defined as a set of three elements: probability of undesirable events, the consequences of these events and the scenario of adverse events. Currently, an expanded definition of risk is being used increasingly, in which the protection parameter (O) is taken into account, as inversely proportional to the risk value, or alternatively, the vulnerability parameter (V). The work characterizes the risk management process and shows the benefits of CWSS managing based on risk management. The phases of the risk management cycle were presented, which take place in the following stages: design, construction and operation.
PL
Zapewnienie dostaw dobrej jakości wody stanowi istotny element zarządzania w warunkach kryzysowych. Istniejące przepisy dokładnie opisują obowiązki instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie a także zasady współpracy oraz charakteryzują zadania niezbędne do wykonania. Kwestie zaopatrzenia w wodę w warunkach kryzysowych stanowią istotny element powiatowych planów zarządzania kryzysowego oraz wytycznych szefów obrony cywilnej. Największym wyzwaniem stojącym przed władzami samorządowymi oraz przedsiębiorstwami wodociągowymi jest posiadanie uzgodnionych procedur działania oraz jednolitego systemu powiadamiania, w tym wczesnego ostrzegania. Kluczowym elementem prawidłowości działania systemu zaopatrzenia w wodę jest przekonanie o należytym, rzeczywistym przygotowaniu na zdarzenia kryzysowe. W artykule przedstawione zostaną najistotniejsze elementy planowanych działań w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę w przypadku zdarzenia kryzysowego, w tym obowiązki w fazie zapobiegania, przygotowania, reagowania oraz odbudowy. Powyższe wymagania zostaną skonfrontowane z procedurami operacyjnymi przedsiębiorstwa, które powinny zostać opracowane w ramach Planów Bezpieczeństwa Wodnego.
EN
Good quality water supply is recognised as a key element in the crisis management. The responsible intitutions are obliged to follow existing procedures and formal regulations in terms of management, cooperation and the tasks to complete. The water supply principles at the crisis conditions are the crucial element of the local plans of crisis management and the guidelins of the civil defence. The greatest challenge for the self-governmental institutions and water companies is to have determined and approved procedures, unified communication system, including early waring system. The key evidence to confirm correctness of the water supply system is self-confidence regarding a real, proper preparation for the crisis event. The essential elements of the planned activities to secure the effective operation of water supply system at the crisis conditions are presented in the paper. The main attention is focused on the formal stages of crisis management, i.e. prevention, preparation, respond and reconstruction. The mentioned requirements are corelated with the operating procedures according to Water Safety Plans in the water companies.
5
Content available remote Security management of water supply
EN
The main aim of this work is to present operational problems concerning the safety of the water supply and the procedures for risk management systems functioning public water supply (CWSS) and including methods of hazard identification and risk assessment. Developed a problem analysis and risk assessment, including procedures called. WSP, which is recommended by the World Health Organization (WHO) as a tool for comprehensive security management of water supply from source to consumer. Water safety plan is a key element of the strategy for prevention of adverse events in CWSS.
PL
Tematem pracy jest przedstawienie problemów eksploatacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dostawy wody oraz procedur zarządzania ryzykiem funkcjonowania systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW), w tym metod identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka. Rozwinięto problem analizy i oceny ryzyka z uwzględnieniem procedur tzw. Planu Bezpieczeństwa Wodnego, który jest rekomendowany przez Światową Organizację zdrowia (WHO) jako narzędzie kompleksowego zarządzania bezpieczeństwem dostawy wody od źródła do konsumentów. Plan Bezpieczeństwa Wodnego jest kluczowym elementem strategii zapobiegania zdarzeniom niepożądanym w SZZW.
10
Content available remote Plan bezpieczeństwa wody w odniesieniu do warunków krajowych
PL
W artykule przedstawiono podstawowe założenia planu bezpieczeństwa wody (WSP) oparte na publikacjach oraz badaniach krajowych i zagranicznych. Korzystając z publikacji i materiałów udostępnionych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rzeszowie, zaprezentowano założenia WSP w odniesieniu do warunków panujących w kraju (a ściśle dla aglomeracji rzeszowskiej). W kolejnej części artykułu omówiono metodologię WSP, na którą składają się działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia zagrożeń dostarczenia zanieczyszczonej wody wodociągowej lub całkowitej przerwy w jej dostawie. W dalszych rozważaniach podano najistotniejsze kroki, jakie należy uwzględnić, tworząc WSP, czyli 8 głównych etapów opracowania skutecznego WSP dla SZZW. W ostatniej części rozważań przedstawiono zasadę funkcjonowania modułowego systemu komputerowego, który służy do zarządzania siecią wodociągową dla aglomeracji rzeszowskiej.
EN
The article presents the basic principles of water safety plan based on national and foreign research publications. On the basis of the available information and material provided by the water supply company in Rzeszow, conditions prevailing in the country (and strictly for the agglomeration of Rzeszow) the establishments regarding WSP were presented. In the next part of article WSP methodology was concluded, outlining the actions which use significantly reduces the risk of threats that could lead to supply of contaminated tap water or total interruption of its supply. In further considerations the most important steps in creating WSP were presented. In the final section the principle of modular computer system operation that is used for network management for urban water supply in Rzeszow was presented.
PL
Światowa Organizacja Zdrowia zobligowała przedsiębiorstwa wodociągowe do wdrożenia Planów Bezpieczeństwa W odnego. Celem Planów Bezpieczeństwa Wodnego jest zapewnienie konsumentów wody, że spożywana przez nich woda jest bezpieczna dla ich zdrowia i życia. W pracy przedstawiono uwarunkowania eksploatacyjne wdrażania Planów Bezpieczeństwa Wodnego w systemach zbiorowego zaopatrzenia w wodę ze szczególnym uwzględnieniem elementów zarządzania ryzykiem.
EN
World Health Organization obliged waterworks to apply Water Safety Plans. Water Safety Plans aim is to assure water consumers that water their drink is safe for their health and life. I n this paper operational conditionings of Water Safety Plans implementation in water supply system including risk management elements, have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.