Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pipeline transport
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zastosowanie modelu adwekcyjnego transportu substancji do śledzenia zmian składu gazu bądź zmian jakości gazu w sieciach gazowych. Przedstawiony został praktyczny przykład symulacji prostego odcinka gazociągu w celu oceny ilościowej poszczególnych członów równania opisującego transport substancji w gazociągu. Analiza wykazała, że adwekcyjny transport wzdłuż osi rurociągu jest procesem dominującym. Następnie przeprowadzono analizę porównawczą schematów aproksymujących pochodną po zmiennej przestrzennej przy założeniu, że całkowanie równania odbywa się metodą niejawną z wykorzystaniem schematu punktu centralnego, szeroko stosowanego w algorytmach symulacji sieci gazowych. Podstawowym kryterium wyboru niejawnej metody całkowania było zapewnienie wysokiej efektywności obliczeniowej algorytmu symulacji dzięki dużym krokom całkowania po czasie. Wyniki analizy pokazują, że właściwości schematów różnicowych stosowanych w połączeniu z niejawną metodą całkowania różnią się od właściwości wykazywanych przez te schematy stosując jawne metody całkowania po czasie. Wobec pomijalnego udziału zjawiska transportu dyfuzyjnego w gazociągu problemem jest numeryczna dyfuzja schematów różnicowych.
EN
The article discusses the application of advective transport model to gas composition tracking or gas quality tracking problems in pipeline networks. Practical example of flow modelling in a single gas transmission pipeline has been used to quantitatively estimate the particular terms of the mass transport equation for some given conditions of operation of the pipeline. The analysis shows that advective transport along the pipeline is the dominant process. Next comparative analysis of finite difference schemes for the approximation of spatial derivatives has been carried out, based on the assumption that time derivatives are approximated with the cell centered method, which is widely used in pipeline simulation industry. The main criterion for the selection of the implicit method was to provide highly efficient simulation algorithm attributed to large integration step sizes. The results show that the properties of finite difference schemes used in conjunction with implicit methods differ from those reported when the schemes are used with explicit methods. In view of the negligible contribution of the diffusive mass transport in a pipeline, the numerical diffusion of the schemes becomes a problem.
PL
Uderzenie hydrauliczne jest jednym z obciążeń wyjątkowych instalacji transportu rurociągowego. Zjawisko polega na gwałtownej zmianie ciśnienia w przewodzie, które pojawia się np. wskutek szybkiego zamknięcia lub otwarcia zaworu, awarii pomp lub nagłego wyłączenia energii elektrycznej. W pracy przedstawiono metody ochrony przed uderzeniem hydraulicznym, zaprezentowano przykłady urządzeń, porównano efektywności wybranych systemów ochrony przed uderzeniem hydraulicznym. Zaproponowano modyfikację metody oceny efektywności przedstawionych wcześniej przez autorów.
EN
Hydraulic impact, a sudden change of the pressure in the pipe conveying fluid, occurs due to rapid valve closure, pump failure, etc. It can cause severe damage of the installations components. Comparison of the effectiveness of the protection against hydraulic impact selected systems is shown. The new method of the effectiveness assessment is presented.
PL
System rur gumowych, opracowany przez immuG Rohr + Schlauch GmbH, obejmujący rury kolanka, trójniki oraz redukcje, pozwala na konfigurację rurociągów i linii przesyłowych dostosowanych do konkretnych warunkow. W porównaniu z tradycyjnymi materiałami guma gwarantuje zdecydowanie wyższą odporność na zużycie, a także zapewnia dłuższą i mniej kosztowną eksploatację.
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokonano badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.
EN
The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials and securing the deliveries reliability. On the basis of the analysis made for the demands of energy in China, India and Japan it was made some researches to form the pipeline infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions for the economic policy for this region with the point of view for the prospects of the further economy growth was taken into consideration in this article.
PL
Celem artykułu jest określenie charakteru prawnego umowy o transport towarów rurociągiem. Autor dokonuje przeglądu dotychczasowych wypowiedzi w literaturze oraz analizuje przepisy odpowiednich aktów prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu cywilnego o umowie przewozu, Prawa przewozowego oraz Prawa energetycznego. Rozważania prowadzą do wniosku, iż mimo specyfiki transportu rurociągowego zasadne wydaje się uznanie umowy o taki transport za umowę przewozu. Nie dotyczy to jednak umów, które zostały uregulowane w przepisach szczególnych.
EN
This article aims to determine the legal nature of contracts of carriage of goods by pipelines. The author reviews the previous opinions in the literature and analyzes the provisions of relevant legislation, with particular regard to the provisions of the Civil Code concerning the contract of carriage, the Transport Law and the Energy Law. The author concludes that, despite of the specifics of pipeline transport, it seems reasonable to recognize a contract of such a transport as a contract of carriage. It does not apply to contracts which are governed by special regulations.
PL
Artykuł zawiera analizę porównawczą, która przedstawia możliwość zastosowania prostszego równania do obliczania współczynnika strat liniowych λ. Uproszczenie to polega na zamianie wzoru niejawnego jakim jest równanie Colebrooka-White’a na równanie mniej skomplikowane w obliczeniach. Artykuł przedstawia sześć równań, które mogą sprostać temu zadaniu.
EN
The article contains a comparative analysis which shows the possibility of using simple equation to calculate the coefficient of linear losses λ. This simplification consisting of the replacement the discreet pattern, which is the Colebrook-White equation to equation less complicated calculations. The article presents six equations that can cope with this task.
PL
W artykule omówiono podstawowe czynniki determinujące wzrost konsumpcji ropy naftowej i gazu ziemnego w Azji Południowo-Wschodniej. Podkreślono istotne znaczenie budowy infrastruktury zdolnej do masowego przemieszczania tych surowców oraz zapewniającej niezawodność dostaw. W oparciu o analizę zapotrzebowania na energię Chin, Indii i Japonii dokonano badania kształtowania się infrastruktury rurociągowej w tych krajach w latach 1982–2013. Rozpatrzono kierunki polityki gospodarczej tego regionu świata w aspekcie perspektyw dalszego rozwoju gospodarczego.
EN
The basic factors determining the growth for a consumption of a crude oil and a natural gas in South-East Asia was discussed in this article. It was underlined in this article the substantial importance for a construction of the infrastructure capable to the mass dislocation of these raw materials and securing the deliveries reliability. On the basis of the analysis made for the demands of energy in China, India and Japan it was made some researches to form the pipeline infrastructure in these countries in 1982-2013. The directions for the economic policy for this region with the point of view for the prospects of the further economy growth was taken into consideration in this article.
8
Content available Pipeline Transportation of Goods
EN
The article includes the concept of the "underground transport of materials in Europe". Europe is a very densely populated area and there are more and more such areas where people find jobs and better living conditions meeting their needs. Densely populated area requires a large amount of materials, energy, food, water, etc., which must be transported to these areas on a daily basis. Conversely, all the waste and the products of the activities of these areas must be transferred to other places. This gives rise to high demands for transport, the quantity of the transported material and the transport speed. This also results in creating a large space for storage, transshipment, railway stations, airports, etc. The only way to solve this traffic problem of the future is, according to the authors, the underground transport of materials between the densely populated areas. The solution to this problem is outlined in almost the whole extent of the problem from the choice of transport routes to organizing their operation. The aim of this project is to transport goods and materials; in no case do we discuss transport of people.
PL
W artykule analizowano modele przepływu gazu pozwalające określać profile zmian ciśnienia i temperatury wzdłuż gazociągów w stanach ustalonych. Numeryczne rozwiązanie modelu dokładnego porównano z analitycznymi rozwiązaniami dwóch modeli uproszczonych o różnym stopniu złożoności i dokładności. Wyniki obliczeń weryfikowano na zbiorze danych rzeczywistych obejmujących dwa gazociągi wysokiego ciśnienia należące do krajowego systemu przesyłowego gazu ziemnego.
EN
In the paper pipeline gas flow models allowing for the determination of pressure and temperature profiles along the pipelines under steady-state conditions were analyzed. Numerical solution of the accurate model was compared with two analytical solutions of the simplified models of different complexity and accuracy. The calculation results were verified on a set of real data covering two high pressure gas transmission pipelines from within the polish gas transmission system.
PL
W wielu procesach produkcyjnych i technologicznych istnieje potrzeba przetransportowania surowca lub ładunku, który może znajdować się w zawiesinie wodnej. Jedną z takich metod jest wykorzystanie pomp strumienicowych, które dzięki efektowi zwężki Venturiego i występującej różnicy ciśnień umożliwiają transport ładunku wraz z czynnikiem roboczym. Zaletą tego systemu jest zdolność transportu ładunku o znacznych wymiarach i w warunkach niezagrażających jego uszkodzeniu, ze względu na brak ruchomych elementów. W artykule przedstawiono badania symulacyjne dwustopniowej pompy strumienicowej, w której czynnikiem roboczym jest woda. Podjęta w artykule tematyka dotyczy badań symulacyjnych, które wykonano za pomocą systemów CFD w programie ANSYS CFX.
EN
Jet pumps are widely used in many industrial applications from food, chemical to energy. The advantageous of jet pumps is possibility of transport hazardous or aggressive liquids or even food and high reliability due to the fact that pumps structure do not include any moving parts. The are two main type of jet pumps, with central and circumferential jet nozzle. The second solution, which working liquid is water is presented in this paper as a transportation device for liquid with density higher than water and solids. For this purpose CFD simulation was used. It allowed to check jet pump possibility of work in various conditions and verify some of design parameters of jet pumps. Presented in the work results of simulation verified that using two stages allows to increase pumping height. CFD simulations also shown that correct modification of jet nozzle geometry allows to obtain better pressure distribution inside the pump.
EN
Transportation is one of the main aspect of logistics development in Poland, even if this is due to the fact that the costs for transportation are from 25% to 40% of total costs in the total cost of logistics. This causes that it is transportation, in addition to procurement processes, production, storage and distribution is the most important process within the logistics supply chain. This article on production and transport being the type used in the Polish logistics, presented as in the period 2009-2011 was as its dynamics and development.
PL
Transport jest jednym z najważniejszych aspektów rozwoju logistyki w Polsce. Jest to spowodowane chociażby faktem, że koszty ponoszone z tytułu transportu stanowią od 25% do 40% ogółu kosztów w całkowitych kosztach logistycznych. To powoduje, że właśnie transport, obok procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania czy dystrybucji jest najważniejszym procesem w obrębie logistycznego łańcucha dostaw. Niniejszy artykuł po przedstawieniu istoty transportu i jego rodzajów wykorzystywanych w obszarze polskiej logistyki, prezentuje jak w okresie 2009-2011 kształtowała się jego dynamika i rozwój.
12
Content available remote Analiza rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
EN
Analysis describes the transportation system of petroleum products, namely diesel oil and ethyl gasoline, from oil refineries to bulk consumers. In order to analyse the subject, available macroeconomic data as well as information from biggest fuel producers in Poland was taken under consideration. Petroleum products transportation system in Poland is based on fuel pipelines supplemented by railway transport. The bulk consumers are fuel bases that provide storage and reloading services. Spatial analysis of fuel distribution network in Poland shows that number, size and localization of fuel bases does not meet present and future requirements of fuel markets in the country. Therefore after performing a verification of existing network, localization of new bases was indicated and new distribution network was described. In order to supply new bases with petroleum products, new sections of pipelines were also planned. The final part of analysis includes general and detailed conclusions considering the development of fuel distribution system in Poland
PL
Analiza obejmuje system przesyłu produktów naftowych, tj. oleju napędowego i etylin z miejsc produkcji do odbiorców hurtowych. Analizę przeprowadzono z uwzględnieniem dostępnych i prognozowanych danych makroekonomicznych i informacji uzyskanych od największych producentów paliw w Polsce. Charakterystyka systemu pokazuje, że opiera się on na wykorzystaniu sieci rurociągów produktowych uzupełnionej transportem kolejowym. Odbiorcami hurtowymi są bazy paliw pełniące funkcje przeładunkowo-składowe. Analiza przestrzenna sieci baz paliw dokonana z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania komputerowego wykazuje, że ilość, wielkość oraz położenie baz nie odpowiada obecnym i przyszłym potrzebom rynku paliw płynnych w Polsce. Stąd dokonano weryfikacji istniejącej sieci baz paliw płynnych oraz dokonano wskazań lokalizacyjnych dla nowobudowanych baz. W efekcie analizy powstała nowa sieć baz - centrów dystrybucji. Zaplanowano również budowę nowych odcinków rurociągów dystrybucyjnych zaopatrujących wskazane wcześniej bazy. Analiza kończy się sformułowaniem ogólnych i szczegółowych wniosków odnoszących się do rozwoju systemu dystrybucji paliw płynnych w Polsce
PL
Przedstawiono wybrane dane dotyczące realizacji projektów inwestycyjnych, w tym w zakresie rozwoju systemu transportu rurociągowego gazu ziemnego. Zawarto dane na temat decydującego znaczenia w cyklu inwestycyjnym etapu przedrealizacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy techniczno-ekonomicznej projektu. Zamieszczono podstawowe informacje na temat wskaźników stosowanych do badania efektywności inwestycji w transporcie.
EN
Transport infrastructure has a significant influence on the international integration. To ensure social and economic development the acceptable level of transport infrastructure has to be achieved. Publication describes the stages of investment project with special attention to gas pipeline transport system development. Importances of pre-realization stage with technical and financial analysis are underlined within investment project stages. Complete and correct financial and technical analysis carried out before main investment stage of every project in gas pipelines transport system provides essential data for making investment decision. Information about investment efficiency in transport sector and main efficiency indicators are presented in the article.
14
Content available remote Wykorzystanie rur PE w systemach transportu materiałów stałych
PL
Gospodarki krajów wysoko rozwiniętych co roku ponoszą miliardowe straty, spowodowane korozją i erozją. Niezależnie od dziedzin życia gospodarczego, których problem dotyczy, tj. budowy maszyn, instalacji, konstrukcji stalowych czy budownictwa ogólnego, wszędzie muszą być z tego powodu podejmowane ogromne wysiłki, aby zahamować m.in. zjawisko ścierania lub powstawania wżerów. W budownictwie instalacji rurowych od lat pięćdziesiątych coraz bardziej zyskują na popularności materiały termoplastyczne. Ich własności, jak odporność na ścieranie i korozję, w połączeniu z opłacalnością stosowania, przyczyniają się do wzrostu zaufania do rur z tworzyw sztucznych. Przy transporcie surowców stałych, w rurociągach może wystąpić, w zależności od rodzaju użytego do produkcji rury materiału, zjawisko ścierania, zarówno wskutek korozji, jak i erozji. Wynikiem mogą być wymuszone przestoje i przerwy w procesie produkcyjnym oraz kosztowne naprawy. W jaki sposób tworzywa sztuczne odporne na korozję i zużycie ścierne, a w szczególności HDPE mogą przyczynić się do lepszego wykorzystania istniejących sieci oraz zwiększenia oszczędności w kosztach zakładowych, zostanie przedstawione na poniższych przykładach.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.