Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 45

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pigmenty
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Środki barwiące są powszechnie stosowane w wielu gałęziach gospodarki, przede wszystkim w przemyśle tworzyw sztucznych oraz do produkcji farb i lakierów. W ostatnich latach interesującym rozwiązaniem okazało się otrzymywanie organiczno-nieorganicznych kompozytów pigmentowych łączących w sobie zalety związków organicznych (intensywna barwa, szeroka gama kolorystyczna) oraz nieorganicznych, które charakteryzują się wysoką stabilnością termiczną oraz chemiczną. W pracy omówiono główne rodzaje barwnych kompozycji hybrydowych, jak również aspekty dotyczące ich syntezy oraz charakterystyki fizykochemicznej. Ponadto, przedstawiono szeroki potencjał aplikacyjny pigmentów hybrydowych, wynikający z ich struktury oraz wysokiej odporności na działanie czynników zewnętrznych.
EN
Coloring agents are widely used in many areas of industry, primarily in the plastics technology as well as dyes and lacquers production. In recent years, an interesting industrial trend may be the preparation of an organic-inorganic pigment composites combining the advantages of organic (intense color, wide range of colors) and inorganic parts, which are characterized by high thermal stability as well as chemical resistance. The paper discusses the main types of hybrid color composites as well as aspects related to their synthesis and physicochemical characterization. In addition, wide application potential of hybrid pigments resulting from their structure and high resistance to external factors has been presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu promieniowania mikrofalowego generowanego przez urządzenia grzewcze, w paśmie częstotliwości 2,40–2,48 GHz, na pigmenty ceramiczne wytworzone w Zakładzie Doświadczalnym Środków Zdobniczych, Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Praca oparta była na przesłance, że efekty cieplne wynikające z oddziaływania mikrofal na barwione wyroby ceramiczne w dużej mierze wynikają z zawartych w nich pigmentów ceramicznych. Potwierdzono znaczący wpływ mikrofal na pigmenty ceramiczne. Jednak w gotowym wyrobie udział pigmentów jest częścią całej masy i wobec złożoności zjawisk fizycznych zachodzących w czasie ogrzewania mikrofalowego ich wpływ może zostać niezauważony. Pomimo tego wytypowano spośród posiadanego asortymentu pigmenty predysponowane do stosowania w wyrobach przeznaczonych do kuchenek mikrofalowych i takie, których zastosowanie jest niewskazane.
EN
The article presents the results of studies on the impact of microwave radiation, generated by heating devices in the 2.40-2.48 GHz frequency band, on ceramic pigments produced at the Laboratory for Decorative Materials of the Institute of Ceramics and Building Materials. This work has been based on the premise that thermal effects resulting from the impact of microwaves on coloured ceramic products are mainly caused by ceramic pigments contained in them. A significant impact of microwaves on ceramic pigments has been confirmed. However, in a finished product a pigments’ share is a part relative to the entire mass and due to complexity of physical processes occurring during the microwave heating, their impact may go unnoticed. In spite of this, pigments predisposed to be applied in products intended for microwave ovens and pigments the use of which is not recommended have been selected from among the offer held in stock.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie chemii drogowej w postaci farb i barwników, które stosuje się podczas oznakowania poziomego dróg, np. w postaci pojedynczej czy podwójnej ciągłej oddzielającej dwa pasy ruchu, czy też jako oznaczenie miejsca przystanku autobusowego bądź przejścia dla pieszych itp.
EN
Iron is usually present in the leaching solutions and its elimination is a major problem in hydrometallurgy. The recovery of iron from such solutions is usually carried out by precipitation as jarosite, goethite or hematite. Together with the iron other undesirable metals, mainly Zn, Mg, Pb are precipitated. The impact of the following parameters: temperature, time, type and dose of oxidant on selective separation the iron compounds from the leaching solution of Zn-Pb post-flotation tailings were investigated. The leaching solution was obtained in the process of dynamic neutralization the accumulator electrolyte with the Zn-Pb flotation tailings and separation of the precipitate from the solution. Using the set conditions of iron compounds precipitation from the leaching solution, the post-processed solutions were obtained in which the content of Mg, Zn, Fe were analyzed. It was found that the process of iron compounds precipitation causes co-precipitation of the accompanying metals that contaminate the resulting precipitates. The coprecipitation of magnesium, together with iron compounds is particularly disadvantageous process results in a reduced yield of metal in the final product. In order to minimize these losses, the oxidizing precipitation of iron from the leach solution in the form of goethite was carried out. This led to significant loss of Mg+2 ions from the solution in an amount of 0.24% positively influencing technological process of magnesium sulphate recovery from the waste. The goethite precipitate formed in a simple single stage process is a commercial product or an intermediate product (after ignition) for the preparation of a red pigment.
PL
Żelazo jest często obecne w roztworach po ługowaniu, a jego eliminacja jest głównym problemem w procesach hydrometalurgicznych. Odzysk żelaza z takich roztworów polega najczęściej na jego wydzieleniu w postaci jarosytu, getytu lub hematytu. Wraz z żelazem wytrącają się inne niepożądane metale, głównie Zn, Mg, Pb i inne. W pracy zbadano wpływ takich parametrów, jak temperatura, czas, typ i dawka utleniacza na selektywne wydzielanie związków żelaza z roztworu po ługowaniu odpadów poflotacyjnych Zn-Pb. Roztwór po ługowaniu pozyskano w procesie dynamicznej neutralizacji elektrolitu akumulatorowego odpadem poflotacyjnym i oddzieleniu osadu od roztworu. Stosując ustalone warunki wydzielania związków żelaza z roztworu po ługowaniu, otrzymano roztwory poprocesowe, w których oznaczono zawartość metali: Mg, Zn, Fe. Stwierdzono, iż proces wydzielania związków żelaza, w zależności od warunków, powoduje współstrącanie się towarzyszących metali, które zanieczyszczają powstałe osady. Szczególnie niekorzystnym procesem jest współstrącanie się magnezu wraz ze związkami żelaza powodujące zmniejszenie uzysku metalu w produkcie końcowym. W celu zminimalizowania tych strat przeprowadzono strącanie utleniające żelaza z roztworu po ługowaniu w postaci getytu, uzyskując nieznaczne straty jonów Mg+2 z roztworu w ilości 0,24%, co jest bardzo korzystne dla procesu technologicznego pozyskiwania siarczanu magnezu z odpadów. Wydzielony osad getytu w prostym procesie jednostopniowym stanowi produkt handlowy, a po wyprażeniu - półprodukt do otrzymywania pigmentu czerwonego.
EN
The presented work deals with the possibility of synthesis of blue-violet cassiterite pigments, in which a part of tin ions was substituted by cobalt and manganese ions. In this case, phosphorous is used as a charge-compensating element. The compounds with the formula Sn0.752Co0.08P0.16Mn0.008O2 were prepared by solid state reaction, using the classical ceramic method, and also the method of mechanical activation. The goal was to develop conditions for synthesis and the most suitable preparation method of these pigments. The temperature range was chosen from 1350 °C to 1500 °C. The synthesised pigments were characterised in terms of colour properties after their application into the transparent ceramic glaze P 074 91 and into the organic binder. They were also studied with respect to their phase composition as well as the particle size distribution.
PL
Prezentowana praca poświecona jest możliwości syntezy niebieskofioletowago pigmentu kaserytowego, w którym część jonów cynowych podstawiono jonami kobaltu i manganu. W tym przypadku fosfor użyto jako pierwiastek kompensujący ładunek. Związki o wzorze Sn0,752Co0,08P0,16Mn0,008O2 przygotowano w drodze reakcji w fazie stałej, wykorzystując klasyczną metodę ceramiczną, a także metodę mechanicznej aktywacji. Cele było opracowanie warunków syntezy i najbardziej odpowiedniej metod wytwarzania tych pigmentów. Wybrano zakres temperatury od 1350 °C do 1500 °C. Pigmenty scharakteryzowano w odniesieniu do właściwości barwnych po zastosowaniu ich w przezroczystym ceramicznym szkliwie P 074 91 i organicznym lepiszczu. Zbadano również ich skład fazowy i rozkład wielkości cząstek.
EN
The subject of this study are polychromes in a tenement house in the Old Market Square, Poznan. The main aim of this research was to identify a palette of pigments used in the interior wall paintings. Cross-sections of polychromes, which are dated to the fifteenth century and later, were analysed. Petrographic analysis, especially in reflected light, electron microscopy (SEM-EDS) method, infrared imaging technique (FTIR-ATR) and Raman microspectroscopy were used. The following pigments were identified: minium, red ochre, litharge, massicot, orpiment, yellow ochre, malachite, chalk, lead white, lamp black and vine black.
EN
The objective of the research was to verify the utilization of the pigments prepared using selected red mud from aluminia plant and the converter wastes and their comparison with industrial pigments when used in mural painting. Two types of wastes were selected for the research. The criteria included the colour, availability and earlier research. The research focused on red mud generated by bauxite processing at the Birač Alumina Industry (BH) plant and converter sludge generated by steel production at Třinecké železárny a.s. The testing of the materials under examination included their grinding and application in the restoration of a mural painting on a test panel, simulation of the aging process in a climatic chamber and a comparison with an industrial pigment commonly used in practice by means of a microscopic analysis, infrared and Raman spectrometry.
PL
Celem badań jest sprawdzenie możliwości wykorzystania wybranych odpadów – czerwonego szlamu i odpadów konwertorowych jako pigmentu oraz porównanie pigmentów z pigmentami handlowymi. Dwa rodzaje odpadów zostały wytypowane do badań. Kryterium było uzyskanie koloru, dostępność wykazane we wcześniejszych badaniach. Badania obejmowały czerwony szlam pochodzący z zakładu Birač Alumina Industry (BH) i szlam konwertorowy z huty Třinecké železárny a.s. Badania obejmowały badanie efektywności rozdrobnienia pigmentu i jego zastosowanie w malarstwie ściennym na testowym panelu, badanie w komorze starzenia, porównanie z pigmentem handlowym w wykorzystaniem mikroskopii skaningowej, spektrometrii w podczerwieni oraz ramanowskiej.
EN
The objective of the research was to verify the possibilities of utilizing fly ash generated by municipal sewage sludge incineration, following an adjustment of the grain size, as a pigment and its comparison with an industrial pigment used in mural painting. The testing of the sample under examination included its grinding, application in the restoration of a mural painting on a test panel, simulation of the aging process in a climatic chamber and a comparison with an industrial pigment commonly used in practice by means of a microscopic analysis, infrared and Raman spectrometry.
PL
Celem badań było przeprowadzenie weryfikacji możliwości wykorzystania popiołów lotnych ze spalania komunalnych osadów ściekowych jako pigmentu do malarstwa ściennego. Badania próbek obejmowało rozdrabnianie pigmentu oraz jego wykorzystanie w malarstwie ściennym na panelu testowym, starzenie próbek w komorze starzenia oraz porównanie z pigmentem handlowym z wykorzystaniem mikroskopii, spektrometrii w podczerwienie oraz ramanowskiej.
EN
The Maya Blue is a famous blue pigment developed by pre-Columbian civilizations of Mesoamerica and manufactured there for about thousand years. It was applied for body decoration, important for cruel religious rituals, as well as for artistic paintings, murals, or coloration of ceramics. Its production was abandoned in XVII century and the procedure forgotten. The chemical nature of this blue pigment remained a puzzle for a long time and only in nineteen sixties it was revealed [1, 2] that it is a composite consisting of inorganic matrix (palygorskite) that accommodates molecules of organic dye – indigo. The preparation procedure was rediscovered [3] and the products analogous to classical Maya Blue could be obtained by simple thermal insertion of indigo into palygorskite (and also into sepiolite). However, the nature of chemical interaction between dye and matrix that provides very high resistibility of resulting pigments remains still not satisfactorily explained. The hydrogen bonds or coordinative interaction with matrix cations are taken into an account. Zeolites and other molecular sieves can be efficiently applied as matrices for pigments similar to Maya Blue. The coloration and other properties of pigments can be considerably changed by initial modification of zeolites with various cations, what supports an important role of complexes formed by dye molecules and zeolite cations. On the other hand, the zeolite-like materials AlPO4 as well as to some extent mesoporous silica (with some contribution of micropores) lacking any cations are also efficient matrices for pigments analogous to Maya Blue. Not only indigo, but also indigo derivatives (leucoindigo, thioindigo, indigo carmine) could be embedded inside the molecular sieves. The thermal insertion as well as crystallization of zeolites from gels supplemented with respective dye can be used for pigment synthesis. It is interesting that role of matrix can be also played by representative of novel MOF family of the molecular sieves.
PL
Omówiono historię powstania powłok malarskich od prehistorii do powłok współczesnych. Przedstawiono rys historyczny przemysłu farbiarskiego i krótki przegląd powstania i rozwoju podstawowych substancji błonotwórczych stosowanych we współczesnych wyrobach.
EN
A short history of paint coating development from ancient times up to the present is presented. The history of the paint industry since its dawn is presented, including a short review of the emergence and development of binders used in present-day pro-ducts.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad możliwością uzyskania pigmentów z odpadów powstających w procesie produkcji aluminium, produkcji stali oraz popiołów ze spalania komunalnych osadów ściekowych. W badanych próbkach oznaczono kolor. Zbadano próbki pigmentów z odpadów oraz odpowiadające im próbki pigmentów przemysłowych. Barwę wszystkich próbek, zgodnie z wynikami analizy, można określić jako pomarańczową. Ze względu na stosunkowo niskie nasycenie barwą i zdolność do zabarwiania pigmenty można ogólnie określić jako pastelowe. Jedynie próbka Birac odpowiada barwą pigmentom przemysłowym nieorganicznym na bazie związków żelaza (hematyt, getyt).
EN
The article gives the results of the research on the possibility of obtaining the pigments of the waste in the production process of aluminum, steel and ashes from the combustion of municipal sewage sludge. In examined samples the colour was indicated. The waste pigment samples were tested and so were the corresponding samples of industrial pigments. The colour of all samples, in accordance with the results of the analysis, can be described as orange. Due to the relatively low saturation and ability to tint, the pigments may be defined as pastel. Only the sample Birac corresponds to inorganic industrial pigments basing on iron compounds (hematite, goethite).
12
Content available remote Analiza warstw malarskich pochodzących z ikon z cerkwi w Korytnikach
PL
Głównym celem pracy jest identyfikacja zapraw i pigmentów mineralnych pochodzących z ikon z cerkwi w Korytnikach koło Przemyśla, ze zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamek w Łańcucie. Do ustalenia stratygrafii warstw malarskich zastosowano mikroskopię optyczną, mikroskopię elektronową (SEM-EDS) i instrumentalną neutronową analizę aktywacyjną (INAA). Szczegółowa analiza warstw malarskich pozwoliła na identyfikację pigmentów brązowych, czerwonych, zielonych, niebieskich i żółtych.
EN
The main aim of this work is to identify the grounds and mineral pigments in icons from ST Demetrius Orthodox Church at Korytniki near Przemyśl, collected at the Orthodox Art Department of the Castle Museum in Łańcut. The samples were analysed by optical microscopy, electron microscopy SEM-EDS and INAA in order to determine the stratigraphy of the artworks The detailed analyses of painting layers allowed to identified the brown, red, green, blue and yellow pigments.
PL
Pigment cyrkonowo-prazeodymowy jest syntetycznym krzemianem cyrkonu, którego żółta barwa pochodzi od chromoforu prazeodymowego wbudowanego do sieci podczas jego syntezy w wysokotemperaturowym procesie. Przedstawiono wyniki wytwarzania dobrych jakościowo pigmentów metodą ceramiczną z drobnoziarnistego ZrO2 (d50 tylda 1,5 mikrometra) i gruboziarnistego SiO2 (d50 tylda 19,50 mikrometrów) w obecności mieszaniny mineralizatorów z małą zawartością fluorku sodu. Wykazano inhibitujące działanie chromoforu prazeodymowego względem syntezy krzemianu cyrkonu jako osnowy. Wyniki badań zależności parametrów barwy pigmentu od jakości surowców przedstawiono dla zestawu surowcowego o stałym składzie, wypalanego w temperaturze 1150 stopni Celsjusza. Do badań strukturalnych wykorzystano ilościową analizę rentgenowską. Barwę pigmentów określano pośrednio przez pomiar parametrów L*, a*, b* szkliw, które wykonano z udziałem 5-procentowego pigmentu na bazie fryty transparentnej o temperaturze wypalania 1100 stopni Celsjusza w cyklu szybkim.
EN
The zirconium praseodymium pigment is synthetic zirconium silicate, which yellow colour derives from the praseodymium chromophore built into its lattice in the course of its high-temperature synthesis. Study results have been presented to confirm that pigments of good quality are produced with the ceramic method from fine-grained ZrO2 (d50 sim 1.5 micrometres) and coarse-grained SiO2 (d50 sim 19.50 micrometres) in the presence of a mixture of mineralizers with a low content of sodium fluoride. The praseodymium chromophore displaying an inhibitory action in the synthesis of zirconium silicate as the matrix was demonstrated to have a significant effect on the pigment colour. The results of studies of the relation between the pigment colour parameters and the quality of materials referred to a set of materials of constant composition, fired at the temperature of 1150 degrees centigrade. For structural studies, quantitative X-ray analysis was applied. The colour of pigments was determined indirectly by measuring the L*, a*, and b* parameters of glazes with a 5 per cent content of the pigment produced on the basis of a transparent frit in a fast firing cycle at the temperature of 1100 degrees centigrade.
PL
Celem prezentowanych badań była synteza oraz charakterystyka wybranych tlenków metali (TiO2, ZnO2, ZnO, CeO2 o właściwościach promieniochronnych w zakresie UV, jak również tlenków możliwych do wykorzystania jako pigmenty w wybranych formulacjach kosmetycznych (Fe2O3 oraz układy Fe2O3/SiO2). W celu określenia potencjalnej przydatności otrzymanych tlenków jako środków promieniochronnych lub barwiących w kosmetykach, zostały zbadane ich właściwości fizykochemiczne, a w szczególności barwa, zdolności absorpcyjne w zakresie UV-Vis, parametry teksturalne i struktura krystalograficzna.
EN
The aim of the study was to synthesize and characterize some metallic oxides (TiO2, ZrO2, ZnO, CeO2) with potential UV protection properties, as well as oxides that can be used as pigments in cosmetic formulations, namely Fe2O3and Fe2O2SiO3 systems. Physicochemical properties of the synthesized oxides, especially coloration, absorbing power in the UV-Vis region, textural parameters and crystallographic structures were examined.
16
Content available remote Ocena degradacji PVC-U poddanego przyspieszonemu starzeniu fotooksydacyjnemu
PL
Sporządzono 14 różnych kompozycji mieszanin PVC-U z dodatkiem napełniacza (okludowanego węglanu wapnia), dwóch rodzajów pigmentów [bieli tytanowej lub mieszaniny tlenków żelaza(II) i (III)], a także rozmaitych układów stabilizujących one-pack [S1-S7, gdzie S1-S3 to stabilizatory zawierające związki ołowiu(II), a S4-S7 stabilizatory wapniowo-cynkowe]. Zbadano odporność starzeniową materiału PVC-U na promieniowanie UV poddając go przyspieszonemu starzeniu w komorze typu Santest CPS+. Zmierzono grubość powstałej wierzchniej warstwy zdegradowanej (WWZ) w przekroju poprzecznym PVC-U wykorzystując do tego celu mikroskop optyczny. Ocena wizualna sorpcji polegała na obserwacji próbek poddanych przyspieszonemu starzeniu, a następnie wytrawionych w mieszaninie chlorku metylenu z cykloheksanonem. Stwierdzono, że na przebieg i stopień degradacji PVC-U wpływa przede wszystkim typ układu stabilizującego a ponadto rodzaj towarzyszącego mu w mieszaninie pigmentu.
EN
The fourteen various compositions of PVC-U blends containing a filler (occluded calcium carbonate), two types of pigments [titanium white or the mixture of iron(II) and (III) oxides] and different one-pack stabilizing systems [S1 - S7 where S1 - S3 are lead based stabilizers while S4 - S7 calcium - zinc stabilizers] (Table 1 and 2) were prepared. Ageing resistance of PVC-U to UV radiation was investigated by accelerated ageing in a Suntest CPS+ chamber. The thickness of degraded surface layer (WWZ) was measured using PVC-U cross-section by optical microscopy (Fig. 2 and 3). The aged samples were then etched with methylene chloride and cyclohexanone mixture and visual observation of the sorption was done. It has been found that the course and degree of degradation of PVC-U depend mainly on the type of stabilizing system used and the type of accompanying pigment.
17
Content available remote Streaming potential – characteristics of dyed cotton fibres
EN
This paper deals with the surface properties of dyed cotton fibres, which were analysed by measuring the streaming potential. Diversified values of the potential were obtained for samples of fabrics dyed with model direct dyes 1-10. Changes in the streaming potential in water solutions of the model dyes were also analysed in order to determine the impact of polar functional groups of the dyes on their anion character. For a broader view of the phenomenon discussed, the analysis of the surface properties of fibres was supplemented with a description of the relative dye content in the fibre, using the K/S ratio.
PL
W niniejszej pracy charakteryzowano powierzchniowe właściwości barwionych włókien bawełny dokonując pomiarów potencjału przepływu. Uzyskano zróżnicowane wartości potencjału przepływu dla próbek tkanin bawełnianych wybarwionych modelowymi barwnikami bezpośrednimi 1-10. Analizowano także zmiany wartości potencjału przepływu w wodnych roztworach modelowych barwników w celu określenia wpływu polarnych grup funkcyjnych barwników na ich anionowy charakter. Dla poszerzenia omawianego zjawiska, poza właściwości powierzchniowe włókien, charakteryzowano także względna zawartość barwników we włóknach, wykorzystując wartości współczynnika K/S.
PL
Głównym celem pracy jest analiza petrograficzna i chemiczna pigmentów mineralnych pochodzących z ikony Chrzest Chrystusa (Objawienia Pańskiego) ze zbiorów Działu Sztuki Cerkiewnej Muzeum Zamek w Łańcucie. Do badań pobrano próbki pigmentów, zapraw i bieli ołowiowej. Do ustalenia stratygrafii warstw malarskich i identyfikacji użytych materiałów zastosowano mikroskopię optyczną, mikroskopię elektronową (SEM-EDS) i instrumentalną neutronową analizę aktywacyjną (INAA).
EN
The main aim of this work is petrological and chemical analysis of mineral pigments from the Chrzest Chrystusa (Objawienia Pańskiego) icon, collected at the Orthodox Art Department at the Castle Museum in Łańcut. Samples of mineral pigments, grounds and lead white were taken for the chemical analysis. The samples were analysed by optical microscopy, SEM-EDS and INAA (instrumental neutron activation analysis) in order to determine the stratigraphy of the art work and the identification of the used pigments.
PL
Prace własne i badania prowadzone w wielu ośrodkach na świecie wskazują na możliwość uzyskania dwuwarstwowych systemów lakierowych z homogenicznego roztworu dwóch żywic. Problemem dotychczas nierozwiązanym jest uzyskanie samorozwarstwiającego się systemu pigmentowanego. Badano samorozwarstwiające się systemy lakierowe: żywica epoksydowa, żywica akrylowa z udziałem dwóch pigmentów barwiących i kryjących oraz pigmentu antykorozyjnego. Stopień separacji fazowej systemów oznaczano metodą ATR FTIR, a rozkład pigmentów w przekroju poprzecznym powłoki - metodami analitycznymi i przez pomiar różnicy barwy. Właściwości powłok: mechaniczne, dekoracyjne i ochronne porównano do tychże dla tradycyjnych systemów dwuwarstwowych nakładanych "warstwa po warstwie". Stwierdzono, że systemy samorozwarstwiające się wykazują, za wyjątkiem połysku i retencji połysku, lepsze właściwości od klasycznych.
EN
Many literature data as well as our own research indicate that two-coat systems may be obtained from a homogenous solution of two resins. This approach was so far not successful regarding self-stratifying pigmented systems. Our investigations were concentrated on self-stratifying systems comprising acrylic and epoxy resins and two pigments providing colour and hiding power as well as anticorrosive pigment. The degree of phase separation of the systems was estimated by ATR FTIR method. The distribution of pigments was determined for the cross-section of coatings by analytical methods and by the measurement of the difference of colours. Mechanical, decorative and protective properties of self-stratifying coatings were compared with the properties of traditional two-coat systems applied "coat after coat". It was stated that the self-stratifying systems reveal better properties than traditional systems with the exception of gloss and gloss retention.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.