Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piec obrotowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Rodzaje obecnie stosowanych pieców do produkcji stopów żelaza
PL
Odlewnictwo stanowi jeden z najważniejszych filarów gospodarki. Metodą odlewania wykonuje się wiele elementów, które następnie są wykorzystywane praktycznie we wszystkich sektorach, począwszy od drobnych elementów codziennego użytku po odpowiedzialne części stosowane w rolnictwie, przemyśle wydobywczym, chemicznym, spożywczym, motoryzacji czy transporcie lotniczym i kosmonautyce.
2
Content available remote Piece obrotowe w dzisiejszym przemyśle cementowym
PL
W dzisiejszym przemyśle cementowym stosuje się powszechnie krótkie piece obrotowe z cyklonowymi wymiennikami ciepła. Zasadą jest wprowadzanie dekarbonizatorów wstępnych i to nawet w przypadku pieców o małej wydajności, nie przekraczającej 3 tysięcy ton na dobę. Najlepszą metodą podawania gorącego powietrza jest stosowanie osobnego rurociągu z chłodnika rusztowego, co uzasadnia powszechne stosowanie tych chłodników. W dekarbonizatorach można spalać paliwa alternatywne, między innymi całe opony w specjalnych paleniskach.
EN
Short rotary kilns with cyclone heat exchangers are commonly used in current cement industry. The principle is the installation of precalciner, even in the case of kilns with low capacity, not exceeding 3000 tons per day. The best method of tertiary air introducing is the usage of separate duct from grate cooler, which justifies widespread use of these coolers. Alternative fuels, as whole tires, can be burned in precalciners, on special furnaces.
PL
W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań nad efektywnością ograniczenia stężenia tlenków azotu w gazach odlotowych z instalacji wypalania klinkieru metody suchej z długim piecem obrotowym przy wykorzystaniu nadtlenku wodoru o stężeniu 30%. Badania przeprowadzono na doświadczalnej instalacji o przepustowości gazów wynoszącej 5000 m3n/h, przy temperaturze na wejściu do instalacji ok. 170°C i wilgotności gazów na poziomie 3–4%. Podczas badań w sposób ciągły kontrolowano parametry gazu, takie jak: strumień gazów, temperatura, skład gazów. Efektywność usuwania NOx z gazów wynosiła od 10 do 60%. Podstawowe czynniki wpływające na tę efektywność to strumień masy dozowanego nadtlenku wodoru oraz skład oczyszczanych gazów.
EN
This paper presents the results of preliminary research on efficiency of nitrous oxides concentration reduction in exhaust gases from long dry kiln using 30% hydrogen peroxide solution. Research was conducted on an experimental installation with a gas throughput of 5000 nm3/h at the gas inlet temperature of 170°C and gas moisture of 3–4%. During the tests parameters such as: gas flow rate, temperature and gas composition were monitored constantly. The efficiency of removing NOx from exhaust gases was from 10 to 60%. Primary factors influencing this efficiency are mass flow rate of hydrogen peroxide and composition of exhaust gas.
PL
W pracy przedstawiono wpływ współspalania paliw alternatywnych w instalacji piecowej na zawartości Cr (VI) i Cr (III) w klinkierze portlandzkim. Stwierdzono, że utlenianie chromu (III) do chromu (VI) w piecu obrotowym uzależnione jest od współczynnika nadmiaru tlenu w strefie spiekania klinkieru oraz od stopnia substytucji węgla przez paliwo SRF (solid recovered fuels), wprowadzane przez palnik główny pieca obrotowego. Bilans chromu wykazał, że chrom wprowadzany był do badanej instalacji piecowej jako składnik akcesoryczny paliwa (55%) oraz namiaru surowcowego (45%). Wyprowadzany był jako pierwiastek śladowy w fazach tworzących klinkier portlandzki. Duża różnica bilansowa pomiędzy przychodem a rozchodem Cr wskazuje na akumulację chromu w badanej instalacji, gdzie współtworzy napiek na wymurówce ogniotrwałej pieca.
EN
The paper presents the influence of co-combustion of alternative fuels in the kiln on Cr (VI) and Cr (III) concentration in Portland clinker. It was found that the oxidation of chromium (III) to chromium (VI) in the rotary kiln depends on the stoichiometric ratio (λ) in the clinker sintering zone and coal substitution by SRF (solid recovered fuels) introduced by the main burner. The chromium balance showed that the chromium was introduced into the kiln as an accessory component of fuel (55%) and raw material (45%). It was removed as a trace element in the Portland clinker phases. A difference between the output and the input of Cr indicates the accumulation of chromium in the tested installation.
PL
Termiczna utylizacja odpadów lub ich degradacja jest najskuteczniejszym sposobem likwidacji, zgodnym ze zrównoważonym rozwojem. W związku z tym aktualny jest wciąż problem dotyczący poszukiwania najlepszych pod względem ekologicznym i ekonomicznym technik termicznej utylizacji odpadów. Stosowane powszechnie metody oceny przydatności paliw alternatywnych (PA) z odpadów sprowadzają się głównie do wyznaczenia składu chemicznego paliw i produktów spalania oraz powstałych emisji gazowych i pyłowych. Metodą, która pozwoli na znacznie głębszą ocenę przydatności paliwa alternatywnego pod względem technologicznym, ekologicznym i ekonomicznym, może być wielokryterialna ocena AHP (ang. Analytical Hierarchy Process – analityczny proces hierarchiczny). W artykule na przykładzie procesu wypalania klinkieru cementowego w piecu obrotowym przedstawiono wyniki oceny wielokryterialnej stosowanych PA, które potwierdzają przydatność metody AHP przy wyborze najkorzystniejszego dla danej technologii paliwa.
EN
Thermal utilization of waste or its degradation is the most effective means of disposal, consistent with sustainable development. As a result, there is still a problem with the exploration of the best ecological and economical waste disposal techniques. The commonly used methods for assessing the suitability of alternative fuels (PA) from waste are mainly to determine the chemical composition of fuels and combustion products as well as the resulting gas and dust emissions. The method that will allow for a much deeper assessment of the suitability of alternative fuels in terms of technology, ecology and economy, may be the multi-criteria evaluation of AHP (Analytical Hierarchy Process). In the article, the example of the cement clinker firing process in the rotary kiln presents the results of the multi-criteria evaluation of the applied PA, which confirm the usefulness of the AHP method in the selection of the fuel that is most favorable for a given technology.
PL
Termiczne przekształcanie odpadów jest skomplikowanym procesem fizyko-chemicznym, który aktualnie jest jedną z szerzej stosowanych metod gospodarki odpadami. W szczególności dotyczy to odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych, które w zasadzie muszą być termicznie utylizowane, co wynika wprost z prawodawstwa. Dlatego niezmiernie ważne jest określenie najważniejszych problemów i wyzwań oraz wymiana doświadczeń w eksploatacji poszczególnych urządzeń realizujących wymieniony wyżej proces.
7
Content available remote Strata strumienia ciepła przez zewnętrzne powierzchnie pieca obrotowego
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań, eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, dotyczących strat strumienia ciepła do otoczenia przez zewnętrzną powierzchnię pieca obrotowego. Badania wykazały, że konstrukcja ścian pieca obrotowego ma istotny wpływ na straty strumienia ciepła do otoczenia. Wskazano przykłady rozwiązań konstrukcyjnych ścian pieca obrotowego i wynikającą z ich zastosowania redukcję przepływu strumienia ciepła do otoczenia.
EN
The article presents the results of experimental research on the installation of thermal treatment of medical waste focus on loss of heat flow to the environment through the external surface of the rotary kiln. Tests have proven that the wall structure of a rotary kiln has a significant effect on heat flow losses to the environment. Examples of constructional solutions of rotary kiln walls and the resulting reduction in the flow of heat flux to the environment were shown.
PL
W artykule zaprezentowano analizę możliwości zastosowania instalacji odzysku ciepła odpadowego za pomocą organicznego cyklu Rankine'a (ORCj w wybranych procesach hutniczych. Przeanalizowano odzysk ciepła z gazów z pieca zawiesinowego po ich oczyszczeniu w elektrofiltrze oraz gazów z pieców obrotowych służących do przerobu materiałów cynkonośnych. Określono parametry gazu będącego źródłem ciepła odpadowego, zaproponowano układ służący do odbioru i przetwarzania energii, dobrano czynnik roboczy o parametrach pozwalających na wykorzystanie w obiegu odbierającym ciepło z czynnika o stosunkowo wysokiej, jak na tego typu instalacje temperaturze. Wyznaczono parametry odzysku ciepła w układzie oraz oszacowano koszty instalacji, prosty czas zwrotu nakładów i efekt ekologiczny proponowanego przedsięwzięcia.
EN
The article includes the analysis of possibilities of waste heat recovery from the selected pyrometallurgical processes using the Organic Rankine Cycle (ORC). The analysis includes waste heat recovery from the gases from the flash smelting furnace after being cleaned in the electrostatic pre¬cipitator and the gases from the rotary furnaces used to process the zinc-bearing materials. The paper includes the description of the parameters of the gases used as a waste heat source, the selection of the system used to process the waste heat energy, the selection of the working fluid which can be utilized in the cycle characterized by relatively high input temperature, determination of the waste heat parameters and the costs associated with the construction and operation as well as economical parameters and the ecological effect.
9
Content available Sposób ograniczenia strat cieplnych bypassa
PL
Wraz z rozwojem nowych, suchych metod wypalania klinkieru w piecach z wielostopniowymi podgrzewaczami surowca, pojawiły się nowe problemy technologicznie związane z tworzeniem się narostów w wymiennikach ciepła. Narosty te powstają w wyniku obiegu składników lotnych: alkaliów, siarki i chloru. Istotnym źródłem składników lotnych (oprócz surowca i pyłu węglowego) są paliwa alternatywne. Obserwowany w ostatnich latach intensywny wzrost udziału paliw alternatywnych w procesie wypalania klinkieru spowodował konieczność ograniczenia obiegu składników lotnych w instalacji piecowej poprzez zastosowanie bypassa, polegającego na wyprowadzeniu w zależności od zawartości składników lotnych 3–20% części gazów poza piec, z pominięciem wymiennika ciepła. Każdy procent bocznikowanych gazów powoduje wzrost zużycia ciepła w procesie wypalania o ok. 20–25 kJ/kgkl. W związku z tym dąży się do ograniczenia wielkości bypassa. Efekty ekologiczne i ekonomiczne z wykorzystania paliw alternatywnych powodują, że udział tych paliw stale rośnie, co skutkuje wzrostem obiegu składników lotnych i tym samym istnieje konieczność zwiększenia wielkości bocznikowanych gazów. W artykule przedstawiono jeden ze sposobów ograniczenia strat cieplnych w procesie wypalania klinkieru wynikających z zastosowania bypassa, polegający na wykorzystaniu entalpii gazów bypassowych do produkcji energii elektrycznej.
EN
The development of new, dry methods of clinker production in furnaces with multistage raw material heaters has resulted in new technological problems related to accretions building up in the heat exchangers. Such accretions form because of the circulation of volatile components: alkali, sulphur and chlorine. Beside raw material and coal dust, a lot of volatile components come from alternative fuels. Recent years have seen a significant increase in the use of alternative fuels in the clinker burning process, which made it necessary to restrict the circulation of volatile components in the furnace system with a bypass, which depending on volatile component volume lets 3–20% of gases out of the furnace, bypassing the heat exchanger. Each percent of bypassed gases increases heat consumption in the burning process by approx. 20–25 kJ/kg clinker. As a result, the tendency is to limit the size of the bypass. Ecological and economic effects of using alternative fuels makes their production usage grow constantly. This, in turn, results in increased volatile component circulation and the ensuing need to increase the volume of bypassed gases. The article presents one of the ways to reduce thermal losses resulting from operation of a bypass system, involving the use of enthalpy of bypass gases to produce electricity.
PL
Obecnie jednym z najważniejszych problemów w przemyśle cementowym jest spełnienie wymagań dokumentu BREF z 2013 r. w sprawie limitów emisji NOx w procesie wypalania klinkieru cementowego. Wysokotemperaturowemu, złożonemu procesowi wypalania towarzyszy wysoka emisja NOx. W artykule przedstawiono wyniki badań redukcji NOx z procesu wypalania klinkieru cementowego w piecu obrotowym. Spełnienie warunku emisji NOx poniżej 200 mg/Nm3 wymaga skojarzenia kilku metod redukcji. W związku z tym badania obejmowały zarówno metody pierwotne, jak i wtórne - chemiczne. W pierwszym etapie emisję można ograniczyć poprzez modyfikację procesu technologicznego, a następnie przez zastosowanie metod wtórnych, np. SNCR.
EN
Nowadays, one of the important problems faced by cement industry is meeting requirements of BREF (BAT Reference Document) of 2013 regarding NOx emission limits in clinker burning process. High-temperature burning and complexity of generation of nitrogen oxides are two reasons why this process is accompanied by high emissions of NOx. This paper presents results of broad research on various methods of NOx reduction in rotary kiln, both primary or secondary chemical SNCR or oxidation of NO by hydrogen peroxide aqueous solution. In order to achieve target emission level NOx <200mg/Nm3 it will be necessary to combine few different reduction methods. First, emission shall be reduced by modifying technological process and only after that by the application of secondary methods, e.g. SNCR.
PL
W artykule przedstawiono wpływ składników paliw wtórnych na wartość emisji metali ciężkich z pieca cementowego oraz na jakość klinkieru portlandzkiego. Zbadano zawartość następujących pierwiastków: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba i P w mieszaninie surowcowej oraz w paliwach wtórnych stosowanych przez przemysł cementowy w Polsce do produkcji klinkieru portlandzkiego. Analiza i metody badania emisji substancji niebezpiecznych (metali ciężkich) z cementu wykonano zgodnie z obowiązującymi normami. Zbadano stopień związania metali w klinkierze portlandzkim, obieg w instalacji piecowej oraz wielkość emisji metali ciężkich w procesie wypalania klinkieru. Przeanalizowano zawartość całkowitą metali ciężkich oraz ich wymywalność z uzyskanego cementu z klinkieru portlandzkiego. Wyniki badań uzyskane w pracy świadczą o tym, że zmiana technologii produkcji klinkieru cementowego w kierunku stosowania surowców odpadowych i paliw wtórnych nie prowadzi do zwiększenia emisji metali ciężkich w stopniu, który uzasadniałby zakwalifikowanie cementu jako materiału wymagającego systematycznej kontroli szkodliwości oddziaływania na człowieka i środowisko naturalne.
EN
In this paper the influence of solid recovered fuel components used in the manufacture of Portland cement clinker on the value of the emissions of heavy metals from the rotary kiln and quality of Portland cement clinker. We analyzed the content of the following heavy metals: Cr, Zn, Cd, Pb, Co, Ni, Mn, Cu, Sr, Ba and P in the composition of raw materials and solid recovered fuels used in the cement industry in Poland for the production of Portland cement clinker. Analysis and test methods for emissions of hazardous substances (heavy metals) from cements made in accordance with current standards. Examined the retention of the heavy metals in the clinker Portland, balance of heavy metals in the rotary kiln and the emission of heavy metals in Portland cement clinker burning process. Examined the total content of heavy metals in cements and their leachability cement prepared on the Portland cement clinker from burning process. The results obtained in the work stress that the change of cement clinker production technology towards the use of waste materials and secondary fuels does not increase emissions of heavy metals to a degree that would justify the classification of cement, a material that requires systematic monitoring of harmful effects on humans and the environment.
12
Content available Piec obrotowy w termicznym przekształcaniu odpadów
PL
Użytkowanie pieców obrotowych do realizacji procesów termicznych rozpoczęło się w XIX wieku w Anglii. Urządzenie można scharakteryzować jako pochylony pod niewielkim kątem do podłoża cylinder wykonujący obroty wokół własnej osi. Piec obrotowy znajduje szerokie zastosowanie w gospodarce odpadami, a szczególnie w ich termicznym unieszkodliwianiu gdzie jest dedykowany przede wszystkim odpadom niebezpiecznym. W artykule dokonano przeglądu najnowszych technik związanych z wykorzystaniem pieca obrotowego w różnych aspektach gospodarki odpadami.
EN
The use of rotary kilns to perform thermal processes began in the nineteenth century in England. The device can be characterized as tilted at a slight angle to the ground cylinder performing rotation around its axis. The rotary kiln is widely used in waste management, especially in their thermal treatment, which is dedicated in particular various types of hazardous waste. This article reviews the latest techniques related to the use of the rotary kiln in various aspects of waste management.
EN
Theoretical and experimental results of the investigation illustrate how the rotary kiln operation affects the oxygen demand in the combustion of meat and bone wastes. The main objective of this study was to achieve optimal CO and NOx emissions for the cyclic operation of a rotary kiln, including in stoppage/operation mode. The tests were carried out in a plant in Poland for thermal animal waste management. A rotary kiln with a maximum capacity of 1000 kg/h was used to incinerate bones, carcasses, processed meat and by-products. The results showed that excessive short-term (1 min) CO and NOx emissions could be prevented by using appropriate time settings for the kiln rotation and adjusting the air flow to the afterburner chamber. Despite the strong negative correlation between CO and NOx emissions, we found an operation level that met the strict requirements of the new EU Directive 2010/75/EU of the European Parliament and the November 24, 2010 Council on industrial emissions.
EN
Rotary kiln installation forms a very complex system, as it consists of various components which affect cement production. However, some problems with particle settling are encountered during operation of tertiary air installation. This paper reports on the results of a study into gas-particle flow in a tertiary air duct installation. This flow was calculated using Euler method for air motion and Lagrange method for particle motion. The results in this paper demonstrate that study focus on the tertiary air installation is a practical measure without the analysis of other processes in the rotary kiln. A solution to this problem offers several alternatives of modifying the inlet to the tertiary air duct. As a result of numerical calculations, we demonstrate the influence of geometry of a rotary kiln modification on the number of large particles transported in the tertiary air duct. The results indicate that in order to reduce large particles, rotary kiln head geometry needs to be modified, and a particle settler should be installed at its outlet.
15
Content available remote Technologie spawalnicze podczas remontu pieca obrotowego w cementowni
PL
W referacie przedstawiono przebieg procesu wymiany fragmentu pieca cementowego na podstawie doświadczeń ze zlecenia nadzoru nad pracami spawalniczymi prowadzonymi w zakresie ww. wymiany. Proces wymiany obejmuje dwa etapy. Pierwszy to przygotowanie dwóch zestawów carg w ramach prac przygotowawczych, ich montaż i spawanie. Drugi to wycięcie i usunięcie fragmentu pieca przeznaczonego do wymiany oraz zamontowanie i wspawanie nowych segmentów. Zwrócono również uwagę na trudności technologiczne oraz konieczność posiadania niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu tego typu prac.
EN
The paper shows the process of exchanging part of cement kiln, which based on the experiences of supervision orders welding operations carried out in the range of the above exchange. The exchange process consists of two steps. The first is to prepare two sets of girdles during its preparatory work, their instalation and welding. The second is the cutting and removal part of the kiln to be replaced and the fitting and welding a new segment. Brought to the attention to technological difficulties and the need to have the necessary experience in conducting this type of work.
16
Content available Model matematyczny chłodnika rusztowego klinkieru
PL
Chłodniki rusztowe są elementem linii technologicznej pieca obrotowego do wypalania klinkieru, służącym do schładzania klinkieru w końcowym etapie procesu jego wytwarzania. Rozkład temperatury klinkieru podczas procesu ochładzania ma ważny wpływ na jakość produkowanego cementu. Dlatego też istotna jest znajomość gradientu temperatury klinkieru i powietrza w poszczególnych strefach tego urządzenia. W artykule przedstawiono symulacje pracy chłodnika klinkieru przy wykorzystaniu modelu infiltracyjnej wymiany ciepła w ośrodkach porowatych, który oparty jest na wymianie ciepła pomiędzy powietrzem chłodzącym a gorącym klinkierem.
EN
The grate cooler is a part of the technological line for clinker burning used for cooling of clinker in the final stage of the process. Temperature distribution of clinker during the cooling process has a significant impact on the cement quality. Therefore it is important to know the clinker and cooling air temperature gradient in the specific zones of the device. The paper presents simulations of clinker cooler performance using a seepage heat transfer model based on the exchange of heat between the cooling air and the hot clinker.
PL
Gospodarka odpadami należy do ważniejszych zadań na poziomie gminy. Wprowadzona w ostatnich latach reforma systemu gospodarki odpadami, zmieniła dotychczasowy sposób zarządzania nimi. Zwiększa ona rolę gminy, która może sama decydować o systemie gospodarowania odpadami na swoim terenie. Wysokie koszty zakładu segregacji i przeróbki odpadów nie pozwalają gminom na zrealizowanie takiej inwestycji. W związku z czym, gospodarka odpadami w gminie ogranicza się najczęściej do tradycyjnego składowania ich na składowisku odpadów. W artykule przedstawiono sposób zagospodarowania odpadów na przykładzie wybranego województwa, polegający na skojarzeniu kilku gmin i stworzeniu wspólnego zakładu segregacji i przeróbki odpadów (ZSPO). Dzięki odpowiedniemu systemowi logistycznemu, można ograniczyć koszty zbiórki i dostarczenia odpadów do zakładu przeróbczego oraz dystrybucji surowców wtórnych i odpadów z ZSPO. Pozwoli to przy niższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych ograniczyć strumień odpadów skierowanych na składowiska i tym samym zwiększyć okres ich wykorzystania.
EN
Waste management is one of the most important tasks at the commune level. The reform of the waste management system established in recent years changed the approach to waste management. It increases the role of the commune, which may itself decide the waste management in its area. High costs of waste sorting and processing plants prevent the communes from making such an investment. Therefore, waste management in communes is usually limited to traditional storage of waste in landfills. The paper describes a method for waste management on the example of a chosen province, based on the association of several communes and setting up a joint waste segregation and processing plant (ZSPO). An appropriate logistic system enables reducing the costs of collection and delivery of waste to a waste processing plant and distribution of recycled materials and waste from ZSPO. It will allow limiting the stream of waste delivered to landfills and at the same time increasing the period of their use with lower investment and exploitation cost.
Instal
|
2015
|
nr 11
17--21, 35
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery, z eksperymentalnej instalacji termicznego przekształcania odpadów medycznych, przeprowadzonych w dużym obiekcie szpitalnym. W testowanej instalacji zastosowano suchą metodę oczyszczania spalin. Podstawowym jej elementem był wielosekcyjny filtr workowy. Odpady medyczne były spopielane w piecu obrotowym. Nominalna wydajność instalacji 200 kg/h. Badania trwały 1 miesiąc. Analizowano średnie dzienne wielkości emisji następujących substancji zanieczyszczających: pył lotny, całkowity węgiel organiczny (TOC), chlorowodór (HCl), fluorek wodoru (HF), dwutlenek siarki (SO2), tlenek azotu (NO) i dwutlenek azotu (NO2) wyrażone jako NOx oraz tlenek węgla (CO). W trakcie badań pobrano próbki do wyznaczenia stężenia: dioksyn, furanów, metali ciężkich, rtęci, kadmu i talu. Dokonano także porównania z obowiązującymi dopuszczalnymi emisjami w Unii Europejskiej.
EN
The article presents the results of examinations on the gaseous pollutants emission into the atmosphere of the experimental medical waste thermal treatment plant that were conducted at a large hospital facility. The examined plant used the dry waste gas treatment method. A multi-sectional bag filter was the essential part of the plant. Medical waste was incinerated in the rotary kiln. The plant rated capacity was 200 kg/h. The examinations were conducted for 1 month. The average daily emissions of the following pollutants were analyzed in detail – flying dust, total organic carbon (TOC), hydrogen chloride (HCl), hydrogen fluoride (HF), sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxide (NO) and nitrogen dioxide (NO2) and expressed as NOx and carbon oxide (CO). Samples were also collected during the examinations to determine the concentration of dioxins, furans, heavy metals, mercury, cadmium and thallium. A comparison was also made with the valid permissible emissions in the European Union.
PL
Do kontrolowanych szkodliwych substancji emitowanych przez cementownie należą także gazy i pary związków organicznych, które określamy jako „całkowity węgiel organiczny”, przy czym przyjął się zwyczajowo angielski skrót TOC. Jak potwierdziły nasze pomiary ich stężenie w gazach odlotowych z pieców cementowych zależy głównie od zawartości substancji organicznych w zestawie surowcowym, podawanym do pieca. Jednak na emisję tą ma również wpływ niezupełne spalanie paliw piecowych, szczególnie paliw alternatywnych. W celu ustalenia źródeł pochodzenia węgla organicznego w instalacji piecowej przeprowadzono pomiary w trzech piecach z wymiennikami cyklonowymi, z których dwa były opalane węglem i paliwami alternatywnymi, a jeden tylko węglem. Pomiary wykazały, że wskaźnik emisji TOC mieści się w przedziale 17 – 147 mg/m3con. Emisja węgla organicznego z zestawu surowcowego i paliwa w piecach objętych badaniami różniły się znacznie. Emisja ta z paliw była w zakresie 0,001– 0,208 g/kg klinkieru. Stwierdzono, że całkowita emisja węgla organicznego wiązała się nie tylko z zawartością węgla organicznego w zestawie surowcowym lecz także z warunkami spalania paliw w układzie piecowym. Zawartość węgla organicznego w węglu kamiennym jest także jednym ze źródeł emisji TOC.
EN
Among the controlled pollutants emitted by cement plants are gases and vapors of organic substances, expressed as total organic carbon TOC. As our measurements have confirmed their concentration in outlet gases from clinker burning kilns depends primarily on the share of organic substances in the kiln feed. However, the pollution may also be associated with incomplete combustion of fuels, especially alternative fuels. In order to determine the TOC sources in kiln installation the measurements were performed on three preheater kilns, of which two were fired with coal co-combusted with alternative fuels and one only with coal. The measurements have shown that the TOC emission factors is in the range 17 - 147 mg/m3con. The TOC emission from raw materials and fuels for tested kilns differed significantly. The emission from fuels was in the range 0.001- 0.208 g/kg of clinker. It was found that the total TOC emission was related not only to the quantity of organic substances in the raw meal but also to the conditions of the fuel combustion process in the kiln system. Organic carbon content in hard coal is also one the source of TOC emission.
20
Content available remote Jakie są granice rozwoju konstrukcji cementowego pieca obrotowego
EN
The development of the suspension preheater caused a significant reduction in the role a rotary kiln in the burning process cement clinker. This paper presents the influence of new technologies cement burning on the construction of the cement kiln and reduce its function in the process.
PL
Proces wypalania klinkieru w piecu obrotowym ma decydujący wpływ na jakość cementu, jego energochłonność i koszty produkcji. W związku z tym, aktualnym ciągle problemem, przed którym stoi przemysł cementowy, jest obniżenie kosztów produkcji (energochłonności) i ograniczenie szkodliwego oddziaływania na środowisko. Ponad 50% kosztów energii w procesie wytwarzania cementu związanych jest z wypalaniem klinkieru w piecu obrotowym [2–3]. Wynika to z jego stosunkowo niskiej sprawności. Decydujący wpływ na niską sprawność procesu wypalania mają wysokie straty ciepła z gazami odlotowymi i powietrzem nadmiarowym z chłodnika klinkieru oraz straty ciepła z powierzchni walczaka pieca. W związku z tym piec poddawany jest ciągłym usprawnieniom, których celem jest ograniczenie energochłonności oraz emisji pyłów i szkodliwych gazów. Ważnym efektem wdrożenia nowych technik wypalania jest zmiana konstrukcji pieca obrotowego. Parametrem konstrukcyjnym pieca obrotowego, który charakteryzuje te zmiany, jest stosunek długości pieca do jego średnicy (L/D). W starych liniach wypalania, konstrukcja pieca charakteryzowała się znaczną jego długością (ok.140–180m) i wynikającym z tego wysokim wskaźnikiem L/D, który wyno­sił 30–44. W nowszych konstrukcjach, z zewnętrznymi wymiennikami ciepła w stanie zawieszenia, L/D wynosi od 14 do18. Wraz z rozwojem nowych, energooszczędnych technologii ogranicza się rolę pieca obrotowego kosztem rozwoju zewnętrznych wymienników ciepła i układów wstępnej dekarbonizacji poza piecem. Rozwój wstępnej dekarbonizacji, polegający na spalaniu ok.50% paliwa poza piecem obrotowym w kalcynatorze zabudowanym w wymienniku ciepła spowodował ograniczenie roli pieca obrotowego praktycznie tylko do wysokotemperaturowych procesów – syntezy minerałów i spiekania [1, 3]. W obecnie budowanych liniach piecowych z tzw.krótkimi piecami, stosunek L/D wynosi około 10–12.Pozwoliło to na znaczne skrócenie walczaka pieca (ok.40–60m) i tym samym ograniczenie strat ciepła z jego powierzchni.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.