Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 75

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piasek
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Surowce mineralne, których nie można zastąpić żadnym substytutem, a wśród nich piaski i żwiry, są jednym z podstawowych dóbr, które decydują o egzystencji człowieka.
PL
Czy alarmowany przez ekologów brak piasku i jego wpływ na rujnowanie środowiska naturalnego to kolejny rozdmuchany, sztuczny problem, czy rzeczywiście coś jest na rzeczy? Czy grozi nam niedobór materiału, który stanowi podstawę branży budownictwa i jest odpowiedzialny za rozwój infrastruktury i urbanistyki? Wg naukowców piasek jest najbardziej zapomnianym surowcem naturalnym na świecie...
PL
Żyjemy w czasach, w których rządzi nie tylko cena. Coraz częściej to jakość odgrywa największą rolę w handlu towarami, stąd też Szczecińskie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A. wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, wprowadzając nowe technologie przy produkcji piasku O/2.
4
Content available remote Changes of sand density impact on water filter backwashing
EN
Media of rapid filters is the subject of abrasion and coverage by biofilm which partially is not removed during backwashing. The empirical tests done for predicting the optimal backwash intensity as a function of water temperature proved that in computing the sand expansion it is necessary to take into consideration not only changes of the grains’ shape but also the density of sand grains as the result of growing biofilm.
PL
Złoża pospiesznych filtrów piaskowych ścierają się i pokrywają z czasem biofilmem, który nie jest w całości usuwany w czasie płukania. Empiryczne testy wykonane w celu doboru optymalnej wielkości intensywności płukania w funkcji temperatury wody płucznej wykazały, że w obliczeniach wielkości ekspansji złoża należy uwzględnić nie tylko zmianę w czasie eksploatacji kształtu ziaren ale również ich gęstości, która wynika z obrastania ich biofilmem.
EN
This paper examines the partial substitution of concrete components by grinded sea mussel shells collected from the coastal region of eastern Algeria. The study proposes the recycling of this waste to reduce the excessive and increasing accumulation of these shells to relieve the marine environment. The problem lies in establishing a perfect integration of the aggregates obtained from the grinded shells of sea mussels in the formulation of various types of concrete. These substitutions significantly affect the rheology of fresh cementitious materials, which is directly related to the development of strength, modulus of elasticity, and the durability of the hardened material. The objective is to partially replace the mineral sand used in the manufacture of ordinary concrete with shell sand from grinded sea mussels, with different substitution percentages of 20%, 25%, 35%, 40%, and 50% of sand volume. The results obtained indicate a marked improvement in the characteristics of fresh concrete with minimum loss in mechanical performance.
EN
The article describes the design of a system used for the improvement of the adhesion of locomotive wheels to rails; the principle of which is based on the electromagnetic feeding of the contact area with the bulk material that has magnetic properties and high hardness (iron scale Fe3O4 and magnetite FeO×Fe2O3). The experimental results of laboratory and bench tests confirming the effectiveness of the proposed system compared with the existing devices using quartz sand to improve the adhesion of wheels to rails are presented. It is concluded that the use of an electromagnetic system for improving the particle supply to the wheel/rail interface is promising.
PL
Żwiry i piaski są podstawową kopaliną stosowaną w budownictwie do produkcji betonów, prefabrykatów betonowych i dróg, a także w wielu innych gałęziach gospodarki. Złoża żwirów i piasków zalegają na stosunkowo niedużych głębokościach na terenie całego kraju i są eksploatowane we wszystkich województwach oraz w Bałtyckim Obszarze Morskim. Z analizy bazy geologicznej wynika, że w ostatnich latach pomimo eksploatacji przybywa udokumentowanych zasobów.
EN
Gravel and sand are basic minerals used in construction for the production of concretes, concrete prefabricated elements and roads as well as in many economic sectors. The deposit of gravel and sand occur at relatively depths all over Poland and are mined in all voivodeships at the Baltic Sea area. An analysis of the geological database has shown that the amount of documented resources has grown in recent years despite their mining.
EN
The effectiveness of removing indicator bacteria from domestic sewage using a vertical flow filter filled with natural materials has been analysed. The count of Escherichia coli and coliform bacteria was measured in raw and treated sewage and effectiveness of their removal under variable conditions of hydraulic load and depending on the filter filling (type, size and filling proportions) was assessed. A single-layer sand or zeolite filter was the most effective in reducing bacterial contamination. The sand-filled filter allowed the removal of 99.993–99.997% of Escherichia coli and the one filled with fine zeolite of 99.995%. The principal component analysis was used to comprehensively evaluate the filter performance. Three principal components were identified and they were responsible for 81% of raw data variability. The effectiveness of indicator bacteria removal depended mainly on the filling grain size and did not on filling proportions or its type.
9
Content available remote Practical application of the microwave oven in the geotechnical laboratory
EN
The main purpose of the paper is to present the usefulness of microwave ovens in the everyday work of geotechnical laboratories. Microwave ovens are commonly used to determine soil moisture and to dry soils that are too moist for other laboratory tests. The activities related to the above processes are not standarized in the majority of countries. The only available guidelines are based on the research projects. For the purpose of this particular research 345 tests have been conducted for moisture content determination for 3 soil types: fine sand (FSa; SP - poorly graded sand), sandy gravel (saGr; GW well graded gravel-sand mixtures) and silty clay (siCl; CH - inorganic clay of high plasticity), using both - standard and microwave methods. The research cycle consisted of 3 different variants which includes soil moisture content, specimen initial mass, number of specimens in microwave oven and their placing. It was established that different factors have impact on the length of the process and it lasted between 2 to 17 minutes. During the heating different undesirable phenomena were observed, e.g., soil explosions or melting and glowing of clay. Based on the above research results this paper introduces guidelines for the soil drying process in the microwave oven (the optimization of the procedure and handling of the dried samples).
PL
Artykuł jest próbą parametrycznego określenia w skali kraju i poszczególnych regionów zmian jakości udokumentowanych i wydobywanych zasobów żwirów i piasków. Wyniki powinny przyczynić się do opracowania dokładniejszych prognoz rynkowych zapotrzebowania i produkcji kruszyw naturalnych.
PL
Wiele mówi się o wyczerpywaniu złóż węgla brunatnego czy ropy. Natomiast temat piasku jest marginalizowany a wręcz pomijany. Tylko z pozoru piasek jest kopaliną dostępną bez ograniczeń. Czy może wkrótce zabraknąć tego surowca?
PL
Miejskie oczyszczalnie ścieków - w myśl idei zrównoważonego rozwoju - stają się tzw. zakładami odnowy wody i odzysku surowców, które pozwalają na zminimalizowanie śladu środowiskowego. Surowcem, który może zostać odzyskany już w początkowej fazie oczyszczania ścieków miejskich, jest piasek. Mimo powszechności zastosowania piaskowników okazuje się, że odzysk piasku prowadzony jest na poziomie niewystarczalnym, co generuje nie tylko dodatkowe koszty eksploatacyjne, ale także ogranicza możliwości zagospodarowania tegoż surowca. Maksymalizacja efektywności akumulacji zawiesiny mineralnej w ostatnich latach zaowocowała badaniami nad możliwością zaawansowanych metod zagospodarowania piasku z oczyszczania ścieków - z naciskiem na sektor budowlany. Na podstawie funkcjonowania wybranej oczyszczalni ścieków miejskich w Poznaniu przedstawiono najważniejsze problemy związane z prowadzeniem procesu odzysku piasku ze ścieków oraz nakreślono aspekty prawne związane z gospodarką tym odpadem. Bazowano na wynikach badań z okresu styczeń 2015 - luty 2018. W tym okresie dokonano modernizacji układu odzysku zawiesiny mineralnej podczas oczyszczania mechanicznego, co umożliwiło porównanie jego efektywności pod kątem jakościowym i ilościowym dla dwóch instalacji - bez wbudowanej płuczki piasku i z wykorzystaniem płuczki piasku zintegrowanej z separatorem.
EN
Municipal WWTPs are no longer focused only on wastewater treatment by achieving required outflow parameters, but - in accordance with sustainable development - become so-called water, raw material and energy recovery facilities that allow to minimize the environmental footprint. Grit is an example of a raw material which can be recovered in the early phase of municipal wastewater treatment. Despite the widespread use of grit traps, it appears that the recovery processes are still inefficient. This generates additional operating costs and limits the possibilities of managing this raw material as well. Maximizing the efficiency of mineral accumulation in recent years has resulted in research into the possibility of advanced grit management methods - with emphasis on the construction sector. On the basis of chosen municipal WWTP in Poznań, the most important problems related to the process of sand recovery from sewage and the legal aspects of this waste management were outlined, taking into account the peroid: January 2015 - February 2018. During this time, grit recovery system was modernized during mechanical treatment, which made it possible to compare its efficiency in terms of quality and quantity for two installations - standard and advanced.
PL
Istotną, z praktycznego punktu widzenia, właściwością gruntów stosowanych jako materiał nasypowy lub zasypowy w budownictwie ziemnym jest zagęszczalność. Wskaźnik uziarnienia wykorzystywanych w tym celu piasków, pospółek lub żwirów charakteryzuje się stosunkowo niewielką wartością, zazwyczaj wahającą się w granicach 2,5–4,0, co pozwala na określenie ich jako trudno lub średnio zagęszczalnych. W pracy przedstawiono wyniki badań, jakie przeprowadzono w celu określenia wpływu modyfi kacji składu granulometrycznego gruntu niespoistego – piasku średniego, za pomocą dodatku pyłu lessowego na zagęszczenie. Za grunt mało spoisty przyjęto pył lessowy pochodzący z terenu Lublina. Grunty te zajmują znaczną powierzchnię obszaru miasta, a ich częste występowanie w strefi e przypowierzchniowej, czyni je łatwo dostępnymi. Badania wykonano na próbie piasku średniego o uziarnieniu naturalnym, która stanowiła próbę kontrolną oraz dwóch mieszaninach piasku średniego z pyłem lessowym, sporządzonych w stosunku objętościowym 1:1 i 2:1. Każdy z gruntów poddano analizie sitowej i areometrycznej. Uzyskano krzywe uziarnienia, a także określono procentową zawartość poszczególnych frakcji. Analiza wyników składu granulometrycznego pozwoliła na wyznaczenie wskaźnika różnoziarnistości, który dla piasku średniego wynosił 1,71 zaś dla mieszanin piasku z pyłem lessowym wzrósł do 21,8 (w przypadku próbki materiałów zmieszanych w stosunku 1:1) oraz 13,3 (dla próbki materiałów zmieszanych w stosunku 2:1). Uzyskane wyniki sugerują, iż modyfi kacja piasku średniego pyłem lessowym pozwala na zmianę klasyfikacji wytworzonej mieszaniny z gruntu trudno zagęszczalnego na dobrze zagęszczalny, a zatem możliwe jest uzyskanie większego zagęszczenia. W celu potwierdzenia tej tezy wykonano badania zagęszczenia i wilgotności optymalnej w aparacie Proctora wg metody I, dla każdego z trzech badanych gruntów. W przypadku próby kontrolnej maksymalna uzyskana gęstość objętościowa szkieletu gruntowego wynosiła 1,751 g/cm3 przy wilgotności 11,96%. Próbki piasku łączonego z pyłem lessowym w stosunku objętościowym 1:1 oraz 2:1 wykazały maksymalne gęstości objętościowe odpowiednio 2,076 i 2,079 g/cm3 przy wilgotności około 7%. W czasie badania stwierdzono plastyczność gruntu uzyskanego przez połączenie piasku i pyłu lessowego w stosunku objętościowym 1:1 przy wilgotności powyżej 14,25%, co wynika z faktu, iż piasek o takiej zawartości pyłu stanowi grunt na granicy gruntów spoistych i niespoistych. Zwiększona plastyczność uniemożliwia zagęszczenie badanego gruntu przy wilgotności powyżej 14,5% ze względu na powstające odkształcenia oraz wykazywaną spójność. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż modyfi kacja uziarnienia piasku średniego pyłem lessowym w proporcji 2:1 pozwala na uzyskanie największego zagęszczenia w badanych warunkach. Wyniki badania sugerują, iż dzięki połączeniu piasku ze stosunkowo łatwo dostępnym pyłem lessowym można osiągnąć wymierne korzyści w postaci lepszego zagęszczenia gruntu, co pozwala na jego zastosowanie w budownictwie ziemnym jako grunt nasypowy lub zasypowy oraz na wykorzystanie gruntu rodzimego na terenach lessowych.
EN
Frequent issue in the practice of soil engineering is the fi ll soil compactibility. The uniformity coeffi cient Cu of the Sand, Sand-Gravel and Gravel, that are the most common fi ll soil, is relatively low and usually is in the range of 2.5 – 4.0. These values allow to describe Sand, Sand-Gravel and Gravel as uniformly graded. The aim of the paper was to determine the impact of modifi cation of the grain size distribution of the non-cohesive soil – Medium Sand (MSa) on its compactibility. The loess silt, sampled in the territory of the Lublin city was used to modifi ed the Sand particle size distribution. Loess silt cover the considerable area of the Lublin, frequently in the surface zone. This ensures that loess silt could be reckoned as the easily accessible material. Laboratory tests were conducted on prepared samples of three kinds of soils – Medium Sand, Medium Sand combined with loess silt in the volume proportion of 1:1 and Medium Sand combined with loess silt in the volume proportion of 2:1. There were sieve and hydrometer analysis performed to quantify the percent fi ner by weight of grain size of prepared samples of the soils. As the result of grain size analysis particle size distribution curves were obtained. Estimated effective size D10 and D60 were used to determine the uniformity coeffi cient. The value of coeffi cient Cu for the Medium Sand was equal to 1.71 and it rose up to 21.8 (in case of Medium Sand combined with loess silt in the volume proportion of 1:1) and 13.3 (for the Medium Sand combined with loess silt in the volume proportion of 2:1). Obtained values suggest, that modifi cation of Sand grain size distribution with use of loess silt allows to classify received probes as soils with high compactibility. In order to prove this thesis Proctor tests were conducted. There were the same three kinds of the soil tested according to procedure I. Results indicate that Medium Sand with natural grain size distribution reached the maximum dry density of 1.751 g/cm3 at the optimum water content of 11.96 %. The maximum dry density of Medium Sand combined with loess silt in the volume proportion of 2:1 and 1:1 reached accordingly 2.079 and 2.076 g/cm3 at the optimum water content of about 7%. During Proctor test, there were plasticity of Medium Sand combined with loess silt in the volume proportion of 1:1 remarked, for the samples of water content greater than 14.25%. Increased plasticity prevents compaction of the examined soil with humidity above 14.25%, due to the deformations and cohesion. As the results of conducted laboratory tests, there were ascertained that modifi cation of the grain size distribution of Medium Sand with loess silt with volume proportion of 2:1 allows to reached the maximum compactibility. Therefore, combination of the Sand and relatively easily accessible loess could be used in soil engineering as the fi ll soil.
PL
Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na materiały, które składają się z naturalnych substratów, takich jak: SiO₂, CaO, H₂O, a następnie na termiczne i wilgotnościowe dysponowanie materiałem, szczególnie w aspekcie rozwoju szkodliwych mikroorganizmów w materiałach budowlanych. Autoklawizowane wyroby silikatowe odznaczają się zasadowym odczynem, który nie sprzyja rozwojowi grzybów, pleśni czy innych szkodliwych mikroorganizmów, natomiast ich mikrostruktura zbudowana jest z uwodnionych krzemianów wapniowych typu tobermoryt o stosunku CaO/SiO₂ = 0,83 i fazy C-S-H. Korzystnymi właściwościami tego rodzaju produktów budowlanych są: nasiąkliwość, która wynosi 16%, i dodatkowo wysoka wytrzymałość na ściskanie o wartości minimum 13 MPa. W artykule zaproponowano wykorzystanie metody ASR (ang. Additive Ratio Assessment - ARAS) do opracowania modelu i analizy użytych materiałów budowlanych, które mają wpływ na mikroklimat w pomieszczeniu. Studium przypadku można zdefiniować jako problem decyzyjny.
EN
The construction industry in a special way affects the condition of the state of the environment and human. It is necessary to search for materials with the lowest degree of risk to humans. The aim of the article is to focus attention on the materials which are composed of natural components such as: SiO₂, CaO, H₂O, and next on the thermal and moisture management of the material in the aspect of development of harmful microorganisms in construction materials (including the modified ones). The microstructure of the materials usually includes tobermorite with a ratio CaO/SiO₂ = 0.83 and C-S-H phase, impregnability 16%, and compressive strength minimum 13 MPa. The article proposes the use of the ASR (Additive Ratio Assessment-ARAS) method to develop a model and analysis of the used building materials that affect the microclimate in the room. A case study can be defined as a decision problem.
EN
This article discusses the differences between the classification of cohesive soils according to the obsolete PN-86/B-02480 Polish standard and to the applicable PN-EN ISO 14688:2006 standard. Differences in the ways of recognizing and classifying these soils according to these standards are debated in the scientific and professional world, and due to the different approach to their nomenclature they seem difficult to overcome. The author analyzes these Polish research methods, which are closest to the macroscopic analysis required by PN-EN ISO 14688:2006, and then points to the real possibility of harmonizing both classifications.
16
PL
Powszechnie stosowana definicja betonu, opisująca ten kompozyt mianem „sztucznego kamienia”, odzwierciedla zestaw wymagań stawianych temu materiałowi. Dąży się bowiem do tego, aby właściwości, takie jak wytrzymałość czy nasiąkliwość, były możliwie najbardziej zbliżone do parametrów kamienia naturalnego. Z tego względu należy zapewnić, aby naturalnego kruszywa było w betonie jak najwięcej. W praktyce przemysłowej do produkcji stosowane są najczęściej mieszanki żwirowo-piaskowe. Trzeba jednak mieć na uwadze ograniczoną dostępność dobrych jakościowo kruszyw grubych w centralnej i północnej części Polski. Biorąc to pod uwagę, racjonalnym rozwiązaniem, w konkretnych przypadkach, może być zastosowanie proekologicznych tworzyw piaskowo-cementowych. Niniejszy artykuł dotyczy wybranych zastosowań piasku naturalnego do produkcji tej grupy kompozytów.
EN
A popular definition of concrete, describing this composite as „artificial stone”, reflects a set of requirements for this material. The aim is to achieve values of properties such as resistance or absorption capacity as similar as possible to those of natural stone. Therefore, efforts should be made to ensure the maximum possible natural aggregate fraction in concrete. In industrial practice,gravel and sand mixes are often used for production. However, limited availability of good quality coarse aggregate in central and northern Poland should be taken into account. Therefore, in certain specific cases, it may be reasonable to use environmentally friendly sand-cement materials. This article is about selected applications of natural sand in production of this group of composites.
17
Content available Polish-Type Water Pulsated Jigs
EN
The purpose of this paper is to review recent designs of polish water pulsating jigs in last years. This article shows basic technical parameters of polish jigs on the basis of its high capacity per unit with high imperfection in coal preparation plant or high efficiency separate gravel and sand in mineral preparation plant. The adoption of a computer-controlled system in the design of the jigs have provided several advantages, for example control of water pulsation within any selected cycles, automatic control over the collection of the bed, automatic control over the loosing of the bed, relatively low costs of cleaning and its overall “clean” technology with potential ability to reuse “waste” [3, 5]. The latter aspect of coal or gravel and sand preparation is particularly important for environment protection.
PL
W artykule przedstawiono informacje o osadzarkach wodnych pulsacyjnych produkowanych w ostatnich latach w Polsce. Pokazano podstawowe parametry techniczne, uzyskiwane przez osadzarki do wzbogacania węgla oraz nadaw żwirowo-piaskowych, odnosząc je do uzyskiwanych wydajności jednostkowych oraz wskaźników jakościowych, takich jak wskaźnik imperfekcji w warunkach pracy zakładu przeróbczego kopalni węgla kamiennego, czy sprawność wydzielania zanieczyszczeń organicznych i/lub mineralnych z nadawy żwirowo-piaskowej w warunkach pracy kopalni kruszyw. Zwrócono uwagę na wysoką skuteczność pracy polskich osadzarek wodnych pulsacyjnych, umożliwiającą zagospodarowanie wszystkich uzyskiwanych w trakcie procesu wzbogacania produktów, w tym produktów kamiennych czy zanieczyszczeń organicznych i/lub mineralnych [3, 5], co jest szczególnie ważne w aspekcie ochrony środowiska naturalnego.
PL
W pracy przedstawiono opis wpływu różnej zawartości lepiszcza w piasku o osnowie chromitowej na odlewy staliwne i żeliwne. Pokazano, jakie poziomy odniesienia dla tego piasku przyjęła do stosowania Pioma Odlewnia. Przedstawiono, jakie wady może powodować nadmierna zawartość lepiszcza w piaskach o osnowie chromitowej. Opisano również, brak jednoznacznej zależności pomiędzy składem chemicznych piasku a powstającymi wadami. Tym samym zawartość lepiszcza może wpływać na powstawanie wad na odlewach niezależnie od składu chemicznego piasku.
EN
The description of the influence of various clay contents in sands of the chromite matrix on steel and iron castings, is presented in the paper. The reference levels for this sand, assumed for the application by the Pioma Casting House, are shown. Defects, which can be caused by the clay content in sands of the chromite matrix, were presented. The lack of the explicit dependence between the sand chemical composition and the formed defects was also described. Thus, the clay content can be causing the defect formation in castings, regardless of the sand chemical composition.
19
Content available remote Trwałość iniekcji gruntowej
PL
Technologie iniekcyjne umożliwiają szybkie rozwiązanie problemów związanych z uszczelnieniem. W obliczu braku wiedzy, dotyczącej pełnego spektrum właściwości oraz ograniczeń, autorzy podjęli próbę weryfikacji trwałości rozwiązań iniekcji gruntowej z wykorzystaniem żywic akrylowych za pomocą badań mrozoodporności. Badania wykazały, że po przeprowadzeniu próby 150 cykli zamrażania-rozmrażania materiał ten nadal zachowuje właściwości niezbędne do pełnienia funkcji kompozytu gruntowo-żywicznego.
EN
Injection-technologies make possible quick solution of problems connected with grounds tightening or strengthening. In the face of lack of knowledge, concerning of full spectrum of property and limitations, authors made an attempt the verification of the durability solutions of ground injections with the utilization of acrylic resins by means of frost resistant. Investigations showed that after execution of the test 150 cycles of freezing-thawing this material still keeps necessary properties for functions of ground-resin composite.
PL
W artykule opisano urządzenia służące do usuwania zanieczyszczeń z kruszyw żwirowo-piaskowych. Podano także przykłady wielkości zanieczyszczeń występujących w eksploatowanych aktualnie złożach tych kruszyw oraz możliwości efektywnego wykorzystania tych zanieczyszczeń jako pełnowartościowego surowca.
EN
The article presents the equipment for the removal of impurities from sand-gravel aggregates. The amount of impurities in mineral deposits of aggregates have been presented, along with the effective methods of impurities utilization as a resource.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.