Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  piasek oliwinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the results of preliminary research on the application of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate containing 1.5 % wt. of binder to perform ecological casting cores in hot-box technology using a semi-automatic core shooter. The following parameters were used in the process of core shooting: initial shot pressure of 6 bar, shot time 3 s, the temperature of the core-box: 200, 250 and 300°C and the core curing time: 30, 60, 90, 120 and 150 s. The matrix of the moulding mixture was olivine sand, and the binder of the sandmix was commercial, unmodified hydrated sodium silicate with molar module SiO2/Na2O of 2.5. In one shot of the automatic core-shooter were formed three longitudinal specimens (cores) with a dimensions 22.2×22.2×180 mm. The samples obtained in this way were subjected to the assessment of the influence of the shooting parameters, i.e. shooting time, temperature and curing time in core-box, using the following criteria: core box fill rate, mechanical strength to bending RgU, apparent density, compaction degree and susceptibility to friability of sand grains after hardening. The results of trials on the use of olivine moulding sands with hydrated sodium silicate (olivine SSBS) in the process of core shooting made it possible to determine the conditions for further research on the improvement of inorganic hot-box process technology aimed at: reduction of the heating temperature and the curing time. It was found that correlation between the parameters of the shooting process and the bending strength of olivine moulding sands with sodium silicate is observed.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nowego materiału ceramicznego, w którym jako osnowę zastosowano piasek oliwinowy (olivine). Nowe tworzywo ceramiczne było badane pod kątem jego zastosowania w technologii wykonywania odlewów metodą wytapianych modeli. Materiał ten znajdzie głównie zastosowanie do wykonywania form samonośnych dla odlewów ze stopów aluminium oraz magnezu, zastępując stosowany dotychczas drogi materiał, jakim jest molochit (molochite). W artykule przedstawiono wyniki badań mineralogicznych piasku oliwinowego, a także badania termofizyczne nowego materiału ceramicznego sporządzonego na osnowie piasku oliwinowego. Wykonano badania porównawcze obu tworzyw, tj. na osnowie piasku oliwinowego i molochitu, a następnie dokonano oceny jakości nowego tworzywa ceramicznego. Przedstawiono również wyniki badań opracowanej ceramiki i jej przydatności do wykonywania odlewów.
EN
The article presents the research results of a new ceramic materiał, in which olivine sand was used as the matrix. This new ceramic materiał was studied at the angle of its application in the investment casting technology. This material will be mainly used for preparing self-supporting moulds for castings made of aluminium and magnesium alloys, replacing the expensive materiał - molochite which has been used so far. The article presents the results of mineralogical research of olivine sand, as well as thermophysical research of the new ceramic material made on the olivine sand matrix. Comparative research of both materials was conducted, i.e. with the olivine and molochite matrix, then the assessment of the quality of the new ceramic materiał was made. What is more, the research results of the developed ceramics and its usefulness for the production of castings are presented.
3
Content available remote Zastosowanie metod spektroskopowych
PL
Metodami spektroskopii w podczerwieni (FT-IR) i Ramana zbadano przebieg procesu sieciowania poli(akrylanu sodu) (PAS) użytego w charakterze spoiwa mas odlewniczych z osnową stanowiącą piasek oliwinowy. Utwardzanie prowadzono trzema metodami: klasycznie za pomocą układu Ca(OH)2+CO2 oraz w sposób nowatorski, wykorzystując promieniowanie elektromagnetyczne - mikrofalowe bądź UV. Na podstawie analizy uzyskanych widm stwierdzono, że rodzaj zastosowanego czynnika sieciującego PAS wywiera istotny wpływ na przebieg reakcji. Mianowicie, układ Ca(OH)2+CO2 powoduje utworzenie wiązań jonowych, podczas gdy promieniowanie mikrofalowe prowadzi do powstawania wiązań kowalencyjnych z udziałem grup silanolowych warstwy wierzchniej osnowy. W przypadku utwardzania promieniowaniem UV, wskutek reakcji powstających w polimerze aktywnych rodnikowo, tworzy się produkt o skomplikowanej usieciowanej strukturze. Oceniono też wytrzymałość na ściskanie (Rcu) mas odlewniczych utwardzonych wymienionymi sposobami. Próbki utwardzone mikrofalami charakteryzują się największą wartością Rcu.
EN
The course of the crosslinking process of poly(sodium acrylate) (PAS), used as a binder for molding sands made of olivine sand as a matrix, was studied with use of FT-IR and Raman spectroscopic methods. Three methods of hardening were applied: classical, with use of Ca(OH)2+CO2 system, and in more innovative way by microwave or UV radiation. It was found, on the basis of analysis of spectra obtained (Fig. 1-6), that the PAS crosslinking agent significantly influenced the reaction course. Namely, the Ca(OH)2+CO2 system caused ionic bonds' formation while microwave radiation led to formation of covalent bonds with part of silanolic groups of matrix surface layer. In case of hardening by UV radiation, the product of complicated crosslinked structure occurs because of the reactions of active radicals formed in the polymer. Compressive strength (Rcu) of molding sands hardened with the methods mentioned above has been evaluated (Fig. 7). The samples hardened with microwaves showed the highest values of Rcu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.