Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  physical features
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to assess the selected physical characteristics of the briquettes of English ryegrass waste biomass and its mixtures with waste components from the agri-food industry: pea husks and oat middlings. The raw materials used for the tests are characterized by high calorific value and low ash content. Among the tested raw materials, the most favorable values were recorded for oat middlings in this respect. The produced briquettes were characterized by high volumetric density and very diverse mechanical durability. At the same time, the results of the tests on the mechanical durability of briquettes indicated that the use of components of ryegrass mixtures selected for testing brought unsatisfactory results, as compared to other analyzed physical and energy features.
PL
Celem pracy była ocena wybranych cech fizycznych brykietów z biomasy odpadowej rajgrasu angielskiego po jego czyszczeniu oraz w mieszankach, wykorzystując do ich produkcji komponenty z przemysłu rolno-spożywczego w postaci odpadów po obłuskiwaniu grochu i śruty owsianej. Wykorzystane do badań surowce charakteryzują się wysoką wartością opałową i niską zawartością popiołu, a spośród badanych surowców w tym zakresie najkorzystniejsze wartości odnotowano dla śruty owsianej. Wytworzone brykiety charakteryzowały się dużą gęstością objętościową i bardzo zróżnicowaną trwałością mechaniczną. Przy czym wyniki badań trwałości mechanicznej brykietów najbardziej zweryfikowały, zasadne pod względem energetycznym, jak również analizowanych pozostałych cech fizycznych, wykorzystanie wybranych do badań komponentów w mieszankach z odpadami rajgrasu.
PL
Przedstawiono wyniki badań nad technologią wytwarzania magneto-zwierciadła, które jest podstawowym elementem inteligentnego obiektywu koordynatora lotu rakiety przeciwlotniczej. Realizacja badań ukierunkowana była na poprawę jakości pierścieni magneto-zwierciadeł, poprzez zastosowanie nowych technologii do ich produkcji, aby maksymalnie ograniczyć ich odrzut na poszczególnych etapach wykonania. Wyznaczone bardzo wysokie kryteria jakości metalurgicznej magneto-zwierciadła wymusiły wielokierunkowe działania badawcze w obszarach: modyfikacji składu stopu AlNiCo, technologii wytapiania i odlewania w próżni, obróbki cieplnej i termomagnetycznej odlewów oraz specjalistycznej obróbki mechanicznej i optycznej. Na rynek krajowy został wprowadzony nowy produkt o istotnie zmodyfikowanych parametrach geometrii i jakości, do chwili obecnej nieprodukowany. Uzyskany efekt ekonomiczny wynika z ograniczenia odrzutów wysoce kosztownych magneto-zwierciadeł na poszczególnych etapach ich produkcji, obniżeniu kosztów materiału i robocizny.
EN
The results of research on the technology of production of magneto-mirror, which is an essential component of the smart lens anti-rocket flight coordinator were presented. Carrying out of the research was aimed at improving the quality of the rings of magneto-mirrors, through the use of new technology for their production in order to minimize their discards at various stages of manufacturing. Designated very high metallurgical quality criteria of magnetomirror forced multidirectional research activities in the areas: modification of the chemical composition of the AlNiCo alloy, smelting and casting technology in vacuum, heat thermo-magnetic treatment of castings and their specialized machining and optical treatments. A new product was launched in the domestic market with significantly modified the geometry parameters and quality, to date not produced. Achieved economic effects are caused by the reduction of discards of extremely expensive magneto-mirrors at various stages of their production, lowering material and labour costs.
PL
Gryka charakteryzuje się dużą zmiennością cech. W latach 2008-2009 prowadzono badania cech fizycznych nasion gryki odmiany Luba oraz wpływu wilgotności na wartość tych cech. Badaniami objęto cały zakres wilgotności (9-24%), jaka może wystąpić w okresie od zbioru do magazynowania. Stwierdzono, że wartości takich cech jak: masa 1000 nasion, długość i szerokość nasion rosły wraz ze wzrostem wilgotności. Wartości gęstości nasion malały wraz ze wzrostem wilgotności. Porowatość, kąty zsypu i usypu najniższą wartość wykazywały przy wilgotności na poziomie 15%, potem wartości tych cech dość systematycznie rosły. Stwierdzono, że wzrost wilgotności nasion powyżej 18% istotnie wpływał na wartość badanych cech.
EN
Buckwheat is characterised by high variability of features. In years 2008-2009 there was a research carried out on the physical properties of the Luba variety buckwheat seeds and the influence of humidity on the values of these properties. The research covered the entire range of humidity (9-24%) that may occur within the period from harvest until storage. It was observed that the values of such parameters as the mass of 1000 seeds, or the seeds' length and width were growing with the increase in humidity. Seed density values were dropping with increasing humidity. Porosity, slip angle and repose angle had the lowest values at humidity near 15%, then the values of these parameters were rather systematically growing. It was observed that the increase in seed humidity above 18% had considerable influence on the values of the examined features.
4
Content available remote Wpływ cech ziarna żyta na proces rozdrabniania
PL
Celem pracy było określenie wpływu wybranych właściwości fizycznych ziarna żyta, na wskaźniki ilościowe i energochłonność procesu rozdrabniania. Wykazano dodatnią i istotną statystycznie korelację (α = 0,05) między gęstością usypową ziarna a wyciągiem mąki (r = 0,72) oraz korelację ujemną między gęstością usypową a średnim wymiarem cząstek mlewa (r = - 0,70). Zmiany wyciągu mąki w zależności od określonych właściwości fizycznych ziarna opisano równaniem regresji liniowej wielokrotnej (R2 = 0,987). Nakłady energii na rozdrabnianie ziarna żyta zawierały się w zakresie od 24 do 32 kJ*kg-1. Zmiany energochłonności jednostkowej rozdrabniania opisano równaniem regresji liniowej wielokrotnej w zależności od określonych właściwości fizycznych ziarna (R2 = 0,795).
EN
It was the object of his work to determine an influence of selected physical features of rye-grains on quantity coefficients and energy consumption in the process of grinding. The positive and essential statistic correlation (α = 0.05) between the bulk density of grains and the flour extract (r = 0.72) and the negative correlation between the bulk density and the average dimension of grain particles (r = - 0.70) were shown. Changes in flour extract as affected by specified physical properties of grains were expressed by the linear multiple regression equation (R2 = 0.987). The energy consumption for rye-grain grinding reached the range from 24 to 32 kJ*kg-1. Changes in the specific energy consumption in the process of grinding were expressed by the linear multiple regression equation as affected by specific physical properties of grains (R2 = 0.795).
PL
Monografia jest rozwinięciem prac Profesora Augustyna Borcza, prezentujących oryginalny model betonu i teorię konstrukcji żelbetowych w pierwszej i drugiej fazie pracy. Opierają się one na założeniu, że praca konstrukcji przy powtarzalnych obciążeniach jest sprężysta, a odkształcenia w betonie są sumą deformacji sprężystych i plastycznych. Poszczególne rozdziały zawierają przegląd modeli betonu i pokazują, jak model Borcza mieści się w szeroko pojętej przestrzeni istniejących koncepcji oraz charakterystykę morfologii rys w betonie. Rozdziały 4 i 5 zawierają najważniejsze wyniki badań i metody ich analizy z ponad dziesięcioletniej pracy autora nad badaniem modeli laboratoryjnych i numerycznych. Także autorskim wkładem do tych rozdziałów jest opracowanie metody badań modelowych i obliczeń żelbetowych konstrukcji prętowych, która umożliwia modelowanie efektów związanych z zarysowaniem i trwałymi odkształceniami w betonie w sposób dyskretny. Kolejnym oryginalnym wkładem do pracy są rezultaty własnych badań doświadczalnych, na podstawie których zarówno weryfikowano teorię Borcza, jak i wyznaczano wartości parametrów doświadczalnych, umożliwiających efektywne wykorzystanie opracowanej metody obliczeniowej. Na podstawie wyników doświadczeń - popartych wynikami innych autorów - w pracy ustosunkowano się głównie do fragmentu teorii Borcza, która zawiera opis powstawania wymuszonych deformacji stycznych i sprężystych (samonaprężeń) w przekroju. Ponadto przedstawiono założenia i wyniki własnych badań numerycznych, w których posługiwano się modelem kontynualnym opartym na modelu Miera, Wechsego i Eligehausena, które autor opracował w ramach współpracy z Katedrą Wytrzymałości Materiałów w TU Stuttgart. Ten fragment pracy ma na celu pokazanie różnic zarówno w założeniach jak i w metodologii badań numerycznych i laboratoryjnych przy ciągłym i dyskretnym modelowaniu konstrukcji prętowych. Autorskim elementem pracy są również przykłady analiz numerucznych za pomocą zweryfikowanej doświadczalnie teorii Borcza i opracowanej metody.
EN
The monograph is a continuation of the research of Prof. Augustyn Borcz. It presents an original proposal of concrete model and the theory of reinforced concrete construction in the first and the second phase of work. The essence of the problem is the assumption about the elastic work of construction at reproducible load and treatment of strains in concrete as the sum of elastic and plastic deformations. Chapter 3 contains the review of models of concrete and presents the Borcz model in terms of existing ideas (chapter 2) and the characteristic of morphology of cracks in concrete (chapter 3). Chapters 4 and 5 contain the most important results and the methods of their analysis based on over 10-years research of the author on numerical and laboratory models. These chapters present the methods of calculation and model examination of reinforced concrete bar constructions, which enable fashioning of crack effects and plastic strains in concrete in discreet method. The result of experimental investigations - on the ground of which is verified the Borcz theory - allow one to determine the values of experimental parameters leading to effective utilization computational methods. On the basis of these results - verified by the results of other authors - mostly to fragment of the Borcz theory description of formation of affected plastic and elastic (self-stresses) deformation in section. There are also presented the assumptions and the results of some numerical calculations based on the continuous models of Mier, Wechse and Eligenhausen. This part of the monograph shows the differences, both in assumptions and in the methodology of numerical and laboratory investigations on continuous and discrete modelling of reinforced concrete, bar constructions. There are also shown the examples of numerical analysis based on application of the Borcz theory in practice. There is also assumed the method of calculation of reinforced concrete cracked construction in the class of generalized functions. The distribution functions describe in a discrete way all the effects connected with cracks and plastic deformations. The author's target was to supplement the series of publications dealing with the methods of reinforced concrete bar construction with cracks. The method of analysis is however correct also at the analysis of any bar construction with local discontinuities (e.g. defects) and from computational point of view it used to solve such problems.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.