Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 133

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  photovoltaic
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
PL
W artykule poruszono kwestie wpływu rosnącej liczby jednofazowych instalacji fotowoltaicznych i stacji ładowania samochodów elektrycznych na pogorszenie parametrów jakościowych sieci zasilającej niskiego napięcia oraz sposobów ich poprawy z wykorzystaniem transformatorów symetryzujących instalowanych w głębi sieci nn. W pierwszej części artykułu przedstawiono podstawowe informacje dotyczące normatywnych parametrów jakości napięcia zasilającego oraz czynników wpływających na ich pogorszenie w kontekście aktualnych trendów związanych z elektromobilnością i generacją rozproszoną. W kolejnych częściach omówiono doświadczenia wynikające z istniejących instalacji i transformatora symetryzującego w sieciach nn z instalacjami PV oraz niesymetrycznymi obciążeniami. Zawarte w artykule wyniki pomiarów potwierdzają wysoką skuteczność transformatora symetryzującego w redukcji asymetrii napięć i prądów w głębi sieci oraz wskazują dodatkowe korzyści wynikające ze stabilizacji sieci niskiego napięcia.
EN
The article describe the impact of the growing number of singe-phase photovoltaic installations and electric car charging stations on the power quality parameters deterioration in the low-voltage network and the improvement methods using load balancing transformers installed deep inside the LV network. The first part of the article presents basic information about the normative parameters of the power quality and factors affecting their deterioration in the context of current electromobility and distributed generation trends. The following sections present observations based on experience from existing load balancing transformer installations in LV networks with PV installations and unbalanced loads. The measurement results confirm the high efficiency of the balancing transformer in current and voltage asymmetry reduction inside the network and show additional benefits of the low-voltage network stabilization.
EN
The case studied in this paper relates to the control of a system photovoltaic. As the output characteristic of a photovoltaic (PV) module is nonlinear and changes with solar irradiance and the load, its maximum power point (MPP) is not constant. Therefore, a (MPPT) technique is needed to draw peak power from the PV module to maximize the produced energy and voltage delivered by the PV system constant under varying conditions. In our study, we used two MPPT algorithms, the algorithm “Perturb and Observe” (P & O), then the algorithm “Increment of Conductance” (IncCond). For this, a control system is presented. The methods used for the simulation of this system are based on the use of a sliding mode control. Simulation results are presented to verify the simplicity, the stability and the robustness of this control technique against changes in weather conditions.
PL
Przypadek opisany w tym artykule dotyczy kontroli fotowoltaiki systemowej. Ponieważ charakterystyka wyjściowa modułu fotowoltaicznego (PV) jest nieliniowa i zmienia się wraz z natężeniem promieniowania słonecznego i obciążeniem, jego maksymalna wartość mocy (MPP) nie jest stała. Dlatego technika (MPPT) jest potrzebna do pobrania mocy szczytowej z modułu fotowoltaicznego w celu zmaksymalizowania wytworzonej energii i napięcia dostarczanego przez stałą systemu PV w różnych warunkach. W naszym badaniu wykorzystaliśmy dwa algorytmy MPPT, algorytm "Perturb and Observe" (P & O), a następnie algorytm "Increment of Conductance" (IncCond). W tym celu przedstawiono system kontroli. Metody użyte do symulacji tego systemu opierają się na zastosowaniu sterowania w trybie ślizgowym. Przedstawiono wyniki symulacji, aby zweryfikować prostotę, stabilność i odporność tej techniki sterowania przed zmianami warunków pogodowych.
EN
Concentrated photovoltaic (CPV) is a photovoltaic technology that generates electricity from sunlight. Contrary to conventional photovoltaic systems, it uses lenses to focus the sunlight onto small, but highly efficient, multijunction solar cells. Two modules of CPV with a capacity of 6.4 kW (3.2 kW for each) were imported from AzurSpace Solar Power GMBH (Germany) and installed in Middle East University, Jordan, for testing purposes as a pilot project for this niche technology. It is worth mentioning that the installation of the units had been carried out by the faculty members. A range of technical obstacles were encountered in the process due to unclear instructions/steps from the manufacturer. A series of maintenance techniques and corrective measures were implemented in the system after one year of installation since the power output was unsatisfactory. Accordingly, the units were dismantled, and various procedures were conducted in order to ensure that the conditions of the system were on optimum level. In this paper, technical reviews and preventive setup were explained and presented.
EN
In this paper, an autonomous wearable sensor node is developed for long-term continuous healthcare monitoring. This node is used to monitor the body temperature and heart rate of a human through a mobile application. Thus, it includes a temperature sensor, a heart pulse sensor, a low-power microcontroller, and a Bluetooth low energy (BLE) module. The power supply of the node is a lithium-ion rechargeable battery, but this battery has a limited lifetime. Therefore, a photovoltaic (PV) energy harvesting system is proposed to prolong the battery lifetime of the sensor node. The PV energy harvesting system consists of a flexible photovoltaic panel, and a charging controller. This PV energy harvesting system is practically tested outdoor under lighting intensity of 1000 W/m². Experimentally, the overall power consumption of the node is 4.97 mW and its lifetime about 246 hours in active-sleep mode. Finally, the experimental results demonstrate long-term and sustainable operation for the wearable sensor node.
PL
Nadrzędnym celem funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) jest zapewnienie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W okresie letnim nasila się tendencja wzrostowa zapotrzebowania na energię elektryczną wywołana m.in. przez upowszechnienie klimatyzacji. W związku z tym należy spodziewać się utrzymania tendencji wzrostowej zapotrzebowania szczytowego w okresie letnim. Przykłady z lat 2015, 2016 czy 2018 wskazują, że KSE potrzebuje letniego źródła szczytowego, które będzie w stanie wytwarzać energię elektryczną niezależnie od sytuacji hydrologicznej. Fotowoltaika jest źródłem energii, które może pokryć zapotrzebowanie szczytowe w dni upalne. W niniejszym artykule pokrótce scharakteryzowano problem wzrostu zapotrzebowania na energię elektryczną w okresie letnim i posłużono się przykładami zdarzeń, które miały miejsce w ostatnich latach. Głównym wnioskiem jest postulat rozbudowy mocy fotowoltaicznych, którego celem będzie produkcja energii elektrycznej w dni upalne pokrywająca szczytowe obciążenie sytemu. Przedstawiono zalety i wady takiego rozwiązania. Niekorzystne warunki atmosferyczne ograniczają produkcję energii elektrycznej z farm wiatrowych czy bloków konwencjonalnych, a także zwiększają straty w przesyle, dlatego fotowoltaika jest pożądanym źródłem z punktu widzenia KSE. W artykule powołano się na przykłady z Czech iNiemiec, gdzie znaczna moc zainstalowana fotowoltaiki pozwala na stabilizowanie pracy systemu elektroenergetycznego w dni upalne. Wskazano także na wzrost roli fotowoltaiki w KSE, który jest zgodny z założeniami Projektu Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku.
EN
The overriding objective of the National Electric Power System (KSE) is to ensure the security of electricity supply. In summer, the upward trend in the demand for electric energy is caused by, among others, the proliferation of air conditioners. Therefore, the upward trend in summer’s on-peak demand is expected to be maintained. Examples from 2015, 2016 or 2018 indicate that National Electric Power System needs a summer’s on-peak source that will be able to produce electricity regardless of the hydrological conditions. Photovoltaics is a source of energy that can cover the peak demand during sweltering heat. This article briefly characterizes the problem of increasing demand for electricity in summer and uses examples that have taken place in recent years. The main conclusion is the postulate for the extension of photovoltaic power in the National Electric Power System, the purpose of which will be the production of electricity during sweltering heat, covering the peak load in the system. This article presented both the advantages and disadvantages of such a solution. Unfavorable weather conditions (high air temperature, low water level, lack of wind) limit the production of electricity from wind farms or conventional power plants, and also increase transmission losses, which is why photovoltaics is a desirable source from the National Electric Power System’s point of view. The article refers to examples from the Czech Republic and Germany, where a significant installed capacity of photovoltaics enables the stable operation of the power system during sweltering heat. It was also pointed out that the role of photovoltaics in the National Electric Power System is growing, which is consistent with the assumptions of the Polish Energy Policy Project until 2040.
6
Content available remote Analiza dobowej sprawności pracy autonomicznej instalacji solarnej
PL
Celem niniejszej pracy było wyznaczenie charakterystyk sprawności płaskiego kolektora cieczowego typu KSC – AE/200S i modułu fotowoltaicznego typu SF 50, co było niezbędne do wyznaczenia sprawności autonomicznego układu do c.w.u., który wspólnie tworzą oba te urządzenia. W pierwszej części zestawiono wyniki prowadzonych pomiarów w postaci wykresów opisujących wpływ natężenia promieniowania słonecznego, temperatury otoczenia, wydatku masowego czynnika roboczego i średniej temperatury kolektora na przebieg krzywej sprawności urządzeń oraz całego badanego układu. Właściwa część opracowania przedstawia wyniki, w których określono istotność wpływu analizowanych parametrów na sprawność układu oraz ocenę wartości tejże sprawności. Z wykonanych analiz wynika, że jeśli energia promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni kolektora jest powyżej 1,75 kWh/m2 to przeciętna dobowa jego sprawność pracy w układzie autonomicznym waha się w granicach do 60 do 77%. Natomiast przy sprzyjających warunkach tj. energii słonecznej wynoszącej powyżej 3 kWh/m2 dobowa sprawność autonomicznego układu solarnego obniża się do poziomu od 11 do 26 %. To niekorzystne zjawisko wynika z faktu, iż badany układ nie miał możliwości oddawania ciepła.
EN
The purpose of this work was to determine the performance characteristics of a flat liquid collector type KSC - AE/200S and an SF 50 photovoltaic module, which was necessary to calculate the efficiency of the autonomous system to the heat source, which together form both these devices. The first part presents the results of the measurements carried out in the form of diagrams describing the effect of solar radiation intensity, ambient temperature, mass flow factor and average collector temperature on the curve of device efficiency and the entire system under examination. The relevant part of the study presents results, in which the significance of the influence of the analyzed parameters on the efficiency of the system and the assessment of the value of this efficiency were determined. The analyzes show that if the solar radiation energy reaching the collector surface is above 1.75 kWh/m-2, the average daily work efficiency in the autonomous system varies within 60 to 77%. However, with favorable conditions, i.e. solar energy exceeding 3 kWh/m-2, the daily efficiency of the autonomous solar system decreases to the level of 11 to 26%. This unfavorable phenomenon results from the fact that the tested system did not have the possibility of giving up heat.
7
Content available remote Hybrydowy system magazynowania energii podwójnego zastosowania
PL
Uzależnienie współczesnych urządzeń wojskowych od energii elektrycznej powoduje, że ich skuteczność i niezawodność zależy w bardzo dużym stopniu od ciągłości dostarczania energii elektrycznej oraz jej jakości. W niniejszym artykule przedstawiono koncepcję wykonania systemu magazynowania energii dla zastosowań cywilnych i wojskowych. Omówiono budowę i przeznaczenie poszczególnych bloków systemu, a także zastosowanie filozofii „klocków” i gwiaździstej topologii układu połączeń. Nakreślono perspektywy dalszej realizacji projektu, jako bazy do przyszłej produkcji systemu.
EN
The dependence of modern military equipment on electricity makes their effectiveness and reliability depends very much on the continuity of electricity supply and its quality. This paper presents the concept of implementation of an energy storage system for civil and military applications. The construction and purpose of individual system blocks are discussed as well as the application of the philosophy of "bricks" and the star-shaped topology of the connection system. Perspectives for the further implementation of the project as a basis for the future production of the system were outlined.
8
EN
Renewable energy sources such as solar, wind and hydroelectric power plants are an inexhaustible and clean source of electricity and heat. The development of civilization, resulting in a constant increase in the demand for electricity and the prospect of fossil fuels depletion, including coal and oil, forces us to seek new sources of energy and invest in the renewable energy sources. The development of technology and the policy of the European Union have a positive impact on the development of renewable energy sources and the increase in the installed capacity. One of the ways of obtaining electricity from renewable sources is through the photovoltaic cells. Computer software is becoming helpful in designing the photovoltaic installations. Simulations enable conducting the economic analysis and selection of the best possible installation parameters. This enables the best use of the available conditions to obtain the largest production of electricity. The article presents a project of a photovoltaic installation for a single-family building using the BlueSol Design software.
PL
Elektrownie wiatrowe, słoneczne, geotermalne czy wodne stanowią czyste i niewyczerpane źródła energii. Coraz ostrzejsze normy emisji spalin oraz polityka Unii Europejskiej wymagają coraz większych nakładów inwestycyjnych oraz rozwoju technologicznego w sektorze odnawialnych źródeł energii. Rozwój odnawialnych źródeł energii w ostatnich latach oraz wprowadzone systemy wsparcia finansowego w sektorze energetycznym, wynikające z realizacji określonej polityki energetycznej w kraju, spowodował szybki wzrost mocy zainstalowanej w źródłach odnawialnych. Wzrost mocy zainstalowanej w rozproszonych źródłach energii wymaga również zmian w krajowym systemie elektroenergetycznym, opartym do tej pory na dużych elektrowniach systemowych. W artykule zaprezentowano analizę struktury wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem ogniw fotowoltaicznych w Polsce w latach 2000-2018 na tle wykorzystania energii pierwotnej i produkcji energii odnawialnej w Polsce oraz zachodzących zmian w produkcji i zużyciu energii elektrycznej.
EN
Wind, solar, geothermal and hydro power plants are clean and inexhaustible energy sources. The increasingly exacting requirements exhaust emission standards and the policy of the European Union countries require ever higher investment expenditures and technological development in the sector of renewable energy sources. The development of renewable energy sources in recent years and the introduced financial support systems for the energy sector have resulted in a rapid increase in the installed power of renewable energy sources in Poland. The increase in the power of decentralised electricity sources also requires changes in the national power system based so far on large system power plants. The article presents an analysis of the structure electricity generation using photovoltaic cells in Poland in 2000-2018 against the framework of primary energy use, renewable energy production and changes in the production and consumption of electricity.
PL
Energia słoneczna to najpowszechniejsza forma energii występującej w przyrodzie. Ilość energii docierającej ze słońca na powierzchnię Ziemi jest większa niż całkowita energia skumulowana we wszystkich źródłach energii pierwotnej. Ogromny potencjał energii słonecznej jest coraz częściej akumulowany za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Fotowoltaika stała się popularną i modną inwestycją zarówno na farmach fotowoltaicznych, jak i w przydomowych mikroinstalacjach. Instalacje fotowoltaiczne w stosunkowo łatwy sposób produkują energię elektryczną [1-6]. Poprawne i efektywne funkcjonowanie mikroinstalacji umożliwia układ sterownia, nadzorujący pracę wszystkich części składowych. Odpowiada on za prawidłową pracę całego systemu oraz komunikuje o zaistniałych awariach. Układ sterowania jest nieodzownym elementem instalacji fotowoltaicznych [2, 5]. W publikacji opracowano schemat prosumenckiej mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatkowo wykorzystano program SUNNY DESING WEB, który obrazuje pracę mikroinstalacji fotowoltaicznej, jej efektywność, ilość generowanej energii elektrycznej oraz pobieranej i sprzedawanej do sieci elektroenergetycznej.
EN
Solar energy is the most common form of energy occurring in nature. The amount of energy coming from the sun to the Earth’s surface is greater than the total energy accumulated in all primary energy sources. The vast potential of solar energy is increasingly accumulated with photovoltaic cells. Photovoltaics has become a popular and fashionable investment both on solar farms and in home micro-installations. Photovoltaic installations produce electricity in a relatively easy way [1-6]. Correct and the effective functioning of micro-installations is possible thanks to the control system that supervises the work of all components. He is responsible for the proper operation of the entire system and communicates about the failures. The control system is an indispensable element of photovoltaic installations [2, 5]. In the publication, a schematic diagram of the prosumer solar micro-solar system was prepared. Additionally, the SUNNY DESING WEB program was used, which illustrates the work of photovoltaic micro-installations, its efficiency, the amount of electricity generated and collected and sold to the power grid.
EN
In the wake of much needed energy transformation, European Union urges member states to take action for supporting microgeneration. As Poland introduced novel to Renewable Energy Act in mid-2018, microgeneration systems of up to 50 kWe installed can benefit from a prosumer scheme. This paper investigates scenarios for installation of a hybrid system composed of a microcogeneration unit and a photovoltaic installation, applied to an existing public building located in northern Poland. The building is heated by a 32 kW oil-fired boiler and gets all it’s 60.9 MWh of the annual electricity needs from the distribution system operator grid. The actual state was assumed as a reference scenario. The microgeneration unit is composed of a wood pellet-fired boiler of 25 kW nameplate capacity and the linear free piston Stirling engine of 1 kW electric nameplate power. The microcogeneration unit works together with 24 kWp rooftop photovoltaic system, configured in East-West setup. Modelling heat and power demand and production via the energy conversion units was conducted in the commercial modelling software package. The models were built based on the actual data and time series for external weather conditions. Two scenarios were analysed – one where the basic setup of microcogeneration unit and photovoltaic system is topped up with 3 m3 buffer tank and another, where instead of buffer, 10 kW electrical boiler is used for peak loads. Relevant simplified investment and operation expenditures were calculated over a period of 10 years. Calculations proved that despite very little electricity surpluses available for the prosumer support scheme, both scenarios bring positive cash flows within 5.5 and 7.1 years, respectively.
PL
W artykule przedstawiono wyniki symulacji numerycznej modeli cienkowarstwowych struktur fotowoltaicznych w programie SCAPS. Obliczono podstawowe parametry elektryczne (Jsc, η, VMPP, JMPP) dla standardowych warunków testowych STC (AM1.5G, 100 mW/cm2, 300K) oraz zbadano wpływ warstwy absorbera (Cu2O, CuO) i warstwy buforowej (TiO2) na działanie ogniw słonecznych. Następnie porównano charakterystyki pojemnościowo-napięciowe, Mott Schottky’iego oraz wpływ defektów dla ogniw TiO2/Cu2O oraz TiO2/CuO.
EN
In the presented work, the Cu2O/TiO2 and CuO/TiO2 heterojunction solar cells have been analyzed by the help of Solar Cell Capacitance Simulator (SCAPS). The effect of absorber and buffer layers on the cell photoconversion efficiency, short circuit current density and open circuit voltage were simulated without defects. Next, capacitance-voltage, Mott–Schottky characteristic were calculated and analized. Finally, authors examined the effects of defect density on the efficiency.
EN
This article presents results of the experiment carried out on the samples of HIT-IBC solar cells. Devices under test have been placed in the climatic chamber in constant ambient temperature from a range (-20 ÷ 100)°C and exposed to irradiation of energy ranging from 700W/m2 to 1250W/m2 and spectral composition corresponding to solar spectrum. Measurements of I-V and P-V characteristics have been performed. Results of the analysis have been discussed in the context of photoconversion efficiency in variable irradiation conditions.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia wyniki badań ogniw słonecznych typu HIT-IBC. Obiekty badawcze zostały umieszczone w komorze klimatycznej, w stałej temperaturze z zakresu (-20 ÷ 100)°C i poddane działaniu promieniowania świetlnego o energii z zakresu od 700W/m2 do 1250 W/m2 i składzie widmowym odpowiadającym promieniowaniu słonecznemu. Przeprowadzono pomiary zależności prądu i mocy w funkcji napięcia ogniwa. Wyniki zostały przeanalizowane w kontekście sprawności konwersji energii słonecznej w warunkach zmiennego nasłonecznienia.
PL
Dzięki coraz powszechniejszemu zastosowaniu systemów zasilania energią odnawialną z zastosowaniem generatorów fotowoltaicznych (PV) i turbin wiatrowych (TW) jest możliwość zaimplementowania tych układów do zasilania w sposób autonomiczny budynków mieszkalnych. Bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na efektywność wielosystemowych układów zasilana jest odpowiednie zbilansowanie całego systemu. W artykule opisane zostały analizy dokonane na podstawie rzeczywistych danych pomiarowych wykonywanych w funkcjonującym budynku mieszkalnym z zastosowaniem współpracujących układów turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych, generatora na biopaliwo oraz magazynu wyprodukowanej energii elektrycznej.
EN
With the increasingly widespread use of renewable energy power supply system using photovoltaic generators (PV) and wind turbines (WT) it is possible to implement these systems to autonomous power supply of the residential buildings. A very important factor influencing the effectiveness of multi-system systems is the proper balance of the whole system. This article describes the analysis made on the basis of actual measurement data in a functioning residential building using co-operating wind turbine systems, photovoltaic panels, biofuel generator and the storage of produced electricity.
EN
The aim of this article is to present results of the research conducted on the PV cells produced using different technologies. Monocrystalline silicon solar cells of different internal structure were examined using full-spectrum sun simulation system. Analysis included I-V and P-V characteristics as well as calculations of the efficiency and temperature coefficients of the tested cells. Based on the obtained results it was possible to compare performance of the cell produced using ion-implantation technology and the one with substrate treated by diffusion.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań ogniw PV, wykonanych z zastosowaniem różnych technologii produkcji. Ogniwa z krzemu monokrystalicznego, różniące się strukturą wewnętrzną, poddano badaniom z wykorzystaniem systemu do symulacji promieniowania słonecznego o pełnym spektrum, rejestrując charakterystyki I-V oraz P-V badanych próbek. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe było porównanie sprawności klasycznych ogniw PV oraz ogniw wyprodukowanych z zastosowaniem implantacji jonowej.
EN
In this paper, we have obtained theoretically a convenient way to improve the tandem solar cell efficiency by using one-dimensional binary photonic crystals in the anti-reflection coating and intermediate reflective layer. Also, we design and simulate our structure by using two different methods; MATLAB program based on a transfer matrix method and COMSOL Multiphysics software based on a finite element method. We have obtained the localization of the photons energy on the appropriate cell and then reduced the energy losses by controlling the photonic band gap. The present design is more convenient for cold countries.
EN
Purpose: The article presents the results of research on ZnO nanopowder prepared using sol-gel method that is the easy process enabling us to control shape and size of particles The purpose of this article is to synthesized ZnO nanostructures by sol-gel method and characterized them for use in dye sensitized solar cells. Design/methodology/approach: Zinc oxide nanopowder was synthesized by using zinc acetate dehydrate as a precursor. The prepared nanopowder has been subjected to structural analysis using a transmission electron microscope (TEM). Scanning Electron Microscopic (SEM) images were taken with a Zeiss Supra 35. Qualitative studies of chemical composition were also performed using the Energy Dispersive Spectrometer (EDS). The structure of zinc oxide was investigated by X-ray crystallography The absorbance of zinc oxide layers with and without dye were measured by Thermo Scientific Evolution 220 spectrophotometer equipped with a xenon lamp in the wavelength range from 190 nm to 1100 nm. Findings: Sol-gel method allows the formation of uniform nanoparticles of zinc oxide. The nanoparticles have been successfully used in photoelectrode of dye sensitized solar cell. The light harvesting efficiency of the electrode it remains in a wide spectral range above 85%, which gives better results than in the case of titanium dioxide. Research limitations/implications: The next step in the research will be to investigate the ZnO/NiO composite on the properties of the photoelectrode of dye sensitized solar cell. Practical implications: he unique properties of produced ZnO nanostructural materials have caused their interest in such fields as medicine, transparent electronics and photovoltaics. Originality/value: The ZnO nanoparticles were prepared using sol-gel method and then effectively used in the photoanode of dye sensitized solar cell.
PL
W artykule przedstawiono wybrane metody pomiarów parametrów elektrycznych półprzewodnikowych ogniw fotowoltaicznych. Omówiono w skrócie budowę ogniwa, zjawisko konwersji promieniowania słonecznego na prąd elektryczny, przedstawiono obwód zastępczy oraz charakterystyki napięciowo-prądowe U-I. Omówiono układ stanowiska pomiarowego oraz wybrane metody pomiarów charakterystyk jasnych, ciemnych i rezystancji szeregowej. Celem artykułu jest przybliżenie zagadnienia metodyki pomiarów wybranych cech charakterystycznych półprzewodnikowych ogniw fotowoltaicznych ze złączem p-n.
EN
This paper presents selected methods for characterization of inorganic semiconduc­tor photovoltaic p-n junction solar cells. A short introduction characterizes the phenomenon of conversion of solar radiation into electricity. An equivalent circuit model is presented and examples of I-V curves are shown. A laboratory stand is described and selected methods for measuring light and dark curves and series resistance are given.
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z zagrożeniem porażeniowym i pożarowym występującym w obwodach związanych z energetyką ze źródeł odnawialnych. Przeanalizowano różne możliwe układy pracy instalacji przy takim zasilaniu. Przedstawiono możliwe problemy przy eksploatacji takich układów.
EN
The article presents issues related to the risk of paralysis and fire occurring in the circuits associated with the energy from renewable sources. Various possible operating states of the installation with such a power supply were analyzed. Possible problems in the operation of such systems were presented.
EN
The paper is an analysis of typical supporting structures of photovoltaic generators that are the most exposed to the effects of external factors such as snow or heavy winds. Various construction solutions used to minimize the destructive effects of environmental factors were presented. The installation recommendations, including the strength properties of construction materials, were also presented. The method of distribution of photovoltaic modules in the generator has been analyzed, depending on the geographical location of the installation and the type of modules used. The theoretical analyzes will allow for the optimal design of the strength of the supporting structures, taking into account also the cost criterion, which is important due to materials used for this purpose, most often aluminum and stainless steel.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.