Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  petroleum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Zmierzch arabskiego imperium naftowego
PL
Przedstawiono wyniki badań stabilności fazowej dwóch gatunków ropy naftowej, które posłużyły do opracowania procedury znajdowania kompatybilnej mieszaniny. Metoda polegała na wykreśleniu zależności między parametrem Heithausa a zawartością poszczególnych grup węglowodorów, a następnie wyznaczeniu optymalnego składu. Przewidywane wyniki weryfikowano za pomocą zmodyfikowanego testu filtracji na gorąco.
EN
The colloidal stability index (Heithaus parameter) was detd. for 2 types of crude oil differing in phys.-chem. properties and for their mixts. (25, 50 and 75% by mass) by turbidimetry. The relationship between the Heithaus parameter and content of particular hydrocarbon groups was plotted and the optimal mixt. compn. was detd. The result of prediction by using the developed model were confirmed by a modified hot filtration test.
EN
The development of petroleum extraction and transport technology does not ensure complete isolation of these substances from the natural environment. This problem is exacerbated by the location of mining equipment on the sea shelf and the fact that numerous submarine pipelines, tankers and handling terminals can also emit oil pollution. Therefore, the possibility of detecting oil dispersed in the water is particularly important. This paper reports the efforts to identify methods of characterization of the water containing the crude oil emulsion in a very low concentration (a few to several tens of ppm). Due to this, the effect of emulsion concentration on the possibility of its objective characterization using synchronous fluorescence spectra was studied. The similarity of spectra at various oil concentrations was analysed. It has been shown that the stabilization of the shape of synchronous fluorescence spectra occurs at relatively low oil concentrations.
EN
As the main tasks of the 18th-century Russian medicine were the support of the army and navy, and the protection of the empire from massive diseases, the regular research of local medical phenomena and resources was not clearly distinguished. The present paper attempts to reveal the ways in which medical knowledge was produced and communicated on the example of crude oil exploration by a Prussian physician in Russian service, Johann Jacob Lerche (1708-1780). Despite the fact that both his wide-ranging medical activities in different areas of the Russian empire and his extensive written heritage drew only fragmentary attention from scholars, they reflect the physician’s expertise in the research of naturalia which he manifested while performing his professional duties. Crude oil was one of the most remarkable mineral wonders of the Pre-Caspian region which Lerche visited twice (1732-1735, 1745-1747). On the basis of his three published accounts, which contain information on petroleum qualities and its practical application, the author investigates how the Baku crude oil, a natural object, was reinvented as a medical resource by an 18th-century state physician in the Russian empire. It is done through the consideration of the processes of world discoveries in the Age of Enlightenment, and the indigenous practices of the oil use. Finally, the significance of the author’s professional position as a state physician appears to have influenced the argumentation of curative qualities of petroleum and the advantages of its location.
PL
Od obiektu naturalnego do zasobu medycznego: Johanna Jacoba Lerchego produkcja wiedzy o ropie naftowej Ponieważ głównymi zadaniami medycyny rosyjskiej XVIII wieku były wsparcie armii i floty wojennej oraz ochrona imperium przed epidemiami, regularne badania lokalnych zjawisk i zasobów medycznych nie są wyraźnie rozróżnione. W niniejszej pracy podjęto próbę przedstawienia sposobów produkcji i komunikacji wiedzy medycznej na przykładzie poszukiwania ropy naftowej przez pruskiego lekarza w służbie rosyjskiej Johanna Jacoba Lerchego (1708-1780). Chociaż również jego rozległa działalność medyczna w różnych obszarach Imperium Rosyjskiego i rozległa spuścizna piśmiennicza przyciągnęły tylko fragmentaryczną uwagę uczonych, odzwierciedlają one ogromne doświadczenie lekarza w badaniach nad naturą podczas wykonywania jego obowiązków zawodowych. Ropa naftowa była jednym z najbardziej niezwykłych cudów mineralnych w regionie nadkaspijskim, odwiedzanym przez Lerchego dwukrotnie (1732-1735, 1745-1747). Rozważając procesy odkrywania świata w oświeceniu oraz miejscowe praktyki używania ropy, autorka artykułu na podstawie trzech opublikowanych relacji Lerchego, zawierających informacje o jakości ropy naftowej i jej praktycznym przeznaczeniu, bada, w jaki sposób ropa naftowa z Baku jako obiekt naturalny została odkryta jako zasób medyczny przez lekarza państwowego w XVIII-wiecznym Imperium Rosyjskim. Ponadto znaczenie pozycji zawodowej autora jako lekarza państwowego wydaje się mieć wpływ na uzasadnienie leczniczych właściwości ropy naftowej, a ponadto na zalety jej umiejscowienia.
EN
In this work, oily compost leachate (OCL) generated during oily sludge composting was treated by UV/TiO2. OCL subsamples, gathered bi-weekly from the composting process, were thoroughly mixed and then filtered to reduce the solution turbidity. The effects of initial chemical oxygen demand (COD) concentration, UV type (A and C), pH (3, 7, and 11), reaction time (30, 60, 90, and 120 min), and TiO2 concentration (0.5, 1, and 2 g L-1) on the total petroleum hydrocarbons (TPH) and COD removal from OLC were examined. The results showed that the efficiency of the process improved with the increase in TiO2 concentration and reaction time and the decrease in pH and pollutant concentration. In the optimal conditions (UV-C, TiO2 concentration of 1 mg L-1, reaction time of 90 min, and pH of 3), 52.29% of TPH was removed. Moreover, 36.69 and 48.3% of TPH was reduced by UV-A/TiO2 and UV-C/TiO2, respectively in real conditions of OCL (pH = 6.3, COD = 1501. 24 mg L-1, and TPH = 170.12 mg L-1) during the 90 min reaction time. The study verified that UV/TiO2 has the potential to be applied to treat OCL.
PL
Iniekcja ditlenku węgla jest skuteczną metodą zwiększenia stopnia sczerpania ropy naftowej z częściowo wyeksploatowanych złóż. Minimalne ciśnienie mieszania (MMP) jest definiowane jako najniższe ciśnienie robocze, przy którym napięcie międzyfazowe między gazem a cieczą zanika w danej temperaturze, w efekcie czego faza olejowa i gazowa ulegają wymieszaniu. Dokładne oznaczenie MMP dla układu ropa naftowa-CO2 jest wymagane pod kątem realizacji projektu EOR (enhanced oil recovery). Znanych jest wiele modeli teoretycznych, symulacji numerycznych i technik eksperymentalnych do pomiaru MMP dla różnych układów ropy naftowej i rozpuszczalników. W pracy zastosowano metodę zaniku sygnału akustycznego (SRM) w celu określenia ciśnienia, przy którym następuje zanik napięcia międzyfazowego dla układu CO2-n-dekan. W ostatnim etapie pracy przeprowadzono odwzorowanie eksperymentu laboratoryjnego poprzez wykonanie symulacji numerycznej pod kątem zbadania wpływu temperatury na minimalne ciśnienie mieszania.
EN
Computer-controlled lab. stand and an acoustic signal-based decay method were used to det. the pressure for which the interfacial tension decayed in the CO2-n-decane system. The measurements were made at 20-70°C. The exptl. results were compared with the data obtained by the calcn. method using a com. simulator.
7
Content available remote Ropa naftowa Alaski i Murkowscy
PL
W ostatnim czasie ceny paliw śledzone są z uwagą z powodu ich znacznego wzrostu. Społeczny niepokój budzi fakt perspektywy dalszych podwyżek. Próba oszacowania przyszłych opcji rozwoju cen paliw kieruje w stronę analizy przyczyn, dla których ów wzrost wystąpił obecnie. Pogłębiona obserwacja ekonomicznych trendów i rozgrywających się wydarzeń na świecie pozwala na wyodrębnienie czynników, które mają wpływ na zmiany cen surowców na światowych rynkach, a w dalszej konsekwencji paliw dla odbiorców końcowych.
PL
Dla kogoś, kto interesuje się problematyką surowców mineralnych, przedstawiona o nich wiedza w Opisaniu świata może być przyczynkiem do szerszych rozważań przy wykorzystaniu świetnych przypisów, które towarzyszą wydaniu z 1975 roku (PIW), jak i wydaniu z 2010 roku. W Opisaniu świata przedstawiono w sumie kilkanaście surowców mineralnych. W niniejszym eseju odnoszę się tylko do trzech z nich. Dlaczego? O tym na końcu.
EN
The influence of Yarrowia lipolytica inoculum on biodegradation of hydrocarbons, and changes in microbiota composition in the soil contaminated with petroleum have been investigated. The material under study was contaminated clay soil, containing petroleum-derived substances at approximately 17 000 [mg/kg d. m.]. Microbiological analysis was carried out by the cultivation method and the content of individual hydrocarbons (n-aliphatic, BTEX and PAHs) was determined by the GC/MS method. The largest decrease of oil-derived substances, versus the control sample, was recorded at the beginning of the process. During the first 30 days, the yeast inoculation caused most effectively removal of n-aliphatic hydrocarbons and PAHs (approximately 80% reduction), however, the content of BTEX increased nearly three times. After 60 days of the process, PAHs concentration further decreased (by 40%), concentration of n-aliphatic hydrocarbons decreased a little, however the content of BTEX increased by 10%, compared to the initial concentration. Stimulating the biodegradation process with the yeast inoculum influenced the increase of the bacteria count, mainly Gram-positive, with simultaneous decrease of fungi number.
11
Content available Rozwój i upadek przemysłu naftowego w Galicji
PL
W artykule przedstawiono historię odkryć złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze Galicji, początki eksploatacji, jej rozwój na przełomie XIX. i XX. wieku i zmierzch w latach 40-tych XX. wieku. Opierając się na literaturze przedmiotu przeanalizowano rozwój przemysłu naftowego w dwóch głównych rejonach, zwracając uwagę na podobieństwa i różnice między nimi. Przedstawiono wpływ rozwoju tego przemysłu na rozwój społeczny regionu, a także główne przyczyny upadku znaczenia eksploatacji i przerobu węglowodorów w Galicji w czasie II wojny światowej.
EN
This paper presents the history of the exploration of crude oil and gas on the area of Galicia, the beginnings of extraction, its development in the turn of the 19th century and decline in the forties of 20th century. Relying on the vast literature the article analyzes the development of the oil industry in its two main areas and pays particular attention to the similarities and differences between them. It also shows the impact of this industry on the social development of the region as well as the main reasons for the decline of the extraction and processing of hydrocarbons in Galicia during the Second World War.
PL
Wyodrębnienie poszczególnych frakcji ropy naftowej jest dość skomplikowanym zadaniem. System destylacyjny jaki został zastosowany w nowoczesnej destylarce z wirującą wstęgą polega na rozdziale poszczególnych składników na 80-ciu teoretycznych półkach wynikających z długości kolumny. Głównym elementem urządzenia jest kolumna destylacyjna, w której znajduje się wirująca wstęga. Ma ona kształt spiralny i przebiega przez całą długość kolumny. Wstęga ta jest wprawiana w ruch w czasie procesu destylacji przy pomocy silnika. Dzięki zastosowaniu w aparaturze pompy próżniowej oraz odpowiedniego czujnika możliwy jest szeroki zakres ciśnień destylacji od ciśnienia atmosferycznego do 0,1 mm Hg. Urządzenie posiada również kriostat pozwalający skroplić odbierane składniki. Cały proces destylacji prowadzony jest za pomocą komputera, co znacznie ułatwia sterowanie tym procesem. Dużą zaletą tego urządzenia jest niewielka ilość ropy jaka jest potrzebna do przeprowadzenia destylacji. Ponieważ często dysponujemy tylko próbkami ropy pobranymi do próbników wgłębnych utrudnione było wykonanie tradycyjnej destylacji.
EN
Isolating the different fractions of crude oil is a fairly complicated task. Distillation system was applied in modern device with the spinning band is based on section the components on 80 theoretical of the shelves under the distillation column. The main element of the device is a distillation column in which the spinning band. It has a spiral shape and goes the entire length of the column. This band is propelled during the distillation process using the engine. By using the apparatus of a vacuum pump and a sensor it is possible to a wide range of pressures from atmospheric pressure distillation to 0.1 mm Hg. The device also has received cryostat allowing condensed components. The whole process of distillation is carried out using a computer, which greatly simplifies the process control. A big advantage of this device is a small amount of oil that is needed to carry out the distillation. Because often we have only reservoir oil it was difficult to make the traditional distillation.
13
Content available remote Niepewność na rynku naftowym
PL
Ksiądz Franciszek Siarczyński (1758–1829) – geograf, historyk, publicysta, bibliotekarz, redaktor czasopism, żył w okresie obfitującym w różne wydarzenia dziejowe. Przeszedł do historii jako badacz dziejów Polski. Działalność rozpoczął w Warszawie, gdzie był wykładowcą w pijarskim Collegium Nobilium, a następnie w Collegium Regium. Był także proboszczem w Jarosławiu, Kozienicach, Łańcucie i kanonikiem katedralnym warszawskim i przemyskim. Od 1827 r. kierował – jako pierwszy dyrektor – Biblioteką im. Ossolińskich we Lwowie. Zainteresowania geograficzne u Franciszka Siarczyńskiego szły przede wszystkim w kierunku opracowywania słowników geograficznych. Zbierał także i opracowywał materiały dotyczące surowców mineralnych występujących w Galicji, w tym soli kamiennej (1788) oraz ropy naftowej (1828).
EN
Priest Franciszek Siarczyński (1758–1829) was a geographer, historian, journalist, librarian, and editor of magazines. He lived in time abounding in various historical events and went down in the annals as a researcher of Polish history. He started his career in Warszawa where he was a lecturer in Piarists’ Collegium Nobilium and then in Collegium Regium. He was also a parish priest in Jarosław, Kozienice and Łańcut as well as a canonry of the cathedral in Warszawa and Przemyśl. Since 1827 was the manager and first director of Te Ossolińscy Library in Lwów. Siarczyński’s geographical interests went primarily towards the development of geographical dictionaries. He also worked on mineral resources occurring in Galicja, including rock salt (1788) and crude oil (1828).
EN
Shale gas is one of the well-known unconventional resources of natural gas all over the world. This term refers to natural gas that is trapped within shale formations. Shales are fine – grained sedimentary rocks which can be reach resources of both petroleum and natural gas. This sedimentary rocks are heavily layered and in their nature exhibit VTI velocity anisotropy behavior (Van Dok et al. 2011). This statement indicates that the world among us is not isotropic and we should not neglect this fact in our geophysical research. Anisotropy, in general is the property of the material. It can be described as the attribute of a material’s property with respect to the direction in which it is measured (Pereira & Jones 2010). There are two essential types of anisotropy: VTI and HTI. Vertical velocity layering gives rise to VTI (vertical transverse isotropy) velocity in which seismic wave velocity is faster in the horizontal direction than in the vertical one. The second type of isotropy is horizontal transverse isotropy (HTI) which causes azimuthal traveltime variations. The common mechanism for this type of anisotropy is vertical aligned fractures in an isotropic background medium (Jenner 2011.) Authors of this study focused mostly on VTI as this type of anisotropy is present in shale formations, as a result of small scaled heterogeneities from fine layering (Thomsen 1986). The VTI anisotropy can be mathematically described by using three Thomsen parameters: epsilon, delta and gamma. Epsilon is a measure of the difference between the horizontal and vertical propagation velocities for compressional waves. Gamma parameter is a measure of the difference in the horizontal and vertical propagation velocities for horizontally polarized shear waves (SH waves). Delta parameter is not easily described either mathematically or qualitatively (Pereira & Jones 2010), but it influences the anisotropy velocities in medium incidence angles. These parameters can be mathematically expressed by equations proposed by Leon Thomsen (Thomsen 1986). In this study, authors present influence of VTI anisotropy on microseismic data recorded during hydraulic fracturing of shale intervals in one of the well located in Northern Poland. Authors points out how the anisotropy affects on microseismic events location, locating them in isotropic and anisotropic velocity models with usage of TGS algorithm. Furthermore, authors indicate possible solution to estimate VTI parameters based on microseismic data. VTI anisotropy parameters plays critical role not only in case of microseismic data analysis but also in processing of active seismic data. Authors proved that VTI anisotropy present in the investigated area has strong influence on microseismic events location especially in depth. Moreover estimation of VTI anisotropy parameters based on microseismic data with usage of Thomsen equations is possible.
PL
W artykule przedstawiono problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego w produktach ropopochodnych. Najpierw przedstawiono produkty otrzymywane z ropy naftowej i ich zastosowanie. Następnie opisano szczegółowo obecność drobnoustrojów i jakie skutki one powodują występując w systemach paliwowych i smarowych. Scharakteryzowano również różne rodzaje benzyn i olejów napędowych pod kątem obecności i wpływu zanieczyszczenia mikrobiologicznego. Kolejna część artykułu przedstawia efektywne mikroorganizmy, a w szczególności ich skład oraz odpowiednie warunki rozwoju. W ostatniej części artykułu omówiono obecne zastosowania technologii efektywnych mikroorganizmów, do których należą między innymi procesy uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Przedstawiono również zalety stosowania tej technologii w innych dziedzinach gospodarki. Wykazano również problem zanieczyszczenia mikrobiologicznego występującego w produktach naftowych i możliwość zastosowania efektywnych mikroorganizmów do ograniczenia lub nawet zwalczenia drobnoustrojów tam występujących. Technologia ta może mieć również wpływ na zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
EN
Paper discussed problem of microbial contamination In petroleum products. The presence of microorganisms and what effects they cause performing in fuel and lubricants systems were described in detail. Present application of microorganisms efficient technologies, which include among others, water treatment processes and wastewater treatment are discussed. The problem of microbial contamination occurring in the petroleum products and using possibility of effective microorganisms to reduce or even eradicate the microorganisms present there has been demonstrated.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wykorzystania zeolitów jako adsorbentów do usuwania substancji ropopochodnych. Jako adsorbenty zastosowano zeolity syntetyczne (Na-P1 i Na-X) otrzymane z popiołów lotnych, zeolit naturalny (klinoptilolit) i adsorbent komercyjny (Damolin). Sorbenty scharakteryzowano pod kątem składu mineralnego i tekstury oraz zbadano ich właściwości adsorpcyjne względem popularnych paliw silnikowych. Zeolity syntetyczne z popiołów lotnych wykazały większe pojemności sorpcyjne względem tych paliw niż klinoptilolit i adsorbent firmy Damolin.
EN
Na-P1 and Na-X zeolites were prepd. by conversion of fly ash, studied for mineral compn., morphol. and textural properties and used for sorption of 2 com. Petroleum-derived oils. The synthetic zeolites showed higher sorption capacity than the com. sorbent and clinoptilolite used for comparison.
PL
Dokonano przeglądu adsorbentów stosowanych do usuwania skutków niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych. Najczęściej do tego celu stosowane są materiały o strukturze porowatej. Są to adsorbenty organiczne naturalne, organiczne syntetyczne, nieorganiczne mineralne i chemiczne. Spośród adsorbentów mineralnych na szczególne uznanie zasługują minerały z grupy krzemianów, takie jak diatomity oraz ziemie okrzemkowe i krzemionkowe.
EN
A review, with 27 refs. of natural, mineral and synthetic adsorbents of practical importante.
EN
The paper presents petroleum concentration in coastal waters of Gdańsk Bay, which was measured in 2006 – 2012. The oil concentration ranges from below the detection limit, i.e. 1 μg kg–1 to almost 120 μg kg–1. The concentration does not usually exceed 60 μg kg–1 and its average value is 11.7 μg kg–1. The presence of petroleum in coastal water is characterized by seasonality, with the lowest values in summer and the highest in winter. The conducted research showed that the coastal zone is not the source of petroleum contamination of the sea. The main reason for the presence of petroleum in the coastal water is the migration of polluted water within the bay. The inflow of pollutants from the mainland is yet another source of the contamination in the sea.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.