Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pesticide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Three different types of nozzles (different wear rate) were used in this study. They are classified depending on the severity of their wear to three groups: new, worn and damaged nozzles. Those nozzles were spraying with the same application rate (303 l/ha) on two-year field trials; this was achieved by changing the spraying pressure for each group of nozzles in order to get the same application rate. This practice is usually done by operators of sprayers, who calibrate the sprayers on the same application rate every year without changing the nozzles, so they tend to reduce the spraying pressure in order to compensate the flow rate increase due to the nozzles yearly wear. Two types of plant growth regulators (PGR) agents were used in this study, namely: Moddus and Kelpak, they were applied to wheat plants field to reduce lodging. The results showed that applying PGR in the year 2015 produced an increase in the wheat yield and reduction in the plant height regardlessthe nozzle type, although there was not any occurrence of wheat lodging. In the year 2016, the new nozzles produced higher values of wheat yield than other two types of nozzles.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań polowych, w których wykorzystywano trzy różne rozpylacze sklasyfikowane w zależności od stopnia ich zużycia w trzech grupach: dysze nowe, zużyte i uszkodzone. Podczas dwuletnich badań polowych rozpylacze pracowały z zachowaniem takiej samej dawki aplikacji (303 l/ha), którą uzyskano przez zmianę ciśnienia rozpylania dla każdej grupy rozpylaczy. Praktyka ta jest zwykle wykonywana przez operatorów opryskiwaczy, którzy corocznie kalibrują opryskiwacze przy tej samej dawce bez zmiany rozpylaczy, więc mają tendencję do zmniejszania ci- śnienia rozpylania w celu skompensowania wzrostu natężenia przepływu z powodu zużycia rozpylaczy. W badaniu wykorzystano dwa rodzaje środków regulujących wzrost roślin (PGR): Moddus i Kelpak. Zastosowano je na polu pszenicy w celu zmniejszenia wylegania. Wyniki pokazały, że zastosowanie PGR w 2015 r. spowodowało wzrost plonu pszenicy i zmniejszenie wysokości roślin bez względu na rodzaj stopień zużycia rozpylacza, chociaż nie wystąpiło wyleganie pszenicy. W roku 2016 wykorzystanie rozpylaczy nowych przyczyniło się do uzyskania większego plonu, niż stosując pozostałe dwa rodzaje rozpylaczy.
EN
Dozens of thousands of tons of pesticide waste have been stored since 1950s. The corrosion of concrete bunkers and wells where the expired pesticides are deposited causes the risk of toxic leakage due to deteriorating conditions of these constructions. Such hazardous spill might be transported by underground waters in the form of so-called underground inflow and subsequently might reach a network of surface waters. Evaluating the adsorption potential of natural sorbent for pesticide was the main goal of this research. The adsorption balance was examined in order to analyze the influence of the adsorption mechanism of HCH molecules on vermicompost. The adsorption of HCH isotherms by vermicompost at constant temperature was tested experimentally. The Freundlich, Langmuir and BET’s adsorption isotherm models describe the experimental data within the acceptable error ranges. The Freundlich model proved to be more suitable for the experimental data. The form of isotherms indicates that HCH is adsorbed as a monolayer; therefore no obstacles occur in order for water and pesticide molecules to cover the adsorption surface.
PL
W celu zapewnienia zasobów żywności dla rosnącej populacji ludzkiej, powszechnie stosowane są środki ochrony roślin (ś.o.r.) zabezpieczające rośliny przed chorobami wirusowymi, bakteryjnymi, grzybowymi i szkodnikami oraz preparaty stymulujące ich wzrost i rozwój, zwane pestycydami. Celem pracy jest przedstawienie przeglądu literatury na temat sposobu działania ich substancji czynnych (s.cz.) oraz wpływu jaki wywierają na organizm człowieka na poziomie komórkowym. Obecnie powszechnie wykorzystywanym modelem badawczym są hodowle in vitro ludzkich linii komórkowych. Odpowiednio dobrane do eksperymentu linie komórkowe pozwalają na badanie absorpcji różnych substancji chemicznych, w tym pestycydów, poprzez nabłonek układu pokarmowego, oddechowego i skórę. Umożliwiają one ocenę wpływu pestycydów na podstawowe parametry stresu oksydacyjnego oraz funkcjonowanie układu hormonalnego na poziomie molekularnym.
EN
In order to provide the food supply for an increasing human population products protecting plants against viral diseases, bacterial, fungal, pests and preparations stimulating their growth and development, known as pesticides, are commonly used. The aim of the paper is to show the way of their actions and the impact they have on the human body at the cellular level. Currently, in vitro cultures of human cell lines are a common model for research in this field. Properly chosen for the experiment cell lines allow for the study of the absorption of various chemicals, including pesticides through the epithelium of the digestive system, respiratory system and skin. They also enable the study of the effects of pesticides on the basic parameters of oxidative stress and the functioning of the endocrine system at the molecular level.
EN
Applying pesticides to crops is one of the causes of water pollution by surface runoff, and chlorpyrifos, trifluralin and chlorothalonil are used respectively as insecticide, herbicide and fungicide for crop plants widely. To explore effects of three pesticides on aquatic organisms, superoxide dismutase (SOD) and glutathione S-transferase (GST) activities were determined after 24 h and 48 h exposure of D. magna with ages of 6–24 h to several low concentrations of chlorpyrifos (0.36, 0.72, 1.43, 2.86, 5.72 μg∙L−1), trifluralin (0.17, 0.33, 0.66, 1.33, 2.65 mg∙L−1) and chlorothalonil (0.09, 0.18, 0.36, 0.72, 1.43 mg∙L−1) respectively. Main reproductive parameters including first pregnancy time, first brood time, the number of first brood and total fecundity after 21 d exposures at the same concentrations of pesticides as described above were also measured. The results showed that the activities of GST increased in lower concentrations and decreased in higher concentrations after 24 h exposure to three pesticides, respectively. The activities of SOD showed the same changes after 48 h exposure. With the time prolonged, the activities of GST decreased while the activities of SOD increased. After 21 d exposure, the first pregnancy time and first brood time were delayed, while the number of the first brood and total fecundity per female decreased with increasing concentrations. These results corroborated that GST activity was more sensitive to those pesticides than SOD activity, and there was a significant relationship between total fecundity and pesticides-dose(r>0.94, n=6), GST activity after 48 h exposure and total fecundity after 21 d exposure (r>0.92, n=6).
PL
Celem pracy jest ocena stanu technologii uprawy roli i roślin w województwie podlaskim w okresie przemian w rolnictwie oraz ich wpływu na zmiany w środowisku na obszarach rolniczych. Przykładowe zmiany w uprawach polowych przedstawiono i oceniono na obszarze powiatu hajnowskiego.
EN
Currently agriculture operates in three farming systems: conventional, sustainable and biodynamic farming. The most efficient is the conventional system and most environmentally friendly – biodynamic farming. In Podlaskie due to the inclusion of agriculture into the EU Common Agricultural Policy there have been major structural and technological changes. The work presents changes in technologies of plant and soil cultivation in conventional agriculture and the effects of these changes in the natural environment. In years 2005-2014 increased corn cultivation area for grain and silage, wheat and oilseed rape. Changes in modern cultivation technologies led to discontinue the usage of crop rotation in field crops, weed growth in monocultures, and the emergence of new crop pests. In Podlaskie agriculture it is needed to increase the area planted for crops adapted to light soils and existing agroclimate, in order to stop the soils degradation processes.
EN
The paper presents the results of the researches in sorption process. Selected waste materials were checked to build a barrier for pesticide migration from existing graveyards. Due to primary researches Sokolka compost was selected for further researches. The sorption barrier was designed by the surface and underground water run-off. The line of the barrier was made around the centre of graveyard, 0.5 meter width and 4.0 meters deep up to the non-permeable ground layer. GC analyses have shown the presence of pesticides in piezometer before the barrier and no pesticides in water outside sorption barrier. Due to researches it was found that prevention barrier was successful.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań z doświadczenia dotyczącego oceny przydatności ślazowca pensylwańskiego Sida Hermaphrodita do fitoremediacji podłoża sorpcyjnego złożonego z gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego zanieczyszczonego pestycydami. W badaniach wstępnych potwierdzono przydatność mieszaniny gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego do wykonania ekranu sorpcyjnego wokół mogilnika. W doświadczeniach prowadzonych na poletkach o powierzchni 0,3 m2 wypełnionych w/w mieszaniną nasadzonoślazowiec. Sezon wegetacyjny trwał od wiosny do późnej jesieni 2015 roku. Po okresie aklimatyzacji rośliny wprowadzano w stałych odstępach czasowych na poletka mieszaninę pestycydów chloroorganicznych. Jednocześnie pobierano próbki gleby oraz części naziemnych jak i podziemnych rośliny. W próbkach określano stężenie pestycydów zgodnie z obowiązującą metodyką z wykorzystaniem chromatografu gazowego GC/MS/MS 4000 sprzężonego ze spektrofotometrem mas oraz chromatografu gazowego AGILENT6890 przy zastosowaniu kolumn ECD1 oraz NPD2. Uzyskane wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że ślazowiec może być wykorzystany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych pestycydami, a przede wszystkim do przedłużenia żywotności bariery sorpcyjnej wokół mogilnika.
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Virgina mallow Sida Hermaphrodita to phytoremediation of sorption subsoil contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption material consisting of a soil and sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The vegetation season lasted since spring until late autumn 2015. After acclimatization, the mixture of chloroorganic pesticides was added into experimental pots. After harvest, it was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.3588 to 0.3991 mg kg DM) were much higher than in control soil (from 0.1600 to 0.2170 mg kg DM). The achieved results initially indicate that Virginia mallow can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barrier around the pesticide burial area. In the future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide burial area, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants – through phytoremediation – would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from above ground parts by means of combustion.
EN
The studies included 20 herbicides, 47 insecticides and 25 fungicides popularly used in plants protection. The levels of 15 pesticides: organochlorine (OCPs), organophosphorous (OPPs) and herbicides (H), in wells water in Podlasie Region in Poland were investigated to evaluate their potential pollution and risks. The analysis of all pesticides extracted by solid phase extract were performed using Agilent gas chromatograph coupled with dual system detection: electron capture and nitrogen phosphorous detector and Waters liquid chromatograph with photodiode array detector. Water samples have been collected seasonally from thirty wells for a period of 2 year (2009 - 2010). Results obtained confirm the presence of pesticide residues representing different chemical and biological activity classes in the wells waters. The most commonly encountered OPPs in water were: chlorpyrifos, diazinone, dimethoate and fenitrothion, among the herbicides: atrazine, MCPA and li-nuron and one fungicide - captan. Also, organochlorine pesticide residues in wells water were detected: p,p'-DDD, and o -HCH.The highest concentration was quantified for atrazine and simazine (2.23 /
PL
Próbki wody pobierano sezonowo z trzydziestu studni w ciągu 2 lat (2009 - 2010). Badaniami objęto 20 substancji aktywnych herbicydów, 47 insektycydów oraz 25 fungicydów powszechnie stosowanych w ochronie roślin. Wszystkie pestycydy wyizolowano techniką ekstrakcji do fazy stałej i oznaczono na chromatografie gazowym w dualnym systemie detekcji z wykorzystaniem detektorów wychwytu elektronów i azotowo-fosforowego oraz chromatografu cieczowego z detektorem fotodiodowym. Uzyskane wyniki potwierdzają obecność w wodach studzienicznych pozostałości pestycydów z różnych klas chemicznych i biologicznej aktywności. Najczęściej stwierdzano pozostałości pestycydów fosforoorganicznych: chloropiryfos, diazinon, dimetoat i fenitrotion, wśród herbicydów: atrazynę, MCPA i linuron oraz jeden fungicyd - kaptan. Sporadycznie odnotowano pestycydy chloroorganiczne, produkty degradacji DDT oraz lindan (y-HCH). Najwyższe stężenia stwierdzono dla atrazyny i syma-zyny (2,23 /
EN
The objective of the paper is to evaluate the state of water and soil in the vicinity of the pesticide graveyard in Folwarki Tylwickie and to present a study on the possibility of reducing the migration of pesticides from deposited wastes by using waste sorption agents. Water samples from bored wells, dug wells, piezometers, and soil samples from the vicinity of the graveyard were examined. About 47 biologically active pesticide substances were chosen for monitoring. In the examined water and soil, among the identified pesticides, dominated the most durable chloroorganic insecticides and their metabolites. Stabilized sewage sludge from a dairy wastewater plant after compost stabilization was used as sorbent. The use of Freundlich’s, Langmuir’s and BET’s isotherms proved that sewage sludge compost has sufficient sorption properties in relation to chloroorganic insecticides. Due to the properties they can be used to construct a sorption shield around the graveyards. In the future, this would allow to apply a sorption screen around the pesticide burial area which reduces pesticide migration into the environment.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wody i gleby z okolic mogilnika w Folwarkach Tylwickich oraz możliwość ograniczenia migracji przeterminowanych pestycydów zdeponowanych w mogilnikach poprzez zastosowanie odpadowych materiałów sorpcyjnych. Próbki wody ze studni wierconych, kopanych i z piezometrów oraz próbki gleby pobrane w okolicy mogilnika zbadano na obecność 47 biologicznie aktywnych substancji pestycydowych. W badanych próbkach stwierdzono największe ilości insektycydów chloroorganicznych i ich metabolitów. Do ograniczenia migracji związków chloroorganicznych zastosowano sorbent odpadowy – ustabilizowany osad ściekowy poddany procesowi kompostowania. W celu określenia mechanizmu sorpcji zastosowano równania izotermy Freundlicha, Langmuira i BET. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że kompost z komunalnego osadu ściekowego może być zastosowany do budowy bariery wokół mogilnika, która ograniczy migrację pestycydów do środowiska.
10
Content available System wsparcia decyzji w ochronie roślin uprawnych
PL
Systemy wsparcia decyzji jako narzędzia informatyczne są wykorzystywane coraz częściej przez różne sektory rolnictwa stanowiąc pomoc dla rolników, plantatorów, hodowców czy ogrodników, odciążając ich od nieraz żmudnego szukania i weryfikacji informacji dotyczących procedur stosowania zabiegów rolniczych, środków ochrony roślin czy pasz. W pracy omówiono przykład wdrożenia takiego systemu opartego na bazie danych służącego ochronie roślin przed różnego typu agrofagami. Do jego budowy wykorzystano technologie internetowe.
EN
Decision support systems as IT tools are being used more and more often in various sectors of agriculture, helping the farmers, planters, breeders and gardeners by relieving them from sometimes strenuous search and verification of the information on the procedures of applying agricultural treatment, using pesticides or fodders. The work discusses an example of implementing such system and database for protecting plants from various types of pests. The system was built with the use of Internet technologies.
PL
Przeterminowane lub nie wykorzystane pestycydy, często zawierające związki metali ciężkich, w tym związki rtęci stają się odpadami i to odpadami bardzo niebezpiecznymi. Niewłaściwie składowane przedostają się w sposób niekontrolowany do środowiska przyrodniczego powodując zagrożenie wszystkich form życia. Analizie poddano próbki pobrane z okolic czynnego mogilnika na Podlasiu. W próbkach wody ze studni kopanych i wierconych oraz z rzek, a także osadów dennych, gleby i roślin oznaczono metale ciężkie (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn). Analizując uzyskane wyniki badań dotyczące stanu zanieczyszczenia metalami ciężkimi różnych elementów środowiska w pobliżu mogilników na Podlasiu należy stwierdzić jednoznacznie, że gleby cechują się naturalną (0°) zawartością tych pierwiastków. Określone stężenia metali w próbkach roślinnych można określić jako akumulację małą, a rośliny jako nie zanieczyszczone. Nie zanotowano także podwyższonych ilości pierwiastków śladowych w wodach powierzchniowych. Jedynie na uwagę zasługuje fakt podwyższonej zawartości cynku w wodach podziemnych ujmowanych do spożycia przez ludzi, który kwalifikuje te wody jako specjalnej ochrony, a nawet jako wymagające oczyszczania przed spożyciem przez ludzi.
EN
Active biological substances of plant pesticides deposited in burial grounds can be a source of toxic substances threatening underground waters, surface waters, and consequently, drinking water. In an average graveyard, mercury share is 0.7% of total wastes, copper 4.3%, zinc 4%, and chloroorganic compounds 29.9% The purpose of the work was to evaluate the state of waters, soils and plants in the vicinity of graveyards in Podlasie. The investigated material were water samples from bored wells, dug wells, water intakes, soil and plant from the vicinity of the burial grounds. Heavy metals (Cd, Cu, Cr, Hg, Ni, Pb, Zn) were chosen for monitoring. Analysis of achieved results referring to heavy metals contamination of various environmental elements around graveyards in Podlasie region univocally revealed that soils were characterized by natural (0°) contents of those elements. The soils can be utilized for all crop and horticultural cultivations. Particular heavy metals concentrations in plant samples can be considered as low accumulation and plants as not contaminated. No altered amounts of trace elements were recorded in surface waters. However, elevated zinc content in underground water that is used for drinking qualifies it for special protection and even requiring treatment prior to consuming by people.
EN
The aim of present research was to assess the usefulness of Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.) to phytoremediation of sorption substrate contaminated with pesticides. Studies upon purification of sorption substrate consisting of a soil and dairy sewage sludge were conducted under pot experiment conditions. The study design included control pot along with 3 other ones polluted with pesticides. The vegetation season has lasted since spring till late autumn 2007. After plants acclimatization, the mixture of chloro- and phosphoorganic pesticides was added into 3 experimental pots in the continuous intervals. After harvest the samples of substrate and plant material, both tops and roots, were taken. It was found that pesticide contents in sorption subsoil (from 0.10313 to 0.38909 mg o kg-1 d.m.) were much higher than in control soil (from 0.01781 to 0.22702 mg o kg-1 d.m.). Achieved results allow initially certify that Jerusalem artichoke can be used for reclamation of soils contaminated with pesticides, particularly for vitality prolongation of sorption barrier around the graveyard area. In future, it would allow for applying the sorption screen around pesticide graveyard, which reduces pesticide migration into the environment, and grown energetic plants - through phytoremediation - would prolong the sorbent vitality and remove pesticides from aboveground parts by means of combustion.
PL
Celem pracy była ocena przydatności topinamburu (Helianthus tuberosus L.) do fitoremediacji podłoża sorpcyjnego zanieczyszczonego pestycydami. Obiektem badań było podłoże sorpcyjne, będące mieszaniną gleby oraz ustabilizowanego osadu mleczarskiego, przeznaczone do wykonania ekranu sorpcyjnego wokół mogilnika. Doświadczenie obejmujące 4 obiekty: kontrolę oraz 3 pozostałe zanieczyszczone pestycydami, prowadzono w wazonach o powierzchni 0,3 m2 wypełnionych ww. mieszaniną, do których nasadzono topinambur. W badaniach wstępnych potwierdzono jego przydatność. Sezon wegetacyjny trwał od wiosny do późnej jesieni 2007 roku. Po okresie aklimatyzacji roślin do wazonów wprowadzano w stałych odstępach czasowych mieszaninę pestycydów chloro- i fosforoorganicznych. Po zbiorze roślin pobrano próbki podłoża oraz części naziemnych i podziemnych rośliny. W próbkach określano stężenie pestycydów zgodnie z obowiązującą metodyką. Stwierdzono, że zawartości pestycydów w podłożu sorpcyjnym (od 0,10313 do 0,38909 mg o kg-1 s.m.) były dużo większe niż w głębie kontrolnej (od 0,01781 do 0,22702 mg o kg-1 s.m.). Uzyskane wyniki pozwalają wstępnie stwierdzić, że topinambur może być wykorzystany do rekultywacji gleb zanieczyszczonych pestycydami, zwłaszcza do przedłużenia żywotności bariery sorpcyjnej wokół mogilnika. W przyszłości pozwoli to na zastosowanie wokół mogilnika ekranu sorpcyjnego, który zredukuje migrację pestycydów do środowiska, a uprawa fitoremediacyjnych roślin energetycznych umożliwi przedłużenie żywotności sorbentu i usuwanie pestycydów z części nadziemnych przez spalanie.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań nad możliwością ograniczenia migracji zdeponowanych odpadów pestycydowych poprzez stosowanie substancji sorbujących, które tworzyłyby ekran przenikania środków ochrony roślin do hydrosfery. Jako sorbent zastosowano węgiel aktywny produkowany przez GRYFSKAND w Hajnówce, zaś jako sorbat - najczęściej migrujące do środowiska z mogilników pestycydy chloroorganiczne. Uzyskane wyniki opisano za pomocą modeli matematycznych stosowanych do uzyskania krzywych adsorpcji (Freundlicha, Langmuira, BET, DR).
EN
The paper deals with the study upon the possibility to reduce migration of deposited pesticide wastes by using natural and waste sorption agents that would mąkę a screen against plant protection means penetration into the hydrosphere. The pesticide sorption was conducted on carbons type CWZ-22 produced by GRYFSKAND, Ltd., Hajnówka. On a basis of literature data and own studies, chloroorganic pesticides that most often occurred near the graveyards at the highest concentrations were selected as representative sorbats. Freundlich's, Langmuir's, BETs and DR's isolines were plotted on a base of achieved results applying Statistica and software in order to analyze the processes.
PL
Tranzystor polowy czuły na jony (ISFET – Ion Sensitive Field Effect Transistor) umozliwia pomiar koncentracji jonów w roztworach wodnych. Tranzystor taki w wykonaniu podstawowym jest czuły na stężenie jonów wodorowych (pH). Poprzez naniesienie odpowiednio wykonanej membrany na obszar bramkowy ISFET'a, można uczulić ten przyrząd na stężenie innych substancji. W zależności od zastosowanego materiału membrany, czujniki te mogą wykrywać obecność jonów różnych pierwiastków a także związków chemicznych, w tym pestycydów. Ze względu na to, że biosensory tego typu są urządzeniami elektronicznymi o stosunkowo długim czasie życia, krótkim czasie odpowiedzi, mogą znaleźć szerokie zastosowanie w przemyśle rolno-spożywczym.
EN
Ion Sensitive Field Effect Transistor (ISFET) provides a possibility for a ion concentration measurements in water solutions. The raw device is sensitive to the hydrogen ions concentration (pH). By applying proper membrane on the gate region it is possible to make the ISFET sensitive to concentration of other ions and compounds. Deoending on the membrane material, ISFETs can detect presence of ions of various elements and compounds including pesticides. Taking into account thet biosensors of that type have relatively long lifetime and short response time, they can be widely used in agriculture and food industry.
PL
Najczęściej i w największych ilościach wykrywane są następujące związki: lindan, nie stosowany od wielu lat DDT, symazyna, atrazyna, chlorofenwinfos i fenitrotion. O obecności pestycydów w wodach powierzchniowych na terenie Żuław Wiślanych wielokrotnie pisała Żelechowska i Makowski. Badania własne potwierdziły obecność herbicydów fenoksyoctowych w wodach powierzchniowych Podlasia. Niniejszy referat prezentuje stężenia herbicydów fenoksyoctowych w rzece Supraśli i Narwi. Okres badawczy obejmował rok, tj. od marca do grudnia 2000 roku. Oznaczenia analityczne wykonywane były techniką chromatograficzną cieczową HPLC oraz cienkowarstwową TLC.
EN
Soil contamination with pesticide is a serious problem. The following compounds are detected most often and in largest quantities: lindan, DDT, which has not been used for many years now, Simazine, Atrazine, Chlorfenvinphos and Fenitrothion. The presence of pesticides in surficial waters in the Zuławy Wiślane region has been described many times by Żelechowska and Makowski. Additionally, my own reserch confirmed the presence of pesticides in superficial waters in the Podlasie. This paper presents the results of determination of concentrations of phenoxyacetic herbicides in Supraśl and Narew rivers. The samples were collected over a period of one year, from March to December 2000. The analysis was carried out by reverse phase HPLC and TLC chromatography.
17
Content available remote Poligonowe badania adsorbcyjnego usuwania pestycydów ze ścieków przemysłowych
PL
Przedstawiono efekty poligonowych badań adsorpcyjnego usuwania pestycydów ze ścieków przemysłowych powstających w zakładzie produkującym środki ochrony roślin. Podczas badań określono również skuteczność usuwania zanieczyszczeń organicznych (mierzonych jako redukcja TOC i ChZT). Potwierdzono możliwość usuwania pestycydów ze ścieków, w tym zarówno insektycydów należących do grupy węglowodorów fosforoorganicznych (chlorfenwinfos, fenitrotion, dichlorfos) jak i insektycydów należących do grupy węglowodorów chlorowanych (a, b, g-HCH, DMDT, DDT).
EN
The research works on adsorptive removal of pesticides from industrial wastewater generated in the plant manufacturing pesticides were presented. The efficiency of organic impurities removal (measured as the reduction of TOC and COD) was also examined. In the result of the tests performed it was confirmed the possibility of pesticides removal from wastewater, including both insecticides belonging to the organophosphorous hydrocarbons group (chlorfenwinfos, fenitrotion, dichlorfos) and insecticides belonging to the chlorinated hydrocarbons group (a, b, g-HCH, DMDT, DDT).
18
PL
Powszechna obecność herbicydów w wodach powierzchniowych, pomimo krótkiego czasu ich półrozkładu, wydaje się być podstawą ukazania wielkości problemu i jednocześnie niepożądanym jego skutkiem masowego stosowania środków ochrony roślin. Należy przy tym zaznaczyć, iż niewielki zaledwie procent obecności tych związków w wodach stanowią spływy z pól uprawnych. Główne źródła zanieczyszczenia stanowią ścieki niosące tak katastrofalny ładunek, powstające w zakładach produkujących pestycydy, w stacjach mycia i odkażania aparatury agrotechnicznej i wreszcie na terenach miast obejmujące wszelkie dziedziny zastosowania. Ze względu na problem, jaki stwarza obecność w wodzie już minimalnych ilości pestycydów, należy dążyć do całkowitego usunięcia ich ze ścieków. W poniższej publikacji autorzy przedstawiają wyniki badań nad rozkładem wybranych SOR ze ścieków metodami biodegradacji tlenowej ze wspomaganiem koagulacji.
EN
General presence of herbicides in superficial waters, in spite short time of them decomposition, it gives to be itself basis of appearance of size of problem and simultaneously undesirable him result of mass applying of resources of protection of plants. One should to mark at this, that small raft make up percentage of presence of this relationships in waters only just from fields cultivated. Main sources of dirt make up carrying sewages so catastrophic load, which come into being pesticides in producing institutions, in stations of washing and disinfecting of agrotechnical apparatus and on terrains of cities of hugging every field of use. In view of problem, what does presence create in water already minimum quantity of pesticides, one should to aim to total removal of them from sewages. In following publication authors introduce results of investigations choose pesticides from sewages methods of oxygenic biodegradation with aid of coagulation above schedule.
PL
W referacie przedstawiono znaczenie chiralności (izomerii optycznej) w związkach biologicznie czynnych, ze szczególnym uwzględnieniem agrochemikaliów (pestycydów). Omówiono zależność oddziaływania biologicznego od rodzaju enancjomeru.
EN
Chirality - one of the fundamental concepts in structural chemistry - belongs to the terms, which started to be commonly used in science from the beginning of 60-ties of the XXth century. The quickest progress on the area of chiral chemistry has been observed within the last few decades of XXth century, which was closely connected with research on the relationship between stereostructure and biological activity of many compounds. As practically each organism constitutes a chiral enviroment, the existence of a great deal of examples of enantiomeric selectivy seems to be fully justified. There is of big importance for pharmaceutical chemistry, but also still growing interest is notified on this area for the industry of plant protection agents, food flavours enhancers, syntetic fragrances, and many others. According to the data, concerning agrochemicals (pesticides) manufacturing, and published in 1996, market of chiral products in a global scale has attained the value of 9 billions, whereas the value of sales for those separated onto a single, pure enantiomers was higher than 2,6 billions USD. Knowledge of the fact that a desired activity, in general, is placed in only one of an enantiomeric pair, connected with technological and analytical possibilities, has led to legislative, ethical, ecological and commercial pressures to produce and apply only the active isomers. A difference between biological activity of indywidual enantiomers is particulary and clearly visible in the case of organophosphorous inhibitors of acetylcholinesterase.
20
Content available remote Pesticides - a serious hazard to the environment in Poland
EN
The objective of the study was to pinpoint the potential threats to natural environment, which may result from the use of pesticides. Consideration was given to the mechanisms and pathways of their migration in air, water, soil, with emphasis on the non-negligible toxicity of the pesticides, as well as the ease with which they penetrate animal and human organisms. Another major objective was to present the results of monitoring obtained for pesticide concentrations in surface and ground waters in the context of drinking water supply. The problem of admissible pesticide concentrations in potable waters, as well as related legal aspects were also analyzed. It was emphasized that a quick and effective disposal of useless pesticides in graveyards had taken on a sense of urgency.
PL
Przedstawiono potencjalne zagrożenie, jakim dla środowiska naturalnego są pestycydy. Omówiono mechanizmy i możliwe drogi przemieszczania się pestycydów w powietrzu, wodzie i glebie. Zwrócono uwage na szczególną toksyczność pestycydów i łatwość, z jaką przenikają do organizmów zwierząt i ludzi. Podano aktualny stan prawny dotyczący dopuszczalnych stężeń pestycydów w wodzie do picia w Polsce. Przedstawiono wyniki badań monitoringowych stężeń pestycydów w wodach powierzchniowych i podziemnych w Polsce. Podkreślono konieczność szybkiego i skutecznego rozwiązania problemu magazynowania nieprzydatnych pestycydów w mogilnikach.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.