Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  personal protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Zasadnicze wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa należy interpretować i stosować w taki sposób, aby uwzględnić aktualny stan wiedzy i obecnie stosowane praktyki w momencie projektowania i wytwarzania, jak również względy techniczne i ekonomiczne zgodne z wysokim poziomem ochrony zdrowia i bezpieczeństwa. Środki Ochrony Indywidualnej (ŚOI), które dostarcza pracodawca, muszą być dopasowane, aby w przewidywanych warunkach użytkowania, do jakiego są przeznaczone, użytkownik mógł normalnie wykonywać czynności związane z zagrożeniem, korzystając jednocześnie z odpowiedniej ochrony na najwyższym możliwym poziomie.
2
Content available remote Ochrona oczu i twarzy przed czynnikami biologicznymi
PL
W obliczu możliwości wystąpienia epidemii, społeczność, w której wystąpiło takie zagrożenie, a z drugiej strony - lekarze, pielęgniarki oraz pozostały personel medyczny stają przed poważnym narażeniem na czynniki biologiczne. Inwazja patogenów do organizmu, przenoszonych głównie drogą kropelkową, jak również poprzez bezpośredni kontakt, może odbywać się również przez spojówki oczu. W związku z tym, podczas wystąpienia prawdopodobieństwa narażenia oczu na czynniki biologiczne, zalecane jest stosowanie odpowiednich środków ochrony oczu i twarzy. W artykule omówiono zagadnienia dotyczące stosowania różnych typów środków ochrony oczu i twarzy w środowisku, w którym występują zagrożenia czynnikami biologicznymi.
3
Content available remote Sygnalista i whistleblowing
PL
Rządowy projekt ustawy o jawności życia publicznego przedstawiony w październiku 2017 r. przewiduje m.in. uregulowanie prawne statusu i ochrony tzw. sygnalisty (ang. whistleblower) ‒ osoby, która informuje o nadużyciach lub korupcji w swoim miejscu pracy.
4
Content available Koncepcja rozwoju ochron osobistych
PL
Wyposażenie strażaka w środki ochrony indywidualnej jest warunkiem koniecznym podczas działań gaśniczo-ratowniczych. Do tego typu środków zalicza się m.in.: środki ochrony oczu i twarzy, głowy, słuchu, układu oddechowego, a także odzież. Podstawową cechą ubrania specjalnego jest wielofunkcyjność, która oznacza zdolność maksymalnie skutecznej ochrony użytkownika przed zróżnicowanymi zewnętrznymi niebezpieczeństwami wystęPUjącymi w środowisku pracy strażaka. Jeśli odzież zapewnia w bardzo szerokim zakresie skuteczną ochronę strażaka przed różnorodnymi zagrożeniami, mówi się wtedy o ubraniu specjalnym, które stanowi podstawowe ubranie ochronne strażaka. Składa się ono najczęściej z dwóch części: kurtki oraz spodni. Aby ubranie specjalne zabezpieczało użytkownika w tych wszystkich niesprzyjających warunkach, niezwykle ważną kwestią jest odpowiedni dobór materiałów i konstrukcji ubrania specjalnego, które będzie zapewniać odpowiedni komfort pracy, poprzez spełnienie szeregu wymagań dotyczących parametrów związanych z termoregulacją organizmu, wodoodpornością, paroprzePUszczalnością czy wytrzymałością mechaniczną. Duże znaczenie ma również komfort użytkowania, aby ubranie nie podrażniało skóry, nie ograniczało ruchów albo swoim ciężarem nie przyczyniało się do dodatkowego wysiłku. Wszystkie wymagania dotyczące wyrobów z grupy sprzętu ochrony osobistej (ang. PPE – Personal Protective Equipment) podlegają aktom prawnym i zostały szczegółowo opisane w normach. W krajach należących do Unii Europejskiej standardy zostały ujednolicone i zawarte są w tzw. normie europejskiej (en). Odzież ochronna powinna kompleksowo zabezpieczać przed zagrożeniami, co oznacza, ochronę od zewnątrz jak i od wewnątrz. W dużym uproszczeniu, przez ochronę od zewnątrz rozumie się warstwę ubrania jako barierę przed oddziaływaniem ciepłe w różnych postaciach wodą, substancjami chemicznymi, natomiast ochrona wewnętrzna jest rozumiana jako oddychalność. Podczas akcji ratowniczych strażakom towarzyszy stres, pośpiech i wzmożony wysiłek fizyczny. Aby nie doprowadzić do przegrzania organizmu, wytwarza on ciepło i pot. Zbyt szczelna warstwa materiału może powodować niebezpieczne skutki. Jednymi z nich są poparzenia, które tworzą się na skutek braku ochrony przed żarem, w wyniku namakania przez pot materiału znajdującego się bezpośrednio w kontakcie ze skórą. Kolejnym niebezpiecznym następstwem jest stres wywołany przegrzaniem organizmu. Jest on spowodowany zaburzonym mechanizmem schładzania. Kiedy nie ma możliwości odprowadzenia wydzielanego przez organizm ciepła, jego ilość wciąż wzrasta, podnosi temperaturę, do tego stopnia, że w najgorszym wypadku prowadzi do śmierci na skutek udaru cieplnego.
EN
During the firefighting-rescue operations ,providing the firefighter with the personal protection equipment /PPE/ is a necessary condition. The ppe includes: the eyes, face, head, hearing, respiratory protection systems, as well as protective clothing. A multifunctionality is a basic characteristic of special clothing, which signifies the most effective protection of the user against diversified hazards in firefighting environment. If clothing provides an effective protection in various hazards, it is thought about the firefighter’s basic protective clothing. It most often consists of two parts: the jacket and the pants. To ensure the user’s safety in all unfavorable conditions, the extremely important issue is a proper selection of materials as well as the special clothing design. The clothing must meet a number of requirements related to the parameters connected with the thermoregulation of the organism, water resistance, vapor permeability, or mechanical strength. The comfort of the user is also a significant feature. The clothing shouldn’t prickle the skin, limit the movements or cause additional effort because of it’s weight. All requirements concerning products from the group of the personal protective equipment are the subject to legal acts and in details have been described in the European Standards (EN). The protective clothing should comprehensively protect against hazards which means protection from the outside as well as from the inside. To PUt it simply, the protection from the outside layer is interpreted as the barrier against the influence of heat in various forms, against water and chemical substances, however the internal protection is understood as the permeability. During the rescue operations, a stress, a hurry and a heightened physical effort all the time accompany the firefighters. In order not to lead the organism to the overheating, the body produces the warmth and sweat. Too hermetic material layer can cause dangerous effects. One of them are burns, which are formed as a result of the lack of the protection against the heat, as a result of soaking the material in contact with the skin by the sweat. Another hazard is the stress, being the result of the overheating of the organism caused by the disturbed cooling mechanism. When there is no possibility to drain off the body heat, its quantity continues to increase, the temperature is raised to the level which mechanism , in the worst case, leads to death due to the heat stroke.
PL
Artykuł zawiera opis prowadzanego sondażu wśród strażaków dotyczącego opinii na temat używanych przez nich środków ochrony indywidualnej w kontekście zagrożeń czynnikami środowiska działań ratowniczo-gaśniczych. Podkreślono rolę użytkownika końcowego w ocenie bezpieczeństwa personalnego i technicznych środków jego utrzymywania. Autorzy realizują badanie o charakterze ciągłym z zastosowaniem ankiety w formie aplikacji umieszczonej na stronie internetowej: www.sapsp.pl\form\. Ponadto wypracowano aplikację do systematycznego zliczania cząstkowych opinii. Program wyposażono w graficzny interfejs użytkownika, który w przyjazny sposób pomaga w pracy z programem. Kluczowym zagadnieniem konstrukcji ankiety był wypracowany model stref obciążeń czynnikami termicznymi ciała ratownika w kontekście nie tylko skutecznej ochrony, ale również ergonomii. Wypracowany model stref ma ułatwić komunikację z opiniującym i zapewnić miarodajny przekaz dla środowiska naukowego. Artykuł zawiera wyniki przeprowadzonego badania dla pierwszych 102 respondentów. Wyniki te już obecnie mogą posłużyć w kreowaniu nowych kierunków konstrukcyjnych środków ochrony indywidualnej .
EN
This paper presents a survey conducted among firefighters concerning their opinion about individual protection means that they use in the life-threatening fire and rescue operations. The role of the end-user was emphasized in the evaluation of personal security and the technical means of its maintenance. The authors have been implementing the study continuously by using the survey in the form of application on the website: www.sapsp.pl\form\. Furthermore, the application for systematic totting up different opinions was created. The program includes user’s graphic interface which helps to use the application in a friendly way. The key issue of the construction of the survey was the evolved model of the rescuer’s body exposed to the zones of thermal factor overloads, not only in the context of the effective protection but also in the context of ergonomics. The aim of this model is to simplify the communication with an interviewee and provide the reliable source for the scientific community. The article involves the results of the study for the first 102 respondents. These results can be currently used for creating new ways of constructive means for individual protection.
PL
Niniejszy artykuł dotyczy wpływu jednego z najgroźniejszych rodzajów hałasu na zdrowie człowieka – hałasu impulsowego. Autorka przybliżyła definicje hałasu impulsowego oraz źródła jego pochodzenia. W artykule zostały również przedstawione środki ochrony indywidualnej, chroniące narząd słuchu pracowników przed działaniem hałasu impulsowego, jak również działania profilaktyczne, dzięki którym pracownik może uniknąć bezpośredniego narażenia na wspomniany rodzaj hałasu. Dokonano również przykładowego szacowania tłumienia dźwięku ochronników słuchu w przypadku hałasu impulsowego. Artykuł ma charakter poglądowy.
PL
W artykule omówiono wprowadzenie kart identyfikacji środków ochrony indywidualnej w zakładzie pracy oraz jej wpływ na podniesienie bezpieczeństwa pracowników podczas wykonywania czynności roboczych.
EN
The article discusses the introduction of identification cards of personal protective equipment in the workplace and its impact on increasing the safety of employees during work activities.
PL
W ostatnich latach znacząco zmniejszyła się liczba wypadków w laboratoriach. Stało się tak dzięki wprowadzeniu do powszechnego użytku wygodnych i dostępnych cenowo nowoczesnych urządzeń bezpieczeństwa, środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu laboratoryjnego, a także praktycznych instrukcji i procedur bezpieczeństwa. Jednak nadal stosunkowo często ulegają wypadkom studenci, młodzi eksperymentatorzy, osoby niestosujące okularów ochronnych.
EN
The aim of this study was to analyze the influence of the main pressing parameter, i.e. temperature of a ultra-high molecular weight polyethylene (UHMWPE) fibrous sheet Dyneema ® HB26, on the performance of resultant UHMWPE-fibre reinforced polymer matrix composites intended for the manufacturing of ballistic personal protection. The main goal of this research was to connect the pressing temperature of the initial polyethylene fibrous material and the main performance feature, i.e. the ballistic behaviour of the resultant composites. The polyethylene composites, designed at various temperatures, were subjected to testing of ballistic, mechanical, thermal (DSC) and structural (FTIR) properties, as well as the surface topography by means of scanning electron microscopy (SEM). Attempts were made to determine the correlation between ballistic and mechanical properties of the various types of polyethylene composites designed and their structural and surface properties. Phenomena accompanying the pressing process of the fibrous polyethylene composites at various temperatures are discussed along with attempts to estimate the mechanisms of changes. This research allowed for the determination of optimal pressing conditions for fibrous polyethylene material to obtain a composite with optimal features for ballistic and personal protection application.
PL
Celem pracy była analiza wpływu temperatury prasowania nietkanego wyrobu polietylenowego (UHMWPE) Dyneema® HB26 na właściwości wytworzonego kompozytu przeznaczonego do balistycznych ochron osobistych. Głównym celem było określenie współzależności miedzy temperaturą prasowania a odpornością balistyczną otrzymanych kompozytów. Wytworzone w różnych temperaturach kompozyty poddano badaniom odporności balistycznej oraz właściwości: mechanicznych, termicznych i strukturalnych, i także badaniom morfologii powierzchni. Podjęto próbę określenia zależności pomiędzy odpornością balistyczną, a właściwościami mechanicznymi zaprojektowanych kompozytów polietylenowych, jak również ich właściwościami strukturalnymi i powierzchniowymi. Przedyskutowano zjawiska towarzyszące prasowaniu kompozytów polietylenowych w różnych temperaturach, a nastepniepodjęto próbę określenia mechanizmów tych procesów oraz oszacowania zmian zachodzących w kompozytach. Badania pozwoliły na określenie optymalnej wartości temperatury prasowania tego wyrobu.
PL
W artykule dokonano analizy istoty ochrony infrastruktury krytycznej, rodzajów jej ochrony oraz możliwości ich realizacji przez operatorów tejże infrastruktury. Przedstawiono także refleksje i wnioski autora na temat miejsca i roli administracji publicznej w ochronie infrastruktury krytycznej, mające na celu poprawę jej ochrony.
EN
The paper analyzes the essence of critical infrastructure protection, types of protection and the possibility of their implementation by the operators of such infrastructure. Also presents the author's reflections and conclusions about the place and role of government in the protection of critical infrastructure, to improve its protection.
PL
Akcje ratownicze powinny być prowadzone w sposób skuteczny, ale również w sposób minimalizujący zagrożenie dla samych ratowników. Opracowanie nowoczesnego systemu służącego wspomaganiu uczestników akcji ratowniczej stało się przedmiotem zainteresowania w ramach projektu badawczego i-Protect. W artykule scharakteryzowano prototyp tego systemu oraz opisano jego testowanie przez przyszłych użytkowników.
EN
Rescue actions should be conducted in a effective way and with respect to rescuers safety. Development of modern system to aid participants of rescue actions was a subject of research in i-Protect project. A prototype of the system as well as testing by its prospective users is presented in the article.
PL
W pracy zamieszczono analizę w zakresie opracowanej koncepcji realizacji robót naprawczych obiektu pływalni znajdującego się w stanie awaryjnym. W fazie prac nad doborem metodologii posłużono się symulacjami z wykorzystaniem procedur numerycznych efektem czego była realizacja robót w optymalnym wariancie z uwagi na globalny stan nośności i stateczności konstrukcji. Wykonane analizy umożliwiły zapobieżeniu katastrofie budowanej a realizację prac naprawczych prowadzono z wykorzystaniem specjalistycznych środków ochronnych w warunkach nietypowych stanów zagrożenia.
EN
In the paper analysis of the completion in the developed concept of repair work of the object was placed finding the swimming pool oneself in the emergency state. In the phase of works under methodology selection simulations with using numerical procedures were used. There was a completion of work in the optimum variant due to the global state of the carrying capacity and sedatenesses of the structure. Performed analysis enabled preventing the built disaster and the completion of repair works was conducted with using specialist protection measures in untypical conditions of distresses. In the phase of restoring the safe state of the carrying capacity lightened roof girders were used.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono autorską analizę wypadków i awarii, w których czynnikiem szkodliwym są środki ochrony roślin.
EN
This article contains author’s analysis of events and failures with damaging factor of pest control products.
PL
Na przestrzeni ostatnich 30 lat firma Du Pont przekazała swoja, wiedzę i doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz zarządzania bezpieczeństwem przeszło 1500 przedsiębiorstwom na calym świecie. Firma Du Pont jest wynalazcą i największym w świecie producentem markowych materiałów o wysokiej skuteczności: NOMEX, KEVLAR, TEFLON i TYVEX, które chronią ludzi przed czynnikami termicznymi, chemicznymi lub urazami mechanicznymi. Scharakteryzowano włókna NOMEX, które wiodą prym wśród materiałów oferujących ochronę przed czynnikami termicznymi.
EN
During last 30 years the Du Pont company transferred it knowledge and experience in the field of the industrial safety and safety management to over 1500 companies in the world. Du Pont is an inventor and the greatest in the world manufacturer of materials of the highest quality and high effectiveness: NOMEX, KEVLAR, TEFLON and TYVEX which protect the people against thermal and chemical agents, as well as against mechanical shocks. NOMEX fibres which are the best among materials protecting people against thermal menaces are characterised in the paper.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.