Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 29

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  persistent organic pollutants
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Część wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA) zaliczana jest do grupy trwałych związków organicznych (TZO), które w środowisku pochodzą zarówno ze źródeł naturalnych, jak i antropogenicznych. WWA w większości uwalniane są do środowiska podczas niskiej emisji i wraz z depozytem suchym i mokrym akumulują się głównie w glebie. Niewiele badań dotyczy tylko zawartości tych związków w powierzchniowych poziomach gleby. Głównym celem tej pracy była ocena przemieszczania się WWA w profilu glebowym. Zakresem badań objęto 13 WWA z listy Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (US EPA). Badania przeprowadzono w Kozienickim Parku Krajobrazowym w siedliskach lasu mieszanego w trzech typach gleb: rdzawej, płowej i brunatnej.
EN
Occurence of polycyclic arom. hydrocarbons (PAH) in 3 Polish forest soils (Kozienice Landscape Park) was detd. in the soil profile by high performance liq. chromatog. The PAH with 3 and 4 rings moved faster than the 5 and 6 rings ones. Their accumulation depended on the total of org. matter in the soil but did not depend on the soil pH and granulation.
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
3
Content available remote Polichlorowane bifenyle w glebach o zróżnicowanym sposobie użytkowania
PL
Oceniono wpływ źródeł uwalniania polichlorowanych bifenyli (PCB) na ich zawartość w glebach i roślinach na obszarach o zróżnicowanym użytkowaniu oraz oceniono przemieszczanie się PCB w głąb profilu glebowego. Zbadano zależności pomiędzy zawartością PCB w glebie i ich zawartością w roślinach z uwzględnieniem źródła emisji. Akumulacji w glebach i roślinach ulegały przede wszystkim kongenery PCB 28 i PCB 52. Nisko chlorowane PCB przemieszczały się w głąb profilu glebowego na głębokość ok. 40 cm. Stwierdzono istotną statystycznie zależność pomiędzy zawartością PCB w badanych roślinach a ich zawartością w glebach.
EN
Soil samples were collected from 3 areas with diversified use and from layers of different depth (0–200 cm) as well as samples of plants growing in these areas. The content of polychlorinated biphenyls (PCB) in soils and plants was detd. by GC/ECD method. The PCB accumulation in soils and plants was mainly caused by PCB 28 (3 Cl atoms) and PCB 52 (4 Cl atoms) congeners. Low chlorinated PCBs moved deep into the soil profile to the depth of about 40 cm. A statistically significant relationship was found between PCB content in the tested plants and their content in soils.
EN
The paper discusses the issue of removing persistent organic pollutants (POPs) from wastewater, especially the polycyclic organic hydrocarbons (PAHs). The results obtained in literature studies indicate that the commonly employed traditional methods of wastewater treatment are not always efficient in eliminating the hardly bio-degradable pollutants. Therefore, extensive research is being conducted on the application of efficient POPs removal technologies. One of the considered variants involves incorporating advanced oxidation processes (AOP) into the wastewater treatment systems based on the biological processes. These include the reagentless methods, e.g. the processes involving ultrasounds and hydrodynamic cavitation. On the basis of the author’s own studies conducted in a laboratory system comprising a static cavitation reactor, the possibility of applying hydrodynamic cavitation for the decomposition of PAHs was evaluated on the basis of model solutions of anthracene and phenanthrene. It was shown that the employed advanced oxidation process with hydro-cavitation has a significant impact on reducing the concentration of the considered PAHs. It was confirmed that the degradation degree of a substance depends on the intensity and the course of the cavitation process. The energy efficiency of the conducted process was analyzed as well and expressed as the ratio pertaining to the amount of the degraded compound to the electric energy supplied to the system.
PL
Zebrano i przedstawiono dane z monitoringu emisji wybranych substancji o charakterze trwałych zanieczyszczeń organicznych do powietrza w Polsce w latach 1995–2012. Oszacowano, z zastosowaniem systemu top-down, poziom uwolnień HCB, PCB, PCDD/F, BaP, BbF, BkF, IdP oraz sumarycznie WWA w 2010 r. Wyniki przedstawiono na mapach z podziałem na regiony (województwa).
EN
Monitoring data on air emissions of selected persistent org. pollutants from largest economy sectors in Poland in 1995–2012 were collected. In particular, the emissions of polycyclic arom. hydrocarbons, polychlorinated benzodioxins, dibenzofuranes, biphenyls and C6Cl6 in 2010 in the country regions (voivodships) were estd. by using the topdown approach and presented on maps.
PL
Usuwanie trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO) z różnych komponentów środowiska jest istotnym problemem, któremu aktualnie poświęca się wiele uwagi. Konwencjonalne metody stosowane do ich eliminacji często są nieskuteczne i wymagają dodatkowych rozwiązań. W tym celu prowadzone są badania nad możliwością zastosowania zaawansowanych metod utleniania, do których zalicza się również fale ultradźwiękowe. Praca zawiera ocenę możliwości zastosowania metody sonochemicznej do utleniania ftalanu dibutylu (DBP). Przedstawiono wyniki badań dotyczące skuteczności działania pola ultradźwiękowego o stałej częstotliwości 20 kHz. Badano wpływ pH roztworu, czasu nadźwiękawiania i amplitudy drgań na przebieg procesu rozkładu. Do izolacji analitu wykorzystano ekstrakcję do fazy stałej (SPE). Ocenę stopnia obniżania zawartości DBP dokonano na podstawie oznaczeń ilościowych techniką chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas (GC-MS). Przeprowadzone badania wstępne udowodniły skuteczność zastosowania ultradźwięków do usuwania ftalanu dibutylu.
EN
Removal of persistent organic pollutants (POPs) from various components of the environment is an important issue, which currently much attention is paid to. Conventional methods used for their elimination are often ineffective and require additional solutions. For this reason, studies are being conducted on the possibility of using advanced methods of oxidation, which also includes ultrasonic waves. The work includes an assessment of the applicability of the sonochemical method to the oxidation of dibutyl phthalate. Presents results of tests on the effectiveness of the ultrasonic field with a fixed frequency of 20 kHz. The effect of pH, sonication time and amplitude on the process of decomposition were investigated. To the isolation of analyte was used solid phase extraction (SPE). The degree of reduction of dibutyl phthalate was determined using gas chromatography coupled with mass spectrometry (GC-MS). Preliminary studies have shown the efficacy of the use of ultrasound to remove of dibutyl phthalate.
EN
Persistent organic pollutants (POPs) originating from agrochemical industries have become an urgent environmental problem worldwide. Ordinary kriging, as an optimal geostatistical interpolation technique, has been proved to be sufficiently robust for estimating values with finite sampled data in most of the cases. In this study, ordinary kriging interpolation integrate with 3D visualization methods is applied to characterize the monochlorobenzene contaminated soil for an agrochemical industrial site located in Jiangsu province. Based on 944 soil samples collected by Geoprobe 540MT and monitored by SGS environmental monitoring services, 3D visualization in terms of the spatial distribution of pollutants in potentially contaminated soil, the extent and severity of the pollution levels in different layers, high concentration levels and isolines of monochlorobenzene concentrations in this area are provided. From the obtained results, more information taking into account the spatial heterogeneity of soil area will be helpful for decision makers to develop and implement the soil remediation strategy in the future.
EN
Pentachlorophenol (PCP) and its derivatives are considered to be the precursors of dioxins, thus their concentrations in environmental compartments remain relatively correlated. Unlimited production and usage of PCP in recent decades may have posed a potential ecological threat to marine ecosystems due to uncontrolled discharge of this contaminant into the Vistula River and finally into the Gulf of Gdańsk. Since there are no data on PCP concentration in sediments of the southern part of the Baltic Sea, the level of contamination has been examined and possible influence of sediment properties in the Gulf of Gdańsk on the accumulation intensification has been investigated. The study has resulted in the evaluation of an efficient analytical procedure characterized by a low detection limit (LOD<1 ng g−1 d.w.). Instrumental analyses have been supplemented with Microtox® bioassay in order to assess the sediment toxicity. The obtained concentrations in collected samples varied from below the LOD in sandy sediments to 179.31 ng g−1 d.w. in silty sediments, exceeding the PNEC value of 25 ng g−1 d.w. (Predicted No Effect Concentration) estimated for the Baltic Sea (Muir & Eduljee 1999). It has been proven that properties of sediments from the Gulf of Gdańsk, including pH, Eh of bottom water, the content of water and organic matter, affect the rate of PCP accumulation. High toxicity has been recorded in the bottom sediments of the Gdańsk Deep but no statistically significant correlation between PCP concentration and the sediment toxicity has been observed. Analysis of PCP concentration distribution in sediment cores revealed that the surface layer is the most polluted one, which indicates a continuous inflow of PCP from the Vistula River. Horizontal PCP distribution in the sediment from the Gdańsk Deep reveals variability similar to that observed for highly chlorinated dioxins (Niemirycz & Jankowska 2011).
PL
Konwencja Sztokholmska w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych jest międzynarodową umową mającą na celu ochronę zdrowia ludzkiego i ochronę środowiska przed działaniem tych substancji. W pracy przedstawiono podstawowe informacje dotyczące trwałych zanieczyszczeń organicznych, właściwości oraz regulacji prawnych związanych z ich występowaniem w środowisku.
EN
The Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants is an international agreement designed to protect human health and the environment from exposure to these substances. The paper presents basic information on persistent organic pollutants, characteristics, and regulations associated with their occurrence in the environment.
PL
Procesy termicznego przekształcania paliw sprzyjają powstawaniu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), które wraz ze stałymi cząsteczkami mogą przedostawać się do gleb oraz wód podziemnych czy powierzchniowych, powodując ich zanieczyszczenie. Powszechnie wykonuje się badania popiołów lotnych pod kątem zawartości w nich składników nieorganicznych, takich jak: metale ciężkie, chlorki, siarczany. Badania te są wymagane przez polskie ustawodawstwo. Oznaczenia zawartości związków organicznych w popiołach lotnych są wykonywane rzadko. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, należące do tzw. trwałych zanieczyszczeń organicznych (TZO), wykazują właściwości mutagenne i kancerogenne, w szczególności benzo(a)piren, który jest uznawany za najbardziej toksyczny z WWA. W artykule przedstawiono wyniki analiz zawartości WWA w popiołach lotnych z kotłów pyłowych i kotłów fluidalnych, a także z zielonego bloku, z uwagi na możliwość zanieczyszczenia środowiska gruntowo-glebowego. W badanych próbkach stwierdzono obecność wszystkich związków z analizowanej grupy WWA. Najwyższe stężenia odnotowano w próbce pochodzącej ze spalania biomasy drzewnej. W celu precyzyjnego określenia możliwości zanieczyszczenia gleb i wód podziemnych związkami z grupy WWA konieczne jest wykonanie dodatkowo testów wymywalności, które będą przedmiotem dalszych badań.
EN
The thermal processes such as combustion contribute to the formation of polycyclic aromatic hydrocarbons PAHs. The PAHs can enter the soil and groundwater or surface water, together with solid particles, causing contamination. Generally inorganic components, such as heavy metals, chlorides, sulfates in fly ash are determined. These tests are required by Polish law. Determine of the organic compounds in the fly ash are performed rarely. Belonging to the Persistent Organic Pollutants (POPs) PAHs, have a mutagenic and carcinogenic properties, in particular benzo(a)pyrene, which is considered the most toxic PAHs. This paper presents the results of analyzes of PAHs in fly ash due to the possibility of contamination of the ground soil. In all tested samples of ash the all compounds from the group of all 16 PAHs (US-EPA) were determined. The highest concentrations were in the sample originating from the combustion of woody biomass. In order to precise determine the possibility of contamination of soil and groundwater from the group of PAH compounds is necessary to perform additional tests, leaching, which will be the subject of further research.
EN
The main objective of this work was to assess the environmental impact of disposal sites of obsolete pesticides, called "tombs", and particularly on soils in the aeration and saturation zone and ground water, and defining whether the sites pose a significant risk of contamination of the environment with pesticides. These stockpiles were mainly set up in the 1970s. Observations and testing of soils and ground water in the vicinity of 45 sites scattered across Poland, point to contamination of the environment around all the tested sites located in unfavorable geological conditions, most frequently in sandy deposits with a shallow ground water table. The work shows that the sites are a significant source of environmental contamination, although the reach of pesticide migration in soils may be much greater. The research revealed variations of the pesticide composition in the aeration and saturation zone, caused by other changes of the compounds in question. Different rates in decay of pesticides at the bottom of the sites were also noted in comparison to changes in these compounds in soils.
PL
Trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO) to grupa związków organicznych, uwolnionych do środowiska na skutek działalności antropogenicznej, które charakteryzują się wysoką opornością na degradację. Wykazują one szereg wspólnych właściwości: trwałość, możliwość transportu atmosferycznego na duże odległości oraz zdolność do biokumulacji w tkankach ludzi oraz zwierząt, w związku z czym stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia organizmów żywych. W niniejszym artykule opisano cechy TZO i ich wpływ na zdrowie człowieka i środowisko. Przedstawiono ustalenia Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz udział Polski w Konwencji. Ze względu na liczne i obszerne doniesienia literaturowe, krótko scharakteryzowano wybrane TZO: dioksyny, polichlorowane bifenyle oraz DDT.
EN
Persistent organic pollutants (POPs) are organic compounds, released into the environment through a variety of human activities. Due to their resistance to (bio)degradation, they have been observed to persist in the environment, to be capable of long-range transport, to bioaccumulate in human and animal tissue and to have potential hazardous impacts on the health of living organisms. The properties of POPs and their influence of human health and environment have been described. The obligations and implementation of Stockholm Convention on POPs and the Poland participation have been presented. Furthermore, the short characteristics of dioxins, polychlorinated biphenyls and DDT have been described.
EN
The aim of this study was to examine levels of persistent organic pollutants (POPs) in cod from the Barents Sea. Samples were collected in two regions, the warm waters of the West Spitsbergen Current, where surface temperatures are typically 3.5-6.5°C, and the cold waters of the East Spitsbergen Current, where the surface temperature is generally -1.5-1.5°C. The concentrations of selected POPs were analysed in muscle and liver tissues of cod. The observed POPs content were lower than in comparable samples from urban regions. Significant differences were seen between the POPs contents in samples of cod from the two regions. These differences can be attributed to the distinct characteristics of the two water bodies, the West and East Spitsbergen Currents.
EN
PCB and chlorine-organic pesticides contents in the waters of Bug, Narew and Vistula rivers. Standards for TZO contents in water and sewage according to Polish regulations.
PL
Celem pracy było określenie zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych PAHs (WWA) w zależności od intensywności i sposobu użytkowania gleby. Do badań wytypowano trzy gleby: glebę płową typową niecałkowitą wytworzoną z pyłu, czarnoziem niezdegradowany wytworzony z lessu i madę rzeczną właściwą wytworzoną z pyłu. W każdej objętej badaniami glebie wybrano po trzy obiekty użytkowe: pola uprawne, chmielnik oraz sad jabłoniowy. Do badań pobierano próbki z głębokości 0-10 oraz 10-20 cm. W uzyskanym materiale oznaczono zawartość 16 PAHs metodą HPLGUV oraz zawartość węgla organicznego. Zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych wyraźnie zależała zarówno od typu gleby, jak również od sposobu jej użytkowania. Migracja tych związków w głąb profilu glebowego podobnie jak ich zawartość zależała od typu gleby i sposobu użytkowania.
EN
The aim of the present study was to determine the content of polycyclic aromatic hydrocarbons in relation to the intensity and type of soil management. Three types of soils were selected for the present studies, ie: Haplic Luvisol developed from silt (non-uniform), Haplic Phaeozem developed from loess and Eutric Fluvisol developed from silt. Three objects were chosen in each of the soils included in the present study, ie: apple orchards, hop gardens and arable field. 5amples were collected from the depth of 0-10 and 10-20 cm. In the study material obtained, the content of 16 PAHs was determined by means of the HPLC-UV method and organic carbon content. The content of polycyclic aromatic hydrocarbons clearly depended both on the soil type and soil management method. PAHs migration deeper into the soil profile similarly to their content, depended on the soil type and soil management method. However, in the Eutric Fluvisol increase in naphthalene share was observed with a decrease in depth.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.