Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  perowskit
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Perovskite is able to sequester simultaneously, in its structure, both actinides and alkaline-earth elements. This study is an attempt to synthesize a complex perovskite Ca0.91-xCe0.09Rb0.04Csx [(Zr0.50Ti0.45)Al0.05]O3 (0.2≤x≤0.4), doped in the same time, with Ce, Cs and Rb. The synthesis is conducted by sintering at 1150°C during 16h. XRX analysis confirms the perovskite formation. SEM observations show a less porous microstructure. FTIR analysis reveals TiO6, Ti-O-Ti, Ti-O and Zr-O vibrations. Raman spectroscopy indicates many orthorhombic perovskite active modes, as: Ti-O6 and Ti-O3 torsions, ZrO7, CaO8 vibrations, the totally symmetric oxygen, and the O-octahedron cage rotation.
EN
The world economy needs new breakthrough in the technological and material efficiency and costs in the manufactured solar cells. The authors present new studies on triple junction photo voltaic structures using nano-technological solutions. The system of the amorphous a-Si:H sandwich with the scattered light particles, the plasmonic nano Si in the a-Si:H matrix structure and the silicon-germanium sandwich on the multi ZnO layer electrode- reflector was made and studied in detail.
PL
Badano aktywność katalityczną mieszanych tlenków La-Mn i La-Co o strukturze typu perowskitu w spalaniu rozcieńczonego metanu. Stwierdzono, że materiały nieosadzone charakteryzowały się wysoką aktywnością katalityczną, podczas gdy odpowiadające im próbki osadzone na La-Al22O3 wykazywały mniejszą aktywność w tym procesie. Materiały La-Mn wykazywały lepiej rozwiniętą powierzchnię właściwą oraz większą aktywność katalityczną niż materiały La-Co. Największą aktywność wykazywały materiały, w których część lantanu zastąpiono strontem. Określono korelację pomiędzy aktywnością katalityczną badanych materiałów a udziałem tlenu sieciowanego na ich powierzchni.
EN
Six perovskite type oxides (both bulk and supported) were synthesized by the citrate-assisted sol-gel method and examd. by X-ray diffraction anal., N adsorption at low temp., X-ray photoelectron spectroscopy and temp.-programmed redn. with H2, and then used as catalyst in dild. Methane combustion. All oxides showed surface area 7.3-79.3 m2/g and were catalytically active. The chem. compn. of the prepd. oxides and their oxidn. state showed the presence of the lattice, adsorbed and hydroxyl or carbonate oxygens. A correlation between the CH4 conversion at 520°C on the studied oxides and share of lattice oxygen on the surface was found.
6
Content available remote Influence of vanadium dopping on dielectric properties of barium titanate ceramics
EN
The purpose of this article is to present the impact of vanadium substitution on the dielectric properties of barium titanate. Doping barium titanate (BaTiO3) by different ions such as vanadium V5+ provides the possibility of changing its dielectric properties. SEM images indicate the differences between pure BaTiO3 (BT) and Ba(Ti0.98V0.02)O3 (BTV2). Using dielectric measurements, the Curie temperatures (Tc) were calculated – they were found to be equal to 403 K and 396 K, respectively. Moreover, for BTV2 the Curie - Weiss temperature and the Curie constant (C) were determined (T0 = 368 K and C = 1.46 ×105 K, respectively).
PL
Domieszkowanie tytanianu baru BaTiO3 (BT) jonami innych pierwiastków, jak wanad V5+, umożliwia zmiany jego właściwości dielektrycznych. Obserwacje z wykorzystaniem SEM wskazują na różnice w strukturze mikrokrystalicznej między BaTiO3 (BT) a Ba(Ti0.98V0.02)O3 (BTV2). Z pomiarów dielektrycznych wyznaczono temperaturę Curie (Tc). Dla BT wynosi ona 403 K, a dla BTV2 396 K. Dla BTV2 określono również temperaturę Curie-Weissa oraz stałą Curie (T0 = 368 K and C = 1.46 ×105 K).
PL
Wytworzono monolityczny katalizator perowskitowy (LaMn03) i jego aktywność przebadano w reakcji utleniania wybranych lotnych związków organicznych. Badania prowadzono w reaktorze przepływowym przy obciążeniu 10000 h-1 i stężeniu utlenianych związków - 1 g/m3. Najwyższą aktywność katalizatora uzyskano w utlenianiu połączeń tlenopochodnych - etanolu i acetonu, oraz węglowodoru alifatycznego - heptanu, nieco niższą w utlenianiu octanu etylu, najniższą natomiast w utlenianiu związków aromatycznych - toluenu i ksylenów
EN
Monolithic perovskite catalyst LaMnO, was manufactured and tested for activity in the oxidation of selected volatile organic compounds. Tests were conducted in a quartz cross-flow reactor for the space velocity equal to 10 000 h-1 and the concentration of each oxidized compound - 1 g/m3. Prepared catalyst Showed high activity in the oxidation of oxy-derivatives - ethanol and acetone* and aliphatic hydrocarbon - n-heptane, lower in the oxidation of ethyl acetate. The lowest activity of catalyst was found for aro¬matic hydrocarbons oxidation - toluene and xylenes.
PL
W artykule opisano rozwój innowacyjnych materiałów ceramicznych stosowanych jako membrany do separacji tlenu z powietrza, wspierających procesy separacji CO2 w „czystych” elektrowniach węglowych, pracujących w technologii oksyspalania. Przedstawiono główne koncepcje wychwytu CO2 ze spalin (CCS, ang.: Carbon Capture and Storage), ze szczególnym uwzględnieniem procesu oxyspalania. Przybliżono zasadę działania oraz rolę membran separujących tlen w procesach CCS. Szczegółowo opisano perowskit Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ (BSCF 5582), posiadający jeden z najwyższych współczynników przenikalności tlenu i przedstawiono badania mikrostruktury tego materiału.
EN
This article describes development of innovative ceramic materials to be applied as oxygen separating membranes in “zero-emission” fossilfuel power plants, operating in the oxyfuel technology. Main concepts of CO2 capture and storage (CCS) are presented. The principle of operation and the role of oxygen transport membranes (OTM) in the CCS processes are described. The perovskite-structured Ba0,5Sr0,5Co0,8Fe0,2O3−δ (BSCF 5582) is the most promising candidate for OTM material featuring one of the highest oxygen permeation rates. The degradation of permeation processes in BSCF 5582 and an example of unstable material microstructure is presented.
10
Content available remote Właściwości fizyczne i przemiany fazowe w ceramice PLZT i PLZTS
PL
W pracy przedstawiono sposób otrzymywania i wyniki pomiarów właściwości fizycznych ceramiki (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, gdzie x = 0,03 lub 0,06, y = 0,9 (PLZT) oraz (Pb1-xLax)[(Zr1-yTiy)1-zSnz]O3, gdzie x = 0,04, y = 0,9, z = 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 (PLZTS). Materiały te należą do roztworów stałych tlenowooktaedrycznych o strukturze typu perowskitu. Badane materiały zostały wykonane przy użyciu klasycznej technologii ceramicznej z wykorzystaniem tlenków. Przedstawione zostały wyniki badań mikrostruktury, przenikalności elektrycznej oraz pętli histerezy P-E. W przypadku PLZT 3/90/10 stwierdzono, że materiał ten w temperaturze pokojowej wykazuje dobrze określone właściwości antyferroelektryczne. W przypadku PLZTS stwierdzono, że zależność między temperaturą Tm, w której występuje maksimum przenikalności elektrycznej, a zawartością cynianu ołowiu jest słaba. Analizując zależność ε(E) otrzymaną w wyniku obliczenia pochodnej zależności P-E stwierdzono, że PLZT 3/90/10 raczej nie jest odpowiednim materiałem do zastosowań w urządzeniach, w których potrzebna jest duża przenikalność elektryczna w silnych polach. Alternatywna ceramika PLZTs wykazywała jednak niską wartość przebicia elektrycznego.
EN
This paper presents the results of preparing and investigating the solid solutions of the formulae (Pb1-xLax)(Zr1-yTiy)O3, where x = 0.03 or 0.06, y = 0.9, (PLZT) and (Pb1-xLax)[(Zr1-yTiy)1-zSnz]O3, where x = 0.04, y = 0.9, z = 0.02, 0.04, 0,06, 0,08, (PLZTS). These materials belong to perovskite type oxygen octahedral compounds. The investigated ceramic samples were obtained by using the classical ceramic technology, utilizing oxides. The results of investigations of the microstructure, dielectric permittivity and P-E hysteresis loops are presented. In the case of PLZT 3/90/10 it has been stated that this material exhibits well defined antiferroelectric properties at room temperature. In the case of PLZTS it has been stated that there is rather weak dependency between the Tm temperature, at which the dielectric permittivity reaches its maximum value, and PbSnO3-content. Analysing the ε(E) relationship, which was obtained as the derivative of the P-E curve, it has been stated that PLZT 3/90/10 is rather not a suitable material to use in making devices that require high values of dielectric permittivity in high electric fields. Alternative PLZTS ceramics showed rather low fi elds of electric breakthrough.
PL
Katalizatory tlenkowe oparte na tlenkach złożonych o strukturze perowskitu zazwyczaj wykazują wysoką aktywność w utlenianiu związków tlenopochodnych, natomiast zwykle są mało aktywne w utlenianiu węglowodorów, szczególnie aromatycznych. Do badań wykonano katalizatory na bazie perowskitu (LaMnO3), z dodatkiem platyny wprowadzonej do fazy aktywnej, na monolitycznym nośniku metalowym z warstwą pośrednią gamma-Al2O3. Przebadano je w utlenianiu toluenu oraz acetonu i octanu etylu, spalanych indywidualnie i w mieszaninach dwuskładnikowych - węglowodór i pochodna tlenowa. Wykazano, że utlenianie samego toluenu zachodziło do produktów końcowych - CO2 i H2O, natomiast związki tlenowe utleniały się poprzez produkty pośrednie - aldehyd octowy - w spalaniu obu związków oraz etanol - podczas spalania octanu etylu. W przypadku wszystkich katalizatorów niewielki wzajemny wpływ na spalanie każdego ze związków zaobserwowano spalając mieszaninę toluen-aceton, wyraźnie większy w przypadku mieszaniny toluen-octan etylu. Spalanie toluenu w mieszaninach na mniej aktywnych katalizatorach przebiegało poprzez benzen. W obecności obu katalizatorów dotowanych platyną, podczas spalania mieszanin stężenie aldehydu octowego zmalało, prawdopodobnie wskutek lokalnego wzrostu temperatury na platynie w wyniku spalenia toluenu. Najwyższą aktywność wykazał katalizator z dodatkiem platyny wstępnie naniesionej na gamma-Al2O3, o ogólnej zawartości czynnika aktywnego 20% mas. Stwierdzono, że minimalna zawartość czynnika aktywnego w przypadku katalizatorów tlenkowych nie powinna być mniejsza niż 15% mas.
EN
Metal oxide perovskite-type catalysts usually show high activity for oxidizing oxy-derivative compounds, but they are much less active in the oxidation of hydrocarbons, particularly aromatics. For the purpose of the study, LaMnO3-based catalysts, with platinum incorporated into the active phase, were prepared on monolithic metallic supports washcoated with gamma-Al2O3. The catalysts were tested in the oxidation of toluene, as well as acetone and ethyl acetate, which were combusted separately or in two-component mixtures - hydrocarbon and oxy-derivative. It has been demonstrated that when toluene alone was oxidized, the reaction ran to final products - CO2 and H2O, while oxygen compounds were oxidized via intermediate products - acetaldehyde during combustion of both compounds, and ethanol during combustion of ethyl acetate. With all the catalysts tested, the "mixture effect" of each component was insignificant during oxidation of the toluene-acetone mixture, and noticeably stronger during combustion of the toluene-ethyl acetate mixture. The combustion of toluene in mixtures over catalysts of lower activity occurred via benzene. In the presence of Pt-doped catalysts, the concentration of acetaldehyde during combustion of mixtures decreased, which was probably due to a local rise in temperature on the Pt active sites as a result of toluene oxidation. The highest activity was that of the catalyst where platinum was deposited onto gamma-Al2O3, and the total content of the active phase amounted to 20 wt. %. It has been found that in the case of metal oxide catalysts the minimal content of the active phase can not be lower than 15 wt. %.
PL
Skład fazowy pigmentów w układzie Y2O3-Al2O3-Cr2O3zależy od właściwości surowców wchodzących w skład pigmentu itrowo-glinowego o strukturze typu perowskitu. Nasze badania wykazały, że znaczący wpływ na skład fazowy pigmentu ma wodorotlenek glinu. Właściwości pozostałych składników wyjściowych, tj. tlenku itru oraz tlenku chromu nie mają znaczenia. W zależności od morfologii ziaren wodorotlenku glinu produkt końcowy – pigment o strukturze typu perowskitu – może zawierać ponad 95 % YAP lub tylko około 70 % YAP. Pozostałe fazy krystaliczne wchodzące w skład pigmentu to YAM i w niewielkiej ilości YAG. Zmienny skład pigmentu powoduje, że właściwości barwne pigmentów itrowo-glinowych o strukturze typu perowskitu są różne. Przydatność pigmentów otrzymanych przy użyciu wodorotlenku glinu o ziarnach różnej morfologii sprawdzono dodając je do przemysłowych szkliw transparentnych i zmętnionych wypalanych w temperaturze od 1170 do 1230°C oraz do mas gres porcellanato wypalanych w zakresie temperatur 1205-1230°C.
EN
The phase composition of pigments of the Y2O3-Al2O3-Cr2O3system depends on properties of raw materials used for manufacturing the yttrium-aluminium pigment of perovskite structure. Our investigations revealed that aluminium hydroxide has the significant influence on phase composition of the pigment. Properties of the other starting materials, such as yttrium oxide or chromium oxide, are insignificant. Depending on the morphology of aluminium hydroxide grains, the final product, i.e. pigment of the perovskite structure, can contain over 95 % or only about 70 % of the YAP phase. YAM and small amounts of YAG are the other crystalline phases, which are the components of the pigment. Variable phase composition of the yttrium-aluminium pigment of perovskite structure causes differences in colour properties. Usefulness of the pigments obtained by using aluminium hydroxides of different morphology was verified by applying them to industrial transparent and opaque glazes fired at temperatures between 1170°C and 1230°C, and to gres porcellanato bodies fired at temperatures between 1205°C and 1230°C.
EN
The present work is dedicated to the functional description of eutectic composites containing rare earth ferrite - REFeO3. Materials that fall under this cathegory exhibit the spontaneous dielectric and magnetic polarization - they behave as ferroelectrics and ferromagnets and can be "tuned" by small additions of other rare earth elements without causing large crystal lattice distortions. Special attention was paid to multifunctionality that, in the majority of cases, comes from the control of the structural refinement with the supercooling of the crystallizing liquid.
PL
Niniejsza praca poświęcona jest opisowi funkcjonalności eutektycznych kompozytów na osnowie ferrytów metali ziem rzadkich - REFeO3. Materiały należące do tej grupy wykazują jednocześnie spontaniczną polaryzację dielektryczną (ferroelektryczność) i magnetyczną (ferromagnetyzm) a ponadto dają się "stroić" za pomocą domieszek innych metali ziem rzadkich nie powodując silnych zniekształceń sieci krystalicznej. Szczególną uwagę zwrócono na wielofunkcjonalność wynikającą w dużej mierze z możliwości sterowania rozdrobnieniem struktury za pomocą zmiany przechłodzenia krystalizującej cieczy.
EN
The chemical gas sensor system of propane (C3H8) and propene (C3H6) detection in a SrTi(0.8)Fe(0.2)O3 matrix was considered. A model was formulated which incorporated the coupled processes of gases diffusing into a porous ceramic and then participating in two chemical reactions: a reversible oxygen adsorption and a two-step surface reaction which consumed the target gas. Microstructural properties of the sensor matrix were coupled with the diffusion and surface chemistry processes. The base state of the electroceramic material was determined through the solution of its equilibrium defect chemistry. This simulation represents a modeling advance as it is the first to couple spatial variation of microstructural properties with diffusing gas species and the attendant surface chemistry and electroceramic properties, to predict sensor response as a function of film thickness and morphology. The results presented here compare well with experimental measurements over a broad range of conditions. This model validation will be a useful design tool for ensuing materials research work towards improved sensor device development.
PL
Rozpatrzono układ chemicznego czujnika gazu przeznaczonego do wykrywania propanu (C3H8) i propenu (C3H6) w matrycy SrTi(0,8)Fe(0,2)O3. Opracowano model, który uwzględnia połączone procesy dyfuzji gazów do porowatej ceramiki i następnie ich uczestnictwa w dwóch reakcjach chemicznych: odwracalnej adsorpcji tlenu i dwuetapowej reakcji powierzchniowej zużywającej docelowy gaz. Właściwości mikrostrukturalne matrycy czujnika połączono z procesami dyfuzji i chemii powierzchni. Stan podstawowy materiału elektroceramicznego określono w drodze rozwiązania chemii jego defektów równowagowych. Przedstawiona symulacja stanowi postęp w modelowaniu ponieważ po raz pierwszy połączono przestrzenne zmiany właściwości mikrostrukturalnych z dyfuzją gatunków gazowych i związaną z tym chemią powierzchni i właściwościami elektroceramicznymi, aby przewidywać odpowiedź czujnika jako funkcję grubości warstwy i jej morfologii. Zaprezentowane tu wyniki pasują dobrze do pomiarów doświadczalnych przeprowadzonych w szerokim zakresie warunków. Zatwierdzenie tego modelu dostarczy pożytecznego narzędzia do projektowania w przypadku następnych prac badawczych nad materiałami zmierzającymi do rozwoju polepszonych czujników.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad otrzymaniem pigmentów o strukturze perowskitu barwionych chromem, o wzorze Y(Al[1-x)Cr(x))O3 syntezowanych drogą reakcji w fazie stałej z wykorzystaniem różnych mineralizatorów. W badaniach określono wpływ warunków syntezy na skład fazowy pigmentów, przeprowadzono analizę ich składu granulometrycznego oraz obserwacje mikroskopowe przy użyciu SEM. Zmierzoną barwę pigmentów powiązano z ich właściwościami strukturalnymi. Otrzymane pigmenty wykorzystano do barwienia przemysłowych mas typu gres porcellanato.
EN
The results of research on preparation of ceramic pigments with the perovskite structure, coloured by chromium ions are discussed in the paper. The Y(Al[1-x)Cr(x))O3 pigments were obtained via the solid state reaction using different mineralizers. The effect of synthesis conditions on the phase composition as well as unit cell volumes, particle size distributions and the morphology of the pigments was connected with their colour. The thermal and chemical stability of the pigments was established in industrial gres porcellanato bodies.
EN
The substitution of 0.1-0.2 mol of lanthanum in LaMnO3 by platinum enhances the activity of the perovskite in CO oxidation, and the La0.9Pt0.1MnO3-based catalyst was found to be most active in this process. When the CO oxidation involves the temperatures higher than 270 ?C, the catalysts based on LaMn0.9Pt0.1O3, La0.8Pt0.2MnO3 and La0.85Pt0.15MnO3 perovskites do not differ in activity. In CH4 combustion, the La0.9Pt0.1MnO3 and LaMn0.9Pt0.1O3 catalysts display a higher activity than the LaMnO3 catalyst does. When the Pt content in LaMnO3 is higher than 0.1, its activity in CH4 combustion and the resistance to thermal shocks decrease. When some part of La in the LaMnO3 perovskite is substituted by Pt, the specific surface area of the perovskite decreases from 8.6 m2/g (LaMnO3) to 3.1 m2/g (La0.8Pt0.2MnO3).
PL
eśli w perowskicie LaMnO3 zastąpić od 0,1 do 0,2 mola lantanu platyną, to zwiększa się aktywność tego perowskitu w utlenianiu CO. Najwyższą aktywność w utlenianiu wykazuje katalizator z perowskitem La0,9Pt0,1MnO3. Metan jest efektywniej utleniany, gdy 0,1 mola lantanu w katalizatorze LaMnO3 zastępuje się platyną. Większa zawartość platyny w perowskicie LaMnO3 obniża zarówno jego aktywność w utlenianiu CO, jak i odporność katalizatora perowskitowego na naprzemienne zmiany temperatury. Zastąpienie części lantanu w perowskicie LaMnO3 platyną zmniejsza powierzchnię właściwą perowskitu z 8,58 m2/g (LaMnO3) do 3,1 m2/g (La0,8Pt0,2MnO3).
EN
The activity of two monolithic catalysts, one based on LaMnO3 alone and the other one on Ptdoped LaMnO3, was compared in the oxidation of hydrocarbons, oxygenated compounds and npropylamine. In the oxidation of oxy-derivatives and amine, the LaMnO3 catalyst showed a slightly lower, and in the oxidation of hydrocarbons a significantly lower activity as compared to the Ptdoped LaMnO3 catalyst. Hydrocarbons were oxidized to CO2 and water, the oxy-derivative compounds being oxidized via intermediates. Over the Pt-doped perovskite, deep oxidation of all the compounds tested took place practically above 320 °C, while in the presence of the LaMnO3 perovskite, intermediate products were detected in the reaction gas even at the highest reaction temperatures.
PL
Porównano aktywność utleniania wybranych związków, tzn. węglowodorów, połączeń tlenowych i n-propyloaminy, w obecności dwóch katalizatorów monolitycznych na bazie perowskitu LaMnO3, samego i z dodatkiem platyny. W utlenianiu pochodnych tlenowych i aminy sam LaMnO3 wykazał nieznacznie niższą aktywność niż perowskit domieszkowany platyną, jednak znacząco niższą w utlenianiu obu węglowodorów. Węglowodory spalały się do CO2 i wody, pozostałe związki poprzez produkty pośrednie. Perowskit z dodatkiem platyny umożliwił głębokie utlenianie wszystkich testowanych związków praktycznie powyżej 320 °C, podczas gdy w obecności samego perowskitu produkty pośrednie w gazach poreakcyjnych wykrywano nawet w najwyższych testowanych temperaturach (do 470 °C).
PL
Tlenek lantanowo-strontowo-żelazowy (La,Sr)FeO3 (LSFO) jest roztworem stałym tlenku lantanowo-żelazowego LaFeO3 (LFO) i strontowo żelazowego SrFeO3 (SFO), w którym jony lantanu są częściowo zastąpione przez jony strontu. Charakteryzuje się złożoną siecią krystaliczną o budowie perowskitu. Temperaturowy współczynnik rezystancji niektórych roztworów LSFO wynosi kilka proc/K w temperaturze pokojowej [1]. Zaprezentowano wyniki badań w zakresie długoterminowych badań stabilności parametrów elektrycznych warstw przewodzących. Warstwy przewodzące LSFO wykonano w technologii zol-żel. Metodą rozwirowania naniesiono roztwory na podłoże z tlenku glinowego. Syntezę przeprowadzono w temperaturze 650°C, stosując szybką obróbkę cieplną (RTP - Rapid Thermal Processing). Kontrolowane starzenie warstw ma pozytywny wpływ na stabilność parametrów elektrycznych warstw. Na podstawie przeprowadzonych badań można wnioskować, że są one obiecującym materiałem na konstrukcje bolometryczne.
EN
Non-stoichiometric oxides like lanthanum-strontium iron (La,Sr)FeO3 (also referred to as LSFO) are solid solutions of LaFeO3 and SrFeO3 oxides and have a perovskite-type structure. They exhibit good electrical conductivity. The thermal coefficient of resistivity of some of these compositions reaches a few%/K at room temperature. A sol-gel manufacturing process of thin LSFO films has been developed. Films made of several (LaxSr1-x) FeO3 compositions were manufactured and two optimum compositions were selected for investigations. This paper presents the thin film manufacturing process and an influence of ageing on the electrical parameters of deposited films. Also the long-term stability of the film resistances was investigated using four-point probe and is presented. Ageing have positive influence for the electrical properties and their stability. It can be concluded that chosen compositions of LSFO thin films are promising for bolometer applications.
PL
Przedmiotem prezentacji jest przedstawienie rezultatów badań cienkowarstwowego bolometru wykorzystującego warstwę z niestechinetrycznych przewodzących, tlenków lantanowo-strontowo żelazowych (La,Sr)FeO₃, LSFO. Przedstawiono sposoby przeprowadzenia pomiarów: rezystancji, temperaturowego współczynnika rezystancji, termicznej stałej czasowej, charakterystyki prądowo-napięciowej oraz parametrów szumowych bolometru. Korzystając z wyników przeprowadzonych pomiarów dokonano doboru punku pracy, dla którego stosunek sygnał/szum osiąga maksimum. Pokazano wpływ kontrolowanego, przyspieszonego starzenia warstw LSFO na ich rezystywność. Pokazano także częstotliwościowe odpowiedzi badanego bolometru na promieniowanie ciała czarnego o różnych temperaturach.
EN
The results of research on a thin-film bolometer made from a conducting layer of non-stoichiometric lanthanum-strontium-iron oxides are presented in the paper. Measurement methods of: current-voltage characteristics, resistance, temperature coefficient of resistance, thermal time constant, and bolometer noise are outlined. Utilizing the measurement results, the operating point yielding the highest signal-to-noise ratio was selected. The influence of controlled, accelerate aging of the LSFO layers on their resistivity is discussed. Response yspectra of the bolometer to the radiation of a blackbody are also presented.
PL
Przedstawiono krótko istotę działania działania fotokatalizatora półprzewodnikowego podczas fotokatalitycznego wytwarzania wodoru z wody. Streszczono prowadzone w Zakładzie Kinetyki i Katalizy (Wydział Chemii UAM) w ostatnich latach badania nad dotowanym lantanowcami tlenkiem tytanu i domieszkowanymi perowskitami typu ATiO3 (gdzie A = Ca, Sr, Ba) nad fotokatalitycznym generowaniem wodoru. Krótko omówiono istotę doboru fotoreaktorów.
EN
The basic principles of photocatalytic splitting of water over semiconducting photo-catalysts is given. A short summary of the actions undertaken in the Department of Kinetics and Catalysis (Faculty of Chemistry AMU) related with lanthanides doped titania and perovskites of the ATiO3 type (A= Ca, Sr, Ba) in hydrogen generation from water is shown. The importance of appropriate photoreactor choice is discussed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.