Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  permanent deformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The subject of the research presented in this article are viscoelastic polyurethane foams (VPF) made using a fillers from coffee grounds. The foams were made with varying content of coffee fillers. Foams and fillers were characterized by means of techniques such as infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry and cone calorimeter. The changes in the microstructure of the foams were analyzed using a scanning electron microscope. Foam properties in the compression test was assessed. As a result, it was concluded that the use filler from coffee grounds causes a significant reduction in compression set of foams after compression by 75% and by 90% of the height of the samples. It was shown that these changes are caused by changes in the chemical structure of the macromolecules of these foams but also in their structure. After addition the filler, all foams have permanent deformations with a value below the permissible limit of 10%. Addition of 20% by mass of filler caused by a decrease in the rate of heat release and the rate of smoke release during foam combustion.
PL
Przedstawiono wyniki badań lepkosprężystych pianek poliuretanowych (VPF) wytworzonych z dodatkiem różnych ilości fusów kawy. Pianki i napełniacz scharakteryzowano z zastosowaniem spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej, różnicowej kalorymetrii skaningowej i kalorymetru stożkowego. Zmiany w strukturze pianek obserwowano metodą skaningowej mikroskopii elektronowej. Oceniono właściwości pianek w próbie ściskania. Stwierdzono, że napełniacz w postaci fusów kawy powoduje zmniejszenie odkształcenia trwałego pianek w próbie ściskania o 75% i zmniejszenie o 90% wysokości próbek, co jest wynikiem zmian w budowie makrocząsteczek pianek i w ich strukturze. Wprowadzenie 20% mas. napełniacza spowodowało zmniejszenie szybkości wydzielania ciepła i dymu w trakcie spalania pianek.
2
Content available Badanie MMA
EN
The article presents an experimental method for testing beams made of AC16W mineral-asphalt mix in a static four-point bending test. Tests were performed at a fixed measuring temperature of 25°C and for different load levels. The conditions of the study that specify the variable characteristics of asphalt mixtures were specified. Attention was paid to the material specificity of the mixturesand the variability of the stiffness modulus was analyzed. Different ways of its determination with different load cycles are presented. The obtained results of the modules were compared with the results obtained in the dynamic test. The identification of the secant modulus from the dependence of the load curve between strain and stress for the first cycle was indicated.
EN
The subject of the research presented in this article is viscoelastic polyurethane foams (VPF) made using a halogen free flame retardant additive – Fyrol™ – and keratin fibers. The foams were made with varying isocyanate index. For their modification, Fyrol PNX LE and Fyrol PNX were used as well as keratin fibers obtained from poultry feathers. Foams were characterized by means of techniques such as infrared spectroscopy, thermogravimetric analysis and differential scanning calorimetry. The changes in the patterns of the foams were analyzed using a scanning electron microscope. Moreover, flammability of selected foams was defined using a cone calorimeter and oxygen index. Compression set of the foams was assessed. As a result, it was concluded that the use of a Fyrol mixture with keratinous fibers preferably reduces permanent deformation of foams and a fire hazard caused by their usage.
PL
Przedmiotem badań omówionych w artykule są poliuretanowe pianki wiskoelastyczne (VPF) otrzymane z dodatkiem bezhalogenowego środka uniepalniającego – Fyrol™ – i włókien keratynowych. Pianki wykonano w warunkach różnej wartości indeksu izocyjanianowego. Do ich modyfikacji wykorzystano Fyrol PNX LE (F-LE) i Fyrol PNX (F) oraz włókna keratynowe, pozyskane z piór drobiowych. Pianki charakteryzowano metodami spektroskopii w podczerwieni, analizy termograwimetrycznej, różnicowej kalorymetrii skaningowej oraz mikroskopii skaningowej. Oceniano także palność wybranych pianek na podstawie indeksu tlenowego (OI) oraz przebieg spalania za pomocą kalorymetru stożkowego. Na podstawie odkształcenia trwałego pianek po ściskaniu i OI stwierdzono, że modyfikacja pianek poliuretanowych mieszaniną Fyrolu z włóknami keratynowymi wpływa korzystnie na zmniejszenie odkształcenia trwałego pianek oraz ich palność, a w konsekwencji na ograniczenie zagrożenia pożarowego spowodowanego ich użytkowaniem.
4
Content available remote Odporność na deformacje trwałe asfaltowych nawierzchni mostowych
PL
Jednym z elementów, który decyduje o trwałości obiektu mostowego jest jego nawierzchnia. Jest ona narażona zarówno na obciążenia od przejeżdżających pojazdów, jak również na zmienne warunki atmosferyczne, naprężenia i odkształcenia przejmowane od płyty pomostu. W artykule przedstawiono problematykę związaną z oceną odporności na deformacje trwałe nawierzchni na obiektach inżynierskich. Przedstawione zostały metody badawcze oraz wyniki badań odporności na deformacje trwałe różnego typu mieszanek mineralno-asfaltowych stosowanych w konstrukcji nawierzchni mostowej. Oprócz zastosowanych w pracy standardowych metod pomiarowych, zaproponowana została ocena odporności na deformacje trwałe poprzez koleinowanie całych pakietów konstrukcji nawierzchni mostowej. Taka metoda pozwala na prawidłową ocenę warstw ochronnych charakteryzujących się dużą szczelnością. Plan badań obejmował zarówno typowe jak i nowe rozwiązania materiałowo-technologiczne. Porównano odporność na koleinowanie pakietów warstw nawierzchni ze względu na rodzaj zastosowanej mieszanki mineralno-asfaltowej w dolnej warstwie nawierzchni.
EN
One of the elements that determines the durability of bridge structure is its pavement. It is exposed on the load of passing vehicles, changing weather conditions, stress and strain taken over from the deck. The article describes the problems associated with laboratory tests of resistance to permanent deformation of the pavement on engineering objects. Research methods and results of test of resistance to permanent deformation of different asphalt mixtures types were presented. In addition to the existing testing methods it has been proposed assessment of resistance to rutting whole bridge pavement packages. The research plan included typical and new technology and materials solutions. The rutting resistance of pavement packages with different type of bottom layer were compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wpływu dwóch czynników: ilość wosku syntetycznego F-T na powstawanie trwałych deformacji w betonie asfaltowym wytworzonym w technologii „na półciepło” (HWMA). Ponadto w celach porównawczych przeprowadzono badania mieszanki wykonanej w technologii „na gorąco” (HMA), która obecnie jest powszechnie stosowana do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych.
EN
The paper presents the results of investigations concerning permanent deformation performance of asphalt concrete produced in Half Warm Mix Asphalt technology (HWMA). Two factors were examined for their influence on the properties of the studied mixes: the amount of F-T synthetic wax in the bitumen and the amount of foamed bitumen in the mix. Additionally, corresponding traditional HMA mixes were also investigated for comparisons with the primary HWMA mixes.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
7
Content available remote Rutting prediction for stabilized soils based on the cyclic CBR test
PL
Mechanizm powstawania kolein jest złożony i nadal do końca nie wyjaśniony. Aby go zrozumieć i właściwie przewidzieć wielkość kolein zostały opracowane odpowiednie metody badawcze, m.in. "Accelerate Pavement Testing" (APT). W celu właściwego przewidywania głębokości kolein powstają również złożone modele matematyczne. Ponadto należy mieć na uwadze, że na głębokość kolein również ma wpływ stan gruntu. W artykule zaprezentowano wyniki badań CBR w warunkach cyklicznego obciążenia (cCBR) przeprowadzone na naturalnej i stabilizowanej chemicznie glinie piaszczystej z 8% dodatkiem wapna hydratyzowanego. Grunt naturalny oraz po stabilizacji został zagęszczony w cylindrze CBR zgodnie z metodą Proctora. Materiał został poddany badaniu cCBR przed stabilizacją, po 1 godzinie, 14 i 30 dniach od stabilizacji. Celem badania cCBR było wyznaczenie na jego podstawie parametrów służących do obliczenia głębokości kolein za pomocą modelu Plastic Displacement (P-D). Zaproponowano również modyfikacje parametru modelu w celu otrzymania dokładniejszych wyników. Dodatkowo przeprowadzono analizę statystyczną korelacji pomiędzy wynikami badania oraz wynikami otrzymanymi za pomocą modelu P-D.
EN
Rutting mechanism is complex and still being clarified. In order to predict rut depth on the basis of empirical tests and to establish the m e c h a n i s m of its creation, sophisticated experiments, such as accelerate pavement testing (APT), are being carried out. To find the proper way of predicting rut depth, mathematic models are also created. It should also be noted, in order to obtain results in line with reality, that the nature of the soil affects the depth of rutting. This paper present results of the cyclic CBR test carried out on chemically stabilized sandy clay with the addition of the 8% hydrated lime prepared in CBR mold with respect to Proctor compaction rules. Sandy clay was subjected to cCBR test after either non-stabilized, 1 hour, 14 or 30 days from stabilization with lime. The aim of the cCBR test was to predict rutting depth, calculated with Plastic Displacement (P-D) model. Thus obtained data were compared with test results and some modification was proposed in order to obtain more accurate prediction of rut depth. Also, statistical analysis of correlation between the modeled permanent displacement and the one obtained during the test was made.
EN
The paper presents the results of the study of the effect of a Fischer-Tropsch (F-T) synthetic wax on the resistance to permanent deformation of the AC 11S asphalt concrete. The synthetic wax was dosed at 1.5%, 2.5% and 3.5% by weight of bitumen 35/50. The compaction temperatures were 115ºC, 130ºC and 145ºC. The criteria adopted for measuring the resistance to permanent deformation included the following parameters: stiffness modulus at 2, 10 and 20ºC, permanent deformation (RTS), fatigue life determined using the indirect tensile fatigue test (ITFT) and resistance to rutting (WTSAIR, PRDAIR). The test results confirmed the positive influence of F-T synthetic wax on enhancing the permanent deformation resistance of asphalt concrete placed at lower compaction temperatures compared to that of standard asphalt concrete compacted at 140ºC.
9
Content available remote Resistance to permanent deformation in binder content and film thickness viewpoint
EN
The resistance of asphalt mixtures against permanent deformation is one of important requirements that have to be verified in the design process of asphalt mixtures. In the case of asphalt concrete the European standard EN 13108-1 allows empirical (compositional recipes and requirements) or fundamental approach for testing of permanent deformation resistance. A fundamental approach specifies asphalt concrete in term of performance-based requirements linked to limited prescription of composition and constituent materials. In this design approach a compression triaxial test is used to verify resistance to permanent deformation. The presented study investigates characteristics of resistance to rutting of asphalt concrete mixtures (eight mixtures of AC11 from different producers) determined by cyclic compression test. The basic conclusions and statements of main factors influenced resistance to rutting have been worked out from prevenient experience and experimental measuring [8]. The modified bitumen has better results of resistance to permanent deformation compared to paving grade bitumen and increasing binder content decreases the resistance to permanent deformation of mixture. But measured test results presented in following paper point out differences in resistance however the bitumen contents are relatively the same. During detailed investigation the tested asphalt mixtures had small differences in aggregate gradation. Changes in gradation make change of aggregate specific surface and the mixture needs different bitumen content to coat aggregate particles, to bound them to each other and to make stiff material resistant to rutting. The results from measuring of resistance to permanent deformation show the relation between aggregate specific surface and bitumen film thickness and permanent deformation.
PL
Odporność mieszanki asfaltowej na trwałe deformacje jest jednym z ważnych wymogów, który musi być weryfikowany w procesie projektowania mieszanki asfaltowej. W przypadku betonu asfaltowego norma europejska EN 13108-1 dopuszcza doświadczalne (receptury składu i wymogi) lub podstawowe podejście do testów odporności na trwałe deformacje. W fundamentalnym podejściu projektowym, badanie trójosiowego ściskania jest wykorzystane do weryfikacji odporności na trwałe deformacje. Przedstawiane studium wyznacza charakterystyki odporności na koleinowanie mieszanki betonu asfaltowego (8 mieszanek z AC11 od różnych producentów) wyznaczone przez cykliczne badanie wytrzymałościowe. Podstawowe wnioski i zestawienie głównych czynników wpływających na odporność na koleinowanie wypływały z pracy doświadczeń zapobiegających i wyników pomiarów w porównaniu z [8]. Zmodyfikowany bitum ma lepsze wyniki odporności na trwałe deformacje niż nawierzchniowy bitum i zwiększenie zawartości spoiwa obniża odporność mieszanki na trwałe deformacje. Jednakże pomierzone wyniki badania przedstawione w artykule zaznaczają różnice w odporności, chociaż zawartości bitumu są porównywalne. Podczas szczegółowego badania, badana mieszanka asfaltowa miała małe różnice w uziarnieniu kruszywa. Zmiany w uziarnieniu powodują zmianę powierzchni właściwej kruszywa i mieszanka potrzebuje różną zawartość bitumu, aby otoczyć składowe kruszywa, związać je z innymi i nadać materiałowi sztywność, odporność na koleinowanie. Wyniki z pomiarów odporności na trwałe deformacje pokazują związek pomiędzy powierzchnią właściwą kruszywa i grubością powłoki bitumicznej i trwałą deformacją.
PL
Celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie wpływu geosyntetycznego zbrojenia na wielkość deformacji strukturalnych powstających w nawierzchniach drogowych pod wpływem działania obciążeń od ruchu drogowego. Założono, że pojedyncza warstwa zbrojenia jest umieszczona w obrębie warstw bitumicznych, powyżej istniejącego pęknięcia w konstrukcji nawierzchni. Zastosowano wybrany model zagęszczania się gruntów pod wpływem obciążeń cyklicznych w celu porównania maksymalnych osiadań powstających w niezbrojonych i zbrojonych konstrukcjach nawierzchni. Zbadano wpływ zmian wartości parametrów materiałów użytych do budowy nawierzchni oraz podłoża gruntowego na wielkość deformacji. Otrzymane wyniki zestawiono w artykule.
EN
The study was conducted to determine the effect of reinforcement on the traffic-load-induced permanent deformation of road structures. It was assumed that a single geosynthetic reinforcement layer was installed within the bituminous layer, directly above the crack in the base layer. A selected model for compaction of soil was used to comparison the maximum unreinforced and reinforced pavement permanent deformation subjected to repeated traffic loading. Parametric studies were performed to examine the variation of pavement materials parameters and subgrade quality on the settlements of the road structure. Obtained results are summarized in the paper.
PL
W artykule przedstawiono obecnie stosowane systemy oceny właściwości funkcjonalnych lepiszczy asfaltowych oraz zaproponowano niestandardową metodę oceny odporności lepiszcza na deformacje trwałe poprzez wykonanie wielokrotnego testu relaksacji i pełzania przy różnych ustalonych poziomach naprężenia. Testy te przeprowadzono w reometrze dynamicznego ścinania w przypadku czterech rodzajów lepiszczy asfaltowych: 35/50, 50/70, 30B i 80B, a uzyskane wyniki badań doświadczalnych zaprezentowano w postaci wykresów. Dodatkowo w artykule, porównano otrzymane wyniki z innymi standardowymi metodami oceny lepiszczy asfaltowych.
EN
In this paper the proposition of non-standard method of permanent deformation resistance assessment is presented in context of standard methods for functional evaluation of asphalt binders. The proposed test consists of multiple creeprelaxation tests ending with long relaxation period for specific stress levels. Such tests were carried out in dynamic shear rhometer in the case of four binder types: 35/50, 50/70, 30B and 80B. The obtained results are presented and discussed with reference to the standard methods of functional asphalt binders evaluation.
PL
Praca jest kontynuacją artykułów [27, 28], w których zastosowano teorię nieustalonego przepływu ciepła z uwzględnieniem przejść fazowych stali. Zaprezentowana w [28] symulacja numeryczna procesów termometalurgicznych wywołanych poruszającym się źródłem ciepła jest w tej pracy punktem wyjścia do analizy odkształceń trwałych i naprężeń resztkowych w połączeniach spawanych blach stalowych. W celu sformułowania zagadnienia ze sprzężeniem pól termicznych i metalurgicznych z polami mechanicznymi, zastosowano teorię mieszanin oraz teorię sprężystości i plastyczności w ramach teorii zmiennych wewnętrznych. Szczególną uwagę zwrócono na sposób przygotowania kompletu niezbędnych danych termiczno-metalurgiczno-mechanicznych poszczególnych faz stali, które konieczne są w symulacji procesu spawania. Rozwiązania zadań modelujących połączenie czołowe i pachwinowe blach stalowych uzyskano, stosując metodę elementów skończonych (MES) i programy SYSTUS [62], SYSWELD [63-65] i SYSWORLD [66].
EN
The paper is a continuation of [27, 28], where phenomenological theory of unsteady heat flow including phase change phenomena in steel is applied. A numerical simulations of termo-metallurgical processes due to moving heat source were basic for analysis of permanent deformation and residual stresses in the welded steel joints. The mixture theory, theory of elasticity and plasticity based of internal variables framework are used to formulate coupling of thermo-metallurgical with mechanical fields. The way of preparing of thermo-mechano-metallurgical data for each phase needed for welding simulation is strongly emphasized. The finite element method and programs: SYSTUS [62], SYSWELD [63-65] and SYSWORLD [66] are used to model and solve the problem of butt joints of steel blanks.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.