Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pea
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The aim of the study was to determine the health status of seeds and the quality of seedlings of pea of Tarchalska variety after the use of Nitragina vaccine and a non-commercial bacterial vaccine IUNG. It was observed that in 2010 treatment with vaccines reduced the amount of seeds with pathogenic changes. Fungi belonging to 11 species were isolated from the pea seeds. Alternaria alternata species and Penicillium genus were the most abundant.
PL
Celem pracy było określenie zdrowotności nasion oraz jakości siewek grochu siewnego odmiany Tarchalska po zastosowaniu szczepionki Nitragina oraz niekomercyjnej szczepionki bakteryjnej IUNG. Obserwowano, że w 2010 r. zaprawianie szczepionkami wpłynęło na zmniejszenie ilości nasion ze zmianami patogennymi. Z nasion grochu wyizolowano grzyby należące do 11 gatunków. Najliczniej był reprezentowany gatunek Alternaria alternata oraz rodzaj Penicillium.
EN
The aim of the study was to assess from economic point of view a triticale with pea mixture cultivation in ecological production system. Field experiments carried out in the years 2014-2016 in a split-plot design, in 4 replications. The mixtures differentiated of percentage of pea (40, 60, 80%) were compared. The highest production value was obtained from the cultivation of a mixture of triticale with a 40% share of legume crop (2282 zl·ha-1), which was the result of a higher yield level of this mixture. The lowest production value was obtained from growing the mixture with the highest (80%) share of pea (2091 zl·ha-1). The highest level of direct costs was generated by the mixture of triticale with the highest percentage of pea. The highest level of direct surplus was ensured by the mixture with the 40% share of pea. This ratio was higher than the surplus obtained from cultivation of the mixture with 40 and 60% share of legumes by respectively: 7 and 30%.
PL
Celem badań była ocena ekonomiczna uprawy mieszanki grochu z pszenżytem jarym o zróżnicowanym udziale nasion komponentów przy wysiewie, w ekologicznym systemie gospodarowania. Doświadczenia polowe przeprowadzono w latach 2014-2016 w układzie split-plot, w 4 powtórzeniach, na glebie kompleksu żytniego dobrego. Porównywano mieszanki grochu z pszenżytem jarym o zróżnicowanym udziale rośliny strączkowej (40, 60 i 80%). Najwyższą wartość produkcji uzyskano z uprawy mieszanki pszenżyta z 40% udziałem rośliny strączkowej, co było efektem wyższego poziomu plonu tej mieszanki. Natomiast najniższą wartość produkcji uzyskano z uprawy mieszanki z najwyższym (80%) udziałem grochu. Największy poziom kosztów bezpośrednich generowała mieszanka pszenżyta z najwyższym udziałem rośliny strączkowej, co wynikało z wyższego udziału kosztów materiału siewnego przeznaczonego do uprawy tej mieszanki. Najwyższy poziom nadwyżki bezpośredniej, określającej poziom pokrycia kosztów bezpośrednich wartością produkcji (bez dopłat) zapewniła uprawa mieszanki z najniższym udziałem grochu (1745 zł·ha-1). Wskaźnik ten był wyższy od nadwyżki uzyskanej z uprawy mieszanki z 40 i 60% udziałem rośliny strączkowej odpowiednio o: 7 i 30%.
3
Content available remote Response of pulses to seed or soil application of rhizobial inoculants
EN
In micro-plot experiments growth, nodulation and seed yields of pea, yellow lupine and soybean grown in a soil colonized by high populations of pea and lupine rhizobia and low population of soybean rhizobia as influenced by seed or soil application of rhizobial inoculants were studied. The studied inoculation method had no significant effects on root nodule numbers, plant growth at the flowering stage and on seed yields of pea and yellow lupine in comparison to uninoculated control treatments. In the case of soybean seed and soil inoculation with soybean rhizobia (Bradyrhizobium japonicum) resulted in a significant increase of nodulation intensity, fresh and dry mass of shoots at the flowering stage as well as pod numbers and soybean seed yields at harvest. Soybean grown on plots in which soil was inoculated with the symbiotic bacteria gave seed yield by about 57 % higher as compared to that of soybean grown from seed inoculated with the rhizobia and by 169 % higher than when this crop was grown on the control (uninoculated) plots.
4
Content available remote Ocena wpływu molibdenu i lipochitooligosacharydów na plonowanie grochu siewnego
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu dolistnego nawożenia molibdenem oraz stosowania czynników Nod (LCO) na wzrost, rozwój i plonowanie grochu siewnego. Badania przeprowadzono w warunkach kontrolowanych. Wykazano, że zastosowane dolistnie Mo i LCO zwiększają wydajność symbiotycznego wiązania azotu, polepszając odżywienie roślin tym składnikiem, co w konsekwencji wpływa korzystnie na plon i elementy jego struktury. Obydwa preparaty stosowane pojedynczo polepszały plonowanie grochu, ale najlepsze efekty uzyskano, stosując je łącznie.
EN
Pea was foliar fertilized with aq. solns. of (NH₄)₆Mo₇O₂₄ or/and lipochitooligosaccharides (LCO) recovered from Rhizobium leguminosarum bacteria. The fertilization resulted in an increase in the mass and no. of root nodules, nitrogenase activity, no. of pods in a plant and seed yield.
EN
The aim of the study was to evaluate weed infestation of mixtures of pea with spring triticale with differentiated composition of seeds at sowing, in ecological farming system. Field experiments were carried out in 2014-2016 in split-plot design in 4- replication on good soil rye complex. Two pea cultivars with spring triticale with differentiated share of legume (40, 60 and 80%) were compared. An assessment of species weed composition, each species abundance, fresh and dry weed matter was performed. An assessment of the structure of weed communities in the cultivated crops was carried out using two ecological indicators: Shannon index (H) and Simpson domination index (SI). Analysis has shown that in the first and third year of study, the most competitive with weeds was mixture of the lowest percentage of legumes, while in the second year the mixture with 80% share of pea, as evidenced by significantly lower fresh and dry weeds matter. In all years of study, in the cultivation of all mixtures, weed phytocenoses consisted mainly of dicotyledonous species. The most abundant weed species, regardless of their components, were: Conyza canadensis, Chenopodium album, Eguisetum arvense, Rumex acetosella and Sonchus asper. In the first year of the study, the highest diversity of weeds, expressed by Shannon's diversity index, showed a mixture of triticale with 40% share of pea of Milwa cultivar, in the second year a mixture with 80% share of pea Klif cultivar and 40% of Milwa, while in the third year of study mixtures with 60% share of pea Milwa cultivar and 40% - of Klif cultivar.
PL
Celem badań była ocena zachwaszczenia mieszanek grochu z pszenżytem jarym o zróżnicowanym udziale nasion komponentów przy wysiewie, w ekologicznym systemie gospodarowania. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2014-2016 w układzie split-plot, w 4 powtórzeniach, na glebie kompleksu żytniego dobrego. Porównywano mieszanki dwóch odmian grochu z pszenżytem jarym o zróżnicowanym udziale rośliny strączkowej (40, 60 i 80%). Przeprowadzono ocenę składu gatunkowego, liczebności poszczególnych gatunków, oznaczono świeżą i powietrznie suchą masę chwastów oraz wykonano ocenę struktury zbiorowisk chwastów w badanych uprawach za pomocą dwóch wskaźników ekologicznych: indeksu różnorodności Shannona (H’) oraz indeksu dominacji Simpsona (SI). Badania wykazały, że w pierwszym i trzecim roku badań, najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka o najmniejszym udziale rośliny strączkowej, natomiast w drugim roku mieszanka z 80% udziałem grochu wyróżniała się najmniejszym zachwaszczeniem, na co wskazuje istotnie mniejsza świeża i sucha masa chwastów. We wszystkich latach badań, w uprawie wszystkich mieszanek, fitocenozy chwastów składały się głównie z gatunków dwuliściennych. Najliczniej występującymi gatunkami chwastów, niezależnie od udziału komponentów były: Conyza canadensis, Chenopodium album, Eguisetum arvense, Rumex acetosella oraz Sonchus asper. Największą różnorodnością flory segetalnej, wyrażoną indeksem różnorodności Shannona, w pierwszym roku badań, wykazała się mieszanka pszenżyta z 40% udziałem grochu odmiany Milwa, w drugim roku mieszanka z 80% udziałem grochu odmiany Klif oraz 40% odmiany Milwa, zaś w trzecim roku mieszanka z 60% udziałem rośliny strączkowej odmiany Milwa oraz 40% odmiany Klif.
EN
Vegetables are considered to be plants with high water requirements. A greater susceptibility to water deficit occurs in the periods of intensive growth and yield formation. At that time even a slight reduction in water supply can deteriorate yielding, thus those periods are referred to as critical periods in terms of water supply. The aim of this paper has been to analyse the pattern of precipitation deficits for the ground cultivation of cucumber, tomato, beans and peas in the Bydgoszcz region in the thirty-year period 1981-2010. The basic of analysis were results of standard meteorological measurements from the Research Station of the Faculty of Agriculture and Biotechnology ‚Mochełek’, University of Technology and Life Sciences. Values of optimal precipitation for medium soils were calculated according to Klatt. Atmospheric precipitation deficits in subsequent month of selected vegetables cultivation were calculated by diminish between the real and optimal precipitation. The trends of deficiency of precipitation in the examined period were estimated too. Very frequent occurrence of the atmospheric precipitation deficits during the entire cultivation period of selected vegetables, and especially in critical periods was demonstrated. Slight decreasing tendency of precipitation deficits in a vegetation periods was indicated, however in a critical periods in terms of water supply, the trend line remains at a practically constant level. The results obtained indicate the necessity of the irrigation in the cultivation of peas, beans, cucumbers and tomatoes.
PL
Do wyzwań stawianych LA ICP MS w analityce chemicznej, poza określeniem in vivo rozmieszczenia pierwiastków w próbkach roślin czy też poznaniem ich szlaków migracyjnych, należy oznaczenie zawartości pierwiastków toksycznych i pierwiastków fizjologicznych w tkankach roślin.
EN
Conducted till now studies on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed to identify numerous plant and bacteria metabolites involved in the process of starting of symbiosis and development of nodules. One of this compounds are flavonoids, recognised as signal particles participating in information exchange between a bacteria and a plant, affecting among others nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which decrease their concentration on the way from a producer to a destined organism, they diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It can be then assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. An effect of use of flavonoid extract obtained from germinating seeds on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of pea was evaluated in these studies. Application of a flavonoid preparation increased, among others, the number and weight of nodules and activity of nitrogenase, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
PL
Prowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin motylkowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków sa flawonoidy, uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach motylkowatych. Związki te często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia na drodze od producenta do organizmu docelowego, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania wyciągu flawonoidowego z kiełkujących nasion na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie grochu siewnego. Zastosowanie preparatu flawonoidowego zwiększyło między innymi liczbę i masę brodawek korzeniowych oraz aktywność nitrogenazy, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
Increasing the percentage of pea seeds from 40 to 80% had only a little impact on the yield of mixtures. Significantly larger yields were recorded only in 2012 with Tarchalska variety pea, when the percentage of pea amounted to 60%. Average yields of mixtures seeds with a semi-leafless variety Tarchalska and Wiato variety with bipinnate leaves were very similar. The percentage of pea seeds in the yield of mixtures (regardless of the foliage type) were much smaller than in the weight of the sown seeds. The seeds of pea of Wiato variety had a larger percentage in the mixtures yield compared to the seeds of pea variety Tarchalska. Increasing the pea percentage in the mixture resulted in an increase in the number of nodes with pods per plant and in the thousand seeds weight in both evaluated varieties, while with Tarchalska variety, it resulted in significant decrease in the weight and number of seeds per plant. Small changes in the height of pea plant as well as in the length of the fruiting part of steam, dry weight of the stem per plant and the weight of siliques were observed.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania mieszanek grochu z pszenicą jarą w zależności od odmiany grochu i jego udziału w masie wysiewanych nasion, uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego. Doświadczenie polowe przeprowadzono w CDR Radom (gospodarstwo Chwałowice) w latach 2011-2012, w układzie losowanych podbloków (split-plot), w 4 powtórzeniach. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu: Wiato (liście parzystopierzaste) i Tarchalska (wąsolist-na), a czynnikiem II rzędu udział grochu w mieszance: 40, 60 i 80%. Określano plon nasion mieszanki, udział komponentów w plonie, masę tysiąca nasion oraz strukturę roślin. W badaniach wykazano, że zwiększanie udziału nasion grochu przy wysiewie z 40 do 80% miało niewielki wpływ na poziom plonowania mieszanek. Istotnie różnice zanotowano tylko w 2012 roku, w którym mieszanka z 60% udziałem grochu odmiany Tarchalska plonowała istotnie wyżej niż pozostałe mieszanki. Udział nasion grochu w plonie mieszanek (niezależnie od odmiany) był znacznie niższy niż w masie wysiewanych nasion. Większy udział w plonie stanowiły nasiona grochu odmiany o tradycyjnym ulistnieniu Wiato niż wąsolistnej odmiany Tarchalska. Zwiększenie udziału grochu w mieszance powodowało wzrost liczby węzłów ze strąkami i strąków na roślinie oraz MTN u obu ocenianych odmian, a u odmiany Tarchalska powodowało również istotne zmniejszenie masy i liczby nasion na roślinie. Małym zmianom ulegała wysokość roślin grochu, długość części owocującej łodygi, sucha masa łodygi jednej rośliny oraz masa strączyn.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące określenia różnic w podstawowych cechach rozdzielczych partii nasion grochu siewnego, umożliwiających skuteczne wydzielenie frakcji materiału o wysokiej zdolności kiełkowania. Stwierdzono, że na podstawie różnic w takich cechach, jak: wymiary, masa oraz krytyczna prędkość unoszenia nasion nie można skutecznie zrealizować tej operacji technologicznej. W celu rozwiązania praktycznego problemu, podjęto próbę określenia potencjalnych różnic we współczynnikach tarcia zewnętrznego nasion po podłożach ze: stali, gumy oraz płótna (bawełnianego, lnianego, polarowego i bawełniano-lnianego). Ustalono, że istotne statystycznie różnice w tej cesze występują tylko dla stali. Zaproponowano, by w praktyce do wydzielenia nasion grochu o wysokiej zdolności kiełkowania zastosować żmijkę.
EN
The paper presents research results concerning differences in basic separating features of batches of pea, which enable efficient separation of material fractions of high germination ability. It was found out that based on differences in such properties, such as: dimensions, mass and critical velocity of lifting seeds, this technological operation may not be sufficiently carried out. In order to solve a practical problem, an attempt was made to determine possible differences in external friction coefficients of seeds on bases made of; steel, gum and linen, polar and cotton-linen). It was determined that statistically significant differences for this feature occur only for steel. It was suggested that in practice for selection of pea seeds of high germination ability, a sailor's whipping should be used.
PL
Przeprowadzone dotychczas badania nad symbiozą roślin bobowatych i rizobiów odkryły podłoże genetyczne tego zjawiska i pozwoliły na zidentyfikowanie licznych metabolitów roślinnych i bakteryjnych zaangażowanych w proces nawiązania symbiozy i rozwój brodawek korzeniowych. Jednym z takich związków są bakteryjne czynniki Nod (LCOs), uznawane za cząstki sygnalne uczestniczące w wymianie informacji pomiędzy bakterią i rośliną, wpływające między innymi na powstawanie brodawek korzeniowych na roślinach bobowatych. Związki te, na drodze od producenta do organizmu docelowego, często podlegają procesom powodującym zmniejszenie ich stężenia, dyfundują lub rozpadają się w roztworze glebowym oraz są degradowane przez mikroorganizmy glebowe. Można zatem przypuszczać, że niedostateczna ich ilość jest przyczyną mało wydajnej symbiozy, co znacznie ogranicza zaopatrzenie roślin w azot i zmniejsza ich plonowanie. W badaniach określano wpływ stosowania czynników Nod na ontogenezę, kształtowanie fizjologicznych wskaźników wzrostu oraz plonowanie dwóch zróżnicowanych morfologicznie odmian grochu siewnego (genotyp o normalnym ulistnieniu i genotyp wąsolistny – afila). Zastosowanie czynników Nod zwiększyło m.in. liczbę i masę brodawek korzeniowych, co w konsekwencji prowadziło do wytwarzania większej masy organów wegetatywnych i generatywnych przez rośliny grochu siewnego.
EN
The studies conducted till now on symbiosis of papilionaceous plants and rhizobia discovered the genetic background of this phenomenon and allowed identification of numerous plant and bacteria metabolites involved at process of starting of symbiosis and development of nodules. One of these compounds are bacteria Nod factors (LCOs), recognised as signal particles participating in change of information between a bacteria and a plant, effected among others on nodules formation on papilionaceous plants. These compounds are often submitted to processes which cause decrease of their concentration on the road from producer to destined organism, diffuse or break-up in the soil solution and are degraded by soil microorganisms. It may be assumed that their insufficient amount is a cause of low efficient symbiosis, what considerably limits plant supply with nitrogen and decreases their yielding. In this studies it was evaluated an effect of Nod factors use on ontogenesis, forming of physiological growth indexes and yielding of two morphological differentiated pea varieties (genotype with normal foliage and narrow leaved genotype - afila type). Using of Nod factors increased among others number and weight of nodules, what in a consequence led to production of greater mass of vegetative and generative organs by pea plants.
PL
Celem badań była ocena zachwaszczenia mieszanek grochu z pszenicą o zróżnicowanym udziale nasion komponentów przy wysiewie, w ekologicznym systemie gospodarowania. Doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2011-2012 w układzie split-plot, w 4 powtórzeniach, na glebie kompleksu pszennego dobrego. Porównywano mieszanki dwóch odmian grochu z pszenicą jarą o zróżnicowanym udziale rośliny strączkowej (40, 60 i 80%). Przeprowadzono ocenę składu gatunkowego, liczebności poszczególnych gatunków, oznaczono świeżą i powietrznie suchą masę chwastów oraz wykonano ocenę struktury zbiorowisk chwastów w badanych uprawach za pomocą dwóch wskaźników ekologicznych: indeksu różnorodności Shannona (H’) oraz indeksu dominacji Simpsona (SI). Badania wykazały, że najbardziej konkurencyjna w stosunku do chwastów była mieszanka z 40% udziałem grochu, w której zanotowano najmniejszą świeżą i suchą masę chwastów. W obu latach badań, większą masę chwastów zanotowano w drugim terminie oznaczeń. Największą różnorodnością flory segetalnej w pierwszym roku badań, wykazała się mieszanka pszenicy z 60% udziałem grochu odmiany Wiato, zaś w drugim roku mieszanka z 80% udziałem grochu odmiany Wiato oraz 60% odmiany Tarchalska. Najmniejsze bogactwo flory zachwaszczającej, w roku 2011, zanotowano w mieszankach z 80% udziałem grochu odmiany Wiato, natomiast w roku 2012, w zasiewie mieszanki z 40% udziałem grochu odmiany Tarchalska.
EN
The aim of the study was to evaluate a weed infestation level of legume-cereals mixture at diverse percentage of pea seeds in organic system. The study was conducted in 2011-2012 in split-plot method in four replications on good wheat complex at the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - Agricultural Experimental Station Grabów (Mazowieckie Voivodeship). Mixtures of two pea varieties (Wiato, Tarchalska) with spring wheat at diverse percentage of legume crop (40, 60, 80%) were compared. The study included yielding and the qualitative and quantitative analysis of weed infestation. The description of weed association structure by ecological indexes: Shannon’s diversity and Simpson’s dominance were done. The study showed that mixture with 40% of pea was the most competitive in relation to weeds. The lowest weight of weeds was noted in those mixtures. In both years of study, bigger weight of weeds was observed in the second term of estimation. The analysis using Shannon' s diversity index revealed the biggest weed flora in the first year of study in mixture of wheat with 60% of pea, Wiato variety and in the second year in mixture with 80% of pea, Wiato variety and 60% of Tarchalska variety. The smallest number of weeds in the first year of study was in mixture with 80% of pea, Wiato variety. In the second year, Simpson’s dominance index showed domination of one species in mixture with 40% of pea, Tarchalska variety.
PL
W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2005-2008 badano wpływ deszczowania i systemu uprawy (ekologicznego, integrowanego i konwencjonalnego) na plony i efekty ekonomiczne uprawy grochu siewnego. Stwierdzono większe przyrosty plonów nasion, białka w nasionach i ogółem w biomasie roślin w uprawie systemami integrowanym i konwencjonalnym, w porównaniu do ekologicznego, w warunkach deszczowania niż warunkach bez tego zabiegu. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawy, zwiększyło plon nasion o 1,59 t/ha (119,5%), plon słomy o 0,80 t/ha (18,9%), plon białka w nasionach o 285,5 kg/ha (83,2%) i plon białka ogółem w nasionach i słomie o 303,9 kg/ha (43,4%). Plony nasion i ich białka w systemie integrowanym i konwencjonalnym były podobne i wyraźnie wyższe w porównaniu do systemu ekologicznego. W przypadku słomy plony przyrastały wraz ze zwiększaniem intensywności uprawy w systemach. Produktywność 1 mm wody z deszczowania była większa w systemach o wyższej intensywności uprawy. Deszczowanie obniżyło zawartość białka w nasionach i słomie. Najbardziej opłacalna, z uwzględnieniem dopłat odpowiednich dla systemów uprawy, w obu wariantach wodnych okazała się uprawa wg systemu ekologicznego. Deszczowanie, średnio dla systemów uprawnych, zwiększyło nadwyżkę bezpośrednią, bez pomniejszania jej o koszty zabiegu, o 1611,7 zł/ha.
EN
In experiments carried out in 2005-2008 the influence of irrigation and cultivation system (organic, integrated and conventional), on the yields and economic effects of pea cultivation was investigated. It was stated larger increases of seed yield, protein in seeds and total protein yield in biomass of plants in integrated and conventional systems, in comparison with organic one, under irrigation conditions than under control conditions. Irrigation, on average for the cultivation systems, increased seed yield by 1,59 t/ha (119,5%), straw yield by 0.80 t/ha (18,9%), protein yield of seeds by 285,5 kg/ha (83,2%) and total protein yield of seeds and straw by 303,9 kg/ha (43,4%). Yields of seeds and their protein from integrated and conventional systems were similar and distinctly larger in comparison with organic one. In case of straw the yields increased with increasing of intensity in cultivation systems. Productivity of 1 mm of irrigation water was larger in systems of higher intensity of cultivation.. Irrigation decreased the protein content in seeds and straw. The most profitable, with taking into consideration adequate payments for systems, in both water variants turned out cultivation according organic system. Irrigation, on average for the cultivation systems, increased the direct surplus, without diminishing by irrigation cost, by 1611,7 PLN/ha.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczące wydzielania z materiału siewnego nasion grochu o niskiej zdolności kiełkowania. Materiał badawczy stanowiły nasiona grochu odm. "Cud Kelvedonu" o zdolności kiełkowania 53%. Do realizacji celu wykorzystano separator pneumatyczny. Stwierdzono, że przy prędkości strumienia powietrza powyżej 12,65 m*s-1 można odzyskać ok. 47% nasion celnych. Opracowano model matematyczny opisujący zmienność zdolności kiełkowania wydzielanych nasion grochu w zależności od prędkości strumienia powietrza.
EN
The research findings on the separation of pea seeds of low germination ability from the sowing material were presented. The "Kalvedon wonder" pea seeds with germination ability of 53% constituted the research material. A pneumatic separator was used for the completion of the aim. It was determined that with the air stream flow over 12.65 m*s-1 about 47% of plump seeds may be recovered. A mathematical model describing the variability of germination ability of separated pea seeds in relation to air stream speed was elaborated.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu siewu punktowego na wzrost, rozwój oraz plonowanie grochu siewnego. Doświadczenie polowe prowadzono w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG w Grabowie, w latach 2001-2003. Czynnikiem I rzędu były odmiany grochu siewnego: Rola (typ liściasty) i Ramrod (typ wąskolistny "afila"), a czynnikiem II rzędu - sposoby siewu: siew rzędowy i siew punktowy. Stwierdzono, że sposób siewu miał istotny wpływ na przebieg ontogenezy roślin i plonowanie uwzględnionych w badaniach odmian grochu. Stosując siew punktowy uzyskano istotny przyrost plonu nasion, który był konsekwencją mniejszych ubytków roślin z łanu, zwiększonej obsady strąków na roślinie i większej liczby nasion z rośliny w porównaniu z siewem rzędowym.
EN
This work presents the results of a research on the impact of single-grain sowing on growth, development and cropping of sown pea. A field experiment was conducted at the Agricultural Experimental Station of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation in Grabów during the years 2001-2003. The first order experimental factor was pea variety: Rola - conventional leaf type and Ramrod - afila type. The second order factor was the method of sowing: single-grain and row sowing. It was found that the method of sowing had a significant effect on the course of ontogenesis of the examined pea varieties and the cropping of the considered pea varieties. Significant increase in seed yields was obtained in case of single-grain sowing, compared to row sowing. The increase in pea yield when using single-grain sowing was a consequence of: 1) smaller plant losses in the stand, 2) the increase of pods number per plant, and 3) the greater number of seeds per plant.
PL
Celem pracy była ocena możliwości wykorzystania obróbki cieplnej w prażaku nasion grochu i fasoli do wytwarzania nowych produktów będących zamiennikami orzeszków ziemnych. Badania obejmowały procesy nasycania (nawilżania) nasion różnymi wodnymi roztworami soli, cukru i melasy, a następnie prażenie ich w założonych zakresach temperaturowo-czasowych. Tak preparowane nasiona poddane zostaną ocenie sensorycznej. Wyniki badań i ich analiza wykazały, iż odpowiednio dobrane metody przygotowania i nasycania (nawilżania) nasion, a następnie obróbka cieplna w prażaku w temperaturze 150-160°C, dają możliwość otrzymania, nowych, atrakcyjnych i wysokobiałkowych produktów.
EN
The purpose of the work was to evaluate the possibilities of using thermal processing of pea and bean seeds in a roaster to make new products constituting substitutes for peanuts. The scope of the research covered seed saturation (humidification) processes using various water solutions of salt, sugar and molasses, and then roasting within the assumed temperature-time ranges. Seeds prepared in this way will be subject to sensory evaluation. Research results and their analysis have proven that properly selected methods for seed preparation and saturation (humidification), and then thermal processing in a roaster at the temperature of 150-160°C, allow to obtain new, attractive, highprotein products.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena plonowania mieszanek grochu z jęczmieniem uprawianych według zasad rolnictwa ekologicznego w zależności od odmiany grochu i udziału jego w masie wysiewanych nasion. W warunkach mniejszej ilości opadów w czerwcu (rok 2008) zwiększenie udziału nasion grochu w masie wysiewanych mieszankach niezależnie od odmiany powodowało zmniejszenie poziomu ich plonowania, natomiast w warunkach znaczących opadów zanotowano zwiększenie plonów. Poziom plonów mieszanki jęczmienia z odmianą Set i odmianą Terno był bardzo zbliżony, natomiast większy mieszanek z wąsolistną odmianą Ramrod. W roku 2008 udział nasion grochu w plonie był znacznie mniejszy niż przy wysiewie, a w roku 2009 zbliżony do udziału przy wysiewie. Większy udział w plonie mieszanek stanowiły nasiona odmiany Set o normalnym ulistnieniu niż odmiany Terno lub Ramrod. Zwiększenie udziału nasion grochu w masie wysiewanych nasion miało stosunkowo mały wpływ na jego cechy morfologiczne. Zanotowano wyższe osadzenie na pędzie pierwszego i ostatniego strąka, a u odmiany Terno zanotowano zwiększenie liczby strąków na roślinie i strąków na węźle.
EN
The objective of this research was to evaluate the effect of pea variety and share of components on yielding of legumecereal mixtures cropping in organic farming. In the conditions of reduced precipitation (june 2008) the increase of pea percentage in a mixture caused decrease in the yields, independently of the variety of pea, while in the wet year (2009) it caused increase of seed yields. The mixture yields of barley with Set and Terno pea varieties were very similar, but it was higher than the yields of mixtures with Ramrod pea variety. The percentage of pea in the yield was significantly lower then the percentage of pea in seeding in 2008, and it was similar in 2009. In the yield of mixtures there were more seeds of Set variety of pea than seeds of Terno and Ramrod varieties. The increasing of percentage of pea seeds in the mass of sown seeds had relatively low influence on its morphological features. Higher settling to the first and the last pod have been observed. The increasing of pod number per plants and number of pods per fruiting node have been noted in the Terno variety.
18
Content available remote Reakcja roślin na toksyczną zawartość cynku i kadmu w glebie
PL
Badania przeprowadzono w warunkach hali wegetacyjnej na glebie lekkiej o składzie granulometrycznym piasku słabo gliniastym o odczynie obojętnym (pH = 6,2). Zastosowano symulowane zanieczyszczenie gleby cynkiem i kadmem w trzech poziomach według następującego schematu: I poziom - 50 mg Zn, 2 mg Cd; II poziom - 250 mg Zn, 10 mg Cd; III poziom - 750 mg Zn, 30 mg Cd · kg−1 s.m. gleby, plus obiekt kontrolny. W doświadczeniu jako rośliny testowe wykorzystano: len, groch, wykę i gorczycę białą. Określono plon suchej masy roślin oraz obliczono indeks tolerancji. Fitotoksyczność cynku i kadmu oceniono z wykorzystaniem fitotestu - Phytotoxkit. Każda zastosowana dawka cynku i kadmu zmniejszała plon suchej masy roślin testowych. Dla wszystkich roślin testowych już przy najniższej dawce cynku i kadmu indeks tolerancji przybierał wartość mniejszą niż jeden, co oznacza ograniczenie ich wzrostu. Zastosowane testy kiełkowania i wzrostu korzeni zgodnie wykazały toksyczność badanych metali już przy najmniejszej ich dawce. Bardziej czułym parametrem oceny toksyczności było hamowanie wzrostu korzeni niż inhibicja kiełkowania nasion roślin testowych. Szereg wrażliwości roślin na zanieczyszczenie gleby cynkiem i kadmem przedstawia się następująco: len > wyka > gorczyca > groch.
EN
The experiment was carried out in the vegetation hall on the typical light loamy soil (pH = 6.2). Simulation of soil contamination with zinc and cadmium on the three level was applied, according to scheme: 1st level - 50 mg Zn, 2 mg Cd; 2nd level - 250 mg Zn, 10 mg Cd; 3rd level - 750 mg Zn, 30 mg Cd · kg−1 and control object. In the experiment plants: flax, pea, vetch and white mustard were tested. The yield of dry matter and calculated index of plant tolerance was determined. Phytotoxicity of zinc and cadmium was assessed by utilization of test-Phytotoxikit. Each used dose of zinc and cadmium caused degradation of plant dry matter. For all testing plants the lowest level of dose used of zinc and cadmium showed that plants stop growing at all. Application of germination test and root growing test showed toxicity of experimental metals on the lowest dose level. More sensitive parameter of toxicity assessment was growth inhibition than germination inhibition of testing plants. The degree of plant sensitive with zinc and cadmium soil contamination presents the scheme: flax > vetch > white mustard > pea.
19
PL
W artykule opisano wpływ jednego z elementów agrotechniki, jakim jest oprysk dolistny na przyrost biomasy i plon grochu Pisum Dativus, którego biomasa może być wykorzystana do spalania w celu uzyskania energii. Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne i geograficzne Polski, spalanie biomasy może stanowić podstawowe źródło energii, pozwalające sprostać Polsce progom procentowego udziału energii odnawialnej, które zobowiązaliśmy się osiągnąć wstępując do Unii Europejskiej. W niniejszej pracy dokonano porównania przyrostu biomasy w czasie okresu wegetacji grochu z seradelą i łubinem żółtym.
EN
The article describes the impact of one agricultural engineering element, that is leaf spraying, on biomass growth and crop of the Pisum Sativus pea, biomass of which may be combusted for energy production purposes. Taking into account climatic and geographic conditions in Poland, biomass combustion may become the leading energy source. This would allow our country to meet the thresholds of renewable energy percent share in the market, which we committed ourselves to reach when accessing the European Union. The paper compares biomass growth during pea vegetation period with serradella and yellow lupin.
PL
W pracy przedstawiono wyniki analiz wybranych właściwości wytrzymałościowych nasion grochu przy wykorzystaniu statystyki Weibulla. Pojedyncze nasiona o wilgotności w zakresie 4-14% ściskano na maszynie wytrzymałościowej Zwick. Określono wartości sił i odkształceń w momencie pęknięcia nasiona oraz na podstawie rozkładu ich wyników określono wartości parametrów m i 𖔈 rozkładu Weibulla. Wartości parametru kształtu m malały wraz ze wzrostem wilgotności nasion. Większy spadek obserwowano w przypadku rozkładu wartości odkształceń do punktu pęknięcia. Wraz ze wzrostem wilgotności zmniejszały się prostoliniowo wartości parametru 𖔈 dla sił w momencie pęknięcia oraz rosły nieliniowo dla odkształceń. Obserwowane różnice wskazują na możliwości rozszerzenia oceny zachowania materiałów biologicznych w procesie ściskania o informacje uzyskane przy zastosowaniu do analiz statystyki Weibulla.
EN
The work presents the results of analyses of selected strength-related properties of pea seeds by using Weibull statistics. Single seeds with humidity from 4 to 14% were squeezed in Zwick testing machine. The force and deformation values were established in the moment when the seeds broke, and based on the distribution of the results the values of the parameters m and ⎴ of Weibull distribution were determined. The shape parameter m values decreased with the increased humidity of the seeds. More significant drop was observed in the case of distribution of deformation values up to the breaking point. Together with the increase of humidity, the parameter values ⎴ dropped rectilinearly for the forces at the moment of breaking and rose in a nonlinear way for the deformations. The observed differences indicate the possibilities of extending the assessment of behaviour of biological materials in the process of squeezing by the information obtained by using Weibull statistics for the analyses.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.