Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pavement durability
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym referacie przedstawiono zagadnienie trwałości nawierzchni kolejowej w aspekcie realizowanych inwestycji infrastrukturalnych. Trwałość jest elementem oceny ryzyka projektów infrastrukturalnych wpływających na koszty i korzyści realizowanej inwestycji. W pracy przedstawiono analizę ryzyk inwestycji kolejowych wraz z możliwościami zmniejszenia ryzyka poprzez wydłużenie trwałości nawierzchni kolejowej na przykładzie rozjazdów kolejowych. Zaprezentowano wyniki badań eksploatacyjnych przeprowadzonych na rozjazdach kolejowych na sieci PKP PLK z podkładkami podpodkładowymi (PPP) i bez PPP. W ramach pracy przeprowadzono badania porównawcze geometrii oraz profili rozjazdu z PPP i bez PPP, połączone z badaniami dymanicznymi propagacji drgań w rozjeździe w wyniku zastosowania PPP w podrozjazdnicach. Wyniki przeprowadzonych prac wykazały celowość prowadzenia badań wpływu podkładek podpodkładowych na trwałość rozjazdu.
EN
The paper presents the issue of durability of railway tracks in view of infrastructure in-vestments. The sustainability of the railway network should be taken into account during the risk assessment of infrastructure projects. The paper presents an analysis of railway investment risks along with the possibility of reducing it by increasing the durability of the railway tracks using an example of turnouts with Under Sleeper Pads. The results of the measurements of turnouts with Under Speepers Pads (USP) and without USP are presented. The measurements included an analysis of the vertical profile of the turnouts and the prop-agation of vibration as a result of applying the USP in comparison to the case without the USP. The results of the research have shown the relevance of conducting the research into the USP impact on the durability of turnouts.
EN
The issue of concrete airfield pavements maintenance is the process, the efficient performance of which may provide suitable life and air traffic safety related to thereof. Obtaining durable airfield pavement is a result of team cooperation in the following fields: suitable design solutions, applicable work technology and principles of arrangement thereof. However, fundamental link of this process is the high level of engineering culture related to construction maintenance during its whole "lifespan". Each pavement must comply with requirements according to principles of "construction limit states" method expressing work safety, i.e. limit state of deformation and serviceability. Thereby, the "weakest link" within the chain of projects and actions implemented in the course of its construction process decides about safety and lifespan of pavement operation. Durability of such engineering constructions as airfield pavements, is specified by the quantity of performed "flight operations" on these pavements, within the assumed operation period. Considering, among others, principles of limit state method, the required and anticipated pavement operation period can be specified. Life aspect with reference to airfield pavements can be analysed in theory by means of application of modern material solutions. The above-mentioned aspects will be described widely in this work. Modern material solutions include modified composition of concrete intended for construction of particularly difficult sections of such pavements and structural tests were conducted for such composition, which would confirm suitability of assumed material solutions.
PL
Ocenie poddano wpływ konstrukcji nawierzchni kolejowej, w szczególności podkładów kolejowych na propagacje drgań w podtorzu kolejowym przy obciążeniu od pociągu typu Pendolino ED 250. Badania przeprowadzono na torze doświadczalnym o nawierzchni kolejowej zbudowanej z podkładów strunobetonowych ze sprężystymi podporami, podkładami strunobetonowymi typu PS 94 bez izolacji antywibracyjnej. Analizie porównawczej poddano wpływ izolacji antywibracyjnej na propagację drgań w podtorzu kolejowym wywołanych przejazdem pociągu.
EN
Assessment of railway track construction, in particular sleepers impact on propagation of vibrations in railway railroad bed with a load of train Pendolino type ED 250. The tests were carried out at railway tracks with sleepers and primers with USP. The impact of propagation of vibration isolation in railway railroad bed caused by trains was analyzed.
PL
Głównym celem pracy jest opis metod i narzędzi stosowanych w analitycznym wyznaczaniu modułów sztywności mieszanek mineralno-asfaltowych. Omówiono proces projektowania zmęczeniowego konstrukcji nawierzchni drogowych metodami mechanistyczno-empirycznymi. W opracowaniu wskazano na błędy występujące w literaturze. Rozważania podsumowano przykładem obliczeniowym.
EN
The main objective of the paper is to describe the methods and tools used for analytical evaluation of stiffness for asphalt mixes. The process of the fatigue-cracking design of pavement structures with use of mechanistic-empirical procedures is presented in the paper. Some errors existing in the literature were pointed out. A numerical example was demonstrated at the end of the paper.
PL
W artykule przedstawiono wpływ warunków brzegowych na powierzchniach bocznych konstrukcji nawierzchni podatnej drogi miejskiej (typowej, reprezentatywnej) na deformację sprężystą, wytężenie i trwałość tej nawierzchni. Założono, że modelem mechanistycznym (wyjściowym) nawierzchni jest wielowarstwowy ośrodek liniowo sprężysty z warstwami konstrukcyjnymi o skończonej szerokości przy dwóch wariantach warunków brzegowych, zaś modelem odniesienia jest wielowarstwowa półprzestrzeń sprężysta o identycznym układzie warstw jak w modelu podstawowym. Obciążenie stanowi standardowe w procesie wymiarowania nawierzchni oddziaływanie koła pojazdu - statyczne, prostopadłe do nawierzchni i rozłożone równomiernie na powierzchni kołowej. Na pod-stawie modelu podstawowego zbudowano modele numeryczne z zastosowaniem MES.
EN
The influence of boundary conditions on the lateral surfaces of typical (representative) flexible pavement structure of urban road on elastic deformation, effort and durability of the pavement is presented. It was assumed that the mechanistic basic model of the road pavement is linearly elastic layered continuum of construction layers of finite widths with two variants of boundary conditions on lateral surfaces and the reference model (for comparison purposes) is multilayered elastic half-space with the identical set of (now infinite) layers as in the basic model. The load is the interaction of standard truck wheel – static, perpendicular to the pavement surface and uniformly distributed on a circular area. Based on the basic (initial) model the FEM models were built for calculations and a comparative analysis with the reference model.
PL
Typową technologią budowy nawierzchni drogowych w Polsce była i jest technologia nawierzchni podatnych - asfaltowych. Wiedza na temat innych technologii, jak nawierzchnie sztywne - betonowe była niewielka. Taki stan rzeczy spowodował, że wśród samorządów lokalnych utrwaliło się przekonanie, że do budowy dróg używa się wyłącznie asfaltu.
EN
The paper refers to the experience in building concrete pavements on highways, express roads and local roads. The authors describe various aspects of this technology, such as cost and durability.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.