Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pathology
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The current investigation aimed to examine the effects of different orthotic conditions on the biomechanical mechanisms linked to the aetiology of chronic pathologies using musculoskeletal simulation. Methods: 16 male and 20 females ran over an embedded force plate at 4.0 m/s, in five different conditions (medial, lateral, no-orthoses, semi-custom and off the shelf). Kinematics of the lower extremities were collected using an eight-camera motion capture system and lower extremity joint loading also explored using a musculoskeletal simulation approach. Differences between orthoses conditions were examined using 2  2 mixed ANOVA. Results: External instantaneous load rate was significantly reduced in the off the shelf orthoses (male = 1290.60 and female = 1567.10 N/kg/s), compared to the medial (male = 1480.45 and female = 1767.05 N/kg/s) and semi-custom (male = 1552.99 and female = 1704.37 N/kg/s) conditions. In addition, peak patellofemoral stress was significantly lower in the off the shelf orthoses (male = 68.55 and female = 94.91 KPa/kg) compared to the lateral condition (male = 70.49 and female = 103.22 KPa/kg). Finally, peak eversion angles were significantly attenuated in the medial orthoses (male = –6.61 and female = –7.72 deg) compared to the lateral (male = –9.61 and female = –10.32 deg), no-orthoses (male = –8.22 and female = –10.10 deg), semi-custom (male = –8.25 and female = –9.49 deg) and off the shelf (male = –7.54 and female = –8.85 deg) conditions. Conclusions: The current investigation shows that different orthotic devices/ configurations may provide distinct benefits in terms of their effectiveness in attenuating the biomechanical parameters linked to the aetiology of chronic running injuries.
3
Content available Uwarunkowania rozwoju gier organizacyjnych
PL
Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań powstawania gier organizacyjnych. Tekst opiera się na badania przeprowadzonych w formie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów. Gry organizacyjne mogą pełnić rolę konstruktywną, jednak często mają one charakter destrukcyjny. Przeprowadzone badania pozwoliły zidentyfikować najważniejsze uwarunkowania powstawania gier organizacyjnych oraz wybrane czynniki i mechanizmy, które czynią gry dysfunkcjonalnymi. Należą do nich m.in. dążenie do władzy formalnej lub nieformalnej, chęć wpływu na zmianę, poprawa statusu materialnego, obrona własnej pozycji i inne.
EN
The aim of this article is to present the preconditions for the emergence of organizational games. The text is based on research conducted in the form of partially structured interviews. Although, organizational games can be constructive, they often have the opposite effect. The research allowed to identify the most important preconditions for the emergence of organizational games, as well as selected factors and mechanisms that make the games dysfunctional. These include, inter alia, a desire for formal or informal power, the desire to influence change, the improvement of material status, defense of one's own position and the like.
EN
Indexing methods are very popular in terms of determining the degree of disability associated with motor dysfunctions. Currently, indexing methods dedicated to the upper limbs are not very popular, probably due to difficulties in their interpretation. This work presents the calculation algorithm of new SDDI index and the attempt is made to determine the level of physical dysfunction along with description of its kind, based on the interpretation of the calculation results of SDDI and PULMI indices. Methods: 23 healthy people (10 women and 13 men), which constituted a reference group, and a group of 3 people with mobility impairments participated in the tests. In order to examine possibilities of the utilization of the SDDI index the participants had to repetitively perform two selected rehabilitation movements of upper extremities. During the tests the kinematic value was registered using inertial motion analysis system MVN BIOMECH. Results: The results of the test were collected in waveforms of 9 anatomical angles in 4 joints of upper extremities. Then, SDDI and PULMI indices were calculated for each person with mobility impairments. Next, the analysis was performed to check which abnormalities in upper extremity motion can influence the value of both indexes and interpretation of those indexes was shown. Conclusion: Joint analysis of the both indices provides information on whether the patient has correctly performed the set sequence of movement and enables the determination of possible irregularities in the performance of movement given.
5
Content available remote Zjawisko korupcji oraz jej wpływ na funkcjonowanie organizacji
PL
Celem niniejszej pracy jest próba podjęcia analizy zjawiska korupcji w organizacji. Autorzy poprzez syntetyczny przegląd literatury międzynarodowej wykazali, że zjawisko to jest dość powszechne zarówno w organizacjach państwowych, jak i prywatnych. Przedstawiono, że korupcja jest zjawiskiem dysfunkcyjnym i zaburzającym poprawny proces funkcjonowania organizacji. Zaprezentowano różne formy zachowań korupcyjnych oraz możliwe rozwiązania, które powinny być wprowadzane w celu eliminacji opisywanej patologii.
EN
The aim of this paper is to undertake an analysis of corruption in the organisation. The authors, through a synthetic review of international literature, have shown that this phenomenon commonly exists in both state and private organisations. It has been shown that corruption is dysfunctional and disturbs proper functioning of any organisation. Different forms of corrupt behaviour have been presented as well as possible solutions that should be implemented in order to eliminate the index pathology.
EN
The newly discovered White Mesa tracksite in the Burro Canyon Formation represents a snapshot of a diverse, Lower Cretaceous dinosaur fauna from south-eastern Utah. The tracks were found at a construction site where the sandstone had been bulldozed and broken up. All tracks were found as deep, well-preserved natural casts on the underside of the sandstone slabs. Individual theropod tracks are 19–57 cm in length; one peculiar track shows evidence of a possible pathological swelling in the middle of digit III and an apparently didactyl track is tentatively assigned to a dromaeosaurid. Individual sauropod tracks are found with pes lengths of 36–72 cm, and interestingly, three distinct shapes of manus tracks, ranging from wide banana shaped to rounded and hoof-like. Ornithopods are represented with individual tracks 18–37 cm in length; a sin gle track can possibly be attributed to the thyreophoran ichnogenus Deltapodus. Zircon U-Pb dating places the track-bearing layer in the Barremian, contemporary to the lower Yellow Cat Member of the Cedar Mountain Formation, which has a similar faunal composition based on both tracks and body fossils. This new track-fauna demonstrates the existence of a diverse dinosaurian assemblage in the lower part of the Burro Canyon Formation, which hitherto is not known to yield skeletalre mains.
7
Content available remote Mobbing w ujęciu instytucjonalnym jako patologia zarządzania personelem
EN
The aim of this study is to show the extent of the problem of mobbing. The literature presented allowed for a thorough review of this phenomenon. The author in a holistic way presented different aspects and planes of this pathology.The paper presents an unquestionable influence of the organisation management style on the process of mobbing behaviour. The work was used in both literature on the subject, the results of secondary research and empirical research. Based on the analysis of literature and the study, the author concludes that the phenomenon of mobbing is an increasingly raised and noticeable problem both in practice and research and work more time and research is needed that would be devoted to its deeper analysis.
PL
Celem niniejszej pracy jest ukazanie skali problemu mobbingu. Przedstawiona literatura pozwoliła na dokładny przegląd tego zjawiska. Autor w holistyczny sposób przedstawił różne aspekty i płaszczyzny tej patologii. Niniejsza praca ukazała niewątpliwy wpływ stylu zarządzania organizacją na przebieg zachowań mobbingowych. W pracy posłużono się zarówno literaturą przedmiotu, wynikami badań wtórnych oraz badaniami empirycznymi. Na podstawie analizy literatury oraz przeprowadzonego badania autor dochodzi do wniosku, że zjawisko mobbingu jest coraz częściej poruszanym i zauważalnym problemem zarówno w praktyce jak i w pracach naukowych oraz że należałoby coraz więcej czasu i badań poświęcić na jego głębszą analizę.
PL
Obiekt budowlany zwykle stanowi barierę wizualną w krajobrazie - zasłania horyzont i zajmuje teren. Architektura sztucznej topografii, anektując teren, jednocześnie go oddaje. Czyni to w różnorodny sposób, upodabniając się jednakże do charakterystycznych postaci ukształtowania terenu - geologicznych form krajobrazowych: płaskowyżów, wzniesień, gór, dolin, grot, jarów. Swoim nawiązaniem do krajobrazowych form terenowych oraz maskowaniem kubatury pod naturalnymi dywanami z ziemi, zieleni czy wody, architektura, tracąc swoje konotacje semiotyczne, staje się elementem natury. Tym samym przywraca i kreuje równowagę wizualną i kubaturową w krajobrazie naturalnym i kulturowym.
EN
Security is a big problem that concerns many aspects. Security is one of the important elements of building environment. In our cities many housing estates are enclosed with very high fences, watched by the bodyguards. In this paper, some new ways of shaping housing environment that assures security without the necessity of erecting high fences are performed. This aim can be achieved by suitable urban estate solutions, street and green terrain shaping.
PL
Krótki opis: w referacie przedstawiono rodzaje występujących patologii u likwidatorów awarii w Czarnobylu. Wyniki pochodzą z procesu leczenia tych chorych za pomocą fal elektromagnetycznych b.w.cz. Rozpatrywane są perspektywy rehabilitacji likwidatorów awarii w Czarnobylu w zależności od profilu patologii. Najbardziej wyraźne działanie terapii elektromagnetycznej b.w.cz. obserwowano u pacjentów z rakiem tarczycy i rakiem narządów trawiennych.
EN
The structure of Chernobyl APP damage liquidators pathology is presented. The results of treatment of this patients group using MEW-therapy are in this article. The outlook of Chernobyl APP damage liquidators rehabilitation depending on the type of pathology are examined. The most expressed effect after MEW-therapy was marked for patients with pathology of thyroid, organs of digestion.
PL
W rozprawie przedstawiono wybrane aspekty zastosowań metod i narzędzi przetwarzania obrazów histologicznych do celów wspomagania diagnostyki patomorfologicznej. W szczególności rozważania dotyczą opracowania nowych algorytmów segmentacji obrazów barwnych opartych na morfologii matematycznej i sztucznych sieciach neuronowych typu Support Vector Machine (SVM), pełniących zarówno rolę klasyfikatora rozpoznawanych obiektów, jak i deskryptora wspomagającego ich wydzielanie z obrazu. W ramach badań została stworzona bardzo obszerna baza danych obrazów mikroskopowych tkanek ludzkich zmienionych patologicznie. Rozważane było pięć różnych rodzajów nowotworów (trzy nowotwory ośrodkowego układu nerwowego, raki sutka i rak skóry), zmiany zapalne w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego (zapalenia żołądka) oraz ocena stopnia angiogenezy szpiku kostnego. Analizowanych było po kilkadziesiąt preparatów wymienionych zmian w różnych odczynach i barwieniach znacznikowych, na podstawie ich obrazów cyfrowych. Proponowane metody zostały przetestowane na rzeczywistych obrazach medycznych, których liczebność pozwala na rzetelną ocenę skuteczności proponowanych procedur ich przetwarzania. Głównym zadaniem było opracowanie automatycznego systemu komputerowego pozwalającego na analizę ilościową obrazów histologicznych, polegającą na identyfikacji profili komórek widocznych na obrazach i ich klasyfikacji. Podstawowymi kryteriami projektowania systemu była dokładność identyfikacji obiektów oraz szybkość działania programu. Szczególnie szybkość analizy nabiera w ostatnich czasach coraz większego znaczenia z uwagi na rozwój telepatologii oraz możliwości automatycznego skanowania całego preparatu. Tym samym coraz częściej ocenia się znacznie większe pola w preparatach, podnosząc obiektywność przeprowadzonej oceny. Dlatego rosną oczekiwania co do zdolności obliczeniowej projektowanych systemów i eliminowane są metody zbyt czasochłonne, które niewiele wnoszą do dokładności wyniku. Aby spełnić te oczekiwania, autor opracował wysoce wydajną metodę progowania sekwencyjnego połączonego z operacjami morfologicznymi wygładzania brzegów obiektów oraz kryterium oczekiwanej wielkości pojedynczych obiektów. Metoda ta, wspierana metodą działów wodnych i wysoce wydajnym klasyfikatorem SVM, jest w stanie zapewnić wysoką skuteczność rozpoznania w akceptowalnie krótkim czasie. Sieci SVM o gaussowskiej funkcji jądra zastosowane w rozwiązaniu pełnią podwójną rolę: zarówno wspomagają proces segmentacji, jak i dokonują rozpoznania typu komórek (funkcja klasyfikatora). W pracy zaproponowano ponadto zastosowanie sieci SVM z liniową funkcją jądra jako skutecznego deskryptora obiektów wspomagającego odróżnianie ich od tła. Takie podejście pozwala na uwolnienie się od problemów związanych z różnicowaniem obiektów na podstawie składowych barw obrazu, zastępując je liniową funkcją wyjściową sieci SVM. Dzięki temu problem określania wartości granicznych i funkcji przynależności obiektów do danej klasy jest rozwiązywany automatycznie, poprzez maksymalizację marginesu separacji między klasami. Uzyskane wyniki na bazie danych rzeczywistych obrazów pozwalają stwierdzić, że proponowane metody gwarantują wysoką skuteczność oceny ilościowej badanych preparatów i mogą być zastosowane w badaniach naukowych i do wspomagania diagnostyki patomorfologicznej. Ponadto proponowane metody przetwarzania obrazów porównano z innymi istniejącymi systemami opisanymi w publikacjach naukowych, wykazując ich wyższość, zwłaszcza w trudnych przypadkach (obrazy tkanek o wysokiej gęstości komórek). Rezultaty pracy mają duże znaczenie praktyczne i są stopniowo wdrażane do stosowania w Zakładzie Patomorfologii Wojskowego Instytutu Medycznego.
EN
The monograph presents the chosen aspects of application of methods and tools applied to processing histological images, directed to support pathological diagnosis. The research is concerned with development of novel algorithms of segmentation and classification of color images by applying mathematical morphology and artificial neural networks Support Vector Machine (SVM). The SVM networks play a double role: as the classifier of objects and as the numerical descriptor supporting the process of extraction of objects from the image. Within the frame of this research the author has created a large data base of microscopic images of human pathological tissues. Five different types of cancer have been considered: three types of cancers of the central nervous system, breast cancer and skin cancer. Additionally, the inflammation of the upper part of the digestive tract (stomach inflammation) as well as angiogenesis of bone marrow have also been considered. Each case has been investigated on the basis of several dozen of digital images, representing different reactions and types of staining of appropriate tissues. The main task of the study was to develop an automatic system able to perform quantitative analysis of histological images, directed to the recognition of profiles of cells, existing in the image. The system should provide the accuracy of cell recognition comparable to the expert and at the same time be very quick and reliable. The speed of analysis is especially important nowadays, since it is of primary importance in telepathology, and enables to analyze the whole scanned specimen (instead of a chosen region) in a reasonable time, making the results of analysis more accurate and representative. To fulfill these requirements, the author has developed original sequential thresholding method, which in cooperation with mathematical morphology, the knowledge of the expected range of the size of individual objects, watershed algorithm and SVM classifiers, has enabled to build a quick and highly effective computerized system specialized for histological image analysis. The development system has been positively tested on numerous images, representing real cases taken from medical practice. A significant role in the development system is played by the Support Vector Machine. The SVM of Gaussian kernel is used as the classifier, supporting image segmentation and recognition. On the other hand, the SVM of linear kernel is used to form numerical description of the objects, helping to distinguish them from the background. Thanks to this function of SVM we were able to overcome the problem of variety of color intensity of cells in the image, making the system work more steadily at different conditions. The presented statistical results of testing the developed automatic system by using the data base containing numerous histological images corresponding to different types of pathological images have shown its high accuracy and speed, making it a very useful tool for supporting medical research and pathological diagnosis in hospital practice. The comparison to other known systems presented in scientific publications has shown its superiority, especially in difficult cases of images of tissue with very high cell density. The developed system is already implemented in the Military Institute of Health Services and is undergoing testing in medical practice.
PL
W referacie przedstawione zostały badania modelowe dotyczące korekcji patologicznego ukształtowania głowy u dzieci. Wykorzystując program Mimics 11 Materialise sformułowano model bryłowy zdeformowanej czaszki dziecka w oparciu o zdjęcia tomografii komputerowej TK. W kolejnym etapie przeprowadzono analizę numeryczną w środowisku programu ANSYS w celu określenia stanu naprężeń i odkształceń wynikających z przyłożonych sił zewnętrznych. Badania mają charakter interdyscyplinarny są realizowane we współpracy inżynierów i lekarzy oddziału neurochirurgii dziecięcej.
EN
Modelling researches of pathological children head deformation correction are presented in this paper. With use of Mimics 11 Materialise software solid model of analysed example were created on the basis of computer tomography scans. Next the model was imported to ANSYS program in order to estimate correlation between external forces and head deformation. The research has interdisciplinary character as cooperation between engineers and neurosurgeons.
12
Content available remote Examples of pathologies in the Middle-Upper Jurassic ammonites from Poland
EN
Total of 445 ammonites bearing pathological deviations of their shells, have been sorted out from a rich (about thousand of specimens) ammonoid collection belonging to the present authors. The specimens are derived from two regions, where Jurassic rocks outcrop: Mesozoic border of the Holy Cross Mountains (Callovian) and the Polish Jura Chain (Bajocian to Oxfordian), situated in Central Poland. Additionally, 27 specimens from classical locality at Łuków Podlaski (Callovian) were also studied: these specimens come from archival collection of late Prof. Henryk Makowski, housed in the Faculty of Geology, Warsaw University. Pathological deviations of ammonite shells might be interpreted as an effect of the mantle epithelium damage caused by exogenous injuries (e.g. during predatory attacks, collision with substrate or even mating and feeding), parasitism or genetic aberrations. The resulted pathologies occur as discontinuation of shell ornamentation, secondary ornamental features, abrupt shift of symmetry of the shell or atrophy of regular sculpture. Considering the exogenous injury (e.g. attack of a predator) as a primary cause, the resultant pathologies indicate, that ammonites survived and healed the mantle epithelium wounds. Therefore, some kinds of shell pathologies may be a good indicator of predatory intensity. Pathological ammonites are derived from various stratigraphic intervals: Middle Jurassic – Bajocian (Parkinsoni Zone), Bathonian (Zigzag, Tenuiplicatus, Morrisi and Bremeri zones) and Callovian (Jason, Coronatum, Athleta and Lamberti zones); Upper Jurassic – Oxfordian (Mariae, Cordatum, Plicatilis, Transversarium and Bifurcatus zones). They represent 9 families (Stephanoceratidae, Parkinsoniidae, Kosmoceratidae, Cardioceratidae, Perisphinctidae, Morphoceratidae, Tulitidae, Reineckeiidae and Aspidoceratidae), including 15 genera and 25 species. Within the ammonites studied, 12 types of pathologies were recognized (see Hengsbach 1996 for details): "forma verticata" (47 specimens), "forma substructa" (2 specimens), "forma juxtasulcata" (1 specimen), "forma circumdata" (1 specimen), "forma chaotica" (5 specimens), "forma inflata" (2 specimens), "forma undatispirata" (3 specimens), "forma undaticarinata" (1 specimen), "forma calcar" (4 specimens), "forma cacoptycha" (1 specimen), "forma abrupta" (3 specimens), "forma seccata" (379 specimens). The frequency of occurrences of the above mentioned pathologies changes in particular ammonite families, but "forma seccata" and "forma verticata" sensu Holder (non Keupp; see Hengsbach 1996) clearly predominate in the Bathonian, Callovian and Oxfordian families Perisphinctidae, as well as subfamilies Cardioceratinae and Peltoceratinae.
13
Content available Biomorfoza blizny po implantacji nici węglowej
PL
Celem pracy była ocena powstawania blizny w tkankach podśluzówkowych po implantacji nici węglowej. Nić węglową będącą szwem chirurgicznym implantowano królikom w okolice podśluzówkową żuchwy. Badania histopatologiczne tkanek okolicy implantacji przeprowadzano w I, II, III, IV, VI, VIII, XII i XVI tygodniu. We wczesnym tygodniu pozabiegowym stwierdzano obecność mieszanego nacieku zapalnego, zanikającego w II tygodniu. Następnie obserwowano cechy zapalenia przewlekłego z cechami resorpcji (skąpe nacieki limfocytarne i limfoplazmocytarne, makrofagi). Powstawanie blizny łącznotkankowej zauważono w II tygodniu po zabiegu, równolegle z wytwarzaniem skolagenizowanej łącznotkankowej torebki wokół włókien węglowych. Torebka łącznotkankowa grubiała na skutek zwiększenia ilości luźnych włókien kolagenu. Kolejnym etapem przebudowy blizny była waskularyzacja torebki łącznotkankowej. Począwszy od IV tygodnia następowało stopniowe przegrupowywanie układu włókien łącznotkankowych tworzących grube równoległe układy pasm blisko włókien węglowych zaś luźne układy w oddaleniu od okolicy szycia. Ostatecznie wytwarzała się zwarta struktura blizny łącznotkankowej obejmująca elementy włókien węglowych.
EN
The aim of the work was the study of the scar formation after the carbon thread implantation in submucosal tissue. A carbon thread surgical suture was implanted in submandibular region in rabbits. The histopathological studies of the tissues around the carbon threads were taken at I, II, III, IV, VI, VIII, XII, XVI week after the implantation. In the early postoperative period, mixed inflammatory infiltrations were present, vanished at week II. Then the chronic resorptive inflammation was observed (lymphocytic infiltrations, plasma cells and macrophages). The cicatrisation process started at the week II, paralelly to the production of the collagenized capsule around the carbon fibres. This capsule became thicker because of the increasing of the collagen fibres. The next phase of the scar remodeling was the vascularization of the collagen capsule. From the IV week the gradual reorganization of the connective tissue fibres was took place, the thicker fibres were closer to the carbon fibres and the loose fibre structure was at the periphery of the scar. Finally, the compact scar structure involved carbon fibres has been created.
PL
Oceniano średnio stopień szarości odzwierciedlający gęstość optyczną włókien węglowych implantowanych królikom w okolice tkanki podśluzówkowej w I, II, III, IV, VI, VIII, XII I XVI tygodniu po zabiegu. Badania przeprowadzono wykorzystując system analizy obrazu mikroskopowego. Ocena statystyczna wybranego parametru wykazała cykliczne wahania wartości przeciętnej, mediany, wskazujące na naprzemienne zagęszczenie bądź rozluźnianie struktury włókien węglowych. Średni stopień szarości jest obiektywnym i użytecznym parametrem charakteryzującym biodegradacje nici węglowej.
EN
The mean level of greyness reflecting the optical density of carbon fibres implanted in the area of submucosal tissue of rabbits was evaluated after week I, II, III, IV, VI, VIII, XII and XVI from the operation. The investigations were carried out with the aid of the microscopic image analysis. Statistical evaluation of the selected parameter revealed cyclic fluctuations of the mean value and the median, which indicated alternating thickening and loosening of the carbon fibre structure. The mean level of greyness is an objective and useful parameter that characterizes the biodegradation of carbon suture.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.