Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pathogenic bacteria
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwana z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na komfort w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microclimate parameters in manufacturing shops felt by people area affected by: human factors (health, individual temperature perception etc.) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is apriority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
EN
One of the prerequisites for sustainable development is integrated waste management, including sewage sludge. Besides its good fertilization properties, sewage sludge, which is an inevitable by-product of sewage treatment, accumulates toxic chemical substances and dangerous pathogenic and toxicogenic organisms. Uncontrolled introduction of sewage sludge into soil might pose a serious threat to food chain and natural soil microflora. This in effect might disturb the ecological balance in a particular ecosystem. This study presents author’s own investigations of the sanitary conditions of sewage sludge and the conditions after the processes of aerobic and anaerobic stabilization. The investigated sewage sludge originated from a municipal wastewater treatment plant. The sewage sludge samples were transferred onto proliferation and diagnostic media. The results of the analysis obtained in this study confirmed that sewage sludge is a material which is rich in microorganisms, including pathogenic bacterial species such as: Escherichia coli and Salmonella typhimurium. Mycological tests demonstrated that sewage sludge is a material which is conducive to proliferation of yeast-like and mould-like fungi, among which both pathogenic and toxinogenic species can be present. Quantitative analysis of the investigated sewage sludge demonstrated that the processes of stabilization reduce the content of microorganisms but they do not guarantee product safety in sanitary terms. A huge variability and variety of biological composition points to the need for further research in the field of sanitary characteristics of sewage sludge and survival rate in microorganisms from different types of sewage sludge.
PL
Jednym z warunków zrównoważonego rozwoju jest zintegrowana gospodarka odpadami, w tym osadami ściekowymi. Osady ściekowe jako nieodłączny produkt oczyszczania ścieków, obok walorów nawozowych kumulują toksyczne substancje chemiczne, oraz groźne organizmy chorobotwórcze i toksynotwórcze. Niekontrolowane wprowadzanie osadów do środowiska glebowego może stanowić poważne zagrożenie dla łańcucha pokarmowego oraz dla naturalnej mikroflory glebowej, co w efekcie może zakłócić równowagę ekologiczną danego ekosystemu. W pracy przedstawiono badania własne nad stanem sanitarnym osadów surowych oraz po procesach stabilizacji tlenowej i beztlenowej, pochodzących z komunalnej oczyszczalni ścieków. Próby osadów były wysiewane na podłoża namnażające oraz diagnostyczne. Uzyskane wyniki analiz potwierdzają, że osady ściekowe są środowiskiem bogato zasiedlonym przez mikroorganizmy, w tym chorobotwórcze gatunki bakterii takie jak: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Proteus mirabilis. Analizy mykologiczne wskazują, że osady ściekowe są środowiskiem sprzyjającym rozmnażaniu się grzybów drożdżopodobnych jak i pleśniowych, wśród których mogą być obecne zarówno gatunki potencjalnie chorobotwórcze jak i toksynotwórcze. Analiza ilościowa badanych osadów wskazuje jednoznacznie, że procesy stabilizacji obniżają zawartość mikroorganizmów, ale nie gwarantują produktu bezpiecznego pod względem sanitarnym. Duża zmienność i różnorodność składu biologicznego osadów ściekowych wskazuje na potrzebę kontynuowania badań w zakresie charakterystyki sanitarnej osadów, jak również przeżywalności drobnoustrojów w różnych typach osadów ściekowych.
PL
Badania prowadzono w latach 2008-2010 w Zakładzie Doświadczalnym IMUZ (obecnie ITP) w Falentach, na doświadczeniu łanowym na łące trwałej. W ramach doświadczenia porównywano efekty nawożenia nawozami mineralnymi (NPK) oraz gnojówką bydlęcą, stosowanymi w dwóch dawkach. Celem badań była ocena wpływu nawożenia łąki trwałej gnojówką bydlęcą na skład chemiczny runi łąkowej oraz jej przydatność do zakiszania. Powierzchnię całych łanów trzykrotnie w ciągu roku koszono kosiarką rotacyjną, a ruń łąkową po wstępnym podsuszeniu (40% s.m.) zbierano prasą rolującą i zakiszano w dużych belach cylindrycznych. W próbach zielonki i kiszonki oceniano liczebność drożdży, grzybów pleśniowych oraz bakterii potencjalnie chorobotwórczych, a także zawartość składników pokarmowych. W próbkach kiszonek ponadto oceniano poziom suchej masy, wartość pH świeżej masy kiszonki, zawartość kwasu mlekowego, lotnych kwasów tłuszczowych i udział amoniaku. Skład chemiczny runi łąkowej nawożonej gnojówką był podobny do składu runi z obiektów nawożonych mineralnie. Jakość kiszonek uzyskanych z runi łąkowej z obiektów nawożonych gnojówką była nie gorsza niż jakość kiszonki z obiektów nawożonych nawozami mineralnymi. Nawożenie gnojówką nie pogorszyło jakości mikrobiologicznej pozyskiwanych pasz. Uzyskane wyniki wskazują na zasadność stosowania gnojówki na użytki zielone, z których ruń łąkowa jest przeznaczana do zakiszania.
EN
Studies were carried out within 2008-2010, in Experimental Farm at Falenty, as a plot experiment situated on mineral soil. The aim of study was to assess the effect of meadow fertilization with liquid manure on chemical composition of the meadow sward and its usefulness for ensilage. The effect of mineral NPK fertilisation and liquid cattle manure applied in two doses equivalent to two levels of mineral fertilisation (60 and 90 kg N•ha-1) were compared. Meadow sward was cut three times a year, pre-dried and ensiled in big cylindrical bales. Herbage and silage samples were tested for the count of yeast, moulds, the presence of potentially pathogenic bacteria and the content of nutrients. Moreover, in silage samples the dry matter level, pH value of fresh matter, lactic acid and volatile fatty acids contents, as well as the share of ammonia, were measured. Chemical composition of the meadow sward fertilised with liquid manure was similar to that fertilised with mineral fertilisers. The quality of silage from sward fertilised with liquid manure was not worse than that fertilized with mineral fertilisers. Application of the liquid manure did not worsen the microbiological quality of silages. Obtained results confirm the possibility of applying liquid manure on grasslands with the herbage provided for silage making.
PL
Instalacje i urządzenia wentylacji (klimatyzacji) mechanicznej w przemyśle spożywczym, mogą przenosić różne bakterie chorobotwórcze np. powodujące zapalenie płuc (choroba legionistów). Na odczucie parametrów mikroklimatu w pomieszczeniach produkcyjnych przez ludzi mają wpływ czynniki zależne od człowieka (stan zdrowia, indywidualne odczucie temperatury itp.) oraz czynniki niezależne od człowieka (parametry fizyczne powietrza, świeżość i czystość powietrza itp.). Skażenia mikrobiologiczne urządzeń technologicznych oraz urządzeń i instalacji, m.in. wentylacyjno-klimatyzacyjnych, wpływają na rozwój bakterii chorobotwórczych. Ilość powietrza dostarczana lub usuwania z pomieszczenia zależy od jego użytkowania i obciążenia zapachami oraz materiałami szkodliwymi. W następstwie powstawania punktu rosy w instalacjach wentylacyjnych mogą wystąpić tzw. zarodki kondesacji, zawarte w powietrzu, na których osadza się para wodna przy przesyceniu powietrza. Istotny wpływ na warunki komfortu w pomieszczeniach ma prędkość przepływu powietrza w strefie przebywania ludzi. W pomieszczeniach produkcyjnych tam, gdzie dbałość o najwyższą jakość powietrza stanowi kwestię priorytetową, stosuje się dezynfekcje promieniową jonizacją katalityczną. W pomieszczeniach produkcyjnych przemysłu spożywczego o podwyższonym standardzie mikrobiologicznym nie należy stosować układów wentylacyjnych z recyrkulacją powietrza.
EN
Mechanical (air-conditioning) ventilation systems and equipment in the food industry may transfer various pathogenic bacteria causing, for instance, pneumonia (Legionellosis). Microc¬limate parameters in manufacturing shops felt by people are affected by: human factors (health, individual temperature perception etc,) and non-human factors (air physical parameters, air freshness and cleanliness etc.). Microbiological contamination of process equipment, machines and systems such as ventilation and air-conditioning equipment causes growth of pathogenic bacteria. The amount of air supplied and removed from a room depends on its use and load of odours and hazardous material. As a result of dew point formation in ventilation systems may appear the so-called air-borne condensation nuclei on which steam settles when the air gets oversaturated. The air flow rate has a material influence upon comfortable conditions in human inhabited zones. In manufacturing shops where the highest air quality is a priority, radial disinfection by means of catalytic ionization is applied. In food industry manufacturing shops of higher microbiological standard, ventilation systems based on air re-circulation should not be used.
PL
Celem pracy było określenie wskaźników mikrobiologicznych pozwalających potwierdzić zjawisko nieszczelności szamba, przez skażenie pobliskiej gleby ściekami komunalnymi. Z próbek ścieków i gleby wyizolowano i zidentyfikowano kilka gatunków bakterii, stanowiących potencjalne sanitarne zagrożenie dla środowiska: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Streptococcus uberis.
EN
The main purpose of this thesis was to determine the microbiological indicators confirm that the phenomenon of leakages cesspool, contamination of nearby soil by municipal sewage. In the sewage samples and the soil were isolated and identified several species of bacteria, representing a potential health hazard: Escherichia coli, Enterococcus faecalis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Clostridium difficile, Streptococcus uberis.
PL
Omówiono znaczenie występowania bakterii chorobotwórczych w żywności oraz podano warunki umożliwiające ich rozwój. Przedstawiono sytuację epidemiologiczną w zakresie zatruć i zakażeń pokarmowych w ostatnich latach w Polsce. Przedstawiono również wyniki badań monitoringowych występowania Salmonella i Bacillus cereus w wybranych środkach spożywczych oraz w zakresie zanieczyszczenia ogólnego i pałeczkami Enterobacteriaeae mleka pasteryzowanego, które wykonały laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
EN
The paper discusses importance of the presence of pathogenic bacteria in food, providing the minimum conditions for their development. Presented is the epidemiological situation in the field of food poisoning and infections in recent years in Poland. The results of monitoring, carried out by the laboratories of the State Sanitary Inspection, the presence of Salmonella and Bacillus cereus in selected foods, and the general contamination as well as colony count of Enterobacteriaeae of pasteurized milk are also presented.
8
Content available remote Bakterie i wirusy w wodzie wodociągowej
PL
Wyprodukowanie w stacji uzdatniania wody do spożycia, spełniającej obowiązujące standardy jakościowe, nie daje gwarancji, iż woda pobierana przez odbiorców jest równie dobrej jakości. Przyczynia się do tego wtórny rozwój mikroorganizmów zachodzący w wodzie rozprowadzanej w sieci wodociągowej i na powierzchni osadów, który jest związany m.in. z obecnością biodegradowalnych substancji organicznych i pierwiastków biogennych. Znaczna część mikroorganizmów rozwijających się w sieci wodociągowej należy do nieszkodliwych heterotrofów, lecz wśród nich mogą występować bakterie oportunistyczne, zagrażające zdrowiu ludzi, głównie osób z uszkodzonym systemem immunologicznym. Zgodnie z raportem Światowej Organizacji Zdrowia, w procesie oczyszczania wody priorytet ma usuwanie z wody mikroorganizmów chorobotwórczych (np.: E. coli, Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni), a ponadto bakterii oportunistycznych chorobotwórczych dla ludzi (np.: Pseudomonas aeruginosa, Aeromonas spp., Legionella spp., Mycobacterium spp.), zdolnych do rozmnażania się w wodzie. Natomiast w mikrobiologicznych badaniach rutynowych kontrolowana jest jedynie obecność bakterii wskaźnikowych, których obecność wskazuje na zanieczyszczenie wody materiałem pochodzenia kałowego, a zatem na potencjalną możliwość występowania organizmów chorobotwórczych pochodzenia jelitowego, przenoszonych drogą wodną. W pracy scharakteryzowano najgroźniejsze wirusy, bakterie chorobotwórcze oraz bakterie oportunistyczne chorobotwórcze dla ludzi, pochodzenia wodnego, ich rozprzestrzenianie w wodzie wodociągowej, a także potencjalne zagrożenie spowodowane spożyciem zanieczyszczonej mikrobiologicznie wody. Podkreślono, że w celu zapobiegania gromadzeniu się mikroorganizmów konieczne jest maksymalne ograniczenie liczby cząstek oraz stężenia substancji organicznych w wodzie produkowanej w stacjach uzdatniania, usuwanie osadów i błony biologicznej gromadzących się w przewodach sieci oraz utrzymanie odpowiedniego stężenia środka dezynfekcyjnego.
EN
Regardless of the fact, that drinking water produced at the water treatment plants fulfils the admissible quality standards, the water received by the consumers usually is not of the same good quality. A drinking-water distribution system provides a habitat for microorganisms, which are sustained by organic and inorganic nutrients present in the pipe and in the conveyed water. The multiplication of bacteria in the distribution system negatively influences on the water quality. Excessive microbial activity can lead to deterioration in aesthetic quality (e.g. taste, odours, turbidity and colour). Most microorganisms developing within the distribution network are harmless heterotrophs but some of them are opportunistic pathogens which are presenting potential health concern to consumers. Opportunistic pathogens are creating risks for vulnerable individuals (e.g. people with acquired immune deficiency syndrome (AIDS) and other immunocompromised individuals). According to the World Health Organization report, the highest attention in the water treatment process should be paid to the removal of not only pathogenic bacteria (E. coli, Salmonella spp., Shigella spp., C. jejuni), as well opportunistic pathogenic bacteria which are able to multiply in water in favourable conditions ((s. aeruginosa, Aeromonas spp., Legionella spp., Mycobacterium spp.). During routine microbiological tests only the presence of indicator bacteria is tested. Presence of these microorganisms indicates pollution of water with faecal material, and potential presence of pathogenic waterborne microorganisms of enteric origin. The most dangerous, waterborne viruses (Adenoviruses, Calciviruses, Coxackieviruses, Echoviruses), pathogenic bacteria (Escherichia coli, Salmonella spp., Yersinia enterocolitica, Campylobacter jejuni, Helicobacter pylori) and opportunistic pathogens (Legionella spp., Aeromonas spp., Pseudomonas aeruginosa, Mycobacterium spp.) are characterized, their presence in the distribution system and relationship to public health is described. The general recommendations on the inhibition of bacterial proliferation in the distribution systems are: the minimizing the number of particles and the restriction on the biodegradable organic content in water leaving the treatment works, together with preventing the accumulation of deposits and biofilms in the distribution system. Additionally, in countries where it is usual to maintain a disinfectant residual to control bacterial multiplication in distributed drinking water, minimizing the factors causing the consumption of residual disinfectant is necessary.
PL
Niniejsza praca przedstawia wyniki badań ilościowych i jakościowych drobnoustrojów potencjalnie chorobotwórczych z rodzaju Staphylococcus w wodzie kąpielisk jeziora Wigry, usytuowanego na terenie Polski Północno-Wschodniej. Próby do badań pobierano od czerwca 1995 do września 1999, w odstępach jednomiesięcznych. Do badań wytypowano osiem najbardziej uczęszczanych kąpielisk jeziora Wigry, usytuowanych w pobliżu miejsc kempingowych oraz ośrodków wczasowych. Próby wody pobierane ze stanowisk sytuowanych na terenie Plosa Północnego charakteryzowały się wyższą liczebnością drobnoustrojów rodzaju Staphylococcus w porównaniu z próbami wody pobieranymi na pozostałych stanowiskach. Spośród bakterii z rodzaju Staphylococcus najliczniej reprezentowane były gatunki: Staphylococcus capitis, Staphylococcus cohnii, Staphylococcus lentus oraz Staphylococcus xylosus. W 10% badanych prób wody stwierdzano obecność bakterii z gatunku Staphylococcus aureus przy braku bakterii z grupy pałeczki okrężnicy typu kałowego w 100 cm3 badanej wody. Rzeka Czarna Hańcza, która wprowadza duże ilości oczyszczonych cieków z Oczyszczalni Ścieków w Suwałkach do północnej części jeziora Wigry, ma ogromny wpływ na zanieczyszczenie tej części jeziora
EN
The paper presents the results of studies on detection, occurrence and differentiation of the waterborne bacterial potential pathogens from Staphylococcus genus in the water of Wigry Lake watering places in 3rth-eastern Poland. The samples of water were collected from June 1995 to September 1999 at one-month intervals, during bathing season. Eight sampling stations were selected in the most attended watering places of the lake, situated near landing stages, camping sites and holiday resorts were investigated. The watering places in the northern part of Lake Wigry (called Ploso Northern) showed the highest number of waterborne bacterial pathogens from Staphylococcus genus. The most numerous were species: Staphylococcus capitis, Staphyloccus cohnii, Staphylococcus lentus and Staphylococcus xylosus. Pathogens from Staphylococcus aureus species identified in 10% of water samples in the absence of faecal bacteria from Escherichia coli species (in 100 cm3 of water). The Czarna Hańcza River, which brought a lot of purified sewage from Wastewater Treatment Plant in Suwałki to northern part of Wigry Lake has immense influence on the pollution of this part Wigry Lake.
PL
Przedstawiono wyniki badań ilościowych i jakościowych drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae w wodzie kąpielisk jeziora Wigry. Próby wody do badań mikrobiologicznych pobierano na terenie 8 najbardziej uczęszczanych kąpielisk jeziora Wigry w odstępach jednomiesięcznych od czerwca do września w latach 1995-1999. Próby wody pobierane ze stanowisk usytuowanych na terenie Ploso Północnego charakteryzowały się wyższą liczebnością drobnoustrojów z rodziny Enterobacteriaceae w porównaniu z próbami wody pobieranymi na pozostałych stanowiskach. Spośród bakterii z rodziny Enterobacteriaceae najliczniej były reprezentowane rodzaje Enterobacter, Escherichia, Citrobacter i Klebsiella. Rzeka Czarna Hańcza, do której dopływają ścieki z oczyszczalni ścieków w Suwałkach, ma istotny wpływ na zanieczyszczenie jeziora Wigry.
EN
Objectives: Public bath waters are used for recreation and bathing purposes, so their sanitary and bacteriological condition is important for the users safety. Because some infections are caused by bacteria from Enterobacteriaceae family, the aim of the study was detection and analysis of occurrence and differentiation of the waterborne bacteria! pathogens from this family in the water of Wigry Lake public bath areas. Wigry Lake is situated in north-eastern Poland, in the area of Wigry National Park. Methods: Eight sampling sites in the most frequently attended public bath areas of the lake, situated near landing stages, camping sites and holiday resorts were investigated. The water samples were collected from June 1995 to September 1999 at one-month intervals, during bathing season. The samples were taken from depth of 0.3 m at each site, poured into 250 ml sterile bottles with water-tight glass closures, transported at 4-^6°C to the laboratory and subjected to bacteriological analyses within 12 hours from collection. Microbial investigations involved the membrane filtration method (with 0.22 urn pore-size filters, Millipore). Volume ranging 1,10 and 50 ml of the sample were filtered through filter and the filters were incubated on solid media Endo Agar in the plates. Another 50 ml of the same water sample was inoculated into 50 ml of Mueller-Kaufmann's medium. Plates and flasks were incubated at 37°C for 24 or 48 hours. The isolates were preliminary screened using the following tests: cytochromeoxidase, Gram stain and motility. Only the strains found to be oxidase and Gram negative were considered to be potential Enterobacteriaceae. Individual colonies from each plate were then picked up, tested for activity and inoculation on solid media Chromocult Agar, Rambach Agar and SS Agar. The strains were then presumptively identified with API 20E strips (bioMerieux). Results: The results of this study allowed to make a qualitative evaluation and provide information on the presence/absence of microorganisms associated with pathogenicity in humans in surface waters. The concentration of Enterobacteriaceae colonies ranged from 2 o 10' to 4.5 o 10s in 100 ml of water. The highest number of Enterobacteriaceae was noticed in August and September (except bathing season 1996). The most abundant species were: Enterobacter cloacae, Enterobacter agglomerans, Escherichia coli and Citrobacter diversus. During the bathing period, relatively lower incidence of Escherichia coli (15%) could be ascribed to contamination from different additional sources and/or by excrements of sick people or disease carriers. The overall presence of Salmonella spp. recovered 22.6% of total (160) water samples; higher frequencies of this genus were found in those sites, which were situated close to villages and animal farms. The public bath areas in northern part of Wigry Lake (called Northern Ploso) showed the highest number of the waterborne bacterial from Enterobacteriaceae family. The Czarna Hańcza River, which brings a lot of pollution to northern part of Wigry Lake has immense influence on the sanitary state of Wigry Lake. The presence of pathogenic bacteria in absence of fecal coliforms, confirms that sanitary evaluation of water based exclusively on numbers of indicatory bacteria is not sufficient.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.