Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parking
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available remote Oznakowanie i wykorzystanie parkingów Kiss & Ride
PL
W ostatnich latach w polskich miastach pojawiły się parkingi Kiss & Ride. Idea parkingu polega na podwiezieniu pasażera do węzła przesiadkowego, aby dalszą część podróży mógł wykonać za pomocą komunikacji zbiorowej. Parkingi tego typu są zlokalizowane również w pobliżu innych miejsc, gdzie występuje konieczność podwiezienia lub odebrania innej osoby (np. w rejonie szkół, hoteli). W artykule przedstawiono oznakowanie parkingów Kiss & Ride w polskich miastach. Przeprowadzono badania parkowania na czterech parkingach tego typu we Wrocławiu podczas szczytu porannego i podczas szczytu popołudniowego. Określono czas postoju oraz cel postoju.
EN
In recent years, Kiss & Ride car parks have appeared in Polish cities. The idea of the car park is to transfer the passenger to the transfer node, so that the rest of the journey can be done by public transport. Car parks of this type are also located near other places, where it is necessary to lift or pick up another person (for example, near schools, hotels). The article presents marking of Kiss & Ride car parks in Polish cities. The parking analysis was carried out on four car parks of this type in Wrocław during morning peak and during afternoon peak. The stopping time and purpose of parking were determined.
PL
Jeszcze do niedawna pierwsza godzina parkowania w płatnej strefie nie mogła kosztować więcej niż 3 zł. Po niemal dwóch dekadach utrzymywania opłaty na stałym poziomie ustawodawca pozwolił jednak samorządom na jej zwiększenie. Czy miasta skorzystały z tej okazji i podniosły ceny w strefach płatnego parkowania?
PL
Obecnie wiele miast dąży do usprawnienia systemu komunikacji miejskiej, dzięki czemu otwiera się na nowe rozwiązania. Jednym z nich jest wprowadzenie parkingów parkuj i jedź (ang. park & ride). Cała idea opiera się na funkcjonowaniu parkingu, który dodatkowo pełni funkcję punktu przesiadkowego. Działanie parkingów P&R powoduje zmniejszenie wykorzystania samochodu jako środka transportu w mieście. Jest to zachęcenie do odbywania podróży za pomocą transportu łączonego, w którym poza samochodem zostaje wykorzystany środek transportu zbiorowego, m.in.: autobus, tramwaj, a także pociąg.
EN
Currently, many cities are aiming at improving their public transport systems, and therefore they are opening onto new solutions. One of them is the introduction of park & ride facilities. The whole idea is based on the functioning of a parking lot which also serves as a transfer point. The operation of P&R car parks reduces the use of a car as a means of transport in cities. This is an incentive to make a journey using combined transport in which, apart from a vehicle, a means of public transport is used, among others bus, tram, or train.
EN
Disability can cover various areas of people’s activities, but it is primarily associated with difficulties that relate to independent movement. The possibility of free movement is one of the basic human rights. People with disabilities who cannot get to work and take employment, despite a desire to do so, assimilate with the rest of society to a worse extent, do not have the means to support themselves and do not earn national income. From this point of view, programs and activities aimed at maximising mobility and access to various types of places for people with disabilities, including those in public space, are very important. These types of places include paid parking zones in cities. Their location in city centres provides access to most offices. Due to the fact that they are located in public space, municipalities and city authorities have an impact on their management and on establishing the principles of their functioning. A very important element of this management is determining the rules for providing parking spaces in paid parking zones, particularly with regard to the amount of parking fees for disabled people. The article provides an analysis of the management of the provision of disabled parking spaces in relation to paid parking zones in all voivodeship cities in Poland.
PL
Niepełnosprawność może obejmować różne obszary ludzkiej aktywności, jednak kojarzy się przede wszystkim z utrudnieniami, które dotyczą samodzielnego poruszania się. Możliwość swobodnego przemieszczania się jest jednym z podstawowych praw człowieka. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą dotrzeć do pracy i jej podjąć, pomimo tego, że chcą, gorzej asymilują się z pozostałą częścią społeczeństwa, nie mają środków na własne utrzymanie i nie wypracowują dochodu narodowego. Dlatego też ważne są programy i działania zmierzające do maksymalizacji mobilności i dostępności do różnego rodzaju miejsc dla osób niepełnosprawnych. Tego typu miejscami są między innymi strefy płatnego parkowania w miastach. Ich położenie w centrach miast zapewnia dostęp do większości instytucji. Bardzo ważnym elementem tego zarządzania jest określenie zasad udostępniania miejsc parkingowych w strefach płatnego parkowania, w tym w szczególności wysokości opłat za parkowanie pojazdów osób niepełnosprawnych. W artykule dokonano takiej analizy w stosunku do stref płatnego parkowania we wszystkich miastach wojewódzkich w Polsce.
PL
Na Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP), zarówno w Polsce jak i w całej Unii Europejskiej, zauważalne są problemy z udostępnianiem miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych. Niedobór miejsc postojowych jest spowodowany przede wszystkim wahaniami dobowymi ruchu i postoju tych pojazdów, których kierowcy są zobowiązani do wykonywania regularnych postojów zgodnie z rozporządzeniem WE 561/2006 [6]. Jednocześnie rozporządzenie KE 885/2013 [5] nakłada na kraje członkowskie UE zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc postojowych w miejscach bezpiecznych i chronionych. W publikacji zaprezentowano wybrane badania zajętości miejsc postojowych wykonane w Polsce. Dodatkowo zaproponowano metodę zarządzania ruchem na MOP, pozwalającą na udostępnienie dodatkowych miejsc postojowych dla pojazdów ciężarowych wyłącznie przez zastosowanie środków organizacji ruchu.
XX
At the Rest and Service Areas (R&SA) both in Poland as in European Union are observed in-creasing problems with availability of parking slots for trucks and semi-trailers. Insufficient number of parking slots is caused mainly by daily truck traffic and parking fluctuations. Drivers of such vehicles are obliged by Regulation WE 561/2006 [6] to take regular stops. At the same time Regulation 885/2013 [5] of the UE Commission imposes on member states a duty to ensure the adequate number of spots on safe and secured parking’s. Article presents the results of the research on parking occupancy that were performed on chosen section of A4 highway in Poland. Additionally authors propose the method to ensure additional parking slots for trucks and semi-trailers using only traffic management means.
6
Content available Draft of freight transport car parks facilities
EN
The contribution deals with a problem of road trucks parking sustainability. The road freight transport is presently the most significant mode of transportation in frame of inland freight transport. The White Paper on Transport supposes in-creasing of transport to 80 per cent in 2050 compared to the year 2010. The sup-posal of transport increasing is fulfilling in real practise and is followed by in-creasing number of trucks in road infrastructure. To ensure the safety and sus-tainability of transport it is necessary to built not only higher roads capacity but also the infrastructure for cars parking that is connected with safety breaks and drivers’ rest ensuring. On the other hand, the increasing drivers´ demands on rest causes also the increasing demands on parking places. Authors in the first part introduce a review of available approaches for establishment of the parking places in the world. They analyze problems depending to parking in United States, Japan and Germany. In the next part the authors deals with a parking facilities for freight transport. Drafts are processed on the base of own authors´ research.
PL
Artykuł prezentuje wnioski oparte na wynikach własnych badań przeprowadzonych w obszarze śródmieścia Krakowa w zakresie deficytu miejsc parkingowych oraz możliwych skutków, w szczególności ekonomicznych, ingerencji w poziom dostępności przestrzeni parkingowej centralnych obszarów dużych miast. Na podstawie przeglądu literatury oraz przeprowadzonych badań ankietowych i pomiarów terenowych ustalono, że w rejonach o słabej dostępności wolnej przestrzeni parkingowej (centrach dużych miast) występuje ruch związany wyłącznie z poszukiwaniem wolnego miejsca do zaparkowania pojazdu. Ruch związany z poszukiwaniem miejsca parkingowego jest przemieszczeniem wymuszonym, zależnym od aktualnej sytuacji parkingowej obszaru, potęgującym (często występujące w obszarach śródmieścia) zatłoczenie sieci ulicznej. Udział ruchu motywowanego poszukiwaniem wolnego stanowiska w ruchu ogólnym jest zróżnicowany, a koszty ponoszone przez użytkowników systemu transportowego, generowane przez te przemieszczenia, niepotrzebnie zwiększają poziom kosztów pochodzących z transportu.Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz oszacowano koszty ekonomiczne czasu traconego przez kierowców i pasażerów podczas wykonywania przejazdów generowanych poszukiwaniem wolnego stanowiska parkingowego, koszty eksploatacji ich pojazdów, a także poziom oraz koszty emisji zanieczyszczeń powietrza. Wyznaczone wartości strat i kosztów ekonomicznych, będące skutkiem przemieszczeń wyłącznie w celu znalezienia wolnego miejsca do zaparkowania w skali roboczego tygodnia, miesiąca lub roku stanowią bardzo duże straty i wskazują poziom oszczędności, którą można osiągnąć, eliminując lub choćby zmniejszając liczbę samochodów przemieszczających się tylko i wyłącznie w tym celu po ulicach śródmieścia. Koszty ponoszone w procesie poszukiwania stanowiska porównano z przeciętnymi kosztami podróży do centrum miasta samochodem indywidualnym oraz środkiem komunikacji publicznej.
EN
The article presents parking space shortage phenomena and possible effects (in particular economic effects) of interference on the level of accessibility of parking space in the central areas in big cities. These conclusions are based on own study carried out in the downtown area of Cracow. According to a literature review and conducted surveys and field measurements, in areas with low availability of vacant parking space (centre of big cities) there is traffic caused only by searching for a vacant spot to park the vehicle (so-called search traffic). Search traffic is an imposed movement, depending on the current parking situation of the area, intensifying (often occurring in the downtown areas) congestion on the street network. The share of traffic caused by the search for a vacant parking spot in general traffic is diversified, and the costs for the users of the transport system generated by this driving, unnecessarily increase the level of costs from transport. On the base of the research, economic costs of time lost by drivers and passengers during searching for parking, the costs of their vehicles as well as the level and costs of air pollution emission have been estimated. Determined values of economic losses and costs, resulting from traffic only in order to find a vacant parking spot on a business scale for a week, month or year generate very significant losses. They indicate a scale of savings that can be achieved by eliminating or even only reducing the number of cars moving only and exclusively for this purpose on the streets of downtown. The costs of the searching process were compared with the average travel costs to the city centre by individual car and public transport.
PL
Planowanie procesów inwestycyjnych wiąże się z naruszaniem praw różnych interesariuszy. Zjawisko to jest też widoczne przy inwestycjach infrastruktury komunikacyjnej. Częścią sytemu komunikacyjnego są parkingi, które zajmują coraz większą powierzchnię, wypierając z przestrzeni publicznej człowieka. Aktualne zagęszczenie na parkingach osiedlowych przekracza ich pojemność, utrudnia komunikację wewnętrzną i uniemożliwia akcje ratownicze w sytuacjach zagrożenia. Koniecznym rozwiązaniom naprawczym, polegającym na wyprowadzeniu samochodu z osiedla, będą przeciwni lokalni interesariusze, którzy chcą mieć swój samochód „pod domem”. Dokonanie rekonstrukcji przestrzeni osiedlowej będzie łatwiejsze po konsultacjach społecznych, których następstwem będą oddolne inicjatywy typu bootom-up, tworzone przez mieszkańców tego osiedla.
EN
Planning investment processes is linked to the violation of rights different stakeholders. That is very evident during investments in communication infrastructure. Parkings are part of the communication system, which need more and mores pace, displaing people from public space. Currently, amount of cars on parkings exceeds their capacity, impede commuication and impede rescue operation. Such reconstruction of the housing estateand adjusting to the current plan can only be done by building bottom-up initiatives by groups of stakeholders from this housing estate.
PL
Rewitalizacja miast jest dzisiaj strategicznym celem polityki społeczno-gospodarczej. Niestety, mimo na ogół pełnej akceptacji społecznej, zaległości w realizacji, nawet tylko koniecznych przedsięwzięć rewitalizacyjnych, istotnych dla funkcjonowania miasta, są już bardzo duże. Co gorsze, realizacje zaprogramowanych przedsięwzięć są często wycinkowe, ograniczone tylko do podstawowego zakresu programu rewitalizacji. Pomija się na ogół w programowaniu przedsięwzięcia przeciwdziałające alienacji grup społecznych. Tymczasem nieodzowna jest nie tylko realizacja niezbędnych na dzisiaj przedsięwzięć rewitalizacyjnych, ale także przedsięwzięć zapewniających dalszy prawidłowy rozwój miasta. Tym szczególnym przedsięwzięciom poświęcona jest ta publikacja.
EN
Today, urban revitalization is a strategic goal of socio-economic policy. Unfortunately, despite generally full social acceptance, the arrears in implementation even only of necessary revitalization projects, which are important for the functioning of the city, tend to be very large. What’s worse, implementation of programmed projects is often fragmentary, limited only to the basic scope of the revitalization program. Activities aiming to counteract the alienation of social groups are usually omitted in the programming of projects. Meanwhile, it is indispensable not only to carry out the necessary revitalization projects for today, but also to carry out projects that ensure proper development of the city. These publications are devoted to these special undertakings.
PL
W artykule postanowiono podjąć próbę wykorzystania tzw. Big Data do celów analizy zachowań parkingowych użytkowników krakowskiej Strefy Płatnego Parkowania. W ramach badań pokazano, jak odpowiednia agregacja i przetworzenie informacji pochodzących z bazy danych automatów parkingowych pozwala na identyfikację zachowań kierowców. Artykuł przedstawia przykładową analizę podstawowych miar parkowania – poziomu napełnień i rotacji, które zostały uzyskane przy użyciu autorskiego algorytmu obliczeniowego zaimplementowanego w środowisku programistycznym Python. Przy użyciu metod regresji liniowej wielorakiej, stworzono modele predykcji poziomu napełnień i rotacji w rejonach komunikacyjnych centralnej części miasta. Zmiennymi objaśniającymi modelu były podstawowe dane demograficzne pozyskane z modelu transportowego aglomeracji krakowskiej.
EN
In the article it was decided to make an attempt to use the so-called Big Data for the purpose of analysis of parking behaviour of users of the Krakow Paid Parking Zone (Poland). The research showed how appropriate aggregation and processing of information from the parking machine database allows for identification of drivers' behaviour. The article presents a sample analysis of basic parking measures - the level of occupancy and rotation, which were obtained using an original calculation algorithm implemented in the Python development environment. Using multiple linear regression methods, prediction models of the level of occupancy and rotation in traffic analysis zones of the central part of the city were developed. The variables explaining the model were the basic demographic data obtained from the transport model of the Kraków agglomeration.
EN
Activities related to parking of transport, today have become widespread. While parking taxes for vehicles are one of the most important sources of local budgets in countries with established traditions of local government. The tax for parking spaces for vehicles is a relatively new collection in the tax system of Ukraine, which is due to the recent reform in tax legislation. Therefore, the scientific coverage of this subject is currently insufficiently investigated. In the article typical permissive documents are considered when decorating parking lots, and dependence that contradicts the current land legislation affects local revenues to the budget is established. The discrepancy between the general approaches of payment for land is established. For comparison, the approach of parking taxation, for which there is no land management documentation, and the main reason is the permission from the public enterprise for the maintenance of green spaces is considered. The analysis of the current state of the transport scheme of the city shows that in conditions of growth of elaborate road schemes and with insufficient rates of increase in its capacity to contain traffic growth it is advisable to increase the carrying capacity of transport lines and the development of mass passenger transport in cities with a planned increase in average capacity of rolling stock. Also, using traffic management is necessary to ensure that special conditions for the passage of the public transport network.
PL
W artykule przedstawiono systemy oddymiania garaży zamkniętych wraz z analizą techniczno-ekonomiczną na przykładzie garażu podziemnego. Opisano dwa rozwiązania wentylacji garaży zamkniętych (wentylacja kanałowa i wentylacja strumieniowa) stosowane jako systemy oddymiania garaży i parkingów podziemnych. W analizie techniczno-ekonomicznej oraz do weryfikacji przyjętych założeń i poprawności działania systemów zastosowano symulację komputerową CFD.
EN
This publication presents solutions used for ventilation in multi-space covered car parks together with techno-economic comparison of such systems based on the example of underground car park with fire and smoke simulation-assisted verification in CFD. In this article s theoretical two solutions of covered car park ventilation (duct and jet ventilation) used as smoke and heat control systems along with polish and foreign regulations for covered car parks are outlined. Additionally the article consists of an analysis of conditionings which affect functioning of such systems and comparison of such systems in technical and economic terms with the use of traditional duct and ductless systems – also called jet ventilation in underground car park. The proving of alternative designs is frequently undertaken by Computational Fluid Dynamics (CFD) analysis.
EN
Introduction: At the beginning of 2018, a massive fire affected a multi-storey car park in Liverpool. The car park serves a nearby major arena that was hosting a horse show at that time. Fortunately, there were no fatalities. However, the damage was extensive as approximately 1,150 cars were destroyed, many people were evacuated and some animals had to be rescued. Aim: This article considers the need to revise fire strategies for car parks. Do modern vehicle designs introduce a changing risk profile? Could new concepts in car park design also affect the risk profile? And, most of all, should fire strategies better address the issues of property protection, business continuity and environmental protection? Summary: Following the fire, several questions were asked. Could such a fire have been prevented? What lessons can be learned? Would a fire sprinkler system have prevented the fire from growing so large? Sometimes, when discussing the issue of fire safety, we mainly focus on the potential consequences of a fire for human life. The majority of fire safety regulations around the world focus on the protection of human life, with other objectives being rarely duly considered. However, the fire that occurred in the UK has shown that perhaps we need to consider much more factors and thoroughly analyse the fire strategies of buildings. The term “fire strategy,” thought widely used, often appears misunderstood, even by those operating within the fire safety sector. In essence, a fire strategy needs to be specific to the unique set of fire-related parameters of the building or structure to which it applies, including the processes that occur within it and the actual occupancy profiles. Moreover, it should be modified and adjusted when necessary, in order to remain adequate for its inherent goal, which is to prevent and mitigate fire incidents and their impact. The factors dictating the need for document modification include changes in the legislation or stakeholder requirements, revised building structures or layouts, changes in the occupancy or use of the building, and new technology or research. The fire strategy process is covered by BS PAS 911, and it is actually designed for more complex building arrangements or special structures where no obvious or quick solutions can be found. The question is whether the Liverpool car park represented such complex geometry?
PL
Wprowadzenie: Na początku 2018 roku miał miejsce ogromny pożar wielopoziomowego parkingu w Liverpoolu. Parking był przeznaczony dla osób odwiedzających halę widowiskową, która w tym dniu była gospodarzem pokazu koni. Na szczęście w pożarze nie było ofiar śmiertelnych. Jednak zniszczenia, które spowodował, były bardzo rozległe. Zniszczonych zostało ponad 1400 samochodów, 4000 osób ewakuowano. Nie udało się uratować niektórych zwierząt. Cel: Niniejszy artykuł przedstawia rozważania nad pytaniem, czy w przypadku parkingów i garaży powinniśmy ponownie przemyśleć strategie przeciwpożarowe. Czy nowoczesne typy samochodów wprowadzają konieczność zmiany zakładanych profili ryzyka parkingów? Czy może nowe podejście do projektowania parkingów wpływa na ich profil ryzyka? I najbardziej istotna wątpliwość ze wszystkich, to czy nasze strategie przeciwpożarowe nie powinny być bardziej ukierunkowane na ochronę majątku, ciągłości biznesu i środowiska naturalnego. Podsumowanie: Tak jak w przypadku każdego zdarzenia pożarowego o tak dużej skali, w środowisku społecznym pożar parkingu w Liverpoolu wywołał oburzenie. Czy pożarowi temu można było zapobiec lub przynajmniej znacząco zminimalizować jego skutki? Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego zdarzenia? Czy samoczynny system gaśniczy zapobiegłby tak silnemu rozwojowi pożaru? Najczęściej, kiedy myślimy o ochronie przeciwpożarowej, rozważamy przede wszystkim konsekwencje pożaru w aspekcie ochrony życia ludzi. Podstawą większości przepisów przeciwpożarowych na całym świecie jest ochrona życia i rzadko inne aspekty są brane pod uwagę. Jednak pożar, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że być może musimy rozważyć znacznie więcej i przeanalizować pełną strategię przeciwpożarową budynku. Termin „strategia przeciwpożarowa” jest powszechnie stosowany, ale jest często źle interpretowany, nawet przez osoby działające w sektorze bezpieczeństwa pożarowego. W istocie strategia pożarowa musi być dopasowana do specyfiki pożarowej danego budynku, jego konstrukcji, zachodzących w nim procesów czy profilu użytkowników. Ponadto powinna ona być aktualizowana i dostosowywana, tak aby stale pozostawała wierna swojemu nieodłącznemu celowi, którym jest zapobieganie i łagodzenia przebiegu zdarzeń pożarowych oraz minimalizacja ich skutków. Powody, które wymuszają konieczność modyfikacji dokumentu obejmują zmiany w przepisach lub wymaganiach zarządców, konieczność zaktualizowania struktury lub układów, zmiany sposobu użytkowania oraz pojawienia się nowych technologii pożarowych lub badań. Proces tworzenia strategii pożarowej opisany w standardzie BS PAS 911 jest tak naprawdę przeznaczony dla budynków o bardziej złożonej geometrii lub dla specjalnych układów architektonicznych, gdy nie istnieje oczywisty i szybki schemat rozwiązania. Powstaje tu pytanie, czy parking w Liverpoolu należał do takich złożonych geometrii?
EN
One of the most important features of motor vehicles is their steering maneuverability. Ways of determining single axle steering are well known. This paper presents an idea of how to determine maneuverability of motor vehicles with two steering axles. The concept makes use of elements of kinematic analysis as well as of a 3D model of the steering system. It is based on the theoretical analysis of the most unfavorable situations, such as parallel and perpendicular parking techniques, on the basis of which wheel-steering angles are specified. As a result, it was possible to create a 3D model to simulate the actual operation of the steering system. This made it possible to compare the theoretical approach with the actual system design.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie wyników badań ankietowych przeprowadzonych na terenie części Strefy Płatnego Parkowania (SPP) Krakowa, poza obszarami ścisłego centrum. Celem analizy było poznanie opinii użytkowników na temat obecnego sposobu organizacji SPP oraz ich osobistych preferencji i oczekiwań w tym zakresie. Zadaniem ankietowanych było m.in. ustosunkowanie się do zasadności poszerzania SPP, wskazanie największego beneficjenta wprowadzanych zmian czy też zadeklarowanie potencjalnej zmiany zachowań komunikacyjnych wskutek podniesienia stawki opłat za godzinę postoju. Odpowiedzi zbierano w trzech turach ankietowania – tuż po reorganizacji sposobu parkowania (czerwiec 2015) oraz w późniejszych okresach funkcjonowania zaimplementowanych zmian (grudzień 2015 oraz 2016). W badaniach uwzględniono zarówno opinie kierowców będących mieszkańcami analizowanych Podstref, jak i użytkowników rezydujących poza obszarami objętymi sondażami.
EN
This paper summarises results of the questionnaire surveys carried out in a part of the currently operating Paid Parking Zone (PPZ) in Cracow, beyond areas of the strict city centre. The aim was to recognise the users’ view about the current way of PPZ organisation and their personal preferences and expectations in this matter. The respondents had to give opinions in terms of the PPZ enlargement validity, indicate the biggest beneficiary of the implemented alterations and declare a potential travel behaviour change due to the increased charge rate. Answers have been collected in three interviewing rounds – just after the PPZ reorganisation (June 2015) and in subsequent periods (December 2015 and 2016). The study included both the opinions of drivers being residents of the analysed sub-zones as well as users who reside outside of the examined areas.
16
Content available Pomiar parkowania z wykorzystaniem zapisu wideo
PL
Artykuł przedstawia metodę prowadzenia pomiarów parkowania przykrawężnikowego z wykorzystaniem zapisu filmowego. Ma ona być usprawnieniem, poprawić jakość danych oraz umożliwić wyciąganie dodatkowych wniosków w stosunku do metody patrolowej, która w pomiarach parkowania wykorzystywana jest najczęściej. W artykule opisano wnioski płynące z przeprowadzonej analizy wyników pomiaru pilotażowego, przeprowadzonego w ciągu ulicy Szlak w śródmieściu Krakowa. Zaprezentowano istotne wady i zalety zastosowanego rozwiązania, opisano najważniejsze spostrzeżenia w kontekście organizowania pomiaru oraz tworzenia i analizy bazy danych. Pozwoliły one na ostateczne stwierdzenie, że wykorzystanie zapisu wideo w badaniach procesów parkowania daje pozytywny rezultat, w szczególności w kontekście jakości uzyskiwanych wyników.
EN
The article shows a method of conducting a parking space and parking process measurement related to crubparking with video camera usage. Its aim is to make parking measurement more efficient in comparison with patrol method which is popular in this type of studies. In this article conclusions emerged from pilot measurement that was conducted on the Szlak street located in the city center of Krakow are presented. Essential disadvantages of this method, the most important observations in the context of organization a parking measurement as well as its analysis related to data base use have been described. This study allows to make a statement that video camera use in the context of parking process measurement gives a positive result, especially in reference to the gained quality of data.
PL
W artykule opisano krytykę obowiązujących rozwiązań prawnych funkcjonowania stref płatnego parkowania i propozycje ich zmian.
PL
Artykuł prezentuje otoczenie prawne, technologię i doświadczenia z jej stosowania podczas realizacji 5 systemów bilansowania wolnych miejsc na parkingach wzdłuż autostrady A61 Koblencja – Mannheim w Niemczech.
19
Content available remote Analyses of LPG dispersion during its accidental release in enclosed car parks
EN
Despite the fact that LPG (Liquefied Petroleum Gas) is used in a large number of cars, tests have not yet been carried out to ascertain how hazardous can be the release of LPG from the car when parked in enclosed garages. The problem applies to both public and industrial parking areas, especially in Poland, where more than 10% cars are fueled by LPG. The paper describes full scale experiments, which demonstrate conditions that may occur in a garage in the event of accidental LPG release from the car installation. Over the course of the tests, a series of six LPG spillage tests were performed to study emission time and flammable cloud formation depending on the accidental gap diameter. Additionally, to enable the visual observation of the gas dispersion and influence of the ventilation system the experiment was conducted using well visible CO2 gas cloud, produced from dry ice. The experiments have shown that without ventilation LPG can accumulate on the floor of the enclosed garage for a long time, which generates a high explosive hazard. However, good ventilation (especially jet fan systems) can quickly remove hazardous flammable LPG clouds. Moreover, very important for effective LPG detection is the location of detectors closer to the floor than is currently recommended - at a height of 30 cm.
PL
Wielkie galerie handlowe stały się powszechnie funkcjonującymi obiektami w polskich miastach. W dużych aglomeracjach powstaje coraz więcej centrów handlowych, które są jednymi z największych generatorów ruchu zarówno samochodowego, jak i pieszego. Badania wskazują, że znaczny wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego (brd) mają natężenia ruchu, a wzrost natężeń znacznie podnosi zagrożenie wystąpienia zdarzenia drogowego, co powoduje, że lokalizacja takich obiektów jak galerie handlowe oraz wyznaczanie miejsc podłączenia (wjazdów i wyjazdów) do sieci dróg publicznych powinny być szczegółowo przeanalizowana pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego. W niniejszym artykule przedstawiono analizę pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego miejsc podłączenia analizowanego obiektu do sieci drogowej miasta oraz parkingów znajdujących się na terenie Centrum Handlowego Focus Mall w Bydgoszczy.
EN
Shopping malls are becoming increasingly popular in Polish cities. In large city areas there are more shopping centers, which are one of the largest car and pedestrian traffic generators. Research shows that trips generated by shopping malls has a significant impact on traffic volumes. Increased traffic volume significantly increases the risk of road accidents, so the location of such facilities as shopping malls and the designation of connection points (entry and exit) to the public road network should be carefully analyzed in traffic safety. This article presents an analysis of traffic safety in connection with the connection of the analyzed object to the city road network and car parks located in the Focus Mall in Bydgoszcz. Paper presents an analysis of the road safety of the connetions to the city road network and the car parks located in the Focus Mall in Bydgoszcz.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.