Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  park maszynowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Głównym obszarem działalności Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom S.A. jest produkcja taśm transporterowych. Na przestrzeni lat firma, dążąc do uzyskania samowystarczalności w tym zakresie, sukcesywnie rozbudowywała i modernizowała posiadany park maszynowy. Systematycznie rosnące wymagania klientów, dbałość o środowisko naturalne, chęć podnoszenia efektywności energetycznej przedsiębiorstwa i rozwój technologiczny dostępnych na rynku rozwiązań to główne przyczyny konsekwentnie realizowanego od lat programu modernizacji parku maszynowego FTT.
PL
Stan techniczny urządzeń parku maszynowego ma decydujący wpływ na sprawność i ciągłośc produkcji. Dlatego priorytetem powinno być utrzymywanie ich w jak najlepszej kondycji. Sposobem na zmaksymalizowanie efektywności w tej kwestii jest koncepcja autonomicznego utrzymania ruchu (AUR).
PL
Priorytety pracowników produkcji i działu utrzymania ruchu są ze sobą sprzeczne, co często prowadzi do konfliktów i utrudniania sobie pracy nawzajem. Bardzo ważne w tej sytuacji jest znalezienie wspólnego języka tych działów oraz wytłumaczenie im, że pomimo odmiennych zadań, muszą osiągnąć wspólny cel - zysk firmy. Warto w tym celu przeprowadzić proste szkolenie i rozegrać między nimi... mecz.
EN
The aim of this work was to characterize the productivity of conducting organic production in farms oriented to milk production. The aim of this work was achieved by determining the productivity of some factors of production, i.e. land, labor and machinery. The scope of this work covered farms associated in a producer group from the Podkarpackie province. The analysis of the obtained results showed that the mean area of the studied farms was 37.37 ha UAA, and the average livestock density was 0.81 LU·ha-1 AL. The granted subsidies (which differentiated the obtained index of land productivity at a level of 2.58 thous. PLN·ha-1 AL) were a very important element from the point of view of production profitability.
PL
Celem pracy było scharakteryzowanie efektywności prowadzenia ekologicznej produkcji w gospodarstwach ukierunkowanych na produkcję mleka. Aby zrealizować cel pracy określono produktywność wybranych czynników produkcji, tj. ziemi, pracy, oraz parku maszynowego. Zakresem pracy objęto gospodarstwa zrzeszone w grupie producenckiej z woj. podkarpackiego. W efekcie przeprowadzonej analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że średnia powierzchnia badanych gospodarstw wyniosła 37,37 ha UR, a średnia obsada inwentarza żywego 0,81 DJP·ha-1 UR. Istotnym elementem z punktu widzenia opłacalności produkcji były pozyskane dopłaty, które różnicowały uzyskany wskaźnik produktywności ziemi na poziomie 2,58 tys.zł·ha-1 UR.
EN
The changes in Malopolska farms equipment with chosen tractor brands were presented. The study involved 356 farms, located in Malopolska region, in which 855 tractors were reported. The analyzes demonstrated that Ursus tractors purchase dominated several years ago, while the last years are characterized by a large variety of purchased equipment. The most commonly bought brands of tractors in the examined farms include Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson and John Deere. These brands account for over 76% of purchased tractors.
PL
Przedstawiono zmiany wyposażenia małopolskich gospodarstw w ciągniki rolnicze wybranych marek. Badania dotyczyły 356 gospodarstw, zlokalizowanych na terenie Małopolski, w których odnotowano 855 ciągników. Przeprowadzone analizy wykazały, że o ile przed kilkunastu laty dominowały zakupy ciągników marki Ursus, to ostatnie lata cechują się znaczną różnorodnością nabywanego sprzętu. Najczęściej kupowane marki ciągników w badanych obiektach to: Ursus, Zetor, New Holland, Massey Ferguson oraz John Deere. Wymienione marki stanowią ponad 76% zakupionych ciągników.
PL
obniżenia kosztów wydobycia i zwiększenia efektywności spowodowały, że wzrosły wymagania dotyczące pracy kopalń. W artykule przedstawiono, jaki wpływ na wielkość wydobycia, efektywniejsze wykorzystanie zasobów ludzkich i parku maszynowego miało przejście przez kopalnię „Piast” z 4-zmianowego na 5-zmianowy system pracy, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby oddziałów ścianowych i przodkowych. Przeprowadzono również analizę wpływu wprowadzenia 5-zmianowego systemu pracy na nałożone przez Kompanię Węglową S.A. zadania produkcyjne (wydobycie), przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby oddziałów ścianowych. Wprowadzając 5-zmianowy system pracy, założono, że nie będzie miał on wpływu na pogorszenie bezpieczeństwa pracy załogi oraz jakości wykonywanych robót.
EN
Economic and market circumstances, as well as the need for cost reduction and efficiency increase have caused the rise of requirements in mines. The paper presents the impact of changing a 4-shift work schedule for a 5-shift one, with simultaneous reduction of the number of longwalls and faces, on the production, human resources and machinery efficiency. Moreover, the impact of a 5-shift work schedule on the production tasks of Kompania Węglowa S.A. has been analyzed. The introduced 5-shift work schedule was assumed to not affect work safety and quality.
PL
W badaniach podjęto próbę określenie wpływu rodzaju czynności fizycznej związanej pracą warsztatową na wielkość i strukturę statycznego obciążenia układu mięśniowo szkieletowego człowieka pracą. Na podstawie analizy poklatkowej dokonano analizy zmian posturalnych pracowników. Obciążenie układu mięśniowo szkieletowego pracownika określono metodą OWAS (Ovako Working Posture Analysis System). Stwierdzono, że we wszystkich przeanalizowanych przypadkach pracy fizycznej, pozycje ułożenia poszczególnych elementów ciała były wymuszone, ze względu na charakter wykonywanych czynności. Postawę pozycji ciała pracowników warsztatowych w czasie pracy w zdecydowanej większości można zakwalifikować do pierwszej i drugiej kategorii obciążenia. Stwierdzono, że nie ma konieczności nagłych zmian na stanowisku pracy, lecz należy wziąć pod uwagę ich konieczność w niedalekiej przyszłości. Oszacowane metodą OWAS obciążenie pracą statyczną klasyfikowane jest od średniego do dużego.
EN
In the thesis it was attempted to determine the influence of type of physical job in a workshop on the size and structure of static musculoskeletal load of the employees. Their postural changes were analyzed on the basis of the stopmotion analysis. Musculoskeletal load of the workers was determined with OWAS (Ovako Working Posture Analysis System) method. It was found that the arrangement of individual body parts was forced in every physical job position under the analysis, as a result of the job nature. The workshop employees posture during their work can be classified mostly as first or second load category posture. It was found that there is no necessity of urgent changes concerning the job positions but it must be considered in the near future. The static work load as assessed with OWAS method is medium or high.
8
Content available remote Problemy wdrażania Lean Manufacturing w procesie utrzymania maszyn
PL
Kierując się koniecznością utrzymania infrastruktury technicznej w stanie zapewniającym zachowanie ciągłości produkcji, firmy decydują się na wdrażanie coraz nowocześniejszych metod zarządzania parkiem maszyn technologicznych. Po efektywnym wdrożeniu filozofii Lean Manufacturing (LM) w sferze produkcji coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na zastosowanie wielu narzędzi z nią związanych w procesach utrzymania ruchu (UR). Takie działania podejmują zwłaszcza duże firmy, które chcą zainwestować we wdrożenie nowych metod ze względu na znaczną liczbę maszyn oraz szeroki zakres prac związanych z ich obsługą techniczną.
9
Content available remote Ciągłe monitorowanie i diagnostyka maszyn - cz. II
PL
Optymalna eksploatacja parku maszynowego jest źródłem zysków przedsiębiorstwa. Jednym ze sposobów osiągania wysokiej efektywności funkcjonowania maszyn i urządzeń w fabryce jest ograniczanie strat produkcyjnych wywołanych ich nieprzewidzianymi awariami. Wysoki stopień bezawaryjności obiektów technicznych można zapewnić poprzez wykorzystanie w zarządzaniu działaniami służb utrzymania ruchu strategii wspartej na niezawodności.
PL
W artykule przedstawiono zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu komórek do spraw utrzymania ruchu w przedsiębiorstwach hutniczych. Zakresem analizy objęto okres przed restrukturyzacją hut oraz po wprowadzeniu zmian naprawczych w ramach rynkowych reform systemu gospodarczego kraju. Na podstawie zebranego materiału empirycznego scharakteryzowano zakres zadaniowy służb utrzymania ruchu dawniej i dziś.
EN
The paper presents organizational changes of the machines productivity departments in metallurgical enterprises. Changes were analyzed before and after restructuring process of the metallurgical enterprises in our country. On the base of empirical research key changes in the functions of the machines productivity departments were characterized.
PL
maszynowego. Zastosowanie metody TPM w przedsiębiorstwach produkcyjnych pozwala na wyeliminowanie przestojów urządzeń, zmniejszenie ich awaryjności oraz poprawę produktywności. Dzięki TPM, a przede wszystkim podejmowanym działaniom prewencyjnym, zapobiegawczym awariom maszyn i urządzeń, tworzących linię produkcyjną przedsiębiorstwa, proces wytwarzania przebiega bez większych zakłóceń. Wdrożenie metody TPM wymaga zaangażowania pracowniczego. Pracownicy (zarówno bezpośredni operatorzy urządzeń, jak i wyspecjalizowana kadra obsługi) muszą stać się częścią systemu TPM. W niniejszej publikacji przedstawiono podstawowe działania związane z budowaniem zaangażowania pracowniczego w ramach metody TPM.
EN
The paper presents the concept of TPM − Total Productive Maintenance. The method aims at eliminating machinery breakdowns, zero defects and the improvement of machines productivity. Thanks to the TPM system each piece of equipment in the production line is always ready to perform its task and therefore no disruptions in the production process take place. Success of TPM system requires engagement of employees. Enterprises must strive for such conditions in which the employees are integrated by new system. The paper shows how employees care about machines according to principles of TPM.
EN
The objective of the paper was to determine operating costs of the machinery park in organic farms. Moreover, the level of farms equipment with farm machines and devices was determined and the use of their manufacturing capacities was assessed. The scope of the study covered the research in 50 certified organic farms located in the south Poland in Małopolskie, Podkarpackie and Świętokrzyskie voivodeships. The study was carried out within the development subsidy no NR12-0165-10 "Innovative impact of technology and IT support of management on efficiency of production in organic farms". Average area of AL is 12.48 ha. Operating costs of the machinery park were 30 993 PLN·farm-1 which annually per one hectare of AL generates the value of PLN 3 369. Amortization constituted the highest participation in total costs, which was as much as 65.7% and energy carriers related to consumption on production of diesel oil, leaded petrol and electric energy. The highest use of manufacturing capacities of the machinery park of organic farms was reported in case of a manure spreader, presses and windrow collectors. In case of spreaders, 19 years are necessary for their total amortization, and in case of presses and windrow collectors – 20 and 21 years. In the researched organic farms, average annual rate of use of possible manufacturing capacities of the majority of machines was only 0.4-1.3%. It forces to lengthen the operating periods, which constitutes the main brake on progress.
PL
Celem pracy było określenie kosztów eksploatacji parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych. Określono również poziom wyposażenia gospodarstw w maszyny i urządzenia rolnicze oraz dokonano oceny wykorzystania ich zdolności produkcyjnych. Zakresem pracy objęto badania przeprowadzone w 50 gospodarstwach ekologicznych z certyfikatem położonych w Polsce południowej, w województwach: małopolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Pracę wykonano w ramach grantu rozwojowego nr NR 12-0165-10 „Innowacyjne oddziaływanie techniki i technologii oraz informatycznego wspomagania zarządzania na efektywność produkcji w gospodarstwach ekologicznych”. Średnia powierzchnia UR to 12,48 ha. Koszty eksploatacji parku maszynowego wynosiły rocznie 30 993 PLN·gosp.-1, co w przeliczeniu na hektar UR daje wartość 3 369 PLN. Największy udział w kosztach całkowitych, bo aż 65,7% stanowiła amortyzacja, a drugie miejsce (19,7%) zajmują nośniki energii związane ze zużyciem na produkcję oleju napędowego, etyliny i energii elektrycznej. Największe wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego gospodarstw ekologicznych odnotowano w przypadku roztrząsaczy obornika, pras oraz zbieraczy pokosów. W przypadku roztrząsaczy na całkowite ich zamortyzowanie potrzeba 19 lat, natomiast w przypadku pras i zbieraczy pokosów 20 i 21 lat. W badanych gospodarstwach ekologicznych średnio roczne tempo wykorzystania potencjalnych zdolności produkcyjnych większości maszyn wynosi tylko 0,4-1,3%. Zmusza to do wydłużania okresów eksploatacji, co stanowi główny hamulec postępu.
PL
W artykule Przekształtniki częstotliwości. Wybrane aspekty eksploatacji („Utrzymanie Ruchu" 3/2012) skoncentrowano się na strategii zarządzania wyposażeniem parku maszynowego oraz sposobach reakcji na awarie urządzeń. Poniżej natomiast zostaną omówione wybrane przykłady postępowania mającego na celu podniesienie niezawodności układów napędowych z przekształtnikami. Wspólną płaszczyzną rozważań będzie środowisko pracy, tzw. kompatybilność środowiskowa.
EN
The paper presents analysis of equipment with the machinery park in 30 ecological farms. Area of arable land was accepted as a grouping variable. Activities related to integration of our country with the European Union constituted the second aspect of the paper. In order to fully realize the accepted objective of the paper, replacement value of the machinery park, which was at the average 16.44 thousand PLN*ha-1 AL, was calculated. Quantitative machinery equipment proved that each examined farm possessed inter alia one tractor and a farm trailer as a transport mean. Characteristics of tractors proved that they were at the average 16 years old and their average power was of 5.91 kW*ha-1 AL. 24 out od 30 responders, declared that they additionally used available subsidies within structural funds both preaccession and after integration with the EU.
PL
W pracy przeprowadzano analizę wyposażenia w park maszynowy 30 gospodarstw ekologicznych. Jako zmienną grupującą przyjęto powierzchnię użytków rolnych. Drugim aspektem pracy były działania gospodarstw związane z integracją naszego kraju z Unia Europejską. Aby w pełni zrealizować przyjęty cel pracy, obliczono m.in. wartość odtworzeniową parku maszynowego, która średnio dla całej grupy wyniosła 16,44 tys. PLN*ha-1 UR. Zamieszczone ilościowe wyposażenie w maszyny wykazało, że każde badane gospodarstwo posiadało min. jeden ciągnik oraz przyczepę rolniczą jako środek transportowy. Charakterystyka ciągników wykazała, że miały one średnio 16 lat oraz średnią moc 5,91 kW*ha-1 UR. Spośród 30 respondentów 24 zdeklarowało, że dodatkowo aktywnie korzystało z dostępnych dopłat w ramach funduszy strukturalnych zarówno tych przedakcesyjnych, jak i po integracji z UE.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań jakościowej odnowy parku maszynowego gospodarstw rolnych. Dane do badań uzyskano z wywiadu standaryzowanego, który przeprowadzono na dwóch grupach respondentów. Jedną grupą byli rolnicy powiatu jarocińskiego, województwa wielkopolskiego, a drugą specjaliści z zakresu techniki rolniczej. Z uzyskanych danych wynika, że podstawowym kryterium podjęcia decyzji o zakupie maszyn rolniczych pozostaje cena maszyny i jej dostępność na rynku. Jakość maszyn nie jest ważnym czynnikiem, głównie ze względu na niedoinwestowanie gospodarstw.
EN
The results of research of the qualitative renovation of the machine park in agricultural farms were presented in the work. Data for research were obtained from the interview, which was conducted with two groups ofrespondents. The farmers of Jarocin administrative district, Wielkopolska province constituted one group, and the second one was formed by experts in agricultural technique. Based on the obtained data it results that the price is primary criterion to make the decision on the purchase of agricultural machines as well as an accessibility on the market. The quality of machines is not important factor, mainly because of weak investing in the farms.
PL
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania programu OTR-7 do optymalizacji wyposażenia technicznego gospodarstw rolniczym. Program od kilku lat stosowany jest w dydaktyce oraz w praktyce rolniczej. Poza podstawową swoją funkcją, tj. doborem parku maszynowego, program umożliwia zaprojektowanie całego gospodarstwa. W artykule pokazano wykorzystanie programu w optymalizacji dwóch istniejących gospodarstw rolniczych.
EN
The study presents the method of using OTR-7 programme for optimisation of technical infrastructure of agricultural farms. The programme has been used in didactics and agricultural practice for few years. Besides its basic function, that is, choice of a machinery park, the programme enables designing a whole farm. The article presents application of the programme for optimisation in two existing agricultural farms.
PL
Dokonano analizy wyposażenia w sprzęt rolniczy 52 losowo wybranych gospodarstw z województwa podlaskiego specjalizujących się w produkcji mleka. Stwierdzono, że wszystkie gospodarstwa posiadały w swoim parku maszynowym pług, przetrząsaczo-zgrabiarkę oraz rozsiewacz nawozów. Średni wiek maszyn wynosił około 13 lat. W gospodarstwach użytkowano łącznie 125 ciągników. Najwięcej ciągników w przeliczeniu na 100 ha UR było w gospodarstwach najmniejszych - do 15 ha (19,6 szt.), najmniej natomiast (7,1 szt.) w gospodarstwach największych - powyżej 30 ha.
EN
The research involved analysis of provision with farm equipment, carried out for 52 randomly selected farms from Podlaskie Voivodeship specialised in milk production. It was observed that each of the farms had the following equipment in their stock of machine tools: plough, tedderrake and fertiliser distributor. Average machine age was approximately 13 years. In total, 125 tractors were operated in the farms. The smallest farms (sized up to 15 ha) possessed the highest number of tractors per 100 ha of arable land - 19.6 pcs., and for the largest farms (over 30 ha) that number was the lowest (7.1 pcs.).
PL
Zakresem pracy objęto grupę producencką ukierunkowaną na produkcję mleka, zrzeszającą 6 gospodarstw rolnych. Celem pracy była analiza wyposażenia parku maszynowego badanych obiektów. Uzyskane wyniki pozwalają wnioskować, iż wyposażenie badanych obiektów jest zgodne z ukierunkowaniem produkcji. Pozwala zmechanizować większość prac oraz dotrzymać terminów agrotechnicznych. W przypadku wskaźnika wartości odtworzeniowej tylko gospodarstwa 3 i 4 nie przekroczyły wartości 500 tys.zł*gosp.-1. Również w tych dwóch gospodarstwach odnotowane najniższe wartości wskaźnika mocy zainstalowanej w parku maszynowym na poziomie zaledwie ok. 5,5 kWh*ha-1UR. Ilościowe wyposażenie we wszystkich obiektach było na zbliżonym poziomie.
EN
The study covered a producers' group oriented on milk production, uniting six farms. The analysis of a machinery park of the examined objects was the purpose of the study. The obtained results allow for reasoning that the infrastructure of the examined objects is compatible with the production trend. It helps to mechanize most of the works and to keep agrotechnological time limits. In case of the reproductive value index, only 3rd and 4th farm did not exceed the value of 500 thousand PLN*farm-1. Moreover, on those two farms, the lowest values of the power index installed in a machinery park on the level about 5.5 kWh*ha-1 of arable land, were reported. Quantity infrastructure in all objects was on a similar level.
PL
Porównano wyposażenie techniczne 30 gospodarstw oraz sprzedaż i zakup usług mechanizacyjnych w tych gospodarstwach. Przedstawiono szanse rozwoju usług produkcyjnych technicznych, doradczych i informatycznych, świadczonych dla dobrze wyposażonych średnich i dużych gospodarstw rolniczych. Średnia powierzchnia badanych gospodarstw wynosiła bowiem blisko 32 ha użytków rolnych.
EN
The technical equipment of 30 farms and the sale and purchase of mechanisation services in these farms were compared. Opportunities were presented for the development of technical, advisory and IT production services that are provided for adequately equipped medium-sized and large farms. The average area of tested farms was approx. 32 ha of arable land.
PL
W pracy dokonano oceny wyposażenia zaplecza technicznego w sadowniczej grupie producenckiej zrzeszającej 10 gospodarstw indywidualnych ukierunkowanych na produkcję sadowniczą. Na podstawie zebranych informacji dokonano obliczeń wybranych wskaźników charakteryzujących park maszynowy oraz budynki. Poziom wyposażenia grupy producenckiej oraz zrzeszonych w niej gospodarstw indywidualnych autorzy ocenili na zadawalający zarówno pod względem wyposażenia ilościowego jak i jakościowego.
EN
The work was an evaluation of equipment of technical back-up facilities in an orchard producers group encompassing 10 individual farms specialising in orchard production. On the basis of collected information, selected indicators characterising the machinery fleet and buildings were calculated. The level of equipment of the producers group and individual farms belonging to it was evaluated by the authors as satisfactory both in terms of quantity and quality.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.