Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 186

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Coraz wyższe wymagania stawiane złączom spawanym wiążą się z koniecznością odpowiedniego doboru parametrów spawania w celu uzyskania spoiny jak najwyższej jakości. Wymagania te mogą zostać spełnione przy wykorzystaniu zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych, które zapewniają stabilność i powtarzalność parametrów łuku na całej długości wykonywanej spoiny. Nowoczesne urządzenia wyposażone w układy pomiarowe parametrów łuku posiadają możliwość korekty tych parametrów w czasie rzeczywistym podczas procesu, co znacznie polepsza jakość wykonanej spoiny, jak również w zależności od geometrii spawanego wyrobu szybkiej zmiany parametrów na inne.
2
Content available remote Zaburzenia brzegu powiek a parametry filmu łzowego
PL
Istnienie zaburzeń powierzchni oka powiązane jest integralnie ze stanem brzegu powiek. Zaburzenie jakości frakcji lipidowej powodujące zmianę jej parametrów, utrudniona sekrecja, nadmierne parowanie filmu łzowego oraz brak pełnego z odpowiednią częstością odruchu mrugania jest najczęstszą przyczyną zaburzeń powierzchni oka. To, w jakiej kondycji jest brzeg i skóra powiek, rzęsy, gruczoły Meiboma ma krytyczne znaczenie dla jakości filmu łzowego oraz zachowania zdrowej powierzchni oka. Film łzowy jest pierwszą powierzchnią, na której załamywane są promienie świetlne. Jego zadaniem jest zapewnienie prawidłowej optyki oka, nawilżenie, dostarczenie tlenu atmosferycznego do rogówki oraz ochrona przed czynnikami zewnętrznymi. Obecnie mówiąc o filmie łzowym myślimy o emulsji, ale nadal wyróżniamy jego frakcje: lipidową, wodną oraz mucynową. Aby film łzowy spełniał swoje funkcje, jego skład musi być odpowiedni z zachowaniem proporcji poszczególnych komponentów, a poza tym niezbędne jest prawidłowe, pełne i wykonywane z odpowiednią częstością mruganie.
PL
Metod doboru opraw okularowych jest tyle, ilu optyków na świecie. W salonach możemy spotkać się z różnym podejściem do potrzeb klienta, ale każdej metodzie przyświeca główny cel – zadowolenie klienta. Czy jednak dobór oprawy okularowej ma opierać się na zasadzie doboru pod klienta, czy ważny jest jednak dobór oprawy okularowej dla klienta? Jest pewna różnica pomiędzy tym, czego od nas oczekuje, a jaką w rzeczywistości ofertę możemy mu zaproponować. Sam aspekt estetyczny jest bez wątpienia jedną z ważniejszych kwestii, o której trzeba pamiętać, wybierając z klientem okulary. Od dawna bowiem stanowią one nie tylko pomoc dla narządu wzroku, ale pełnią także funkcję dodatku, dopełnienia całości stylizacyjnej, wpisując się w wygląd danej osoby. Nie wolno jednak zapominać, że prawidłowy dobór oprawy to nie tylko kwestia prezencji, ma on bowiem również niezwykle ważne znaczenie w trakcie prac montażowych, w następstwie wpływając na komfort widzenia użytkownika. Nasz artykuł powstał z myślą o początkujących optykach, studentach decydujących się na pracę już na studiach oraz o doradcach sprzedaży bez praktycznego doświadczenia w pracy w salonie optycznym. Mamy świadomość, że dla wielu z Państwa, bez wątpienia bardzo dobrych specjalistów, temat artykułu może wydawać się nieskomplikowany. Z własnego doświadczenia wiemy jednak, że niektóre zagadnienia, nawet dokładnie przerobione w teorii, mogą odbiegać od codziennej pracy, a w trakcie nauki zawodu wiedza tego typu była, jest i będzie dla nas na wagę złota. W związku z tym postanowiłyśmy dość przystępnym językiem i formą zwrócić uwagę na pewne być może proste, ale bez wątpienia niezwykle istotne zagadnienia.
PL
Przedmiotem modernizacji była jedna z czterech modernizowanych sprężarek typu 6RMY56 produkcji CKD. Instalacja sprężonego powietrza, na potrzeby której pracuje ww. sprężarka, dostarcza medium dla: napędu remontowych urządzeń pneumatycznych, AKPiA, odsiarczania, odpopielania, odsysania pyłu węglowego oraz na blok 858 MW do celów technologicznych.
PL
Dobór siłowników hydraulicznych wymaga określenia wartości kilku istotnych parametrów, takich jak: wartość ciśnienia roboczego, rodzaj ruchu roboczego, obciążenie robocze tłoczyska czy zakres ruchu roboczego tłoczyska. W przypadku potrzeby wymiany uszkodzonego podzespołu określenie wartości tych parametrów nie stanowi większego problemu. Co jednak należy zrobić w przypadku gdy jest potrzeba opracowania nowej maszyny lub modernizacji istniejącego urządzenia? Jak wówczas dobrać parametry siłownika hydraulicznego? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule.
6
Content available remote Stacjonarne systemy termograficzne
PL
Wiele przedsiębiorstw coraz śmielej inwestuje w systemy umożliwiające ciągle zbieranie danych dotyczących zarówno sposobu realizacji procesu produkcyjnego, jak również parametrów eksploatowanych urządzeń.
PL
Drugi artykuł z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych z linkami stalowymi przy użyciu systemu magnetycznego DiagBelt omawia wyniki badań i analiz rozkładu uszkodzeń rdzenia na przekroju taśmy uzyskane w trakcie trzech kolejnych badań stanu pętli taśm w 2016 roku. Dzięki zmianie sposobu wizualizacji uszkodzeń taśmy z jednowymiarowego sygnału na obraz dwuwymiarowy możliwa stała się rejestracja zmian liczby i wielkości uszkodzeń w czasie. W pierwszym artykule analizowano rozkład uszkodzeń wzdłuż osi taśmy. Obecnie na podstawie trzech kolejnych pomiarów stanu rdzenia czterech odcinków taśm zrealizowanych w marcu, wrześniu i grudniu 2016 przedstawiono histogramy częstości uszkodzeń na przekroju taśmy. Wyznaczono też gęstość liczby uszkodzeń przypadających na 100-metrowy odcinek taśmy dla każdego toru pomiarowego (od 1 do 49), na który przypadało ok. 2,5 cm szerokości taśmy. Wykazano, że uszkodzenia skumulowane są na ok. 40% szerokości taśmy, co przyczynia się do nierównomiernego zużywania się taśmy. W części centralnej gęstość uszkodzeń jest kilkukrotnie wyższa, podobnie jak większe jest tempo ich przyrostów w czasie. Zastosowanie tekstylnego brekera wydłużyło okres użytkowania taśmy do ponad 84 miesięcy. Modyfikacje konstrukcji brekera zwiększające ochronę części centralnej mogłoby dodatkowo zwiększyć trwałość taśm. Dobrano rozkłady normalne opisujące gęstość uszkodzeń na przekroju oraz wyznaczono mnożniki i stałe translacji dopasowujące liczbę uszkodzeń do zarejestrowanych w praktyce. Wykazano, że tempo wzrostu mnożnika rośnie z kwadratem czasu pracy taśmy, a parametry rozkładu normalnego nie ulegają większym zmianom. Podkreślono, że modele symulacyjne korzystające z techniki DEM mogą być weryfikowane poprzez ocenę stanu rdzenia systemem DiagBelt. Wskazano na konieczność dodatkowego pomiaru objętości wytartej taśmy, co wydatnie uzupełniłoby ocenę stanu zużycia taśmy. Jest to istotne z punku widzenia prowadzenia regeneracji taśm. Pokazano, że podobną problematyką zajmują się również inni autorzy.
EN
In the previous issue, the first article from the cycle devoted to the identification of the development of core damages of steel conveyor belts using the DiagBelt magnetic system was published. The change of the method of visualization of the belt failures from one-dimensional signal to a two-dimensional image made it possible to interpret the belt condition quickly and to track the development of the number and size of defects over time. The subject of the first article was the distribution of damages along the axis of the belt. Currently, based on 3 subsequent measurements of the core condition of the four belt sections carried out in March, September and December 2016, the frequency of damage histograms on the cross-section of the belt was presented. Also, the density of the number of failures per 100-meter belt section for each measuring head (from 1 to 49) was estimated, which covers 2.5 cm of belt width. The damage covers approximately 40% of the belt width, which contributes to uneven wear of the belt. In the central part, the density of damage is several times higher, as well as the rate of their growth over time. The use of textile breaker has extended the life of the tape to over 84 months. Modifications of the breaker design increasing the protection of the central part could further increase the durability of the belts. Normal distributions describing the distribution of failures on the cross-section were selected, and multipliers and constant translations correcting the number of failures were selected. The growth rate of the multiplier follows the square of the passing time, and the normal distribution parameters do not change much. It was stipulated that simulation models using DEM technique can be verified by evaluating the core state with the DiagBelt system. It was pointed out the necessity of additional measurement of the volume of the worn belt, which would significantly supplement the assessment of belt wear. It is crucial from the point of view of belt recondition. Other authors also deal with similar issues.
PL
Trzy pierwsze artykuły z cyklu poświęconego identyfikacji rozwoju uszkodzeń rdzenia taśm przenośnikowych typu St w przestrzeni i czasie [1] dotyczą rozkładu uszkodzeń rdzenia taśmy wzdłuż osi [2] i przekroju [3] oraz ocenie tempa przyrostu uszkodzeń w czasie [4]. Wszystkie zacytowane do tej pory prace [1-4] odnosiły się do odcinków taśm. Tym razem autorzy uwagę poświęcili połączeniom odcinków taśm w pętli. Dotychczasowe prace naukowe, poruszające tematykę badań magnetycznych taśm przenośnikowych [5-18], w głównej mierze poświęcono wykrywaniu uszkodzeń i przeprowadzaniu oceny stanu technicznego odcinków taśm. Wielkość i ilość uszkodzeń odcinków ocenia się po wartościach generowanych amplitud, ich zasięgu oraz ilości zmian sygnalizujących uszkodzenia. Wykrycie ich jest stosunkowo proste, gdyż brak zmian w przebiegu sygnału informuje o niewystępujących zmianach w rdzeniu. Pominięcie tematyki połączeń wynika z małego udziału długości połączeń w stosunku do całkowitej długości taśmy i dlatego może być traktowane jako mniej istotne. Wpływ na to ma też większa trudność w automatyzacji analizy sygnałów. Zmiany pola magnetycznego, spowodowane obecnością połączeń, są podobne do sygnałów generowanych przez przeciętą linkę. Nie mogą być jednak traktowane jako uszkodzenie, gdyż regularność zmian wskazuje na celowe działanie, istotne jest rozpoznanie charakteru przebiegu tych sygnałów, które wspomogą przeprowadzenie oceny stanu technicznego połączeń. W rozprawie doktorskiej dr. inż. Tomasza Kozłowskiego [19] opisano metody wyznaczania parametrów, które charakteryzują połączenia taśm przenośnikowych na podstawie analogowych sygnałów magnetycznych. Dane pochodziły z systemu HRDS (High Resolution Diagnostic System), wdrożonego w 2013 r. w Kopalni Węgla Brunatnego Turów. W niniejszym artykule zaprezentowano sygnały cyfrowe z połączeń, zarejestrowane systemem Diagbelt.
EN
The first three articles from the cycle dedicated to identifying the development of St-type conveyor belt core damage in space and time [1] were devoted to the distribution of belt core damage along the axis [2], cross-section [3] and the assessment of the rate of damage growth over time [4]. All the articles cited so far [1-4] concerned belt sections. In this article, the authors devoted attention to the splices in the belt loop. The current scientific works on the subject of magnetic conveyor belt research [5-18] have been mainly devoted to the detection of damages and assessment of the technical condition of belt sections. The amount and quantity of segment damage are assessed by the values of generated amplitudes, their range and the number of changes signaling damage. Detection of them is relatively simple because of the lack of changes In the signal waveform indicates that there are no changes in the core. Splices subject omission results from the small share of the length of connections concerning the total length of the tape and therefore can be treated as less important. This is also influenced by the greater difficulty in automating signal analysis. The changes in the magnetic field caused by the presence of splices are similar to the signals generated by the cut cable. However, they cannot be regarded as damage, as regularity of signal changes indicates deliberate action. It is important to recognize the nature of these signals, which will help assess the condition of the connections. In the doctoral dissertation of Tomasz Kozłowski [19] describes methods of determining parameters that characterize the conveyor belt splices based on analog magnetic signals. The data obtained from the HRDS (High Resolution Diagnostic System) system implemented in 2013 at the Polish lignite mine KWB Turów. This article presents digital signals from splices registered with the DiagBelt system.
PL
W artykule przedstawiono przegląd literatury dotyczącej wyboru natężenia opadu określanego dla różnych celów. Rozpoczęto od wartości przyjmowanych do wymiarowania lokalnych systemów odwodnień, poprzez krótkie kanały, do dużych systemów kanalizacyjnych. Opisano szczegółowo dwie racjonalne metody wymiarowania kanalizacji stosowane w Polsce. Następnie podano wartości intensywności opadów przyjmowane do projektowania systemów oczyszczania wód deszczowych.
EN
A literature review on different rain intensities selected for different purposes was presented. The selection started from the values used for designing of local area draining systems, through short sewers to large sewerage systems. Two rational methods used for designing of sewerage systems in Poland were described in details. Then selection of rain intensities were described for designing of storm water treatment systems.
10
Content available Gazy wilgotne
PL
Wstęp i cele: W pracy opisano parametry gazu wilgotnego oraz opracowano charakterystykę wilgotności i stopnia nasycenia. Celem pracy jest analiza parametrów i charakterystyka gazu wilgotnego. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu termodynamiki. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: Opracowano wykres zmian stanu czynnika. Przy małej zawartości pary w gazie, jej ciśnienie cząstkowe jest niskie i jeżeli jest mniejsze od ciśnienia nasycenia występuje para przegrzana i otrzymuje się gaz wilgotny nienasycony. W miarę zwiększania zawartości wody w gazie ciśnienie cząstkowe rośnie i może osiągnąć możliwą najwyższą wartość, równą ciśnieniu nasycenia. Uzyskany gaz jest wilgotnym nasyconym. Przy ciśnieniu nasycenia zawarta jest w gazie możliwa, największa ilość wody (albo innej cieczy) w postaci gazowej (lotnej). Zwiększenie zawartości wody w gazie ponad stan nasycenia może spowodować utworzenie się mgły. Wnioski: Do określenia wilgotności bezwzględnej nie włącza się zawartości wody w postaci mgły tzn. cząstek wody lub lodu. Zwiększenie zawartości wody w gazie, ponad stan nasycenia przy tej samej temperaturze nasycenia, nie spowoduje jej odparowania i wzrostu ciśnienia cząstkowego powyżej ciśnienia nasycenia. Stopień wilgoci gazu nasyconego odpowiada maksymalnej zawartości pary lotnej w gazie.
EN
Introduction and aim: The work describes moist gas parameters and develops humidity and saturation characteristics. The purpose of the work is to analyze parameters and characteristics of moist gas. Material and methods: Material covers some sources based on the literature in the field of thermodynamics. The method of theoretical analysis has been shown in the paper. Results: A graph of changes in the state of the factor was prepared. With a low content of vapor in the gas, its partial pressure is low and if it is less than the saturation pressure, superheated steam occurs and a wet unsaturated gas is obtained. As the water content in the gas increases, the partial pressure increases and can reach the highest value possible, equal to saturation pressure. The resulting gas is moist saturated. At saturation pressure, the largest possible amount of water (or other liquid) in gaseous (volatile) form is contained in the gas. Increasing the water content of the gas above saturation may cause fog to form. Conclusion: Water content in the form of fog, i.e. water or ice particles, is not included in the determination of absolute humidity. Increasing the water content in the gas, above saturation at the same saturation temperature, will not cause it to evaporate and the partial pressure to rise above saturation pressure. The moisture content of the saturated gas corresponds to the maximum content of volatile vapor in the gas.
PL
Artykuł oparty jest na pracy dyplomowej pod tytułem „Zmiana kształtu soczewki wywołana naprężeniami oprawy okularowej”. Badania uwzględniają parametry soczewek okularowych takie jak moc czołowa, jakość odwzorowanego obrazu, powłoki antyrefleksyjne – zaprezentowano zmiany tych właściwości pod wpływem koncentrycznego nacisku na soczewkę. Wykonano doświadczenia z użyciem pierścienia zaciskowego z możliwością zmiany średnicy. W środku obejmy umieszczano kolejne soczewki o różnych mocach z przedziału od -4,00D do +4,00D z materiału CR-39 i dokonywano kolejnych pomiarów mocy czołowej tylnej, obserwacji rozkładu naprężeń na polaryskopie oraz odwzorowania testu dystorsji przez obciążoną soczewkę. Zostały postawione założenia, że zbyt duże naprężenia mogą skutkować modulacją mocy optycznej poprzez zmianę kształtu soczewki. Kolejne konsekwencje to uszkodzenia krawędzi soczewek, przerwanie uszlachetniających powłok naniesionych na powierzchnię oraz spowodowanie pogorszenia jakości odwzorowanego obrazu.
EN
The article is based on a diploma thesis entitled „Change in lens shape induced by tension of the frame”. The research takes into account the parameters of spectacle lenses such as vertex power, the quality of the image, antireflection coatings – the changes in these properties are presented under the influence of concentric pressure on the lens. Experiments were performed using a clamp ring with the possibility of changing the diameter. In the center of the clamp there were placed other lenses with different spherical powers from -4,00D to +4,00D made from CR-39 material and subsequent measurements of the vertex power, observation of the stress distribution on the polariscope and projection of the distortion test throw lens under pressure were made. The assumptions have been made that too high stresses can result in modulation of the optical power by changing the shape of the lens. Further consequences include damage to the edges of the lenses, interruption of antireflection coatings applied to the surface and causing deterioration of the quality of the projected image.
12
Content available remote Działania na pryzmatach
PL
Pryzmat jest najprostszym przyrządem optycznym powodującym załamanie światła (przy czym w przypadku płytki płasko-równoległościennej mówi się o równoległym przesunięciu wiązki światła, a nie załamaniu) [3]. Jest to bryła wykonana z materiału optycznego, składająca się z co najmniej dwóch płaskich ścian nachylonych do siebie pod pewnym kątem ε, zwanym także kątem łamiącym pryzmatu. Krawędź pryzmatu, w której przecinają się dwie powierzchnie optyczne, zwana jest wierzchołkiem. Powierzchnia przeciwległa do wierzchołka to podstawa pryzmatu, czyli baza (rys. 1).
EN
In the article we developed the design principles and implementation of a complex model and optimized the design parameters of drainage. The study was based on the implementation of interconnected structural and technological forecasting simulation and optimization model blocks, which in turn allowed to justify the optimal design parameters and drainage considering multiple natural and agronomic conditions and reclamation facilities. Example of evaluating the performance of drainage on drained lands was made for the conditions of a real project, implemented on lands of agricultural holding “May Day” located within of drainage system “Ikva” in the Rivne region. For the object conditions (average decade formation conditions of the drainage flow module for growing perennial grasses, winter cereals and potatoes) the estimated duration of the growing season was 214 days (100%), of which the total duration of drainage was 60% and included different levels of efficiency: 39% – ecological, 15.5% – technological and 5.5% – economic. The duration of its critical operations (forming module drainage flow exceeds the design of its value) does not exceed 5%. Thus, this approach enables the assessment of drainage with predetermined or specified parameters in the construction or renovation of drainage systems on different levels of effectiveness. It can be effectively used in the overall complex predictive and optimization calculations to substantiate the design and parameters of agricultural drainage, taking into account the variability of natural agrotechnical and reclamation conditions of a real object.
PL
W pracy rozwinięto zasady projektowania i wdrażania złożonego modelu oraz zoptymalizowano parametry projektowe drenażu. Badania oparto na wdrożeniu wzajemnie powiązanych symulacji strukturalnych i technologicznych oraz na optymalizacji bloków modelowych, co pozwoliło uzasadnić optymalne parametry projektowe z uwzględnieniem wielu czynników przyrodniczych, rolniczych i urządzeń melioracyjnych. Jako przykład oceny działania systemu drenarskiego przyjęto rzeczywisty projekt wdrażany na ziemiach przedsiębiorstwa rolniczego „May Day” usytuowanego w systemie drenarskim „Ikva” regionu Równe. W warunkach panujących na badanym obiekcie (dekadowe średnie warunki przepływu wód w uprawie wieloletnich traw, zbóż ozimych i ziemniaków) oszacowana długość sezonu wegetacyjnego wynosiła 214 dni (100%), przy czym przez 60% tego czasu woda była drenowana. Efektywność zależała w 39% od czynników ekologicznych, 15,5% – technologicznych i 5,5% – ekonomicznych. Długość operacji krytycznych (przekraczających wartość planowaną) była mniejsza niż 5%. Prezentowane podejście umożliwia ocenę drenażu ze wstępnie ustalonymi szczegółowymi parametrami w warunkach budowy lub renowacji systemów odwadniających o różnym stopniu wydajności. Może być zatem wykorzystane w złożonych obliczeniach prognostycznych i optymalizacyjnych jako wsparcie projektów rolniczego drenażu z uwzględnieniem zmienności naturalnych warunków agrotechnicznych i melioracyjnych konkretnego obiektu.
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania materiałowe stosowane przy dociepleniu ścian zewnętrznych i ich złączy. Wykonano obliczenia podstawowych parametrów fizykalnych przegród przed i po dociepleniu. Na podstawie przeprowadzonych analiz i obliczeń opracowano wytyczne projektowe, wykonawcze i eksploatacyjne dla budynków poddawanych termomodernizacji.
EN
The article presents example material solutions used when thermally upgrading outer walls and theirc onnections. Calculations are provided for the fundamental physical parameters of the partitions before and after the thermal upgrade. On the basis of the conducted analyses and calculations, project, execution and operation suggestions were established for thermally upgraded buildings.
PL
Ze względu na rozmaitość układów, w jakich funkcjonują agregaty wody lodowej, wybór właściwego urządzenia do konkretnego rozwiązania jest zdaniem bardzo trudnym. Nie ułatwiają tego wyboru sami producenci, którzy często poprzez swoje działania marketingowe, bardzo komplikują możliwości porównywania ofert. W takiej sytuacji warto skorzystać z omówionych poniżej strategii wyboru.
PL
Celem pracy jest modyfikacja sygnału mowy, aby uzyskać zwiększenie poprawy obiektywnych wskaźników jakości mowy po zmiksowaniu sygnału użytecznego z szumem bądź z sygnałem zakłócającym. Wykonane modyfikacje sygnału bazują na cechach mowy lombardzkiej, a w szczególności na efekcie podniesienia częstotliwości podstawowej F0. Sesja nagraniowa obejmowała zestawy słów i zdań w języku polskim, nagrane w warunkach ciszy, jak również w obecności sygnałów zakłócających, tj. szumu różowego oraz tzw. gwaru (ang. babble speech), określanego też jako efekt „cocktail-party”. W ramach badań przetwarzano próbki mowy głosów męskich. W pracy wykazano, że podniesienie częstotliwości podstawowej skutkuje zwiększonymi wartościami wskaźnika jakości mowy, mierzonymi przy użyciu standardu PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality).
EN
The aim of the work is to modify the speech signal in order to improve objective speech quality indicators after mixing the useful signal with noise or with an interfering signal. Modifications made to the signal are based on the characteristics of the Lombard speech, and in particular on the effect of raising the fundamental frequency F0. The recording session included sets of words and sentences in Polish, recorded in silence, as well as in the presence of interfering signals, i.e. pink noise and so-called babble speech, also referred to as the "cocktail-party" effect. As a part of the research, speech samples were processed - both sentences and words spoken by men. The study shows that raising the fundamental frequency results in increased values of the speech quality index, measured using the PESQ (Perceptual Evaluation of Speech Quality) standard.
17
EN
The efficiency of the engine working process in the car depends on its design parameters, the intensity of the gearshift, driving style, driving mode, etc. In order to estimate the influence of various factors on the average fuel-economic and environmental performance of the engine, various test cycles are used. In European countries the test cycle NEDC is used as a basis, including the parts of the car's movement in urban and extra-urban driving conditions. Mathematical modeling of the combustion engine working process during car test cycle NEDC is performed and the average operating parameters of the engine are obtained. The mathematical model is based on the calculation-experimental method, according to which the test cycle is divided into sections with a duration Δτ = 1 s, in which the speed of the car and the parameters of the engine are not changed. The parameters of the car motion in quasi-stationary modes are recalculated into the power and engine speed. In each mode, the engine working process is simulated, the fuel economy is determined. Using the developed mathematical model, the influence of the wheel radius, the height and the mass of the vehicle, ignition timing, the transmission efficiency and the resistance of the road surface on the average operating fuel engine consumption (l/100 km) is analyzed.
PL
Wydajność procesu pracy silnika w samochodzie zależy od jego parametrów konstrukcyjnych, intensywności zmiany biegów, stylu jazdy, trybu jazdy itp. Aby oszacować wpływ różnych czynników na średnie zużycie paliwa i w silniku stosowane są różne cykle testowe. W krajach europejskich podstawą jest cykl testowy NEDC, w tym części ruchu samochodu w warunkach jazdy miejskiej i poza miastem. Dokonano modelowania matematycznego procesu pracy silnika spalinowego podczas cyklu badania silnika NEDC i uzyskano średnie parametry pracy silnika. Model matematyczny oparty jest na metodzie obliczeniowo-eksperymentalnej, zgodnie z którą cykl testowy podzielony jest na sekcje o czasie trwania Δτ = 1 s, w których nie zmienia się prędkość samochodu i parametry silnika. Parametry ruchu samochodu w quasi-statycznych trybach są przeliczane na moc i prędkość silnika. W każdym trybie symulowany jest proces pracy silnika, określana jest oszczędność paliwa. Wykorzystując opracowany model matematyczny, analizie poddano wpływ promienia koła, wysokości i masy pojazdu, czasu zapłonu, wydajności skrzyni biegów i odporności nawierzchni drogi na średnie zużycie paliwa eksploatacyjnego.
18
Content available remote Validation as a confirmation of the planned process of obtaining results
EN
The article is a collection of information necessary for performing validation by laboratories. The basic concepts have been defined, the purpose of the validation is described, outlining the various steps that a validation process should contain. The article also proposes which parameters should be assessed during validation and how to complete all documentation in the form of a protocol.
PL
Artykuł jest zbiorem niezbędnych informacji dotyczących wykonywania walidacji przez laboratoria. Zdefiniowano podstawowe pojęcia, przedstawiono w jakim celu przeprowadza się walidację, nakreślając przy tym poszczególne etapy, z których powinna składać się walidacja. W artykule zawarto również propozycję parametrów ocenianych podczas walidacji oraz jak należy skompletować całą dokumentację w formę protokołu.
19
Content available remote Modern systems and assemblies in modernized 6Di and 19D locomotives
EN
The article is devoted to the presentation of modern systems and assemblies used in modernized shunting locomotives. The article presents the main parameters of locomotives before and after modernization. Three types of locomotives are described: 6Di with a Caterpillar engine, 6Di with a Cummins engine and 19D with an MTU engine. The article also contains a number of information on the scope of locomotive modernization and traction characteristics.
PL
Artykuł jest poświęcony prezentacji nowoczesnych układów i zespołów zastosowanych w modernizowanych lokomotywach manewrowych. W artykule przedstawiono główne parametry lokomotyw przed i po modernizacji. Opisano trzy typy lokomotyw: 6Di z silnikiem Caterpillar, 6Di z silnikiem Cumminsa oraz 19D z silnikiem MTU. Artykuł zawiera ponadto szereg informacji o zakresie modernizacji lokomotyw oraz charakterystyki trakcyjne.
20
Content available remote Evaluation of the basic exhaust gas parameters of a rail crane engine
EN
The paper presents the research results and analysis of the TAKRAF ZU-EDK-300 rail crane operating conditions, and the basic exhaust gases parameters of its combustion engine while conducting selected track works supporting the modernization of the railway connection between Poznan and Pila. The research results presented in this paper have allowed to determine the exhaust gas energy recovery potential, among other things.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań i dokonano analizy warunków użytkowania żurawia kolejowego TAKRAF ZU-EDK-300 oraz podstawowych parametrów gazów wylotowych jego silnika podczas prowadzenia wybranych prac torowych, wspomagających modernizację odcinka linii kolejowej wiodącej z Poznania do Piły. Przedstawione w opracowaniu rezultaty badań pozwoliły między innymi określić potencjał odzysku energii gazów wylotowych.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.