Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry złożowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents main energetic aspects of current geothermal district heating system in Poddębice, Poland, and its planned development in an optimal way from an energy and economic points of views (reservoir and production aspects are presented in Part 1). These topics, as part of pre-feasibility study, were elaborated in the framework of the EEA Project “Geothermal utilization potential in Poland – the town of Poddębice”. That town has both prospective resources and ambitious plans of further geothermal uses’ deployment for space heating and for wide range of other applications. They will contribute to low-emission heating, improvement the leaving conditions and modern local economy. Poddębice create a good study case for other localities in Poland which have geothermal resources. The paper gives in insight into the analyses, outcomes and recommendations that resulted from common works on Icelandic and Polish partners involved in the Project. Reservoir and production aspects are presented in Part 1 of this paper. The material presented in Part 2 is the result of the original work of the authors and includes only one citation of the literature. Most literary references were cited in part 1 accordingly.
PL
Artykuł przedstawia zagadnienia energetyczne dotyczące pracującego obecnie geotermalnego systemu ciepłowniczego w Poddębicach, jak i jego planowanego rozwoju z uwzględnieniem optymalnych sposobów funkcjonowania pod względem energetycznym i ekonomicznym (aspekty złożowe i eksploatacyjne są natomiast podane w części 1 artykułu). Tematy zostały opracowane jako część wstępnego studium możliwości w ramach Projektu EOG „Potencjał dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – miasto Poddębice”. Wymienione miasto posiada zarówno perspektywiczne zasoby, jak i znaczące plany rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie i w szerokim zakresie innych zastosowań. Przyczynia się one do niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia oraz do nowoczesnej lokalnej działalności gospodarczej. Poddębice są dobrym przykładem dla innych miejscowości w Polsce, które posiadają zasoby geotermalne. Artykuł przedstawia wybrane analizy, ich wyniki oraz rekomendacje, które są rezultatem wspólnych prac zaangażowanych w Projekt partnerów z Islandii i Polski.
EN
The paper presents main reservoir parameters, and selected aspects of stable geothermal water production for the needs of current and future district heating and other uses in Poddębice, Poland. These topics, as a part of pre-feasibility study, were elaborated in the framework of the EEA Project “Geothermal utilization potential in Poland – the town of Poddębice”. That town has both prospective resources and ambitious plans of further geothermal uses’ deployment for space heating and for wide range of other applications. They will contribute to low-emission heating, improvement the leaving conditions and modern local economy. Poddębice create a good study case for other localities in Poland that have geothermal resources. The paper gives in insight into the analyses, outcomes and recommendations that resulted from common works on Icelandic and Polish partners involved in the Project. Energetic aspects are presented in Part 2. of this paper, which is a continuation of the material presented here.
PL
Artykuł przedstawia główne parametry złożowe i wybrane zagadnienia związane ze stabilnym wydobywaniem wody geotermalnej dla potrzeb systemu ciepłowniczego w Poddębicach – obecnie pracującego i rozbudowanego (jak jest planowane). Prezentowany materiał został opracowany jako część wstępnego studium możliwości w ramach Projektu EOG „Potencjał dla rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce – Poddębice”. Wymienione miasto posiada zarówno perspektywiczne zasoby, jak i znaczące plany rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w ciepłownictwie i w szerokim zakresie innych zastosowań. Wykorzystanie zasobów geotermalnych przyczynia się do rozwoju niskoemisyjnego ciepłownictwa, poprawy warunków życia oraz do rozwoju nowoczesnej lokalnej działalności gospodarczej. Poddębice są dobrym przykładem dla innych miejscowości w Polsce, które posiadają zasoby geotermalne. Artykuł przedstawia wybrane analizy, wyniki oraz rekomendacje, które są efektem wspólnych prac zaangażowanych w projekt partnerów z Islandii i Polski. Aspekty energetyczne przedstawiono w części 2. artykułu, która jest kontynuacją prezentowanego tutaj materiału.
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę węgla kamiennego ze złoża „Brzeszcze”. Analiza statystyczna wykazała zróżnicowaną zmienność parametrów złożowych. W przypadku wartości opałowej, zawartości siarki całkowitej i gęstości przestrzennej jest ona mała (odpowiednio 5,96 %, 18,85% i 3,99%). Wilgoć całkowita wykazuje zmienność przeciętną – 22,86%, natomiast zawartość popiołu jest parametrem, który charakteryzuje się stosunkowo największą zmiennością, na poziomie 41,13%. Zgodnie z założeniami dotyczącymi maksymalnego błędu interpolacji, można stwierdzić, iż kreślenie map izoliniowych za pomocą metody ID - inwerse distance to a power ma uzasadnienie w przypadku każdego z parametrów. Na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Węgla w Pokładzie określono typ węgla jako Ortho-bituminous coal) co w polskim odpowiedniku odpowiada węglom gazowo-płomiennym i gazowym. W Międzynarodowej Klasyfikacji Kodowej Węgla ECE węgiel z pokładu 510 ze złoża „Brzeszcze” można zaklasyfikować do grupy węgli energetycznych.
EN
The article presents characteristic of bituminous coal from “Brzeszcze” deposit (Upper Silesian Coal Basin in Poland). Statistical analysis showed diversity of deposit parameters. Variability of calorific value, sulphur content and ash content is small (properly 5,96%, 18,85% and 3,99% for each of them). Value of total moisture of coal shows average variability – 22,86%. The most variable parameter is ash content , which coefficient of variance is 41,13%. According to assumptions about the maximum interpolate error making of contour maps by ID (inwerse distance to a power) method is justified. Based on International Classification of Coal In-Seam Coals type of coal is classified as Ortho-bituminous coal. International Codification system for medium and high rank coals ECE coal from “Brzeszcze” deposit is in the group of energy coals.
PL
Analiza opracowań publikowanych i wybranych prac niepublikowanych wykazała, że do geostatystycznego modelowania przestrzennego rozkładu parametrów polskich złóż węgla brunatnego najczęściej wykorzystywano metodę krigingu zwyczajnego, a rzadko symulację geostatystyczną. Skrótowo opisano wyniki dotychczasowych badań geostatystycznych, wskazując m.in. na trudności oceny wiarygodności modeli geostatystycznych związane z brakiem informacji o jakości danych podstawowych w dokumentacjach geologicznych, odmienność struktur zmienności parametrów pokładów węgla w różnych złożach, małą przydatność modeli geostatystycznych opartych na danych z rozpoznania wiertniczego złóż do prognozowania i sterowania jakością urobku, relatywnie małą dokładność szacowania wartości parametrów w punktach i małych blokach. Ponadto, zwrócono uwagę na możliwości wykorzystania w badaniach innych narzędzi geostatystycznych i zaproponowano poszerzenie zestawu parametrów jakościowych węgla brunatnego, które powinny być przedmiotem analiz geostatystycznych.
EN
Analysis of the published and selected unpublished papers showed that for model spatial variability of lignite deposit parameters the ordinary kriging method was used most of all and — rarely — geostatistical conditional simulation method. Results of previous geostatistical researches were briefly described in the paper. It was stated as follows: limited credibility of geostatistical models due to the lack of information on the quality of basic data in geological reporting, the diversity of variability structures of deposit parameters in different fields, low utility of geostatistical models based on data from reconnaissance drilling to predict and control the quality of output, the relatively low accuracy of parameter values estimations at points and within small blocks. Furthermore, the possibilities of using other geostatistical tools were mentioned. Widening set of quality parameters of lignite, which should be the subject of geostatistical analysis, was proposed.
PL
W publikacji przedstawiono wybrane wyniki analizy statystycznej właściwości zbiornikowych i parametrów złożowych utworów jury górnej-kredy dolnej określone na podstawie wyników testów rurowymi próbnikami złoża (RPZ) oraz badaniami geofizycznymi, przydatne przy opracowywaniu charakterystyki geologicznej złóż węglowodorów w utworach górnej jury-dolnej kredy. Właściwości zbiornikowe (porowatość ogólna, miąższość efektywna) oraz parametry złożowe (przepuszczalność, gradient ciśnienia złożowego i wskaźnik wydobycia wody złożowej) jury górnej-kredy dolnej, usystematyzowano w postaci histogramów, w celu scharakteryzowania ich rozkładu i wyznaczenia wartości średnich. Wyznaczone średnie wartości mogą być wykorzystane przy projektowaniu procesów dowiercania, opróbowania i eksploatacji złóż węglowodorów w utworach górnej jury-dolnej kredy. Wartość ciśnienia złożowego określona na podstawie wyników testów złożowych RPZ stanowi podstawę symulacji złożowych, a także projektowania konstrukcji otworów wiertniczych, technologii dowiercania oraz eksploatacji złoża. Metodami analizy statystycznej wyznaczono równanie regresji liniowej zmian ciśnienia złożowego w funkcji głębokości zalegania skał węglanowych jury górnej-kredy dolnej. Równanie to może być wykorzystywane do prognozowania wartości ciśnienia w danym rejonie wierceń. Cechy produkcyjne badanych poziomów perspektywicznych jury górnej-kredy dolnej oceniono na podstawie zmian wskaźnika wydobycia wody złożowej (wydatek przypadający na jednostkę depresji ciśnienia) w funkcji miąższości efektywnej. Uzyskana korelacja pozwala na prognozowanie wskaźnika wydobycia wody złożowej na podstawie miąższości efektywnej w badanych utworach. Cechą skał zbiornikowych, od której w znacznym stopniu zależy wielkość wskaźnika wydobycia tak wody złożowej, jak też i węglowodorów, jest ich przepuszczalność. Zróżnicowane zależności pomiędzy porowatością i przepuszczalnością występujące w skałach węglanowych są często przyczyną trudności i niejednoznaczności w interpretacji wyników testów złożowych. Metodami analizy statystycznej stwierdzono – dla wybranego obszaru poszukiwań naftowych – zadawalającą korelację między przepuszczalnością efektywną dla wody określoną testami RPZ, a porowatością oszacowaną na podstawie pomiarów geofizyki wiertniczej, nadającą się do prognozowania wartości przepuszczalności skał jury górnej-kredy dolnej.
EN
This article presents selected results of statistical analysis of reservoir properties and reservoir parameters of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous formation in the Carpathian Foredeep. Reservoir properties and parameters were based on the results of drillstem tests (DST) and geophysical surveys. These results allowed for geological characterization of hydrocarbon deposits in the Upper Jurassic-Lower Cretaceous formations. Reservoir properties (total porosity, effective thickness) and reservoir parameters (permeability, reservoir pressure gradient, and water production coefficients) of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous formation have been arranged in the form of histograms in order to define the distribution of average values. Average values can be used in drill up operations, well tests, and exploitation of hydrocarbon deposits in the Upper Jurassic-Lower Cretaceous formation. Methods of statistical analysis determined the linear regression equation of reservoir pressure changes as a function of Upper Jurassic-Lower Cretaceous carbonate formation depth. This equation can be used to estimate the reservoir pressure in the drilling area. Production parameters of the geological formation have been examined based on changes in the water production coefficient (flow rate per unit pressure depression), which can be predicted as a function of the effective thickness of the tested formation. Water production coefficient as well as hydrocarbons production coefficient depends largely on reservoir rocks permeability. The relationship between porosity and permeability in carbonate rocks often causes difficulties and ambiguities in the interpretation of reservoir test results. This analysis, however, found a satisfactory correlation between the effective water permeability from DST tests and porosity estimated from well logs in the selected area of petroleum exploration. This correlation will be suitable for predicting the permeability of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous formation.
PL
Przeanalizowano uwarunkowania geologiczno-górnicze oraz uwarunkowania zewnętrzne mające znaczenie dla zagospodarowania złoża węgla brunatnego Gubin. Przedstawiono etapy dokumentowania i obecny stan rozpoznania złoża. Przeanalizowano złoże pod kątem parametrów jakościowych i strukturalnych. W analizach wykorzystano również parametry syntetyczne oparte na algorytmach cenowych. Przedstawiono ograniczenia zewnętrzne dla eksploatacji części złoża wynikające z istniejących i projektowanych obszarowych form ochrony przyrody. Szczegółowo przeanalizowano fragment złoża w granicach zgłoszonego do Komisji Europejskiej obszaru Natura 2000. Oszacowano utracone korzyści wynikające z zaniechania eksploatacji tej części złoża.
EN
The work describes analysis of geological and mining conditions for future exploitation of lignite deposit Gubin. The external conditions connected to nature protection were described. The geological works history on deposit Gubin and state of contemporary geological recognition were presented. The analysis of quality and structure parameters of deposit were made. The synthetic parameters based on price algorithms for deposit analysis has been used. Restrictions of extraction for a part of deposit due to nature protection were shown. Detailed analysis for part of deposit which lies in the border of nature protection zone under Natura 2000 program has been presented. The lost benefits related to part of deposit within nature protection zone were calculated.
PL
W artykule omówiono warunki techniczne i technologiczne dowiercania i opróbowania wybranych mezozoicznych poziomów wodonośnych rurowymi próbnikami złoża (RPZ) na Niżu Polskim w XX wieku. Przedstawiono wyniki badań zmian wydatku przypływu wody złożowej w zależności od wielkości współczynnika początkowej depresji oraz prawdopodobieństwo uzyskania przypływu wody złożowej w zależności od ilorazu represji i depresji ciśnienia w otworze wiertniczym. Metodami analizy statystycznej wyznaczono równania regresji liniowej zmian ciśnienia złożowego w zależności od głębokości zalegania badanych poziomów wodonośnych mezozoiku w wybranych obszarach wierceń. Określono średnie arytmetyczne wartości parametrów złożowych tych poziomów, takich jak: współczynnik przepuszczalności skał zbiornikowych i wskaźnik wydobycia wody złożowej.
EN
The paper discusses technical and technological aspects of drill up and formation tester completion of selected Mesozoic aquifers on the Polish Lowland in the 20th century. The findings on the rate changes of formation water flow depending on the initial depression factor and the probability of attaining the flow of formation water basing on the quotient of pressure repression and depression in a well were described. The linear regression equations of reservoir pressure changes depending on the depth of tested Mesozoic aquifers in selected drillings areas were appointed with use of statistical analysis. The arithmetic mean values of reservoir parameters were determined including: the permeability of reservoir rocks and the coefficient of formation water production.
PL
W artykule zwrócono uwagę na wiarygodność semiwariogramów przyjmowanych do obliczeń przy geologicznym dokumentowaniu złóż. Scharakteryzowano w nim takie czynniki wpływające na reprezentatywność semiwariogramów jak: liczebność obserwacji i ich sposób rozmieszczenia, biedy związane z pomiarem parametrów oraz opracowaniem zbiorów danych, anizotropia i niejednorodność złoża. Wyprowadzone wnioski dotyczą metodyki badania struktury zmienności złóż i wykorzystania wyników tych badań przy dokumentowaniu zasobów.
EN
In the paper, the attention has been paid to the reliability of semivariograms used for geological evaluation of deposits made by kriging. The following factors affecting on representativeness of the semivariograms have been characterized: number and spacing of data, measurement and data preparation erorrs, anisotropy and heterogenity of a deposit. Conclusions deal with rules of deposits variabilities modeling and its usage in reserves estimation.
9
PL
Zaproponowano podstawowy zestaw instrumentów statystycznych dla oceny błędów opróbowania i analiz chemicznych. Obejmuje on testy: t-Studenta i rangowanych znaków Wilcoxona dla porównania średnich wartości pomiarów sparowanych, analizę korelacji i regresji liniowej dla wydzielenia i oceny wielkości błędów: losowego i systematycznych (stałego i proporcjonalnego). Wymienione metody zastosowano do oceny błędów oznaczeń pierwotnych i powtórnych zawartości Zn w próbkach pobranych ze złoża Olkusz-Pomorzany. Wskazano na inne możliwości zastosowania zaproponowanej metodyki oceny błędów np. do porównania różnych metod oszacowania parametrów złożowych w tych samych partiach złoża.
EN
The basic statistical set of tools for estimation of sampling errors on the basis of the two paired data set is proposed. It includes t-Student and the signed rank tests for a comparison of mean values in paired samples, and analysis of a simple linear model of regression to distinguish and assess the three types of error in paired data: random error, proportional and fixed bias. A use of the mentioned methods has been illustrated by examples of evaluation of errors of Zn assay in analytical samples from the Upper Silesian Zn-Pb ore deposits. The suggested methodology may be applied for geological reporting: a comparison of resource evaluation by two different methods, or in a case of evaluation based on two different sampling techniques (channel samples taken from deposit on site and samples taken from broken ore).
10
PL
Wszystkim metodom interpolacji bazującym na średniej ważonej, do których zaliczana jest geostatystyczna procedura krigingu zwyczajnego (ordinary kriging), towarzyszy dobrze znany efekt wygładzenia polegający na przeszacowaniu niskich i niedoszacowaniu wysokich wartości parametrów złożowych w węzłach sieci interpolacyjnej. To niekorzystne zjawisko prowadzi do zafałszowania rzeczywistej zmienności rozpatrywanego parametru i przejawia się znacznym ograniczeniem prawdziwego zakresu zmian jego wartości. Oznacza to, że histogram wartości wyinterpolowanych, jak również semiwariogram opisujący w geostatystyce strukturę zmienności parametrów różnią się zdecydowanie od histogramu i semiwariogramu sporządzonych dla podstawowego zbioru danych z opróbowań. W artykule przedstawiono zaproponowaną przez Yamamoto [6] metodę korygowania niekorzystnego efektu wygładzenia, pozwalającą na zwiększenie wiarygodności map izoliniowych charakteryzujących rozmieszczenie wartości parametrów złożowych. Zagadnienie zilustrowano na przykładzie wybranych parametrów pokładów złoża węgla kamiennego kopalni "Murcki".
EN
All the interpolation methods basing on weighted average, among chich the geostatistic procedure of ordinary kriging is rated, accompanies well known smoothing effect consisting in the overestimate of the low and underestimate of the high values of the deposit parameters in the knots of the interpolation network. This disadvantageous phenomenon leads up to adulteration of the real variation of the parameter in question and manifests itself in a considerable limitation of the real range of its value changes. It means that histogram of interpolated values as well as semivariogram describing in geo-statistics the variation structure of parameters differ unquestionably from the histogram and semivariogram made for the basic data set from samplings. The proposed by Yamamoto (2005) method of correction of the disadvantageous smoothing effect allowing to increase the credibility of contour maps characterizing distribution of deposit parameters is presented. The problem is illustrated on the example of selected parameters of the seams of hard coal deposit of the Mine "Murcki".
PL
W artykule zaprezentowano modyfikację klasycznego, probabilistycznego sposobu szacowania zasobów złóż węglowodorowych, polegającą na zastosowaniu metod geostatystycznych do generowania przestrzennych rozkładów głównych parametrów złożowych. Do generowania przestrzennych rozkładów parametrów złożowych wykorzystano technikę symulacji warunkowych. Obliczenia powtarzano wielokrotnie dla uzyskania znaczącej statystyki populacji nie skorelowanych między sobą realizacji rozkładów parametrów, spójnych z wynikami pomiarowymi w odwiertach i rezultatami korelacji przestrzennych (wariogramami). Dla wszystkich możliwych kombinacji realizacji przestrzennych rozkładów parametrów złożowych obliczono wielkości zasobów geologicznych ropy naftowej wraz z wyznaczeniem rozkładu ich prawdopodobieństwa wystąpienia, wykorzystując tzw. krzywą oczekiwania. Wprowadzenie proponowanej modyfikacji pozwoli na precyzyjne, probabilistyczne określenie niepewności oszacowanych zasobów geologicznych, pozwalając na zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem strategicznych decyzji finansowych odnośnie zagospodarowania danego złoża.
EN
The modification of conventional probabilistic hydrocarbon reserves estimation includes using geostatistical methods to generate spatial distribution of reservoir parameters is presented in the paper. The conditional simulation method a Simulated Annealing technique was implemented to generate spatial distribution of reservoir parameters. The computation was reiterate in order to obtain relevant populations not correlated each other realizations reservoir parameters coherent with the measurements in the well and results spatial correlation (variogram). The hydrocarbon reserves for all possible combinations, was estimate respecting calculation appearing probability using expectation curve. Suggest modification let to strictly probabilistic assessments of the reserves. In addition, these methods allow reduction risk related with financial decision of government hydrocarbon reservoirs.
PL
W pracy scharakteryzowano wyniki badań, których celem było przedstawienie rozkładu parametrów złożowych m.in. takich jak porowatość i nasycenie, określonych drogą estymacji statystycznej na podstawie danych sejsmicznych 3D. Analizie poddano biohermy górnojurajskie Polski południowej. Zaproponowano również nową sekwencję interpretacyjną opartą na analizie modelu prędkości, inspirowaną wynikami migracji czasowej i głębokościowej na danych sejsmicznych teoretycznych (MODEL MAROMOUSI). Zaprezentowano hipotezę iż dwa obiekty określone nazwami otworów Zawada-7 i Zawada-8K, traktowane jako odrębne na podstawie dwóch anomalii niskoprędkościowych, stanowią jeden i ten sam element geologiczny, a zarejestrowany obraz falowy jest wynikiem dwóch wzajemnie nakładających się efektów - budowy geometrycznej i modelu prędkościowego. Udokumentowano możliwość ocen ilościowych parametrów złożowych z danych sejsmicznych pod warunkiem prawidłowego rozkładu punktów z danymi.
EN
We describe the application of statistical estimation to determine the distribution of reservoir parameters such the porosity and saturation and their quantitative selection on the basis of 3D seismic data, for biohermal obiects of jurassic interwal. Simultaneously we propose the new idea for velocity model description, consistent with result of drilling of the wells Zawada-7 and Zawada-8K.
PL
Rozkład czasu poprzecznej relaksacji protonów wodoru T2 zależy od zawartości w skale minerałów, w skład których wchodzi żelazo. Badania NMR przeprowadzone na próbkach modelowych wykazały, że największe zmiany w rozkładzie czasu T2 powodowały domieszki hematytu i magnetytu, w mniejszym stopniu pirytu, syderytu i magnezytu. Zawartość w skale związków żelaza wpływa na przesunięcie czasu T2 w kierunku mniejszych wartości oraz na wielkość czasu granicznego T2G.
EN
The transverse relaxation of hydrogen protons versus time T2 depends on the mineral composition of nodes. The NMR date indicated that the hematite and magnetite content straggly affects The T2 balue whereas influence of pyrite, silent and magnate is much weaker. The increased iron concentration decreases the T2 ralue and affects the threshold time The transverse relaxation of hydrogen protons versus time T2 depends on the mineral composition of nodes. The NMR date indicated that the hematite and magnetite content straggly affects The T2 balue whereas influence of pyrite, silent and magnate is much weaker. The increased iron concentration decreases the T2 ralue and affects the threshold time T2G.
PL
Przedstawiono algorytmy postępowania stosowane przy szacowaniu zasobów złóż węglowodorów metodą wolumetryczną. Wskazano różnice pomiędzy prostą metodą średniej arytmetycznej, a metoda, średniej zasobności oraz wpływ wzajemnej korelacji statystycznej pomiędzy parametrami geologicznymi na wielkość szacowanych zasobów. Zagadnienie zostało przedstawione na przykładzie złoża gazu ziemnego Jodłówka. Skrótowo zostały także zaprezentowane sposoby objętościowego określania zasobów węglowodorów stosowane przez służby geologiczne Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu PGNiG.
EN
The paper presents some ways of the quantitative estimation of the hydrocarbon reservoirs using volumetric method. The problem of the difference between the simple average method and the average hydrocarbon pore thickness method is described a little wider. There are some remarks about the influence of the chosen method on the estimated hydrocarbon volume when the statistic correlation between geological parameters exists. The problems described above are presented on the example of Jodłówka gas field. Finally the most frequently applied algorithms of proceeding with the oil/gas reservoir volume estimations which are used in Sanok division of PGNiG are shortly presented.
EN
General idea of integration of different type of data coming from geosciences as the discriminatory condition of correct interpretation have stimulated the conception of inverse problem i.e. estimation of reservoir parameter from well-log and seismic data. The solution was presented for two hydro-carbon field - Gas Reservoir Radlin and Oil Reservoir Buszewo. It was found that the results are even more optimistic than expected.
PL
W pracy zaprezentowano metodę interpretacji profilowań geofizyki otworowej przy wykorzystaniu korelacyjnych wykresów krzyżowych. Pozwalają one na ocenę składu litologicznego oraz zidentyfikowanie minerałów ilastych występujących w badanych skałach. Idea wykresów krzyżowych opiera się na różnym reagowaniu profilowań geofizycznych, zwłaszcza PN, PGG, PA, na litologię (skład mineralny), porowatość skały, nasycenie wodą czy węglowodorami (ropa, gaz)
EN
In the paper a construction of cross-plots as a method of interpretation in well logging is presented. The authors focused in cross-plots for lithology classification and for identification of clay minerals in investigated rocks. Detailed analysis of the results of spectral gamma ray is the base for distinguishing clay minerals between groups of illite, kaolinite, montmorillonite, micas and glauconite. Spectral litho-density log enables spectacular distinguishing between two minerals: calcite and dolomite, which have the photoelectric absorption index Pe quite different. The examples of interpretation basing on cross-plots constructed in Zechstein rocks and Carboniferous formation in Sudetic monocline are enclosed
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.