Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry stabilograficzne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy była ocena efektów usprawniania dziecka z łagodną postacią chodu Trendelenburga u chłopca w wieku 4,5 lat. Przed i po okresie pięciomiesięcznego usprawniania metodą NDT-Bobath oceniano: równowagę i chód oraz jakość aktywności antygrawitacyjnej. Po okresie usprawniania odnotowano znaczny progres ocenianych parametrów: odnotowano dwukrotne zmniejszenie pola elipsy, które przyjęło wartość normatywną a wykresy sił reakcji podłoża przyjęły prawidłowy kształt, uwidaczniając fazę obciążenia i propulsji. Odnotowano też poprawę we wszystkich ocenianych aktywnościach antygrawitacyjnych.
EN
The aim of the study is to evaluate the effects of treatment of the 4.5 years old with mild form of Trendelenburg gait. Balance, gait and the quality of antigravitational activity were assessed before and after five-month NDT-Bobath method therapy. Significant progress of evaluated parameters was recorded after treatment: twofold decrease of pole of ellipse was noted that reached normative value and the ground reaction forces graphs obtained proper shape, showing the phase of loading and propulsion. Improvement of all assessed antigravitational activities was also noted.
EN
Purpose: Maintaining balance in humans involves continuous changes in parameters. The aim of this study was to assess the effect of hippotherapeutic exercises on development of the sense of balance in boys aged 15 to 17 years with mild intellectual disability. Methods: The study examined 50 randomly chosen boys aged 15 to 17 years with mild intellectual disability from the special education centre in Leżajsk, Poland. The study participants were divided into two groups: experimental group, who participated for 3 months in hippotherapeutic classes and the control group, with boys attending outdoor or indoor physical education classes. Before and after completion of the study, both experimental and control groups were diagnosed by means of Accu SwayPlus force plate. The force plate was used to determine alterations in the position of the centre of pressure (COP) on the platform in the frontal and sagittal planes in relaxed standing position with feet spread to the shoulder width and with eye control with respect to the base of support (BOS). The description was based on mean displacement of the centre of gravity (COG), mean velocity of displacements of the COG, mean radial displacement and total length of the COP pathway. Results: In the experimental group, equestrian exercises induced a series of significant changes that pointed to the improved balance reactions. The character of these changes in the positions analysed was similar: values of body sway in the sagittal plane and their range and mean displacements decreased statistically significantly after training. The same tendency was observed for mean radial displacements in the free open position and with closed support surface. Furthermore, the velocity of displacement and the length of the COP’s projection pathway on the support surface in the free open position was also reduced. All significant changes and trends found for the experimental group, which occurred after 3 month of hippotherapeutic classes, suggest improved parameters of balance. Conclusions: The lack of changes in balance parameters in the control group shows that the hippotherapeutic classes significantly develop balance abilities in boys aged 15 to 17 years with mild intellectual disability.
PL
Na temat reakcji posturalnej dziecka na obciążenie w postaci plecaka powstało wiele prac badawczych. Oceniały one parametry stabilograficzne, zmiany w postawie ciała, relacje między ciężarem i położeniem plecaka, a jakością tych zmian. Autorzy chcąc uzupełnić dotychczas uzyskaną wiedzę na ten temat zdecydowali się na zaprojektowanie badania, które obejmuje próby z plecakiem założonym nie tylko z tyłu, ale i z przodu ciała co pozwoli stwierdzić czy tak zadane obciążenie wywoła różne wzorce kompensacyjne.
EN
Until now many researches about Children‟s postural response to backpack load were done. Research workers have already evaluated changes in the posturographic parameters, body posture, relationship between the size, location of the backpack and the quality of these changes etc. To broaden knowledge about that issue authors decided to do experiment which compares two situations: when backpack is placed at the back and in the front of the body. Such experiment may point out whether this two conditions determine different compensation patterns.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zakłócenia mechanicznego proprioceptorów, w postaci przyłożonej punktowo wibracji, na parametry stabilograficzne postawy stojącej. Wibracja punktowa aplikowana była na ścięgnach Achillesa i na mięśniach karku. W badaniach wzięło udział 11 osób, które wykonywały pięć kolejno następujących po sobie zadań. Wnioski: nie zaobserwowano statystycznych różnic w odległości przemieszczenia ogólnego środka ciężkości w próbach, aplikowania wibracji na ścięgnach Achillesa i mięśniach karku. Zaobserwowano jednak tendencję zmniejszania się wychylenia w przód.
EN
The aim of studies was to definite an influence of mechanical disruption on stabilographic parameters. Point vibration was applied on Achilles tendons and posterior neck muscles. Eleven students have been participated in the experiment. Everyone examined person did 5 static tasks: upright position, forward body sway, upright position, backward body sway and upright position). Those tasks were preceded by 2 freestanding tasks (60 sec each). Conclusion: There were no statistic differences in a freestanding position and a forward body sway. In research has been noticed the decreasing tendency of forward body sway with every next task.
PL
W artykule przedstawiono podstawy konstrukcji i zasadę działania platformy stabilograficznej. Skonstruowana platforma wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem była klinicznie testowana na pacjentach po endoprotozoplastyce stawu biodrowego. Eksperyment okazał się klinicznie użyteczny. Przedstawiono również wyniki analizy statystycznej wykonanych eksperymentów.
EN
The aim of this paper is to present construction of stabilographic platform and its principle of operation. This stabilographic platform with specialist software was clinically tested on patients after a hip replacement surgery. The experiment had clinically useful results. The results of statistical analysis for these experiments are presented too.
PL
Celem pracy było określenie wpływu zakłócenia mechanicznego proprioceptorów, w postaci przyłożonej punktowo wibracji, na parametry stabilograficzne postawy stojącej. Wibracja punktowa była aplikowana w miejscu największej średnicy przekroju fizjologicznego mięśnia gastrocnemius. W badaniach wzięło udział 13 osób, które wykonywały pięć kolejno następujących po sobie zadań: stanie swobodne, wychylenie w przód, stanie swobodne, wychylenie w tył, stanie swobodne. Wnioski: zaobserwowano, iż w piątej minucie działania wibracji badani wychylali się najdalej w przód, a ich osiągane wyniki były statystycznie różne od prób bez wibracji.
EN
The aim of experiment was to determine the influence of mechanical disruption on stabilographic parameters of upright position. Point vibration was placed in the highest diameter on gastrocnemius muscle. In research participated thirteen persons, wich made five static tasks: upright position, forward sway, upright position, backward sway and upright position. Conclusion: Pointed out, that in fifth minute of stimulation, magnitude of forward sway with applied disruption was statistically different in comparation with forward sway without vibration.
7
Content available remote Nowy „schemat ciała” w następstwie wychylenia w postawie stojącej?
PL
Celem pracy było określenie, czy odległość pomiędzy wypadkową siły reakcji podłoża (COP) a osią obrotu stawu skokowo goleniowego w pozycji stojącej jest modyfikowana w zależności od wcześniej wykonanego zadania ruchowego. Analizowano parametry amplitudowe stabliogramu w czterech kolejno następujących po sobie próbach. Zaobserwowano 3 schematy zachowań różniące się dokładnością odtworzenia pozycji wyjściowej. Grupa 1 - badani, którzy powracając do pozycji spoczynkowej minęli punkt wyjściowy. Grupa 2 badani, którzy powracają nic dotarli do punktu wyjściowego. Grupa 3 - badani, którzy powracając dokładnie odwzorowali położenie spoczynkowe.
EN
The aim of work was the answer, is the distance between center of pressure (COP) and axis rotation of ankle in standing position is modify after making physical task. In experiment were analysed amplitude parameters in four tests. It appeared that students with were examined were using 3 different type of behavior. In group 1 (n = 13) after the physical task definitely the distance between center of pressure (COP) and axis rotation of ankle was shorter. In group 2 (n = 6) the distance was longer and in group 3 (n = 8) statistically the distance was precisely the same.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.