Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 24

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry skrawania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.
EN
The paper attempts to explain the effect of machining parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate (mm/min), cutting depth (mm), which have a significant impact on such output parameters as surface roughness and volume machining efficiency achieved as a result of the optimization process.
PL
Jednym z problemów współczesnych technik wytwarzania jest zapewnienie odpowiedniej jakości wyrobu, przy minimalizacji kosztów i jednoczesnym wzroście wydaj­ności produkcji. Podczas obróbki wykończeniowej nadawane są ostateczne wymiary i właściwości użytkowe danego elementu, dlatego też niezbędna jest kontrola ich geometrii – w tym odchyłek kształtu. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu zmiany parametrów skrawania na wartość odchyłek okrągłości wałków toczonych płytką Wiper. Badania przeprowadzono na wałku o średnicy 39 mm, wykonanym ze stali konstrukcyjnej S235JR. Proces toczenia czopów wału zrealizowano na tokarce uniwersalnej kłowej CU500MRD. Podczas badań wykorzystano nóż tokarski z wymienną płytką skrawającą WNMG-080408 WF. Pomiar odchyłek kształtu wykonano przyrządem Hommel Etamic F50. Urządzenie umożliwia wykonanie precyzyjnych i wydajnych pomiarów odchyłek okrągłości w postaci kompaktowego systemu pomiarowego.
EN
One of the greatest problem of modern production techniques is the achievement of an appropriate quality at minimal costs and accompanied by the production efficiency increase. During finish treatment the final dimensions as well as functional properties are imparted to a given element by application of proper treatment type. Therefore, it is necessary to control their geometry – including deviations of shape.The paper presents the results of influence of changing cutting parameters on the values of the roundness deviations of shaftsafter turning process by Wiper type insert. The turning process of shaft pins f39 mm in diameter, made of S235JR standard steel was carried out on a CU500MRD universal lathe. The turning process was conducted by WNMG-080408 WF replacable insert. The measurement of shape deviation was recorded using a Hommel Etamic F50. The device allows to provide precise and efficient measurements of roundness deviations in the form of a compact measuring system.
EN
The paper highlights the methods to define wear intensity of cutting tools using the theory of similarity. The dimensionless numbers of the cutting procedures, which are necessary in calculating cutting tool wear intensity, are defined with regard to the cutting conditions, cutting tool geometry, and the physico-mechanical properties of the work stock and the tool materials.
PL
W artykule przedstawiono metody określania intensywności zużywania narzędzi skrawających z wykorzystaniem teorii podobieństwa. Bezwymiarowe liczby dotyczące procesu skrawania, które są konieczne do obliczenia intensywności zużycia narzędzia tnącego, są wyznaczane w odniesieniu do warunków skrawania, geometrii narzędzia skrawającego i właściwości fizykomechanicznych materiałów obrabianych oraz materiału narzędzia.
PL
W artykule podjęto próbę zrozumienia wpływu parametrów obróbki, takich jak: prędkość skrawania (m/min), prędkość posuwu (mm/min), głębokość skrawania (mm), które mają istotny wpływ na takie parametry wyjściowe jak chropowatość powierzchni i objętościowa wydajność skrawania osiągnięta w wyniku procesu optymalizacji.
EN
The paper attempts to explain the effect of machining parameters, such as cutting speed (m/min), feed rate (mm/min), cutting depth (mm), which have a significant impact on such output parameters as surface roughness and volume machining efficiency achieved as a result of the optimization process.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu parametrów skrawania na jakość powierzchni obrobionej podczas toczenia wzdłużnego superstopu Inconel 718 bez udziału cieczy chłodząco-smarującej. Zrealizowane badania posłużyły do określenia częstotliwości powstawania narostu (oblepień) na obrobionej powierzchni podczas obróbki na sucho. Uzyskane wyniki pokazują, że podczas obróbki stopów na osnowie niklu bez udziału cieczy chłodząco-smarującej najkorzystniej jest stosować większe głębokości skrawania i większe wartości posuwu. Podczas przeprowadzonych badań najmniejsze wartości częstotliwości powstawania narostu na powierzchni obrobionej otrzymano przy zastosowaniu najwyższych parametrów skrawania podczas prób, tj. f = 0,21 mm/obr. i ap = 0,3 mm. Z kolei najwyższe wartości częstotliwości powstawania narostu na powierzchni obrobionej otrzymano podczas skrawania z najmniejszymi parametrami, tj. f = 0,05 mm/obr. i ap = 0,05 mm. Rezultaty badań pokazują relację minimalnej grubości warstwy skrawanej z wartością promienia zaokrąglenia krawędzi skrawającej. Uwidacznia się to zwłaszcza przy małych przekrojach warstwy skrawanej.
EN
The aim of the research was to determine the effect of cutting parameters on the surface quality of Inconel 718 super alloy during longitudinal turning without the use of a lubricant. Completed research was used to determine the frequency of the accretion on the machined surface during dry turning. The results show that during machining of nickel based alloys without using a lubricant, it is preferable to use larger cutting depths and higher feed rates. During the tests, the smallest values of the frequency of accretion on the machined surface were obtained using the highest cutting parameters during the tests, ie. f = 0.21 mm/rev. and ap = 0.3 mm. Whereas the highest values of the frequency of accretion on the machined surface were obtained during the cutting with the lowest parameters, ie. f = 0.05 mm/rev. and ap = 0.05 mm. The results of the study show the relation of the minimum thickness of the cutting layer to the radius on the cutting edge. This is especially visible with small cross-section of the cutting layer.
6
Content available remote Analiza procesu frezowania stali NC6
PL
W pracy przedstawiono wyniki analizy procesu frezowania czołowego stali NC6 głowicą walcowo-czołową oraz jego wpływ na chropowatość powierzchni. Podczas prób skrawania zmierzono przemieszczenia względne w układzie narzędzie przedmiot obrabiany, wyznaczono wartości minimalnej grubości warstwy skrawanej. Wyznaczony został wpływ posuwu i prędkości skrawania na wartość parametru minimalnej grubości warstwy skrawanej oraz przemieszczeń względnych w układzie narzędzie przedmiot obrabiany.
EN
The paper shown the results of the analysis NC6 steel face milling process using square shoulder mill and its influence on the surface roughness. During the cutting tests the relative displacement in the system toolworkpiece were measured, also the minimum thickness of the cut layer were determined. Was designated the impact of feed rate and cutting speed on the value of the minimum thickness of the cut layer and the relative displacements in the system tool-workpiece.
PL
W każdej dziedzinie produkcji, również w obróbce mechanicznej, dąży się do zwiększenia jej wydajności i efektywności. Do wyznaczenia optymalnych parametrów skrawania, może być pomocne określenie poziomu sygnału wibroakustycznego emitowanego podczas obróbki. W publikacji przed-stawiono badania wpływu wybranych parametrów skrawania na poziom sygnału wibroakustycznego, przy obróbce odcinka rury bezszwowej, ze stali węglowej konstrukcyjnej w gatunku S235JR na tokarce uniwersalnej.
EN
In each area of production, including machining, one strives to increase efficiency and effectiveness. Determining the level of a vibroacoustic signal emitted in the machining process could help to establish optimal machining parameters. The publication presents investigations into the influence of selected machining parameters on the level of vibroacoustic signal in the process of machining a seamless pipe made of structural carbon steel – grade S235JR, using a universal lathe.
EN
Submitted article deals with the effect of selected technological parameters on the quality and dimensional accuracy of prototype castings made by Patternless process technology. During experiments were used two types of molding compounds (foamed gypsum and compound based on silica sand and resin). Experiments were focused on optimization of cutting parameters in terms of efficiency, accuracy and possibilities to minimize tool wear. Article deals also with the dimensional and shape accuracy of the castings made by Z-Cast technology. The main aim of the research is to optimize Patternless process technology to such an extent, that achieved dimensional and shape accuracy will be comparable to castings made by the Z-Cast technology.
PL
Artykuł dotyczy wybranych parametrów technologicznych, które wpływają na jakość i dokładność wymiarową odlewów prototypowych wykonanych technologią bezmodelową. Podczas eksperymentów wykorzystano dwa rodzaje form (spienionego gipsu i mas do formowania na bazie piasku kwarcowego i żywicy). Badania maja na celu optymalizacje parametrów cięcia w zakresie wydajności, dokładności i zminimalizowania zużycia narzędzi. Artykuł zajmuje sie również dokładnością wymiarów i kształtem odlewów wytwarzanych za pomocaąZ-cast. Głównym celem tego badania jest bezmodelowa technika optymalizacji tworzenia do takiego stopnia, aby osiągnąć dokładność wymiarów i kształtu odlewu wytworzonego z pomocą Z-cast.
11
Content available remote Wybrane aspekty obróbki wiórowej stali i żeliw trudnoobrabialnych
PL
Krótko scharakteryzowano stale stopowe i narzędziowe ulepszone cieplnie, stale nierdzewne o strukturze austenitycznej oraz żeliwa zabielone i sferoidalne hartowane izotermicznie, jako materiały trudne do obróbki wiórowej. Omówiono podstawowe zasady dotyczące obróbki wiórowej tych materiałów. Przedstawiono przykłady stosowanych parametrów skrawania i wybranych rezultatów prowadzonych badań.
EN
Difficult-to-machine materials are briefly characterized. They include alloy and hardened tool steels, austenitic stainless steels, white and austempered ductile cast irons. The fundamental principles of machining these materials are discussed. Examples of applied machining parameters and some results of research works carried out in the world are presented.
PL
Współczesny przemysł stawia coraz większe wymagania stosowanym technologiom produkcji elementów maszyn, m.in. w celu zapewnienia prawidłowych kształtów ich krawędzi. Rzeczywista geometria krawędzi jest w znacznym stopniu zdeterminowana zadziorami powstającymi w trakcie obróbki, a ich usunięcie jest konieczne ze względów bezpieczeństwa montażu jak i zapobiegania wpływu zadziorów na przebieg procesów tarcia i zużycia roboczych powierzchni elementów maszyn. Obecność zadziorów na krawędziach wymaga wykorzystania dodatkowych operacji technologicznych do ich minimalizacji lub usuwania.
EN
The paper describes the influence of drilling regimes and coatings of HSS drills on the shape of burrs, roundness accuracy and increases in the diameter of the through holes in aluminum alloy EN AW-6063 sheets. When using drills without coating the next types of holes are formed: without burr, with large uniform burr, with drill cap, with large uniform burr and drill cap, with large uniform burr, crown and petals perpendicular to the direction of the hole axis or elongated in the direction of the hole axis. Coated drills form burrs of last two types. The effect of coating on the holes accuracy is variable. It depends on the coating composition as well as the feed rate and cutting speed values.
13
Content available remote Pomiar minimalnej grubości warstwy skrawanej dla procesu frezowania czołowego
PL
Przedstawiono nową metodę pomiaru minimalnej grubości warstwy skrawanej (hmin) dla procesu frezowania czołowego. Opisano procedurę przygotowania próbki, sposób jej zamocowania, obróbki na maszynie oraz pomiar wartości parametru hmin. Obliczono eksperymentalny błąd metody pomiarów pośrednich parametru hmin, przeprowadzonych na przyrządach optycznych, w odniesieniu do wyników pomiarów uzyskanych za pomocą opracowanej metody wykorzystującej pomiar stykowy. Określono również wady i zalety poszczególnych metod.
EN
The paper presents a new method of measurement of the minimum chip thickness for the face milling process. The work describes the workpiece preparation procedure, the workpiece fixing method, the cutting operation and the feed direction. We compare four different methods of measurement of the parameter hmin, indicating their advantages and disadvantages. The results of the analysis were used to assess the accuracy of the new method based on contact profilometry.
PL
W pracy przedstawiono stanowisko badawcze oraz metodę pomiaru minimalnej grubości warstwy skrawanej dla frezowania czołowego. Wyznaczony został wpływ posuwu i prędkości skrawania na wartość parametru minimalnej grubości warstwy skrawanej. Do pomiaru i wyznaczenia minimalnej grubości warstwy skrawanej wykorzystano system pomiarowy video, mikroskop warsztatowy oraz sondę przedmiotową TS 640.
EN
The paper discusses the equipment and method for measuring minimum undeformed chip thickness during face milling. Effect of feed and the cutting speed on the minimum undeformed chip thickness, has been estimated. The video measuring system, workshop microscope and workpiece touch probe TS 640 was applied for measuring and estimate the minimum undeformed chip thickness.
15
Content available remote Dobór parametrów skrawania tej samej części dla różnych strategii obróbki
PL
Programowanie obrabiarek CNC za pomocą programów CAM umożliwia szybkie projektowanie różnych wariantów obróbki tej samej części. Wybór najlepszego rozwiązania wymaga porównania wyników obróbki na etapie symulacji procesu. Czas symulowanej obróbki jest jednym z najważniejszych kryteriów wyboru. Aby uzyskać wiarygodne wyniki symulacji czasu obróbki, trzeba ustawić parametry obróbki zbliżone do rzeczywistej realizacji na maszynie. W artykule zaproponowano modyfikację danych katalogowych doboru parametrów skrawania w oparciu o wcześniej realizowaną obróbkę.
EN
CNC machines programming based on CAM programs make possible fast preparing different strategies machining for the same part. A choice of the best way needs simulation processes comparison. The simulation of machining needs suitable cutting parameters defined. In the article modification of standard cutting parameters concerning to previous machining is proposed.
16
Content available remote Kształtowanie jakości wyrobów w obróbce precyzyjnej
PL
Mikronarzędzia, obróbka materiałów trudno skrawalnych, modelowanie warunków obróbki, jakość wyrobu. Optymalizacja parametrów obróbki wykończeniowej precyzyjnych elementów.
17
Content available remote Effects of selected cutting parameters on surface roughness in side milling
EN
The aim of this contribution is an analysis of the influence of selected cutting parameters on resulted surface integrity of aluminium alloy machined by side milling. The observations and conclusions are mainly concentrated on the effect of depth of cut and cutting speed with a set of constant parameters, such as feed rate, workpiece material and the tool. The experiments were carried out by two methods of milling: the down-milling and up-milling. The resulted values were compared. This knowledge can help in further optimization of cutting parameters in the side milling of aluminium alloys.
PL
Celem tego artykułu była analiza wpływu wybranych parametrów skrawania na stan warstwy wierzchniej podczas frezowania obwodowego stopów aluminium. Poczynione obserwacje i wyciągnięte wnioski dotyczą głębokości i prędkości skrawania przy stałych parametrach posuwu i niezmienionym materiale obrabianym i narzędzia. W badaniach wykorzystano dwie metody frezowania: współbieżne i przeciwbieżne, a następnie porównano ich rezultaty. Wyniki tych badań mają posłużyć w przyszłości do optymalizacji parametrów frezowania obwodowego stopów aluminium.
PL
Artykuł dotyczy wariantowania sposobu wykonania powierzchni elementarnych operacyjnych. Zagadnienie to jest ściśle związane z metodą powierzchni elementarnych - metodyką wariantowania operacji technologicznych. Metoda ta opiera się na założeniu, że część obrabiana jest zbiorem powierzchni elementarnych konstrukcyjnych (PE-K), które uzyskuje się się przez wykonanie powierzchni elementarnych operacyjnych (PE-O). W artykule poruszono jeden z aspektów, a mianowicie wariantowanie parametrów skrawania i przyjęte modele obliczeniowe.
EN
In this paper technological process varianting is presented. The varianting process arę based on method of features. This method assumes that every artifact can be described using design features (PE-K); the design features arę shaped In technological process by realization of operational features (PE-O). For these features different technological variants arę planned.
19
Content available remote Cutting parameters influence on the milling process.
EN
The paper presents the comparison of measured and simulated values of cutting force component during milling of a hot-work tool steel (applied for dies and moulds). Workpiece was made in the form of plate, screwed to the piezo-electric dynamometer. The cutting mill with solid carbide insert was used during tests. The results of experiments and calculations were compared.
PL
W pracy porównano zmierzone i symulowane wartości składowej głównej siły skrawania podczas frezowania stali narzędziowej do pracy na gorąco (stosowanej na formy i matryce). Siłomierz piezoelektryczny był mocowany do obrabianej płyty. Próby skrawania przeprowadzono za pomocą głowicy frezowej z wkładką ostrzową z węglików spiekanych. Wyniki pomiarów porównano z obliczeniami.
PL
Urabiając (frezując) próbę cementowo-piaskową nożem styczno-ohrotowym mierzono i rejestrowano składowe siły oporu skrawania oraz masę urobku. W czasie urabiania zmieniano skokowo wartości parametrów skrawania (głębokość, podziałka skrawania) oraz rodzaj skrawania (otwierający, półotwarty). Pomiary przeprowadzono dla trzech ustawień noża styczno-obrotowego wynikających z j ego pozycji na frezującym organie ślimakowym. Opracowanie rezultatów badań oraz ich analiza pozwoliły na ustalenie wpływu parametrów skrawania i ustawienia noża na wartość oporów i energii urabiania.
EN
The paper presents results of research and analysis influence of cutting parameters and tool settings on resistance and energy of mining. Measurements were preformed with tangential-rotational bit.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.