Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  parametry kinematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Uniform horizontal projectile motion
EN
In the paper we present the modification of the classical horizontal projectile motion in the homogeneous gravitational field called uniform horizontal projectile motion. The particle passing in the homogeneous gravitational field is treated as a mechanical system subjected to a nonholonomic nonlinear constraint which keeps the magnitude of the instantaneous velocity of the particle constant during the motion. We present the comparison of the kinematic parameters of both motions (classical and uniform horizontal projectile motions) under the same initial conditions. The presented problem can serve as a suitable topic for an elementary course of theoretical mechanics on the university level.
CS
V clánku prezentujeme modifikaci klasického vodorovného vrhu v homogenním gravitacním poli na rovnomerný vodorovný vrh. Cástice pohybující se v homogenním gravitacním poli je chápána jako mechanický systém podrobený neholonomní nelineární vazbe, která udržuje konstantní velikost okamžité rychlosti cástice behem pohybu. Prezentujeme srovnání kinematických parametru obou pohybu (klasického i rovnomerného vodorovného vrhu) vzhledem ke stejným pocátecním podmínkám. Prezentovaný problém muže sloužit jako vhodné téma k elementárnímu kurzu teoretické mechaniky na vysokoškolské úrovni.
EN
Indexing methods are very popular in terms of determining the degree of disability associated with motor dysfunctions. Currently, indexing methods dedicated to the upper limbs are not very popular, probably due to difficulties in their interpretation. This work presents the calculation algorithm of new SDDI index and the attempt is made to determine the level of physical dysfunction along with description of its kind, based on the interpretation of the calculation results of SDDI and PULMI indices. Methods: 23 healthy people (10 women and 13 men), which constituted a reference group, and a group of 3 people with mobility impairments participated in the tests. In order to examine possibilities of the utilization of the SDDI index the participants had to repetitively perform two selected rehabilitation movements of upper extremities. During the tests the kinematic value was registered using inertial motion analysis system MVN BIOMECH. Results: The results of the test were collected in waveforms of 9 anatomical angles in 4 joints of upper extremities. Then, SDDI and PULMI indices were calculated for each person with mobility impairments. Next, the analysis was performed to check which abnormalities in upper extremity motion can influence the value of both indexes and interpretation of those indexes was shown. Conclusion: Joint analysis of the both indices provides information on whether the patient has correctly performed the set sequence of movement and enables the determination of possible irregularities in the performance of movement given.
PL
Podatnością modernizacyjną nazywamy stopień przystosowania analizowanego odcinka linii kolejowej do zmiany prędkości eksploatacyjnej. Skala możliwych zmian prędkości (w sensie jej zwiększenia) jest wypadkową istniejącego układu geometrycznego linii w płaszyźnie poziomej, ograniczeń lokalizacyjnych oraz dopuszczalnych wartości parametrów geometrycznych i kinematycznych. Jakiekolwiek zmiany tych ostatnich wpływają bezpośrednio na obliczenie najważniejszych charakterystyk geometrycznych toru: promienia minimalnego, przechyłki, długości krzywej przejściowej. W ostatnich latach wartości ograniczeń geometrycznych i kinematycznych zdefiniowano w normie PN-EN 13803–1:2010 oraz znowelizowano w rozporządzeniu zawartym w Dzienniku Ustaw 2014 poz. 867 i instrukcji Id-1. Zakres przewidywanych na sieci PKP prac modernizacyjnych i rewitalizacyjnych skłonił do szczegółowej analizy wpływu tych zmian na podatność modernizacyjną. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w kontekście pojedynczego łuku wprowadzone zmiany dają zyski mniejsze od spodziewanych. Wynika to z obniżenia dopuszczalnej wartości przyrostu przyspieszenia. W skali odcinka linii decydujący wpływ na czas przejazdu ma rozmieszczenie łuków o zerowej podatności modernizacyjnej. W węzłach torów zmiany dopuszczalnych przyspieszeń przeważnie nie wpływają na zwiększenie prędkości przejazdu, z uwagi na ograniczenia sygnalizacji kolejowej oraz wymagane szerokości międzytorzy.
EN
Adaptability of a given railway line section to change of service speed is known as its modernization flexibility. Any speed increase potential stems from a combination of existing geometrical layout plan, space constraints and limit values of geometric and kinematic parameters. Changes of these limits directly influence calculations of vital geometric track characteristics: minimal radius, cant and transition curve length (of gradient due to cant). In recent years, geometric and kinematic limit values were defined in PN-EN 13803–1:2010 norm and updated in an ordinance published in Dziennik Ustaw 2014 pos. 867 and in Id-1 Technical Conditions. It was revealed that in context of single curves, changes in regulations offer less gains than expected. This is because of decreased limit value of acceleration change. For given section, the deciding factor for shortening travel time is localization of curves with no modernization flexibility. For track connections, changes in limit values of accelerations usually do not effect in increased travel speed, because of constraints imposed by railway signalization and required width of space between running tracks.
4
Content available remote Modelowanie krzywych przejściowych modernizowanych linii kolejowych
PL
W pracy skupiono się na prezentacji problemu modelowania układów geometrycznych modernizowanych linii kolejowych w warunkach ograniczeń terenowych. Wskazano na możliwości poszerzenia modeli krzywych przejściowych o krzywe gładkie z odpowiednio ukształtowaną rampą przechyłkową. Przedstawiono podstawowe charakterystyki geometryczne i kinematyczne najpopularniejszych ze stosowanych na świecie krzywych przejściowych dokonując porównania ich do klotoidy i paraboli 3go stopnia. W pracy podjęto także dyskusję nad sposobem doboru dopuszczalnych wartości parametrów kinematycznych wykorzystywanych do wymiarowania krzywych przejściowych. Wskazano na konieczność racjonalnego przyjmowania owych parametrów wskazując na obowiązujące przepisy oraz wytyczne do projektowania układów geometrycznych linii kolejowych.
EN
The study focuses on the problem of modelling the geometric layouts of modernized railway lines in the conditions of terrain limitations. The possibilities of expanding the common models of transitions curves by the curves of nonlinear curvature with nonlinear superelevation ramp have been indicated. The paper presents the basic both geometric and kinematic characteristics of the most popular in the world transition curvesv by comparing them to the clothoid and cubic parabola. Moreover, in the paper the problem of the selection of limit values of kinematic parameters used for dimensioning of transition curves has been discussed. The paper points the need for rational acceptance of these parameters by indicating the applicable regulations and guidelines for the design of geometric rail lines.
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę zagadnień z dziedziny projektowania modernizacji dróg kolejowych, w których to zagadnieniach możliwe jest efektywne wspomaganie decyzji projektanta odnośnie przyjmowanych parametrów. Skupiono się na planowaniu przebiegu trasy w planie sytuacyjnym względem istniejących uwarunkowań terenowych i geometrycznych eksploatowanych linii. Przedstawiono wybrane czynniki, które decydują o jakości nowoprojektowanego przebiegu trasy. Czynniki te zazwyczaj mogą być kształtowane w szerokim zakresie, a zatem odpowiednie wspomaganie, w tym optymalizacja pomogą w wykorzystaniu potencjału oraz w racjonalnym wariantowaniu trasy.
EN
The main goal of the paper is to characterize the main design issues in the fi eld of modernization of railways, in which issues it is possible to effectively support the decision process of establishing the crucial parameters The focus is on planning the route in the horizontal layout in relation to the existing field and geometric conditions of operated lines. In the paper the key factors that determine the quality of the newly designed route have be pointed. These factors may generally be formed over a wide range, therefore suitable support, including optimization could help to realize the potential as well as rational route designing.
EN
The article presents an analysis of ideal motion sequences selected by experienced physiotherapist. The study was performed using MVN BIOMECH system. In the analisys range of motion was indicated for wrist, elbow and shoulder joint for the each selected motion sequence. Additionaly, time normalised diagrams with division of motion phase were done. Results will be helpful in projecting therapeutic games in virtual reality environment that can be used for rehabilitation of children with neurological disorders.
PL
Artykuł prezentuje wynik analizy wielkości kinematycznych wybranych sekwencji ruchowych wykonanych przez doświadczonego fizjoterapeutę. Badania przeprowadzono z zastosowaniem systemu do analizy ruchu MVN BIOMECH w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu. W ramach badań wyznaczono zakresy ruchu dla stawu barkowego, łokciowego oraz nadgarstkowego w czasie trwania każdej sekwencji ruchowej oraz przeprowadzono analizę porównawczą znormalizowanych czasowo wielkości kinematycznych z podziałem na fazy ruchu. Wyniki pomiarów będą pomocne przy projektowaniu gier terapeutycznych w środowisku wirtualnej rzeczywistości, służących do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami neurologicznymi.
EN
The article presents a structure of propulsion systems and analysis untypical wheeled vehicle 'Kameleon'. Also the research aspects of automotive propulsion systems in the context of the possibility of a similar research for the propulsion of untypical wheeled vehicle is shown.
PL
Artykuł przedstawia koncepcję i budowę układu pomiarowego do zdalnego, optycznego pomiaru parametrów kinematycznych napędzanego koła ogumionego samochodu osobowego podczas testów przeprowadzanych na jedno-rolkowej hamowni podwoziowej. Omówiono wykorzystanie peryferiów wybranego mikrokontrolera (STM32F1) do przeprowadzenia kalibracji układu oraz przetwarzania i przesyłania wyników pomiarów. Zaprezentowano założenia algorytmu pomiarowego, analizę rozdzielczości i niepewności pomiarowej, a także porównanie do wskazań z urządzenia DATRON wyposażonego w głowicę L-350 Aqua. Dodatkowo pokazano zmierzone różnice prędkości obrotowej kół napędzanych dla wybranych samochodów, prędkości i siły stycznej na rolce hamującej. Dokonano podsumowania oraz przedstawiono wnioski i spostrzeżenia z realizacji badań i z procesu konstrukcji układu pomiarowego.
EN
This article presents the concept and design of the measurement to remote optical measurement of kinematic parameters driven wheel a car during the tests conducted on a single-roller chassis dynamometer. Discussed the use of the selected microcontroller peripherals (STM32F1) to calibrate the system and the processing and transmission of results. Presented assumptions measurement algorithm, analysis of the definition and measurement uncertainty, as well as comparing the indications of DATRON device equipped with L-350 Aqua. In addition, the measured differences shown the speed of the drive wheels for selected cars, the speed and the tangential force on the braked rollers. Summarizes and presents conclusions and insights from the implementation of the research and design process of the measurement system.
PL
W pracy przedstawiono analizę kinematyki torakoskopowej końcówki operacyjnej telemanipulatora kardiochirurgicznego. Zidentyfikowano optymalne wartości prędkości dla ruchów niezwiązanych z interakcją narzędzia i serca. Stosowano różniczkowanie numeryczne z wygładzaniem wielomianowym Savitzkiego-Golaya w celu eliminacji negatywnego wpływu zakłócenia na jego efekt.
EN
The analysis of kinematics of thoracoscope tool of cardiosurgical telemanipulator is presented in the paper. The optimal values of velocities for motion that aren’t bound up with interaction tool and tissue were identified. The numerical differentiation with Savitzky-Golay smoothing was applied to elimination negative influence of noises for its effect.
PL
W publikacji przedstawiono jedną z możliwości zwiększenia skuteczności separacji mieszaniny technologicznej na górce palcowej w maszynach do zbioru ziemniaków. Efekt ten uzyskano poprzez zastosowanie mechanizmu wstrząsającego. Rozpatrzono wpływ parametrów roboczych zmodernizowanego zespołu na jakość separacji mieszaniny technologicznej. W wyniku przeprowadzonej analizy procesu separacji określono optymalne wartości parametrów roboczych.
EN
In this paper was presented one of the possibilities of separation ability increase on finger hump in potatoes harvesting machines. The result was attained by modernization (use of cam mechanism to shake the working surface area) of finger hump. The influence of kinematic parameters of cam mechanism on efficiency of finger hump separation were considered. The laboratory and field study confirmed the legitimacy of working hypothesis. It was stated that working speed of surface area of finger hump and amplitude of shakes has the significant influence on quality of separation of solid soil.
PL
Celem pracy była próba wyznaczenia parametrów kinematycznych ruchów zachodzących w przestrzeni trójwymiarowej przy użycie prostych technik wideo. Wychodząc naprzeciw potrzebie rejestrowania i analizy złożonego aktu ruchowego opracowano systemy takie jak VICON, SMART BTS czy QUALISYS. Dzięki zastosowaniu więcej niż jednej kamery umożliwiają one badanie ruchu przestrzennego we wszystkich płaszczyznach z dużą dokładnością. W pracy zaproponowano algorytm pozwalający na wykorzystanie tylko jednej kamery wideo do wyznaczenia parametrów kinematycznych w innej płaszczyźnie niż płaszczyzna kamery, stosując dodatkowo informacje o parametrach antropometrycznych ciała człowieka. Praktyczne zastosowanie przetestowano dla badania kinematyki ruchu wyciskania sztangi na zawodnikach wysokiej klasy AWF Katowice.
EN
The goal of the paper is to try to point out the kinematical parameters of movements which take place in three - dimensional space by using simple video technique. To record and analyze the complicated body movement different systems such as VICON, Smart BTS or Qualisys have been worked out. With the use of more than one camera this programs enable us to study spatial movements in all plains with high precision. The Authors propose employing an algorithm which let us point out kinematical parameters in a plain other than the recording one, additionally using some information about anthropometric parameters of human body. The handiness of this method was tested during doing researches about kinematic of lifting. The people who participate in researches were high rang competitors from AWF Katowice.
12
Content available remote Oddziaływania pojazdów szynowych na pojedynczych połączeniach torów
PL
W pojedynczych połączeniach torów parametrem decydującym o spokojności jazdy i narastaniu degradacji nawierzchni jest przyrost przyspieszenia. W artykule przedstawiono zależność między wartością tego parametru, a rozstawem torów. Omówiono też wyniki pomiarów geometrycznych i dynamicznych wykonanych na 12 rozjazdach położonych na jednej z linii magistralnych.
EN
The parameter deciding about comfortableness of the travel and growing degradation of the track structure on single track joints is the increase of acceleration. The dependence between the value of that parameter and gauge has been presented in the paper. The results of geometric and dynamic measurements executed on 12 turnouts of trunk line have been also described.
EN
Methodology of research into estimation of rehabilitation progress of patients after intramedullary osteosynthesis is presented in the paper. All measurements were performed in the Specialistic Orthopedic Outpatient Clinic in Piekary Śląskie.
EN
The paper deals with the biomechanical identification of two taekwon-do kicks: ap chagi and bandae dollyo chagi. Two ranked 1 dan taekwon-do athletes took part in the research. The research was conducted by use of the Boxing Training Simulator (BTS) and the APAS system. The time characteristics of the forces exerted when performing the kicks, the time characteristics of the net torques at the basic joints of a leg (ap chagi), and the time histories of selected kinematic parameters (bandae dollyo chagi) are presented. Some remarks concerning the technique of the performed kicks are included.
PL
W artykule przedstawiono przeprowadzone badania na podstawie sformułowanego w systemie WorkingModel 2D płaskiego modelu kierowcy. Model uwzględnia wszystkie główne części budowy ciała, ze szczegółowym odwzorowaniem odcinków najbardziej narażonych na urazy: szyjnego i lędźwiowego odcinka kręgosłupa człowieka. Model został zweryfikowany na podstawie danych literaturowych testów prowadzonych na ochotnikach w zakresie bezpiecznych prędkości przez The Naval Biodynamic Laboratory in New Orleans in USA. Model wykorzystano do przeprowadzenia symulacji zachowania się kierowcy w sytuacjach rzeczywistych wypadków komunikacyjnych: zderzenia przodem oraz zderzenia tyłem.
EN
The article presents two - dimensional model of driver created with the use of Working Model 2D software. The model consists of every part of human body with detailed structure of cervical and lumbar spine. The parts of spine are the most exposed to injuries during accidents, especially cervical spine which injuries could cause serious consequences - paralysis or even death. The model of driver was validated on the basis of comparison of body movement in saggital plane, data from numerical simulation and from tests on volunteers performed by The Naval Biodynamic Laboratory in New Orleans in USA. Next the model was used to carry out numerical simulation for several cases corresponding to real accidents (front collision for velocity 28, 80, 120, 160 kmph, and rear collision for velocity 28, 80 kmph). The obtained results confirm that the velocity and constructions of collided vehicles also have the greater influence on human body behavior and possibility of injuries. Forces inside human body depend especially on velocity of a car at the hit moment. In a car velocity above 100kmph the passenger’s chances to survive rapidly decrease due to acting acceleration. The position of the driver in a car and the connections with internal car equipment are playing considerably less important role. Only safety belts are important for preventing situation dangerous for passenger’s security. The model could be used to analysis of other cases of accidents which assume other vehicle velocities during front and rear collisions. The researches were inspired by Sultan Bin Abdulaziz Al-Saud Foundation, from Saudi Arabia.
EN
Purpose: This paper describes the design and manufacturing of the mechanisms that are able to move on a slope according to its gravity. Design/methodology/approach: After presenting the governing equations and the dynamics of the robot, a computer simulation is developed. A comparison between the results from the physical model and the results from the numerical simulation is done to check the validity of the project. Findings: This robot is able to move down on slope with a minimum tangent based on the gravity and without any controller or any supplier. Research limitations/implications: Image processing has blind nodes in some frames and can not determine node positions and at this paper a method for getting rid of that problem has been developed. Position accuracy depends on ability of processing unit. Practical implications: This method could be used for finding of kinematic parameters of each manipulator while moving. Originality/value: This paper describes a method for finding kinematic parameters of a passive robot by image processing.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.