Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paradigm
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Łańcuchy dostaw są organizacjami złożonymi i pełnymi paradoksów, które można rozumieć na różne sposoby. Stąd wiele koncepcji związanych z kształtowaniem i funkcjonowaniem łańcuchów dostaw wywodzi się z określonych metafor. Niektóre z nich prowadzą do znanych sposobów myślenia, inne natomiast sprzyjają rozwijaniu nowych poglądów i interpretacji łańcucha dostaw. Jedne mogą odnosić się do całej organizacji, podczas gdy inne mogą uwypuklać pewien jej komponent lub dotyczyć określonego aspektu funkcjonowania. Metafory mogą być również użytecznym instrumentem poznania złożonej i wieloaspektowej problematyki rezylientnego łańcucha dostaw, czyli takiego, który zachowuje ciągłość operacyjną dzięki umiejętności radzenia sobie z niepewnością, a więc odznacza się zdolnością do osiągania nowego stanu w wyniku wystąpienia zakłóceń. W artykule podjęto próbę rozpoznania mechanizmu funkcjonowania rezylientnego łańcucha dostaw, wykorzystując podejście multimetaforyczne. W tym celu posłużono się metaforami charakterystycznymi dla paradygmatu neopozytywistycznego. W dalszej części artykułu zaprezentowano płaszczyzny interpretacyjne rezylientnych łańcuchów dostaw, przedstawiono rolę metafor w objaśnianiu rzeczywistości organizacyjnej, a następnie wyjaśniono poszczególne fragmenty rzeczywistości rezylientnego łańcucha dostaw przez pryzmat metafory organizacji jako organizmu, przepływu i transformacji, struktury dyssypatywnej oraz mózgu.
EN
Supply chains are complex structures full of paradoxes that can be understood in different ways. Thus, many concepts related to supply chain formation and operation originate from specific metaphors. Some of them lead to well-known ways of thinking, whereas others contribute to the development of new ideas and interpretations of supply chain. Certain metaphors may refer to an entire organization, while others may emphasize one of its components, or concern a specific operational aspect. Metaphors may also be a useful instrument for learning about complex and multi-dimensional problems of resilient supply chain, i.e. supply chain that maintains operational continuity thanks to its ability to handle uncertainty, and thus is characterised by the capability of achieving a new status in consequence of disruptions. The paper attempts to identify the operational mechanism of resilient supply chain, using the multi- metaphor approach. For this purpose, metaphors characteristic for the neopositivist paradigm were applied. Following the summary, the paper depicts the interpretative fields of resilient supply chains, the role of metaphors in explaining the organizational reality, and then explains particular elements of reality of a resilient supply chain through the metaphor of organization as an organism, flux and transformation, dissipative structure and brain.
EN
In this paper we try to answer the following questions: How will the nature of science change? And How will the education of human capital change and what will it be like, as a result of changing the nature of science, in structural and functional terms and what consequences for the management of growth and development will it have? Change in the nature of science consists of negating the basic axiom, which is the principle of contradiction YES NO replacing it with paradigm of deregulation YES=NO=MAYBE. Modify in quality of the education of human capital, the restriction of general education; the limitation of competencies resulting from general education may have adverse effects in the demanding technology market and may eliminate advantages in the processes of automation and robotization. The most important conclusions from the discussion are that science and education are strategic categories and determine the quality of human capital and the nature of science and education in the strategic dimension cannot be determined solely by neither short-term market needs, nor by research teams that are narrowly specialized and guided by their own determinants and priorities, education in the strategic dimension cannot be managed according to the rules of crisis management, ad hoc and for market needs.
PL
Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytania: na czym będzie polegać zmiana natury nauki? W jaki sposób zmieni się i na czym będzie polegać kształcenie kapitału ludzkiego, gdy natura nauki zmieni się w ujęciu strukturalnym i funkcjonalnym i jakie konsekwencje będzie miało to dla zarządzania wzrostem i rozwojem? Zmiana natury nauki polega na negacji podstawowego aksjomatu, jakim jest zasada sprzeczności TAK  NIE i na zastąpieniu go paradygmatem deregulacji: TAK = NIE = BYĆ MOŻE. Ograniczenie kompetencji wynikających z kształcenia ogólnego może mieć negatywne skutki na wymagającym rynku technologicznym i pozbawić przewag w procesach automatyzacji i robotyzacji, może także deregulować zarządzanie rozwojem i wzrostem gospodarczym. Najważniejsze wnioski wynikające z rozważań są takie, że nauka i kształcenie są kategoriami strategicznymi i decydują o jakości kapitału ludzkiego oraz o naturze nauki i kształceniu w wymiarze strategicznym nie mogą decydować doraźne potrzeby rynkowe, ani zespoły badawcze wąsko wyspecjalizowane i kierujące się własnymi uwarunkowaniami i założeniami, a kształcenie w wymiarze strategicznym nie może być zarządzane według reguł zarządzania kryzysowego, doraźnie i na potrzeby rynku.
3
Content available remote Wizja zero jako paradygmat bezpieczeństwa ruchu drogowego
PL
Szwedzka filozofia bezpieczeństwa Wizja Zero zyskała popularność i uznanie na całym świecie. Od roku 1997 wywiera ona silny wpływ na sposób myślenia o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i na strategiczne działania podejmowane pod w tym zakresie. Jednak jako teoria Wizja Zero budzi wiele poważnych wątpliwości. Filozoficzna analiza jej założeń prowadzi do wniosku, że jest ona obarczona jest poważnymi niedoskonałościami. Co więcej, etyczne postulaty, do których odwołują się zwolennicy Wizji Zero, mają charakter nie tyle czysto racjonalny, ile quasi religijny.
EN
Vision Zero has gained massive popularity and wide recognition around the world. It has exerted a strong influence on the way of thinking about road safety and on strategic actions taken in this area since 1997. However, Zero Vision raises serious doubts from a theoretical point of view. The philosophical analysis of its assumptions leads to the conclusion that it is inconsistent and has numerous flaws. Furthermore, the ethical imperatives that its supporters refer to are not purely rational but quasi-religious ones.
EN
In this research paper, a theoretical method of analysis of the first natural frequency of an un-cracked simply supported beam in bending mode is presented. The formula of a paradigm is used to determine the natural frequency of an un-cracked beam. The converged natural frequency formula of a paradigm is then extended to a single edged and multi-edged cracked simply supported beam to evaluate their natural frequency. The main attraction of the proposed method is that it gives one more significant way to the researchers to determine the natural frequency of cracked beams. The limited fatigue strength, defects like corrosion, corrosion-erosion, and corrosion fatigue in the beam are the main causes of formation of edged cracks in beams. Hence the evaluation of natural frequency of cracked beams and its use in the inverse problem is of utmost importance to do the condition monitoring of the structures by the vibration methods.
EN
The purpose of the paper is to show the essence of social consensus, its origin and evolution from the norm inscribed in human nature to the paradigm. It describes selected management areas where consensus is applied and assesses effects. An attempt was made to indicate the conditions necessary for the efficient and effective functioning of the consensus. The following hypothesis is adopted for research: The improvement of effectiveness and efficiency in the application of the paradigm of social consensus in development management by the public authority is determined by its building and verification based on the constituent norms of the Constitution of the World. Conclusions from the discussion are as follows: ⦁ social consensus, shaped as a result of its evolution as a paradigm, is still a measure of human dignity, democracy and freedom; ⦁ its credibility in the functioning of social consensus is ensured by norms, the components of the Constitution of the World, both on the side of its entities, intermediaries and recipients; ⦁ the upholder of social consensus is the social layer – the intelligentsia; ⦁ it is the state that is responsible for the conditions of the functioning of social consensus in all dimensions.
PL
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie istoty konsensusu społecznego, jego genezy i ewolucji: od normy wpisanej w naturę ludzką do paradygmatu. Charakterystyka wybranych dziedzin zarządzania, w których konsensus znajduje zastosowanie i ocena ich skutków. Próba wskazania uwarunkowań niezbędnych dla sprawnego i efektywnego funkcjonowania konsensusu. Hipoteza przyjęta dla badań: Poprawa efektywności i sprawności w stosowaniu paradygmatu konsensus społeczny w zarządzaniu rozwojem przez władzę publiczną uwarunkowana jest jego budowaniem i weryfikowaniem w oparciu o normy składowe Konstytucji Świata. Wnioski wynikające z rozważań: ⦁ konsensus społeczne – ukształtowany w wyniku jego ewolucji jako paradygmat – jest nadal miernikiem godności człowieka, demokracji i wolności; ⦁ jego wiarygodność w funkcjonowaniu konsensusu społecznego zapewniają normy, składowe Konstytucji Świata – tak po stronie jego podmiotów, pośredników i adresatów; ⦁ strażnikiem konsensusu społecznego jest warstwa społeczna – inteligencja; ⦁ za warunki funkcjonowania konsensusu społecznego – we wszystkich wymiarach – wymiarach odpowiada państwo.
6
Content available remote Ochrona konsumentów na rynku finansowym
PL
Niniejszy artykuł przedstawia problemy związane z ochroną konsumentów na rynku finansowym. Złożoność problemu koncentruje się wokół niżej omówionych zagadnień. Nowy paradygmat regulacyjno-nadzorczy, zwany konsensusem bazylejskim zastępuje obowiązujący od lat 80. ubiegłego wieku konsensus waszyngtoński. Założeniami nowego paradygmatu jest przypisanie fundamentalnego znaczenia perspektywie makro-ostrożnościowej oraz publiczne zarządzanie ryzykiem mające na celu zapewnić bezpieczeństwo całego systemu finansowego. Nowe przepisy i regulacje niosące zmiany w funkcjonowaniu rynku finansowego zwracają coraz większą uwagę na ochronę praw i interesów konsumentów. Wynikiem omówionej ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego oraz o Rzeczniku Finansowym jest ułatwienie konsumentom drogi dochodzenia swoich praw w sporach z podmiotami rynku finansowego Przekształcenie instytucji Rzecznika Ubezpieczeniowego w Rzecznika Finansowego rozszerzyło bowiem jego kompetencje. Odtąd jego działania obejmują swoim zakresem oprócz rynku ubezpieczeniowo–emerytalnego także rynek bankowo-kapitałowy. Pomoc Rzecznika opiera się na udzielaniu porad, interwencjach, prowadzeniu postępowań polubownych a także w przypadku gdy niemożliwym jest ugoda służy wsparciem w postepowaniach sądowych.
EN
This article presents problems related to consumer protection in the financial market. The complexity of the problem is centered around the issues discussed below. The new regulatory-supervisory paradigm, called the Basel Consensus, replaces the Washington Consensus that has been in force since the 1980s. The assumptions of the new paradigm are to attribute the fundamental importance of the macro-prudential perspective and public risk management to ensure the safety of the entire financial system. New regulations and regulations that bring changes in the functioning of the financial market are increasingly paying attention to the protection of consumer rights and interests. As a result of the discussed law of 5 August 2015 on the handling of complaints by financial market actors and on the Financial Ombudsman is to facilitate the way consumers to claim their rights in disputes with financial market entities. Transformation of the institution of the Insurance Ombudsman in the Financial Ombudsman has expanded its competence. Since then, its activities include the banking and capital market, in addition to the insurance and pension market. The Ombudsman's assistance is based on giving advice, interventions, conducting amicable proceedings and, where the settlement is impossible, serves to support court proceedings.
EN
This paper introduces cloud manufacturing (CMfg) as a new manufacturing paradigm that joins the emerging technologies – such as the Internet of Things, cloud computing, and service-oriented technologies – for solving complex problems in manufacturing applications and performing large-scale collaborative manufacturing. Using scientific publications indexed in Scopus database during the period 2012–2017, the concept and fundamentals of CMfg are presented and discussed given the results of the most recent research. While focusing on the current state of the art, the recent research trends within CMfg concept were also identified. The review involved the methods of bibliometric analysis and network analysis. A prototype of CMfg and the existing related work conducted by various researchers are presented, and the map of co-occurrence is introduced to indicate the most commonly occurring issues related to the “cloud manufacturing” term. The VOSviewer software was used for this purpose. Finally, cloud-based manufacturing areas for further research are identified.
8
Content available remote Notions of context-driven meta-modeling (CDMM)
EN
The paper focuses on the meta-model notions and introduces new terminology to the meta-modeling discipline. This terminology refers to the new concept of Context-Driven Meta-Modeling (CDMM), which is more general then other approaches to defining modeling languages. In the result it extends the metamodeling domain vocabulary. All notions in the paper were introduced on the basis of the decomposition of responsibilities identified in meta-models. Till now modeling languages were assumed to be compact and monolithic structures, in contrast to good design practices, not being a subject of any decomposition. The system of notions introduced in the paper is general enough to be sufficient when Context-Driven MetaModeling Paradigm (CDMM-P) is combined with the traditional class-object paradigm.
PL
Artykuł ten skoncentrowany jest na pojęciach metamodelu i wprowadza nową terminologię do dyscypliny metamodelowania. Terminologia ta odnosi się do nowej koncepcji Contex-Driven Meta-Modeling (CDMM), bardziej ogólnej niż inne podejścia do definiowania języków modelowania. W efekcie rozszerza ona słownictwo dziedziny metamodelowania. Wszystkie pojęcia zostały wprowadzone na podstawie dekompozycji odpowiedzialności zidentyfikowanych w metamodelach. Dotąd języki modelowania były traktowane wbrew dobrym praktykom projektowym jako zwarte monolityczne struktury niepoddawane żadnej dekompozycji. System pojęć wprowadzonych w artykule jest wystarczająco ogólny do zastosowania w łączeniu paradygmatu Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) z tradycyjnym paradygmatem klasowo-obiektowym.
EN
Most of the publications referred to Logistics 4.0 focus on the description of the newest technologies in contemporary supply chains applications. There are also many articles which treat Logistics 4.0 as a new paradigm. Regarding the fact that there is little amount of publications in the Polish language related to Logistics 4.0, the authors are going to fill identified research gap. Systematic literature review methods were used. The purpose of the research was to define Logistics 4.0 and answer whether it is a new paradigm or a set of known technical, technological and organizing solutions. he analysis covered domestic and foreign publications selected according to an empirical criterion. The literature review proved that Logistics 4.0 is not characterized by features of a new paradigm in management sciences. Logistics 4.0 is a connection of known technical, technological and organizational solutions. The only novelty is a mere connection of above solutions in a consistent logistics concept.
PL
W publikacji omówiono genezę rozwoju zrównoważonego, który uznano za narzędzie ekologizacji gospodarki. Przywołano dyskusję dotyczącą definiowania pojęcia rozwoju zrównoważonego w ekonomii, w której charakterystyczna jest kategoria zielonej gospodarki. Także nauki techniczne i chemiczne wykorzystują efekt „zazielenienia”. Omówiono ważniejsze przejawy zainteresowania się rozwojem zrównoważonym przez zieloną chemię, zieloną inżynierię, które wpisują się w rozwiązywanie dylematu tak zwanej potrójnej linii przewodniej w działalności gospodarczej. Artykuł zamyka próba uzasadnienia potrzeby integracji wiedzy, pochodzącej z różnych dziedzin i dyscyplin nauki na potrzeby postawienia i rozwiązywania dylematu rewolucji energetycznej. W opracowaniu wykorzystano literaturę (krajową i zagraniczną) w stopniu, na jaki pozwalają jego ramy i objętość oraz wiedza i własne doświadczenia badawcze autorów. Podjęto również próbę zastąpienia dyskusji o kategorii rozwoju zrównoważonego w wymiarze politycznym, w tym polityki ekologicznej, klimatycznej, interdyscyplinarną dyskusją naukową nad rozwojem w ogóle, dla dobrej przyszłości społecznej, gospodarczej, środowiskowej.
EN
The paper presents the origins of sustainable development, which is considered as an instrument for the greening of the economy. Furthermore, it introduces the discussion about defining the term “sustainability” in the economy, including the category of the green economy, which has been developed recently. In technical and chemical sciences the effect of “greening” is also observable. The paper discusses important aspects of sustainable development in green chemistry and green engineering, which contribute to solving the three bottom line dilemma in different people’s activities. The last issue described in the article concerns the attempts to justify the need for integration of knowledge coming from different fields of science for the challenge of solving the dilemma of energy supply in the modern world.
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z potrzebą zmiany para-dygmatu w logistyce produkcji. Podjęto próbę zdefiniowania pojęcia złożoność procesowo zorientowanych, heterogenicznych systemów produkcyjnych. Zagadnienia złożoności w logistyce produkcji rozpatrzono z punktu widzenia złożoności całego sytemu, dynamiki zachowania systemu oraz występującej niepewności. Wskazano na przyczyny występowania złożonych systemów produkcyjnych. Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano kierunki zmiany paradygmatu dla logistyki produkcji. Artykuł zakończono wnioskami.
EN
The paper discusses relevant issues concerning the need of a paradigm shift in the production logistics. The complexity of the process-based, heterogeneous production systems was defined. The complexity in the production logistics were analyzed from the point of view of the system complexity, system dynamics and existing uncertainty. The reasons the complexity of production systems were determined. Based on results of empirical studies the author presented the reasons for the paradigm shift in production logistics. The paper was finished with conclusions.
PL
Dynamiczne zmiany związane z rozwojem społeczeństw nie tylko przynoszą liczne możliwości, ale także rodzą nowe wyzwania i zagrożenia. Proces ten narzuca potrzebę nieustannego dostosowywania działań państwa we wszystkich aspektach jego funkcjonowania. W konsekwencji prowadzi to do wykształcenia nowych trendów, czasem paradygmatów. Uznane przez naukę, wywierają - równolegle - znaczący wpływ na sferę praktyczną. Zintegrowane podejście do bezpieczeństwa oraz zintegrowane podejście do rozwoju to dwa trendy, które ostatnio pojawiły się w Polsce. Z perspektywy teoretycznej obydwa są komplementarne, wzajemnie wzmacniające, a także stanowią czynnik integrujący politykę państwa. Jednakże, w sferze praktycznej, oddzielnie formułowane i realizowane, mogą prowadzić do duplikacji wysiłków, tworząc tym samym warunki dla możliwych luk lub nachodzenia na siebie różnych dziedzin. Artykuł opisuje wieloznaczną istotę natury bezpieczeństwa i rozwoju, jak również potencjalne zagrożenia związane z powyżej wspomnianymi trendami (paradygmatami), jednocześnie formułując postulat stworzenia narodowej strategii (Grand Strategy) jako narzędzia integracji polityki prowadzonej na szczeblu państwowym.
13
Content available Model procesu poznania w naukach o bezpieczeństwie
PL
W artykule zawarto wyniki badań zmierzające do zaproponowania zinternalizowanego modelu procesu poznania (paradygmatu) w naukach o bezpieczeństwie. Opisano i wyjaśniono, z perspektywy przyjętego zakresu przedmiotu badań w naukach o bezpieczeństwie, rezultaty analiz i ocen funkcjonujących w naukach społecznych paradygmatów. Następnie ustalono na potrzeby tworzonego paradygmatu poznania pojmowanie kategorii bezpieczeństwa narodowego. Wreszcie zaproponowano model procesu poznania (paradygmat) w naukach o bezpieczeństwie, wynikający z prowadzonych analiz i ocen.
EN
The paper contains the results of the research aimed at proposing an internal model of the process of cognition (paradigm) in security studies. The results of analyses and assessments functioning in social science paradigms are described and explained from the perspective of the adopted range of scientific research on the subject of security.. For the purpose of the created cognitive paradigm, the understanding of the category of national security was established. Finally, a model of cognition (paradigm) in the security studies, resulting from the analyses and evaluations, was proposed.
Logistyka
|
2014
|
nr 6
14347--14353, CD 6
PL
Wychodząc z założenia, że paradygmat staje się elementem wspólnym, zapewniającym łączność, a także wpływającym na jednomyślność ocen i sądów w ramach określonej dyscypliny, autor zwraca uwagę na to, że w dyscyplinie nauk o bezpieczeństwie, a zatem również w logistyce w zarządzaniu kryzysowym mamy wiele przykładów uzasadniających tezę o niejednoznaczności przypisania problematyki do wyznaczonych historycznie dyscyplin. Autor podkreśla, że we wszystkich fazach zarządzania kryzysowego logistyka odgrywa niezwykle istotną rolę. Narastająca różnorodność zagrożeń we współczesnym świecie powoduje konieczność zauważenia roli i rozwoju logistyki społecznej, a podstawowego znaczenia nabiera paradygmat zorientowany na trwały, zrównoważony rozwój społeczny. W oparciu o zasygnalizowany szerszy kontekst badawczy wskazano, iż problematyka zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i zarządzania kryzysowego ma charakter multidyscyplinarny, dla której platformą normalizującą powinny być nauki o zarządzaniu.
EN
Assuming that a paradigm is an element both connecting and influencing unanimous evaluation within a discipline, the author focuses on safety sciences. There are many examples within security sciences, logistics in crisis management included, confirming the thesis of ambiguity of research problems as beign assigned to traditional disciplines. He argues that logistics is essential for each stage of crisis management. Increasing differentiation of threatens in modern world moves us to discover the role and development of social logistcs. A paradigm oriented on permanent, sustainable development is indispensable. Referring to a broad research context, the author argues an interdisciplinarity of public security and crisis management, as well as their referral to management services.
15
Content available remote Characteristics of the context-driven meta-modeling paradigm (CDMM-P)
EN
The paper introduces a novel Context-Driven Meta-Modeling Paradigm (CDMM-P) and discusses its properties. The CDMM-P changes the traditional division of responsibilities within the data layer in software systems. It facilitates the interchangeable usage of both objects representing data and objects representing relationships. The decomposition of specific responsibilities results in the weakening of internal data model dependencies. This in turn allows for run-time construction of the whole data model. The proposed paradigm facilitates exceptional flexibility in the implementation of the data layer in software systems. It may be applied to domain modeling in enterprise applications as well as to the modeling of any ontology, including the construction of modeling and meta-modeling languages. As such, CDMM-P underpins a broad domain of Context-Driven Meta-Modeling Technology (CDMM-T).
PL
W artykule wprowadzono nową koncepcję Paradygmatu Meta Modelowania Sterowanego Kontekstem (CDMM-P) oraz przedyskutowano jego własności. CDMM-P zmienia tradycyjny podział odpowiedzialności w warstwie danych systemów softwerowych. Ułatwia wymienne stosowanie zarówno obiektów reprezentujących dane, jak i obiektów reprezentujących relacje. Podział tych specyficznych odpowiedzialności skutkuje osłabieniem wewnętrznych zależności modelu danych. Pozwala to z kolei na konstruowanie całej warstwy danych w czasie wykonania. Proponowany paradygmat zapewnia wyjątkową elastyczność implementowania warstwy danych systemów softwerowych. Może być on stosowany do modelowania dziedzinowego aplikacji korporacyjnych i do modelowania dowolnego systemu pojęć (ontologii) z konstruowaniem języków modelowania i metamodelowania włącznie. CDMM-P stanowi podstawę szerokiej dziedziny Technologii Meta Modelowania Sterowanego Kontekstem (CDMM-T).
16
Content available Architektura jako scenariusz
PL
Istnieje szereg podobieństw między procesem powstawania projektu architektonicznego a scenariusza filmowego. W przypadku obu wytworów sztuki twórca musi pokonać wieloetapową drogę od pomysłu wyjściowego do materializacji dzieła. W architekturze, podobnie jak w filmie, obowiązuje hierarchia: relacje panujące między architektem, wykonawcą a klientem są porównywalne z układem sił między scenarzystą, reżyserem a producentem. Tak jak film powstaje, by wywołać u widza określone wrażenie i zdobyć publiczność, tak celem sztuki budowania jest racjonalna odpowiedź na kulturowe potrzeby klienta. Zarówno scenariusz, jak i projekt posiadają skodyfikowany sposób zapisu, umożliwiający definiowanie kolejnych faz powstawania filmu i budynku. Wreszcie, obie dziedziny sztuki odwołują się do pewnych powtarzających się wzorów kulturowych, m.in. w zakresie przestrzeni, koloru i materii, które pozwalają szerokiej publiczności odczytywać i przeżywać dzieło filmowe oraz budowle czy miasta. Autor artykułu analizuje równoległość między scenariuszem a jego realizacją w świecie architektury na przykładach projektów Domu nad Wodospadem Franka Lloyda Wrighta, Krzywej Wieży w Pizie, kościoła Sagrada Familia w Barcelonie, Bliźniaczych Wież World Trade Center w Nowym Yorku i Tjuvholmen Museum w Oslo.
EN
There is a whole sequence of similarities between the process of developing an architectural design development and a film script. In both cases the author must cover a multistage road from the initial idea to the work’s materialization. In architecture, just like in film, hierarchy is obligatory: the relations between the client, the architect and the developer may be compared with the power set up between the producer, the script writer and the director. Just as a film is created in order to evoke a specific impression in the spectator, thus winning the public, so the aim of the art of building is a rational response to the client’s cultural needs. Both the script and the project have a codified way of notation, allowing to define the subsequent phases of the film’s and the building’s coming to life. Finally, both art domains refer to certain repeating cultural patterns in the realm of space, colour and master, allowing the public at large to decode and experience a film work, as well as buildings and cities. The author of the article analyzes parallels between the script and its realizations in the world of architecture on the examples of Frank Lloyd Wright’s Fallingwater, the Leaning Tower of Pisa, the Sagrada Familia church in Barcelona, the WTC Twin Towers in NYC and the Tjuvholmen Museum in Oslo, Norway.
PL
Celem artykułu jest wskazanie metodologicznych podstaw badań w zakresie ekonomii zrównoważonego rozwoju. W opracowaniu podjęto trzy zagadnienia. Pierwsze to przypomnienie takich pojęć jak - wiedza naukowa, nauka i kanony nauki; na tym tle zostały przedstawione wymogi, które powinny spełniać opracowania naukowe oraz cechy wskazujące na nienaukowy charakter prac. Drugie to prezentacja autorskiego schematu prowadzenia badań naukowych, ze szczególnym zaakcentowaniem problemu naukowego, sposobu jego identyfikacji, rozpoznania i badania. Trzecie zagadnienie to paradygmat ekonomii zrównoważonego rozwoju i przykłady jego wpływu na postrzeganie i rozumienie wybranych kategorii ekonomicznych oraz na otwarcie nowych problemów badawczych.
EN
The elaboration presents the methodological aspects of creating a new sphere of economics while using the paradigm of sustainable development. There have been discussed Tyree problems. The first problem regards such concepts as scientific knowledge, science and science standards. Against this background there have been presented the requirements that ought to be met by scientific elaborations as well as the features indicating the non-scientific character of the paper. The second problem is the presentation of the Author’s own method of conducting scientific research, taking into consideration especially the scientific problem, the manner of identifying, recognizing and analyzing it. The third problem concerns the paradigm of sustainable development economics and the examples of its impact on both understanding and perceiving the selected economic categories and also on the possibility of identifying the deficiencies of knowledge and formulating new research problems.
EN
Today, the idea of Open Innovation is a new paradigm for creating innovative business strategies. The observed increase in the educational attainment results in the availability of specialist knowledge capital outside the boundaries of research institutes, laboratories or research units of large corporations. The changing business environment forces employees to adopt "life-long learning" processes and their inter-domain and inter-subject migration. The idea of Open Innovation is realized as a combination of internal and external knowledge and ideas, as well as internal and external business models to increase innovation and develop new technologies, processes or products. The aim of the article is to analyze and evaluate the use of sources of innovation implemented by Polish and foreign companies.
19
Content available remote Supply chains in context of knowledge of business networks
EN
Background: Supply chains are a kind of business networks although both of these concepts are still defined in different ways in Poland. It seems that the paradigms of economics subdisciplines absorbed the knowledge of business networks in various ways and on various levels. In Poland, the networks are still treated as a novelty in many areas of management science. Methods: The paradigms of four subdisciplines (logistics, marketing, strategic management and international economic relations) were analyzed and compared. Results: The level of the integration between economic subdisciplines is low. There are significant differences among paradigms of subdisciplines, the concept of network is treated in different way in different subdisciplines, and therefore, the concept of strategy is in particular disciplines is treated differently. Conclusions: The formation of interdisciplinary research teams should be intensified as well as the methodological discussions on different levels (from the unification of concepts up to grouping and unification of paradigms) should be induced.
PL
Wstęp: Łańcuchy dostaw są rodzajem sieci gospodarczych, aczkolwiek oba te pojęcia są ciągle różnie definiowane w Polsce. Wydaje się, że paradygmaty subdyscyplin ekonomicznych w różnych stopniu i w różny sposób zaabsorbowały wiedzę o sieciach gospodarczych. W Polsce w wielu obszarach nauk o zarządzaniu sieci są ciągle traktowane jako nowość. Metody: Paradygmaty czterech subdyscyplin (logistyki, marketingu, zarządzania strategicznego i międzynarodowych stosunków gospodarczych) zostały poddane analizie i porównaniu. Wyniki: Poziom integracji między subdyscyplinami nauk ekonomicznych jest niski. Występują znaczne różnice w paradygmatach subdyscyplin, pojęcie sieciowości, i co z tego wynika, pojęcie strategii, w poszczególnych dyscyplinach jest traktowane inaczej. Wnioski: Należy zintensyfikować proces tworzenia interdyscyplinarnych zespołów badawczych jak również wywołać dyskusje metodologiczne na różnych poziomach (od ujednolicenia pojęć po zespolenie paradygmatów).
PL
Przedmiotem rozważań jest ukazanie roli kategorii ładu zintegrowanego w konkretyzacji celowościowej nowego paradygmatu rozwoju. Paradygmat ten jest urzeczywistniany w ostatnich latach pod nazwami zrównoważonego, trwałego, samopodtrzymującego się rozwoju lub ekorozwoju. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na dwa ważne pytania: po pierwsze – czy zrównoważony rozwój jako reprezentant prawny nowego paradygmatu jest już dostatecznie skonkretyzowaną koncepcją rozwoju?; po drugie – jaką rolę w tym procesie konkretyzacji odgrywa ład zintegrowany? Ład zintegrowany rozumiany jest w tej pracy jako benchmarkingowa istota rozwoju zrówno-ważonego, jako pozytywny stan docelowy zmian rozwojowych łączący w spójny, niesprzeczny sposób łady składowe: ekonomiczny, społeczny (w tym instytucjonalno-polityczny) i środowiskowy (w tym przestrzenny). Jako minimalny pułap aksjologiczny tworzenia tych ładów wskazano co najmniej umiarkowany antropocen-tryzm. Przejawy uwzględniania i rozszyfrowywania rozwoju zrównoważonego jako ładu zintegrowanego są bardzo zróżnicowane w różnych dziedzinach i dyscyplinach naukowych. W artykule zilustrowano to zjawisko na przykładzie kilku środowisk naukowych.
EN
The subject of these considerations is to show the role of integrated order category in refinement of the new paradigm of development. This paradigm is being introduced as sustainable, durable, self-sustaining, or eco-development. The article is trying to answer two important questions: first – Is sustainable development as legal representative of this new paradigm enough developed concept of development? Secondly – what is the role of integrated order in this refinement? Integrated order is here understood as benchmarking essence of sustainable development, as positive target of developmental changes merging in consistent way different orders: economic, social (including institutional-political) and environmental (including spatial). As minimal axiological level of orders formation moderate anthropocentrism was indicated. Ways of consideration and decoding sustainable development as integrated order vary depending on scientific field and discipline. The article is showing this phenomenon on the example of few scientific research centers.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.