Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  papryka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physico-chemical quality of freeze-dried crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one - dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in 2% solution of sodium chloride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezerdrier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. Based on the research analyses a significant variability of physico-chemical properties of the obtained freeze-dried sweet pepper with regard to a cultivar, processing type and storage time were reported. Freeze-dried yellow sweet pepper was the most similar to the fresh raw material. It was dehydrated in the ascorbic acid solution. The storage time considerably influenced the reduction of the quality properties of sweet pepper crisps.
PL
W pracy przedstawiono wpływ odmiany papryki, obróbki wstępnej i czasu przechowywania na jakość fizykochemiczną liofilizowanych cripsów. Paprykę po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu poddano 4 kombinacjom obróbki wstępnej. Pierwsza z kombinacji obejmowała zamrażanie, druga blanszowanie w temperaturze 98°C i czasie 2 minut, trzecia odwadnianie w roztworze 2% kwasu askorbinowego oraz czwarta odwadnianie w 2% roztworze chlorku sodu. Obydwa rodzaje odwadniania prowadzono w temperaturze 70°C przez 20 minut przy stosunku surowca do roztworu osmotycznego wynoszącego 1:4. Blanszowane i odwodnione surowce poddano zamrażaniu w temperaturze -18°C przez 24 h. Po zakończonym procesie zamrażania próbki przeniesiono do liofilizatora i suszono sublimacyjnie przy temperaturze -18°C i obniżonym ciśnieniu równym 63 Pa. Na podstawie przeprowadzonych analiz badawczych stwierdzono istotne zróżnicowanie cech fizykochemicznych otrzymanych liofilizatów papryki względem odmiany, rodzaju obróbki i czasu przechowywania. Najbardziej zbliżoną jakościowo do surowca świeżego odznaczały się liofilizaty papryki żółtej odwodnione w roztworze kwasu askorbinowego. Czas przechowywania znacząco wpływał na obniżenie cech jakościowych cripsów z papryki.
EN
The paper presents the impact of the initial processing, cultivar, and storage time on the physical and chemical quality of freeze-dried sweet pepper crisps. Sweet pepper after initial washing and crushing was subjected to further four combinations of the initial processing. The first combination included freezing, the second one blanching in 98°C and 2-minutes time, the third one -dehydration in 2% solution of ascorbic acid and the fourth one - dehydration in the 2% solution of sodium chloride. Both types of dehydration were carried out in 70°C for 20 minutes with a 1:4 participation of raw material to osmotic solution. Blanched and dehydrated raw materials were subjected to freezing in -18°C for 24 hours. After the completed process of freezing, the samples were moved to a freezer-drier and were dried by sublimation in -18°C and the reduced pressure of 63 Pa. The research that was carried out proved that the microbiological quality of the obtained sweet pepper lyophilizes was significantly affected by the cultivar, treatment type and storage time. These factors significantly diversified the number of microorganisms in sweet pepper crisps. No initial processing before sublimation drying caused a considerably average increase of the number of psychrophile and mesophilic bacteria in crisps from both sweet pepper cultivars. A considerable reduction of their total number took place during blanching and dehydration in the ascorbic acid solution and sodium chloride solution. Additionally, along with the storage time, reduction of the total number of psychrophilic, mesophilic bacteria, fungi and yeasts was reported.
PL
W pracy przedstawiono wpływ obróbki wstępnej, odmiany i czasu przechowywania na jakość fizykochemiczną liofilizowanych cripsów z papryki. Paprykę po wstępnym umyciu i rozdrobnieniu poddano 4 dalszym kombinacjom obróbki wstępnej. Pierwsza z kombinacji obejmowała zamrażanie, druga blanszowanie w temperaturze 98°C i czasie 2 minut, trzecia odwadnianie w roztworze 2% kwasu askorbinowego oraz czwarta odwadnianie w 2% roztworze chlorku sodu. Obydwa rodzaje odwadniania prowadzono w temperaturze 70°C przez 20 minut przy stosunku surowca do roztworu osmotycznego wynoszącego 1:4. Blanszowane i odwodnione surowce poddano zamrażaniu w temperaturze -18°C przez 24 h. Po zakończonym procesie zamrażania próbki przeniesiono do liofilizatora i suszono sublimacyjnie przy temperaturze -18°C i obniżonym ciśnieniu równym 63 Pa. Przeprowadzone badania wykazały, że na jakość mikrobiologiczną otrzymanych liofilizatów z papryki istotnie wpłynęła odmiana, rodzaj obróbki oraz czas przechowywania. Czynniki te istotnie różnicowały liczbę drobnoustrojów w cripsach z papryki. Brak obróbki wstępnej przed suszeniem sublimacyjnym spowodował znaczny średni wzrost liczby bakterii psychrofilnych i mezofilnych w cripsach z obu papryk. Znaczne obniżenie ich ogólnej liczby następowało przy blanszowaniu i odwadnianiu w roztworze kwasu askorbinowego i chlorku sodu. Dodatkowo wraz z czasem przechowywania obserwowano obniżenie ogólnej liczby bakterii psychrofilnych, mezofilnych, grzybów i drożdży.
3
Content available remote Ekstrakty z papryki źródłem substancji bioaktywnych
PL
Porównano stężenie aktywnych składników w liofilizowanych ekstraktach etanolowych z ich zawartością w liofilizowanych owocniach dwóch odmian papryki. Analizowano zawartość witamin C i E, karotenoidów oraz sumy związków fenolowych. Oznaczono też aktywność antyrodnikową w odniesieniu do rodnika DPPH. Stwierdzono wysoki potencjał antyutleniający ekstraktów w porównaniu z owocnią, który był ściśle skorelowany z sumą związków fenolowych. Na tej podstawie sformułowano tezę, że liofilizowane ekstrakty wodno-etanolowe to skondensowane źródło różnorodnych związków o charakterze antyoksydantów, które z powodzeniem mogą być stosowane jako naturalne dodatki do żywności.
EN
Contents of C and E vitamins, carotenoids and phenolic compds. as well as antiradical activity of lyophilized EtOH extracts of two pepper types as well as in their lyophilized pericarps were detd. Freeze-dired fruits had a much higher content of vitamins and carotenoids, lowercontent of phenolic compds. and much lower antiradical activity compared to the tested exts. Addnl., the close correlation between the antiradical activity and the content of phenolic compds. in the studied materials was evidenced.
4
EN
Device for hollowing and cutting bell peppers adapted to work in a technological line is objective of the laboratory tests. The device accomplishes three processing stages during one work cycle: hollows a core, removes residual seeds and cuts bell pepper into equal parts. In the article the obtained results are discussed. The results show that the cutting process is proceeding correctly; no adverse changes in bell peppers pulp structure were diagnosed.
PL
Przedmiotem badań jest automat wydrążająco-tnący do papryki, który przystosowany jest do pracy w linii technologicznej. Automat realizuje trzy procesy obróbcze w czasie cyklu, tj. wydrąża gniazda nasienne, wydmuchuje pestki z wnętrza papryk oraz rozkrawa ją na części. W artykule omówiono wyniki badań rozkrawania papryk. Badania wykazały, że proces cięcia jest prawidłowy oraz nie zaobserwowano niekorzystnych zmian struktury.
PL
W artykule przedstawiono analizę kinematyki automatu wydrążająco-tnącego, wchodzącego w skład linii technologicznej do obróbki papryki. Badania przeprowadzono na modelu wirtualnym w zakresie zachowań kinematycznych, w celu ustalenia parametrów pracy automatu w funkcji czasu. Badania symulacyjne pozwoliły także na określenie przemieszczeń poszczególnych mechanizmów oraz na wykrycie lub wykluczenie kolizji elementów i zespołów roboczych.
EN
The article presents a kinematic analysis of core-cutting machine, included in technological line for pepper processing. The research was performed by use of virtual model within the scope of kinematics behaviour, in order to determine machine parameters during operation in time function. The research allowed also to define displacement of particular assemblies or detect and eliminate collisions of elements and operation assemblies.
PL
Przedstawiono wyniki dwuletnich badań wykonanych w latach 2007-2008 w Instytucie Warzywnictwa w Skierniewicach, których celem była ocena metody uprawy oraz ściółkowania międzyrzędzi na występowanie chorób i szkodników papryki. Zastosowano dwie metody uprawy: ekologiczną i konwencjonalną. Do ściółkowania poletek użyto czarnej agrowłókniny oraz świeżo ściętej koniczyny czerwonej, a kontrolę stanowiły poletka nie ściółkowane. W uprawie ekologicznej papryka rosła na polu, gdzie przez 7 lat nie uprawiano warzyw, a w uprawie konwencjonalnej przez 3 lata. W obu latach badań obserwowano wypadanie roślin w uprawie konwencjonalnej wywołane przez grzyby przenoszone z glebą takie jak: Fusarium annum, Pythium sp. i Rizoctonia solani. W uprawie ekologicznej nie stwierdzono wypadania roślin. W efekcie uzyskano istotnie niższy plon handlowy i ogólny owoców z uprawy konwencjonalnej w porównaniu do ekologicznej. ściółkowanie poletek świeżo ściętą koniczyną jak również agrowłókniną w sposób istotny zmniejszyło udział owoców z suchą zgnilizną wierzchołkową w plonie ogólnym. ściółkowanie świeżo ściętą koniczyną ograniczyło występowanie mszyc na roślinach w obu systemach uprawy. Na polu konwencjonalnym mszyce wystąpiły liczniej i zasiedliły wiecej roślin niż na polu ekologicznym.
EN
The results of two- year experiments (2007-2008) conducted at Research Institute of Vegetable Crops at Skierniewice are presented. The aim of research was to evaluate the effect of growing method and plots mulching on the diseases and insects occurrence in sweet pepper cultivation. The examined methods were organic and conventional one and mulching with fresh cut red clover or black polypropylene. The control object was not covered. In organic pepper a seven- year crop rotation was applied and in conventional a three-year. In both years of research plants on conventional field suffered from soil borne diseases caused by Fusarium annum, Pythium sp. and Rizoctonia solani. In organic cultivation there were no signs of plant diseases. As a result lower marketable and total yield of fruits was obtained from conventional cultivation as compared to the organic .Mulching with fresh cut red clover and black polypropylene mulch reduced share of fruits with blossom-end-rot (BER). Besides the fresh cut cover decreased Aphids occurrence on plants in both cultivation systems. More infested plants and higher number of insects per plant were found on conventional field.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
W dwuletnich badaniach z uprawą papryki słodkiej odm. „Delphin F” porównywano wpływ żywienia roślin nawozami wieloskładnikowymi na jakość owoców papryki. Zastosowano następujące nawozy: otoczkowany, o spowolnionym działaniu Osmocote Plus 10-11-18, oraz dwa nawozy szybkodziałające: Peters Excel i Peters Professional. Zachowano fabryczny układ składników w nawozie, przyjmując jedynie jako podstawę zastosowanie 10 g N na roślinę. Zbioru owoców dokonano w dwóch fazach rozwojowych : dojrzałości zbiorczej - wybarwione na zielono oraz dojrzałości fizjologicznej - wybarwione na czerwono. Wykazano, że zarówno rodzaj nawozu zastosowanego do uprawy papryki, jak również faza dojrzałości owocu wpływały na ich wartość biologiczną. Stosując Peters Professional stwierdzono w owocach największą zawartość: suchej masy oraz cukrów. Nawóz typu Peters Excel zwiększył ilość ekstraktu w owocach czerwonych, a Osmocote Plus zawartość witaminy C. Wszystkie analizowane parametry wartości biologicznej były większe w owocach zebranych w fazie dojrzałości fizjologicznej - wybarwione na czerwono.
EN
In a two-year cultivation of sweet pepper “Delphin F” cultivar, the effect of plant nutrition with compound fertilizers on the sweet pepper fruits quality was compared. The following fertilizers were applied: coated slow-release fertilizer Osmocote Plus 10-11-18 and two quick-acting fertilizers: Peters Excel and Peters Professional. The original composition of fertilizer components was preserved, only the application dose of10 g N per plant was introduced. Harvest of fruits was carried out in two developmental stages of fruits: in the phase of the haryest maturity (fruits with green colour) and in the phase of physiological maturity (fruits with red colour). It was found that both the fertilizer types applied for sweet pepper, as well as the phase of fruit maturity exerted an influence on the biological value of fruits. The application of Peters Professional showed in result the highest content of dry matter and sugars in the fruits. Peters Excel, on the other hand, increased the amount of extract in the red fruits. Osmocote Plus fertilizer increased the content of vitamin C. All analysed parameters of biological value were higher in fruits harvested in the phase of physiological maturity (with red colour).
9
Content available Technologia przygotowania nasion papryki do siewu
PL
Omówiono technologię dwuetapowego przygotowania nasion papryki do siewu. W pierwszym etapie usuwano wirusy 2% roztworem kwasu solnego. W etapie drugim usuwano pektyny stosując hydrolizę enzymatyczną roztworem Pektopolu PT-400 oraz grzyby 0,1% roztworem tiuramu w czasie 8 godzin. Następnie nasiona odmywano i suszono do wilgotności ok. 6% mas. Skuteczność technologii oceniano na podstawie energii i zdolności kiełkowania nasion oraz współczynnika zasiedlenia nasion grzybami. Uzyskano poprawę wszystkich wymienionych wskaźników.
EN
Technology of preparation of paprika seeds for sowing by removal from their surface pectins as well as viral and fungal infections is described. The process was carried out in two steps. In the first step vira were removed in 2% hydrochloric acid. In the second step pectins were removed in a solution of Pektopol PT-400 with 0,1% tiuram in 8 hours. After the second step seeds were washed and dried to the humidity of ca. 6% by weight. The efficacy of the applied treatment was tested by measurement of the energy and rate of germination, a number of abnormal seedlings and a rate of fungal infections as compared with untreated seeds. All the mentioned indicators have improved. The process was also carried out in an industrial scale.
PL
W pracy przebadano możliwość osmotycznego blokowania wchłaniania wody przez nasiona w procesie enzymatycznego wydzielania nasion z pulpy owocowej. Określono parametry procesu, zapewniającego zachowanie jakości i zdolności kiełkowania nasion mimo długiego czasu ich przebywania w zawiesinie wodnej.
EN
The work involved examination of the potential for osmotic blocking of water absorption by seeds in the process of enzymatic release of seeds from fruit pulp. The research allowed to determine parameters of the process ensuring preservation of seeds quality and germination capacity in spite of keeping them in water suspension for a long time.
PL
Główną zasadą rolnictwa ekologicznego jest produkcja płodów rolnych bez udziału nawozów mineralnych oraz syntetycznych środków ochrony roślin. W uprawach ekologicznych stosuje się obornik, kompost oraz nawozy zielone. Do ochrony roślin wykorzystuje się biologiczne środki ochrony roślin. Papryka słodka jest bardzo dobrym ródłem witaminy C, flawonoli, szczególnie rutyny oraz karotenoidów: kapsantyny, kapsorubiny, beta-karotenu i luteiny. Wiele badań potwierdza, że płody z rolnictwa ekologicznego zawierają więcej związków o charakterze przeciwutleniającym jak flawonoidy, karotenoidy czy witamina C. Dlatego można podejrzewać, że warzywa przetworzone (marynaty) mogą, pomimo strat być nadal bogatsze w związki antyutleniające. Do doświadczenia wykorzystano dwie odmiany papryki słodkiej Ożarowska i Roberta z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. W dojrzałych owocach papryki oznaczono zawartość suchej masy, witaminy C, rutyny oraz karotenoidów. Kolejnym etapem był proces marynowania owoców w zalewie octowo-ziołowej. Po czterech miesiącach od zamarynowania owoców papryki przeprowadzono analizę sensoryczną marynowanego produktu oraz kolejne badania chemiczne tych owoców. Zgromadzone wyniki badań chemicznych świeżych owoców papryki wskazują, że papryka ekologiczna była zasobniejsza w witaminę C, rutynę, luteinę oraz suchą masę, zaś papryka konwencjonalna zawierała więcej beta-karotenu i likopenu. Owoce ekologicznej papryki marynowanej były bogatsze w witaminę C i luteinę w porównaniu do papryki konwencjonalnej. Po procesie marynowania owoców zaobserwowano spadek zawartości witaminy C, likopenu, beta-karotenu i suchej masy oraz wzrost zawartości luteiny w owocach papryki z obu rodzajów uprawy. Badania sensoryczne marynowanej papryki ekologicznej wskazują, że charakteryzowała się ona wyższymi notami zapachu przyprawowego i paprykowego oraz smaków octowego, przyprawowego, słodkiego i paprykowego jak też otrzymała istotnie wyższą notę dla jakości ogólnej. Jednocześnie zaobserwowano silne korelacje smaku piekącego i zawartości flawonoli oraz jakości ogólnej i stosunku cukrów do kwasów organicznych dla papryki ekologicznej oraz jakości ogólnej i zawartości suchej masy dla papryki konwencjonalnej.
EN
The primary rules of the organic agriculture are plants production without mineral fertilizers and pesticides. Widely used are natural fertilizers as manure, compost also green manure. For plant protection are used natural insect predators and plants extracts. The sweet red pepper is a good source of vitamin C, flavonoids especially rutin also carotenoids: capsorubin, capsantin, beta-carotene and lutein. Their poignancy red pepper fruits owe alkaloid - capsaicine. A lot of experiments affirmed that fruit and vegetable from organic production contained more antioxidant compounds as flavonols, carotenoids also vitamin C. Because organic vegetables contained more of these compounds in comparison to conventional one, therefore it could be suspect that pickled vegetables, nevertheless processing will contain more antioxidant compounds. A very important aspect it seemed the fact of analysis the way of bioactive compounds changes in pickled red pepper in comparison to fresh one. For experiment were use two cultivar of sweet red pepper (Ożarowska and Roberta) from organic and conventional cultivation. The chemical analysis of dry matter, witamin C, flavonols and carotenoids were carried out. The next step of analysis was processing (make of pickled red pepper). After four month sensory and chemical analysis were carried out. The obtained results of fresh red pepper showed that organic fruits contained more vitamin C, rutin, lutein also dry matter. Conventional pepper contained more beta-carotene and lycopene. The pickled organic red pepper contained more vitamin C and lutein in comparison to conventional one. After pickling process the loss of vitamin C, lycopene, beta-carotene and dry matter were observed in fruits from both cultivation systems. The sensory analysis show that organic pickled red pepper has a higher notes of spices and pepper odour also acetic, spices, sweet and pepper flavour. Organic pickled red pepper has also the significantly higher the total quality of fruits. Additionally has been observed the strong correlation between pungent flavour and flavonols content, the total quality and sugar to acids ratio for organic pickled red pepper also the total quality and dry matter content for conventional one.
PL
W pracy zbadano wpływ temperatury (w zakresie 50, 55, 60 i 65°C), prędkości przepływu powietrza suszącego (0,3 i 0,5 m/s) oraz wysycania próbki kwasem cytrynowym na przebieg zmian współrzędnych chromatycznych barwy (L*, a*, b*) podczas konwekcyjnego suszenia papryki odmiany Kier. Na podstawie danych eksperymentalnych opracowano model zmian współrzędnych barwy w funkcji czasu. Temperatura powietrza suszącego jest głównym czynnikiem determinującym zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy. Zmiany wartości współrzędnych chromatycznych barwy rosną wraz ze wzrostem temperatury czynnika suszącego.
EN
The aim of the presented work was to examine the influence of temperature (50, 55, 60 and 65°C), the drying air flow rate (0.3 and 0.5 m/s) and the saturation rate of a sample with citric acid, on the change of colour chromatic co-ordinates (L*, a*, b*) during convection drying of Kier paprika. Based on the experimental data a model of colour co-ordinates changes in the time function was constructed. Drying air temperature is the main factor determining the changes of colour brightness, shade and saturation. The chromatic co-ordinates increase followed the drying agent temperature raise.
PL
W pracy zbadano wpływ warunków sublimacyjnego suszenia i wysycania papryki kwasem cytrynowym na przebieg zmian współrzędnych chromatycznych barwy (L*, a*, b*). Badania przeprowadzono w zakresie temperatury 10-60°C. Na podstawie uzyskanych danych eksperymentalnych opracowano model matematyczny oparty na założeniu, że zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy jako funkcji czasu sublimacyjnego suszenia przebiegają zgodnie z reakcją pierwszego rzędu. Głównym czynnikiem determinującym zmiany jaskrawości, odcienia i nasycenia barwy jest temperatura płyt liofilizatora. Najmniejszą całkowitą zmianą barwy charakteryzował się susz uzyskany w najniższej temperaturze (10°C), natomiast największą susz uzyskany w temperaturze 60°C.
EN
In the present work the influence of lyophilization conditions and saturation of paprika with citric acid on changes of chromatic co-ordinates of colour (L*, a*, b*) were examined. The tests were carried out at a temperature ranging from 10°C to 60°C. Based on the experimental data obtained, a mathematical model was constructed based on the assumption that the changes of colour brightness, shade and saturation in the lyophilization time function occur following the first-order reaction. The main factor determining colour brightness, shade and saturation is the temperature of lyophilizing cabinet plates. The smallest of total colour change was characteristic for dried material obtained in the lowest temperature (10°C), whereas the greatest change was characteristic of the dried material obtained at the temperature of 60°C.
14
Content available Badania odkażania nasion papryki
PL
Wykonano badania odkażania nasion papryki w 2% kwasie solnym i w 4% roztworze podchlorynu sodowego. Operacja miała na celu usuniecie zakażeń wirusowych z nasion. Uzyskano nasiona papryki o dużej zdolności kiełkowania. Porównując obydwa procesy uznano ze odwirusowanie w kwasie solnym daje lepsze wyniki niż w podchlorynie sodowym.
EN
Tests on disinfection of paprika seeds were carried out in 2% hydrochloric acid and 4% solution of sodium hypochlorite. This operation was aimed to disinfect virus infections. It was found from comparison of both the processes that disinfection in hydrochloric acid gave better results than in case of sodium hypochlorite.
EN
The influence of the" different doses of vermicompost on the yield and chemical composition of cucumber, paprika and tomato cultivated in not heated tunnel was investigated. Vermicompost, farmyard manure and NPK as standard fertilizers were applicated in dose 20 g/m2 and additionally vermicompost in doses 1/3, 2/3 and 1.0 unit of nitrogen. The yield and chemical composition of tested plants were significantly differentiated under the influence of fertilization. The value of utilization coefficient of nitrogen and calcium also were significiantly differentiated. The highest value of this coefficient was found for potassium. Vermicompost can be used as the good source of plant nutrients for the fertilization of vegetables.
PL
W nieogrzewanych tunelach foliowych badano wpływ dawek wermikompostów na plonowanie i skład chemiczny ogórka, papryki i pomidora. Wermikomposty, obornik i NPK jako nawozy standardowe stosowano w dawce 20 g/m2 azotu i dodatkowo wermikomposty w dawce 1/3, 2/3, I i 2 dawki azotu. Stwierdzono znaczące zróżnicowanie plonu i składu chemicznego nawożonych roślin pod wpływem nawożenia. Wartość współczynnika wykorzystania azotu i wapnia była istotnie zróżnicowana. Największe wartości tego współczynnika stwierdzono dla potasu. Wermikomposty mogą być wykorzystywane jako dobre źródło składników pokarmowych w nawożeniu warzyw.
16
Content available remote Wpływ stężenia osmotycznego KNO3 na podkiełkowanie nasion papryki
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań podkiełkowania nasion papryki w roztworze osmotycznym KNO3 o stężeniu 1,5% 2,0% 2,5% mas. w temperaturze 20°C i w czasie 0 do 11 dni. Podkiełkowanie nasion w roztworze osmotycznym po czasie 3-4 dni skraca średni czas kiełkowania z 9 do 4 dni przy jednoczesnym zwiększeniu zdolności kiełkowania o ok. 10%.
EN
Paper presented the research results concerning pre-germination of paprika seeds in osmotic KNO3 solution of the concentration 1.5, 2.0 and 2.5% by weight, at the temperature 20 deg C, for the time from 0 to 11 days. Preliminary treatment of the seeds in osmotic solution over 3-4 days reduced average germination duration from 9 to 4 days at simultaneous increase of germination capacity by about 10%.
EN
Multiwavelength spectrometry and reversed-phase high-performance liquid chromatog-raphy have been simultaneously used for the assessment of the effect of reduced glutathion (GLT) and hydroxypropyl-Beta-cyclodextrin (HP-Beta-CD) on the decomposition rate of the colour pigments of paprika (Capsicum annuum) powders during storage. The evaluation of the spectral and chromatographic data by principal component analysis proved that the storage time exerts the highest impact on the stability of pigments. The decomposition rate of some pigment fractions was modified in the presence of the additives, however, the effect was of secondary importance. It was found that multi-wavelength spectrometry combined with HPLC can be successfully used for the study of the stability of colour pigments of paprika powder.
PL
Badano wpływ zredukowanego glutationu (GLT) oraz hydroksypropylo-p-cyklodeks-tryny (HP-P-CD) na szybkość rozkładu barwników sproszkowanej papryki (Capsicum annuum) w czasie jej przechowywania. Badania prowadzono za pomocą spektrometrii przy wielu długościach fali oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Opracowanie danych spektralnych i chromatograficznych za pomocą "metody głównego składnika" (Principal component analysis) wykazało, że czas przechowywania wywiera największy wpływ na trwałość barwników zawartych w papryce. Szybkość rozkładu niektórych frakcji barwników ulegała pewnym zmianom w obecności wymienionych wyżej dodatków, ale ogólnie ich efekt miał drugorzędne znaczenie. Stwierdzono, że spektrometria przy wielu długościach fali w połączeniu z HPLC dobrze się nadaje do badania trwałości barwników występujących w proszku papryki.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.