Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 274

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
PL
Nieustanny rozwój cywilizacyjny, mimo powstawania i rozwoju coraz mniej energochłonnych technologii, generuje jednak stały wzrost zapotrzebowania na energię, tak w sektorze elektroenergetycznym, jak i w sektorze energetyki cieplnej.
EN
The article presents the results of tests of the application of magnetic fuel activators, which improve the efficiency of metallurgical furnaces and positively affect the ecological aspects of their work. Energy indicators for metallurgical furnaces during operation before and after installation of magnetic fuel activators as well as the results of composition and concentration of emitted pollutants are included in the paper. The magnetic activation of liquid and gaseous fuels modifies their structure. As a result of the activation, the fuel mixture is selectively saturated with oxygen in the zone of free fuel flow. The combustion conditions were close to optimal, which is confirmed by the reduction of pollutants in the exhaust gases. Fuel saving in the combustion process is also a measurable economic effect. The tests included ovens of several types: pusher furnace, one and two chamber furnaces and a furnace with a rotary shaft. Several-month measurement cycles were carried out on each of them. The experiments consisted in the analysis of gas and heat consumption per month in individual furnaces before and after the use of magnetic fuel activators. The effectiveness of using activators was determined on the basis of the results of the tests carried out. As a result of a twelve-month test cycle on the pusher type furnace, a 36% reduction in gas consumption and a 22% reduction in heat consumption were achieved. After a seventeen-month measurement cycle on chamber furnaces, a 35% reduction in gas consumption and 6% in heat consumption were achieved. The tests on furnaces with a rotary shaft lasted fourteen months and showed a reduction in gas consumption by 8%. An improvement in the composition of fumes in the furnace atmosphere was achieved in all units with magnetic activators installed, as well as a reduction in the emission of harmful pollutants into the atmosphere from the installation.
PL
W artykule przedstawiono wyniki testów zastosowania magnetycznych aktywatorów paliw, poprawiających efektywność pracy hutniczych pieców grzewczych oraz wpływających pozytywnie na aspekty ekologiczne ich pracy. Zamieszczono wskaźniki energetyczne pracy pieców hutniczych w czasie eksploatacji, przed i po zainstalowaniu magnetycznych aktywatorów paliw oraz wyniki składu i stężenia emitowanych zanieczyszczeń. Magnetyczna aktywacja paliw płynnych i gazowych modyfikuje ich strukturę. W wyniku aktywacji w strefie swobodnego przepływu paliwa dochodzi do selektywnego nasycenia mieszanki paliwowej tlenem. Dochodzi do zbliżenia warunków spalania do optymalnych, czego dowodem jest redukcja zanieczyszczeń w spalinach. Wymiernym efektem ekonomicznym jest również oszczędność paliwa w procesie spalania. W ramach niniejszej pracy przeprowadzono badania na piecach wybranych typów: przepychowym, wgłębnym jedno- i dwukomorowym oraz piecu z trzonem obrotowym. Przeprowadzono kilkunastomiesięczne cykle pomiarowe na każdym z obiektów. Badania polegały na analizach jednostkowego zużycia gazu oraz ciepła w poszczególnych obiektach badawczych przed oraz po zastosowaniu magnetycznych aktywatorów paliwa. W oparciu o rezultaty przeprowadzonych testów stwierdzono skuteczność stosowania aktywatorów. W wyniku dwunastomiesięcznego cyklu badań na piecu typu przepychowego uzyskano 36% zmniejszenie jednostkowego zużycia gazu oraz 22% zmniejszenie jednostkowego zużycia ciepła. Po siedemnastomiesięcznym cyklu pomiarowym na piecach typu wgłębnego otrzymano spadek zużycia gazu o 35% oraz zużycia ciepła o 6%. Badania na piecach z trzonem obrotowym trwały czternaście miesięcy i wykazały zmniejszenie poziomu zużycia gazu o 8%. We wszystkich obiektach z zainstalowanymi aktywatorami magnetycznymi uzyskano również poprawę składu spalin w atmosferze piecowej i obniżenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń do atmosfery z instalacji.
3
Content available remote Fuel and electric energy consumption measurement of vehicles
EN
The article presents methods for measuring fuel consumption and electricity used in tests of rolling stock, buses, trolleybuses and trams. Based on the results of the performed experiments, the limitations of currently used research methods have been described and possible solutions have been proposed.
PL
W artykule przedstawiono metody pomiaru zużycia paliwa i energii elektrycznej stosowane w badaniach taboru kolejowego, autobusów, trolejbusów oraz tramwajów. Na podstawie zebranych doświadczeń opisano ograniczenia stosowanych obecnie metod badawczych i wskazano możliwe rozwiązania.
PL
Proces technologiczny pozwalający na wytwarzanie energii elektrycznej i termicznej określa się terminem kogeneracji (CHP – ang. Combined Heat and Power). Instalacje kogeneracyjne z uwagi na wysoką sprawność całkowitą (powyżej 80%) oraz niskie koszty inwestycyjne znajdują zastosowanie m. in. w przemyśle tworząc źródła energetyki rozproszonej. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracy układów kogeneracyjnych w sieciach przemysłowych oraz wskazano możliwe ich przyczyny i skutki powstałych awarii.
EN
The technological process which allows the production of electricity and thermal Energy is described as cogeneration (CHP – Combined Heat and Power). Cogeneration installations due to the high overall efficiency (over 80%) and low investment costs are used, among others in industry by creating distributed energy sources. In order to increase the operational safety of cogeneration systems, the paper analyzes the failure of cogeneration systems in industrial networks and indicates their possible causes and effects of failures.
EN
Constantly increasing requirements regarding emission limits for harmful exhaust components force vehicle manufacturers to improve the construction of vehicle engines as well as exhaust gas cleaning systems. In addition to modifications in the field of technology of motor vehicles themselves, it is also important to study the impact of alternatives to petrol or diesel fuels. One of the most popular fossil fuel is liquid petroleum gas. In the paper, the results of comparative studies on the emission of harmful exhaust components of vehicles meeting the Euro 3 and Euro 6 standards in the field of petrol and LPG fuel use are presented. Emission measurement was performed using a portable emission measurement system from Horiba OBS-2200 under real traffic conditions. The presented results show the differences between the tested vehicles and the fuels used.
PL
Artykuł przedstawia stan wiedzy dotyczący emisji gazów cieplarnianych w żegludze. Wskazuje techniczne rozwiązania umożliwiające ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zgodnie z przyjętym przez IMO planem. Jedną z możliwości jest wykorzystanie amoniaku jako paliwa w silnikach spalinowych bądź w ogniwach paliwowych. Rozwiązania te znajdują odzwierciedlenie we współczesnych projektach jednostek pływających.
EN
The article presents the state of knowledge regarding emissions of greenhouse gases in shipping. It indicates technical solutions to reduce carbon dioxide emissions, in accordance with the plan adopted by the IMO. One of the possibilities is the use of ammonia as fuel in internal combustion engines or in fuel cells. These solutions are reflected in contemporary projects of vessels.
EN
The use of internal combustion engines increase environmental pollution and dependence on fossil fuels. The biodiesel fuel, which is renewable, more environment friendly, and cheaper, is a good alternative for diesel engines. The use of biodiesel fuel leads to a drop in diesel power and an increase in fuel consumption. To prevent these shortcomings, it is proposed to use dynamic regulation of the percentage composition of a mixture of diesel and biodiesel fuel. The modernization of diesel engines for their transfer to work on a mixture of fuels with a dynamic regulation of its percentage composition is possible at service stations serving diesel engines.
PL
Kontrola zużycia paliwa przez maszynę ma naprawdę sens tylko w powiązaniu z jej wydajnością. Jest wiele sposobów, aby dowiedzieć się, ile paliwa zużyła konkretna maszyna w określonym czasie. Jak to sprawdzić, aby pomiar był wiarygodny i na jakie aspekty zwrócić uwagę?
9
Content available Perspektywy wodoru w transporcie i energetyce
PL
Dyskusja dotycząca przyszłości energetyki i transportu prowadzona w świecie, ale także w Polsce sprowadza się często do stwierdzenia, że wodór będzie paliwem przyszłości. Z punku widzenia jego właściwości jest to stwierdzenie uzasadnione, jednak z uwagi na to, że nie występuje on w stanie wolnym w przyrodzie sprawa wymaga znalezienia przede wszystkim źródeł odpowiednio taniego wodoru.
PL
W ostatnim czasie ceny paliw śledzone są z uwagą z powodu ich znacznego wzrostu. Społeczny niepokój budzi fakt perspektywy dalszych podwyżek. Próba oszacowania przyszłych opcji rozwoju cen paliw kieruje w stronę analizy przyczyn, dla których ów wzrost wystąpił obecnie. Pogłębiona obserwacja ekonomicznych trendów i rozgrywających się wydarzeń na świecie pozwala na wyodrębnienie czynników, które mają wpływ na zmiany cen surowców na światowych rynkach, a w dalszej konsekwencji paliw dla odbiorców końcowych.
EN
Experimental and industrial research of the technological process during the year 2017, including planning, is presented in this paper. That research was conducted in the new Foundry of new Ferronickel in Drenas, which is in the village of Cikatove, Drenas, the Republic of Kosovo. According to initial calculations, an amount of ore which would enter the process was determined, however the anticipated amount was different from the one used during the process. The same applies to fuel. Difference between the planned and the actual amount of ore used during the year 2017 resulted from the percentage of Ni in the amount of ore used in the foundry, demand for an Fe-Ni ferroalloy etc. The technological process in the foundry serves the purpose of processing ore of ironnickel with a high percentage of Ni in its composition. The material balance of the technological process in the new Foundry of new Ferronickel in Drenas, presented in this paper, is based on experimental and industrial data of the technological process acquired in the foundry. The material balance includes the technological process starting from calculation of the amount of ore and fuel, both making up the load for the rotary kiln. Additional contributors to the material balance are calculation of the amount of: fuel, which impacts the increase of temperature in rotary kilns, charge for the electric furnaces, metal and slags from the electric furnaces, metal and slags from the refining process (convertors) and mathematical calculation of the final product which is the ferroalloy of Fe-Ni. While preparing the material balance we have noticed greater acquisition of Ni than planned. The greater amount of Ni was produced by a smaller amount of ore than originally planned.
EN
Natural Gas (NG) is a promising alternative fuel. Historically, the slow burning velocity of NG poses significant challenges for its utilisation in energy efficient Spark Ignited (SI) engines. It has been experimentally observed that a binary blend of NG and gasoline has the potential to accelerate the combustion process in an SI engine, resulting in a faster combustion even in comparison to that of the base fuels. The mechanism of such effects remains unclear. In this work, an optical diagnosis has been integrated with in-cylinder pressure analysis to investigate the mechanism of flame velocity and stability with the addition of NG to gasoline in a binary Dual Fuel (DF) blend. Experiments were performed under a sweep of engine load, quantified by the engine intake Manifold Air Pressure (MAP) (0.44, 0.51. 0.61 bar) and equivalence air to fuel ratio (Φ = 0.8, 0.83, 1, 1.25). NG was added to a gasoline fuelled engine in three different energy ratios 25%, 50% and 75%. The results showed that within the flamelet combustion regime, the effect of Markstein length dominates the lean burn combustion process both from a stability and velocity prospective. The effect of the laminar burning velocity on the combustion process gradually increases as the air fuel ratio shifts from stoichiometric to fuel rich values.
PL
Ważnym źródłem energii odnawialnej (OZE) jest biomasa, z której podczas procesu fermentacji beztlenowej powstaje gaz fermentacyjny (biogaz). Celem pracy była analiza składu biogazu pochodzącego z różnych grup instalacji fermentacyjnych, zwłaszcza pod kątem jego energetycznego wykorzystania. Próby były pobrane z różnych obiektów takich jak: komunalne oczyszczalnie ścieków (fermentacja osadów ściekowych), beztlenowe oczyszczalnie ścieków przemysłowych, biogazownie rolnicze (energetyczne i utylizacyjne), składowiska odpadów oraz instalacje zaawansowanych technologii przetwarzania odpadów komunalnych. Zawartość metanu oraz wartość opałowa są najważniejszymi parametrami wskazującymi na możliwość energetycznego wykorzystania biogazu. Udział metanu w poszczególnych próbach zmieniał się w dość szerokim spectrum, od 38 do 74% obj. Z kolei wartość opałowa mieściła się w granicach 13,8-26,7 MJ/kg. Najmniej korzystne parametry zanotowano dla biogazu składowiskowego, natomiast najwyższe dla prób pochodzących z oczyszczalni ścieków przemysłowych. Najlepszym „jakościowo” substratem do produkcji biogazu okazały się osady ściekowe oraz stężone ścieki pochodzące z sektora przemysłu rolno-spożywczego, natomiast najmniej przydatnym - odpady komunalne oraz materiał wsadowy do biogazowni.
EN
An important source of renewable energy is biomass, which produces fermentation gas (biogas) during the anaerobic fermentation process. The aim of the study was to analyze the composition of biogas derived from various groups of fermentation instalations, especially in terms of its energetic use. Samples were taken from various objects such as municipal sewage treatment plants, anaerobic industrial sewage treatment plants, agricultural biogas plants, landfills and advanced municipal waste treatment technologies. Methane concentration and calorific value are the most important parameters indicating the potential for energetic using of biogas. The methane content in the individual samples varied from 38 to 74% vol. The calorific value was in the range of 13.8-26.7 MJ/kg. Worst parameters were observed for landfill biogas, and the highest for industrial wastewater treatment plants. The best "qualitative” substrate for biogas production were sewage sludge and concentrated wastewater from the agro-food sector, while the least useful - municipal waste and substrate to biogas plant.
PL
Zmiana modelu funkcjonowania sektora energetycznego, związana z promowaniem wykorzystania odnawialnych źródeł energii, zachęca przedsiębiorców do poszukiwania oraz wykorzystywania niekonwencjonalnych paliw umożliwiających wytwarzanie energii, w szczególności energii elektrycznej. W polskim systemie prawnym podstawowym aktem normatywnym określającym mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie m.in. energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) jest ustawa o odnawialnych źródłach energii1 (dalej: u.o.z.e.). W kontekście wykorzystywania paliw niekonwencjonalnych w energetyce na szczególną uwagę zasługują również zagadnienia związane z gospodarowaniem odpadami, które na podstawie szczegółowych przepisów prawa mogą być kwalifikowane jako źródła odnawialne. W tym zakresie podstawowym aktem normatywnym jest ustawa o odpadach (dalej u.o.)2, określająca m.in. zasady termicznego przekształcania odpadów w celu odzysku energii, w tym w szczególności wykorzystywania odpadów głównie jako paliwa do wytwarzania energii (R1). Do tego procesu zalicza się także obiekty przekształcenia termicznego, przeznaczone wyłącznie do przetwarzania komunalnych odpadów stałych, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna, obliczana na podstawie wskazanego wzoru, osiąga określony limit wskazany w załączniku I do u.o. Należy prześledzić podstawowe regulacje prawne, wskazujące, na jakich zasadach energia odzyskana z odpadów może być zakwalifikowana jako OZE, a także w jakim zakresie podlega ona wsparciu w ramach nowego systemu aukcji OZE.
PL
Technologia przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych na paliwo silnikowe to innowacyjna na skalę światową metoda recyklingu z wartością dodaną. Technologia ta pozwala nie tylko eliminować problem odpadów tworzyw sztucznych, ale też przekształcać je w jakościowo nowy produkt, a także chronić środowisko poprzez zagospodarowanie nowo powstałych odpadów oraz przywracać jego pierwotny stan, eliminując odpady zalegające na składowiskach.
PL
Wydawałoby się, że biopaliwa to sektor uregulowany… Rządzi się on jednak nie tylko prawami – czy raczej – regulacjami ministra energii; na jego działalność wytwórczą, w sposób bezpośredni, wpływa także „parasol” ministra finansów. I nie mówię tu o generaliach towarzyszących szeroko pojętemu otoczeniu gospodarczemu, ale o konkretnych rozwiązaniach, praktycznie wpływających na możliwości prowadzenia tej właśnie konkretnej działalności, jaką jest wytwarzanie biokomponentów. W ostatnim czasie jaskrawym tego przykładem jest dość kontrowersyjna już na pierwszy rzut oka inicjatywa resortu finansów, która nie tylko nie do końca pozostaje w jego kompetencjach, ale wręcz dotyczy przedsiębiorstw wytwarzających biokomponenty, które jednak… nie stanowią biokomponentów! Niejasne? Dla nas również, dlatego warto ten temat przybliżyć.
EN
The paper presents the results of engine tests for contamination and coking of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines. The subject of research is base diesel fuel with 7% (v / v) FAME, and effectiveness of the detergent-dispersant additives plays a key role. The engine tests were performed according to the CEC procedure F-98-08 PSA DW-10, it was essential for the coking and contamination of modern multi-injection injectors of high-pressure fuel supplies compression-ignition engines and for the conclusions.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań silnikowych dotyczących zanieczyszczenia i koksowania nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania paliwem silników o zapłonie samoczynnym (ZS). W zapobieganiu tym zjawiskom wiodącą rolę odgrywa skuteczność działania dodatków detergentowo-dyspergujących o odpowiednim poziomie dozowania. Przedmiotem badań jest bazowy olej napędowy z udziałem 7%(v/v) FAME. W celu sprawdzenia skuteczności działania badanych dodatków wykonano testy silnikowe zgodne z procedurą CEC F-98-08 PSA DW-10 pod kątem koksowania i zanieczyszczenia nowoczesnych wielootworowych wtryskiwaczy wysokociśnieniowego układu zasilania silników o ZS oraz sformułowano wnioski.
EN
The article is devoted to the increase of the cargo vehicles market on the gas-engine fuel. The article considers the relevance of the use of the alternative types of transport’s fuels. As potential energy carriers for internal combustion engines, gas engine fuels are considered. Prospects and problems of using natural gas as motor fuel, as well as ecological and economic aspects of the use of compressed natural gas as fuel for vehicles are presented. Prospects for expanding the market for trucks powered by gas engine fuel are discussed, as well as the advantages of using natural gas as a safe, environmentally friendly and economical type of alternative fuel are considered. It is shown that the main obstacle to the expansion of the gas engine vehicles’ market is the underdevelopment of the infrastructure: filling stations and service centres. The organization of gas-cylinder vehicles (GCV) servicing is considered. The authors have developed an imitation model that allows determining the optimal number of repair stations for the service centre, as well as software for forecasting the required number of automobile gas filling compressor stations (AGFCS).
19
Content available remote Possibilities of using post-consumer wood waste as a fuel in a cement plant
EN
The energetic use of wood waste in cement plants, as well as in the commercial power industry and district heating can bring measurable economic and environmental benefits. The article presents an analysis of the possibility of using selected postconsumer wood waste as an alternative fuel. For this purpose, a series of tests were carried out to determine the physicochemical properties of the waste. The tests confirm the usefulness of post-consumer wood waste in cement plants as a separate fuel or one of the alternative fuel components.
PL
Komunikacja miejska jest podstawowym środkiem transportu w coraz bardziej zatłoczonych miastach. Niestety źródło zasilania autobusów miejskich – silniki spalinowe, powodują znaczącą emisję substancji szkodliwych spalin. Coraz więcej ich producentów stara się opracowywać technologie, które przeciwdziałają nadmiernej emisji substancji szkodliwych. Artykuł stanowi przegląd dostępnych technologii napędu i zasilania autobusów komunikacji miejskiej wykorzystujących alternatywne napędy i paliwa, funkcjonujących na rynku oraz przewidywanych rozwiązań, które za parę lat najprawdopodobniej będą szerzej oferowane. Zmniejszanie bowiem emisji substancji szkodliwych z sektora transportu, który odpowiadał za około 16% emisji CO2 z całej gospodarki w Polsce już w 2010 r., jest istotną kwestią.
EN
Public transport is the primary means of transport in an more and more crowded cities. Unfortunately, power source of citi buses - internal combustion engines, causing significant emissions pollutant from exhaust. More and more buses manufacturers are trying to develop technologies that prevent excessive exhaust emissions. The article is an overview of available drive technology and supply public buses using alternative drives and fuels, operating on the market and the solutions envisaged, which in a few years are likely to be more widely available. Reducing fact, emissions from the transport sector, which accounted for about 16% of CO2 emissions from the whole economy in Poland as early as 2010., is an important issue.
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.