Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo płynne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Vision of the refineries’ development up to 2050
EN
The history of petroleum industry, including refining sector and the perspectives for its development until 2050 has been presented. The prognoses for consumption of petroleum as primary energy carrier and of transport fuel as well as dominating role of petrol products in the world economy have been illustrated. The attention was paid to the legal regulations, including those ones limiting emission and having an effect on the discussed industrial sector and the participation of a new generation of fuels in the total balance of fuels and consumption of new raw materials in their production. The report ‘Fuels Europe’ which is simultaneously a vision of the way of evolution of refinery branch and liquid fuels up to 2050 has been described.
PL
Przedstawiono historię przemysłu naftowego, w tym rafineryjnego, oraz prognozę jego rozwoju do 2050 r. Zobrazowano prognozy dla zużycia ropy naftowej, jako nośnika energii pierwotnej oraz paliwa transportowego a także dominującą rolę produktów naftowych w światowej gospodarce. Zwrócono uwagę na regulacje prawne, w tym ograniczające emisję i mające wpływ na ten sektor przemysłu oraz udział nowej generacji biopaliw w ogólnym bilansie paliw i użycie nowych surowców do ich produkcji. Opisano raport Fuels Europe, który jest jednocześnie wizją ścieżki ewolucji branży rafineryjnej i paliw płynnych do 2050 r.
EN
The article analyzes the current state of production of second generation biofuels in the world and evaluates the possibility of launching such production in Ukraine. The work is topical due to the fact that liquid biofuels can replace a certain share of motor fuels consumed in Ukraine, thus contributing to the strengthening of the country's energy independence. The purpose of the study is to assess feasibility of a project on the production of second generation bioethanol in Ukraine; the task is to carry out a preliminary feasibility study for such a project. The analysis of the study of pure co-substrate fermentation and as a supplement for cattle manure proves that the maximum biogas yield obtained using alcohol stillage in a ratio of 40-80% increased compared to fermentation of pure cattle manure. The use of pure bards compared to the bard and the slurry mixture increases the maximum yield of biogas. It was found that the biogas obtained from the use of alcohol stillage is a high con-sumption of biogas with the methane content of between 70 and 78%.
PL
W artykule dokonano analizy aktualnego stanu produkcji płynnych biopaliw drugiej generacji na świecie w aspekcie rozpoczęcia produkcji na Ukrainie. Wykorzystanie biopaliw płynnych może przyczynić się do wzmocnienia niezależności energetycznej kraju. Celem badań jest ocena rentowności produkcji bioetanolu według ilości produkcji bioetanolu w kontekście cen benzyny na Ukrainie i sprzedaży jej na europejskich rynkach. Stwierdzono, że wykorzystanie odpadów z gorzelni jako dodatków do fermentacji zwiększyło wydajność uzysku biogazu do 40-80% w porównaniu z fermentacją odchodów bydlęcych bez dodatków, a zawartość metanu wynosiła 70-78%.
EN
PPPP Naftoport Ltd. is the answer to changes on the international fuel market. The acivity of PPPP Naftoport Ltd. is connected with the start of the functioning of the Russian terminal in Ust-Ługa and reducing fuel production in Western Europe due to the restriction (often closed) operation of refineries in Italy, Germany and United Kingdom. Therefore, current activities and plans of PPPP Naftoport Ltd. have a direct impact on the energy security of Poland. This company is therefore extremely valuable for the country, not only because of its investment attractiveness and modernity, but also is an enterprise of special importance for national defense.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz główne założenia systemu monitoringu i kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Wskazano największe mankamenty funkcjonującego systemu. W dalszej części przedstawiona została autorska propozycja modyfikacji istniejącego systemu monitoringu i kontroli jakości w Polsce, opracowana na podstawie doświadczeń i wniosków zebranych w trakcie prowadzenia badań poprawności funkcjonowania systemu w latach 2007 – 2013.
EN
The article presents legal basis and the main assumptions surveillance system of quality control of liquid fuels in force in Poland, with particular reference to the risks of deterioration occurring in the distribution process. Indicated the greatest shortcomings of the system functioning. In the next part presents the author's proposal to modify the existing system of monitoring and quality assurance in Poland, developed on the basis of the experiences and lessons gained during the investigation the proper operation of the system in the years 2007-2013.
PL
Ceny ropy naftowej na rynkach światowych oraz ceny benzyny i oleju napędowego na rynkach krajowych mają istotny wpływ na funkcjonowanie gospodarek. Ceny te z jednej strony wykazują trwałą tendencję rozwojową (trend), z drugiej natomiast podlegają różnego rodzaju wstrząsom, skutkującym licznymi krótkookresowymi odchyleniami od trendu. Wstrząsy te mogą mieć podłoże polityczne, ekonomiczne, środowiskowe i inne. Pomiędzy cenami ropy na rynkach światowych w długim okresie, będącymi wypadkową produkcji i światowego wydobycia ropy, a cenami gotowych, sprzedawanych detalicznie produktów petrochemicznych występuje zależność. Również jednak hurtownicy oraz państwo kształtują ceny paliw. W spektrum ekonomicznym, ceny paliw zależne są także od cen walut na rynku światowym, wielkości produkcji przemysłowej, ilości wydobywanej ropy i jej ograniczeń oraz czynników takich jak konkurencja pomiędzy detalistami, a więc ogólnie mówiąc od czynników popytowych i podażowych. Z uwagi na specyfikę wykorzystania poszczególnych paliw płynnych, tj. benzyny i oleju napędowego w transporcie, ich ceny nieco inaczej reagują na ceny ropy i innych czynni-ków je warunkujących. Każde decyzje uczestników rynku mają poważne konsekwencje dla cen paliw, jak i całej gospodarki. Dodatkowo istnieją spory dotyczące tego, kto ponosi największą odpowiedzialność za wysokie i wciąż wzrastające ceny paliw płynnych w Polsce w ostatnich latach. W pracy przedstawiona została makroekonomiczna analiza mechanizmu cenowego benzyny i oleju napędowego w Polsce.
EN
Fuel prices on the global market as well as petroleum prices and diesel prices on national markets have a signifi-cant impact on how economies function. On the one hand these prices show a long-run tendency (a trend), on the other hand they are subjected to various types of shocks, that create fluctuations around the trend. Those shocks could have a political, economic, environmental and many other backgrounds. Between oil prices on the global market in the long-run, that are a result of world production of oil, and prices of final petrochemical products, a dependence occurs. Moreover, prices of petrochemical goods are formed by governments. From the economic point of view, petroleum prices are also dependent on world currency prices, volume of industrial production, amount of extracted oil and its limitations, factors such as competi-tion between retailers, and generally speaking various demand and supply factors. Taking into account the specificity of use of liquid fuels, i.e. petrol and diesel for transportation, their prices react slightly different on oil prices and other conditioning factors. Any decisions of market participants have a significant consequences for fuel prices and for industry as a whole. In addition, there is a live discussion on who bears the responsibility for high and constantly rising prices on the liquid fuel market in Poland in the recent years. This paper presents macroeconomic analysis of the pricing mechanism for petrol and diesel prices in Poland.
6
Content available Organizacja transportu paliw płynnych
PL
W związku z rosnącym zapotrzebowaniem odbiorców na paliwa płynne istnieje potrzeba organizowania ich transportu i dystrybucji. Od ponad wieku funkcjonują firmy zajmujące się wydobyciem, przetwarzaniem ropy naftowej i dystrybucją jej produktów na poziomie hurtowych ilości na potrzeby danego kraju. W Polsce wydobywa się 700÷900 tys. ton ropy naftowej przy potrzebach polskich rafinerii wynoszących 20 mln ton w skali roku. Duże zapotrzebowanie na ropę naftową przyczynia się do importowania ropy z innych krajów. Na przykładzie wybranej stacji paliw jednego z wiodących koncernów przedstawiono organizację dostaw paliw do stacji.
EN
Due to the growing demand of customers for liquid fuels, there is a need to organize their transport and distribution. For over a century, there are companies engaged in the extraction, processing and distribution of crude oil and its products at wholesale quantities to the needs of the country. In Poland, mined 700÷900 thousand tons of crude oil at the refinery needs Polish 20 million tons per annum. Relatively strong demand for oil relative to the amount of extracted contributes to import oil from other countries to meet the needs of the refinery. The article presents the demand for liquid fuels in Poland. For example, the selected fuel station one of the leading companies, describes the supply of these fuels to the station.
PL
W Polsce do końca 2006 r. w wyniku oddolnej inicjatywy technologicznej rozwinął się "mały" sektor paliwowy. Zajmował się on pozyskiwaniem odpadowych poliolefin (OPO) i przetwarzaniem ich w surowe, płynne frakcje paliwowe.
PL
Olej napędowy (ON) pochodzenia mineralnego, zużywany w gospodarstwie rolnym do napędzania ciągników i maszyn samojezdnych, stanowi 35-55% łącznego zużycia nośników energii zużywanych w gospodarstwie w skali roku (w przeliczeniu na wartość energetyczną). Wskazuje to na konieczność poszukiwania możliwości zmniejszenia zużycia oleju napędowego, co jest możliwe przez zmiany konstrukcyjne silników spalinowych, doskonalenie technologii prac polowych i struktury wykorzystania sprzętu. Oszczędności można także oczekiwać po zastąpieniu oleju napędowego płynnymi paliwami odnawialnymi. Przedstawiono analizę efektów zastąpienia oleju napędowego czystym olejem roślinnym (PPO) w zmodernizowanych silnikach ciągnikowych John Deer. Przeprowadzone obliczenia dla gospodarstw modelowych wskazały na znaczne możliwości zmniejszenia kosztów eksploatacji maszyn. Oszczędności te zależały od wielkości gospodarstwa i od źródła pochodzenia użytkowanego oleju. Wskazano również na inne efekty zastąpienia ON przez PPO, jak częściowe uniezależnienie rolnika od drastycznych i nieprzewidywalnych zmian cen paliw ropopochodnych, istotny wpływ na ograniczenie emisji CO2, wzrost wykorzystania nośników pochodzących z odnawialnych źródeł energii oraz możliwości wzrostu aktywności pozarolniczej na terenach wiejskich.
EN
Fossil diesel oil used on farms for driving tractors and other machines reaches 35 to 55% of total energy consumed for farming and household needs per year. Thus, replacing the fossil fuel with renewable fuels ought to be advantageous in economic, social and environmental aspects. John Deere Werke, Mannheim, in cooperation with Vereinigte Werkstaetten fuer Pflanzenoeltechnologie, designed and built the engine for JD tractors, powered with pure plant oil (PPO). This paper presents an analysis what kind of savings could be achieved after complete removal of fossil oil from the farm and switching over the engines to PPO. Total savings for model farms depended on the farm size and source of the oil-rapeseed supply. Maximum savings' value, 26% of annual fuel's expenditures, could be obtained on small (36 ha) farms using the market purchased rapeseeds. Minimum savings' value, 5% of annual fuel's expenditures, would be available on big (300 ha) farms, producing oil from own planted rape. Finally, the oil price depends on rapeseed growing/purchasing costs and price of the mill cake. The analysis showed also that using of vegetable oil for energy purposes should significantly reduce the CO2 emission.
PL
Pożary zbiorników z ropą naftową lub z produktami naftowymi z całą odpowiedzialnością można określić jako kataklizm w skali lokalnej. Z opisów pożarów, które maiły miejsce w Polsce i za granicą wiadomo, że są to zdarzenia powodujące ofiary w ludziach, ogromne straty materialne, zanieczyszczenia środowiska oraz przeważnie całkowite lub znaczne uszkodzenie zbiorników objętych pożarem i zbiorników sąsiednich. Bardzo ważnym spostrzeżeniem decydującym o bezpieczeństwie pożarowym zbiorników jest fakt, że instalacje przeciwpożarowe montowane do górnej krawędzi zbiornika ulegają zniszczeniu w początkowej fazie pożaru w wyniku deformacji płaszcza. W zdecydowanej większości przypadków instalacje te nie spełniają, więc roli ani funkcji, do jakiej zostały zaprojektowane i przeznaczone. W artykule przedstawiono dobór optymalnych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dobór trwałych i skutecznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, zapewniających maksymalnie długie utrzymanie nieuszkodzonej instalacji gaśniczej zbiornika w czasie pożaru.
EN
Tanks’ fire with crude oil or oil products with full responsibility can be described as a local disaster. Looking at the description that had been in Poland and abroad it’s known that these are events cause victims in human being, huge material loses, environmental pollution and mostly total or huge damages of tanks’ in fire and tanks in neighborhood. It’s very important remark deciding about tanks fire security it’s a fact that fire – extinguishing installation fitted to the upper edge of tank are destroyed in the very beginning part of fire due to deformation of a tank shell. In the most majority of events these installations don’t do neither a function and play a part that they were designed and planned. In the article there were shown a selection of a constant and an effective fire – extinguishing protection, giving an assurance that the tank’s fire installation will be maximal not to damage during the fire.
11
Content available remote Experimental investigations of the hydroelasticity of a liquid-filled tank
EN
The article presents the results of experimental investigations of interactions between a deformable structure and a liquid. The investigations were performed on two prismatic tanks with elastically deformable top walls. During the investigations, different levels of tank filling with liquid were examined. The investigation of this phenomenon has direct reference to frequently recorded real events, such as collision of a tanker with another ship or a harbour berth, rapid braking of a road or rail tanker, etc. Recognition of this phenomenon is based on simultaneous measurements of the following parameters: 1. excited accelerations of the tank-liquid system, 2. elastic accelerations of top walls of the tank, 3. hydrodynamic pressures on the deformable top walls.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych dotyczących współoddziaływania konstrukcji odkształcalnej z cieczą. Badania przeprowadzono na dwóch zbiornikach prostopadłościennych ze sprężyście odkształcalnymi ścianami szczytowymi. Stosowano różne stopnie napełnienia zbiorników cieczą. Badanie tego zjawiska ma odniesienie do często spotykanych zdarzeń praktycznych jak zderzenie zbiornikowca z innym statkiem lub nabrzeżem portowym. Gwałtowne hamowanie cystern samochodowych lub kolejowych itp. Rozpoznanie zjawiska doprowadziło do jednoczesnych pomiarów następujących wielkości: 1. Wymuszanych przyspieszeń układu zbiornik-ciecz 2. Przyspieszeń sprężystych ścian szczytowych zbiornika 3. Ciśnień hydrodynamicznych odkształcalnych ścian szczytowych
PL
Przedstawiono system pojazdów operatora transportu zbiorowego z usytuowaną w nim stacją paliw płynnych. Stację paliw płynnych potraktowano jako system z losowym zapotrzebowaniem na zasoby generowanym w systemie pojazdów. Zaproponowano opis matematyczny procesów zachodzących na styku obu systemów. Zbudowany model matematyczny oprogramowano i stworzono komputerowy model symulacyjny. Zaprezentowano możliwości aplikacyjne modeli.
EN
A system of vehicles of collective transport operator including a fuel station has been presented. The fuel station has been treated as a system with a random demand for resources generated in a system of vehicles. A mathematical model of processes occurring on the verge of both systems has been proposed. For the model which had been created appropriate software and computer simulation model have been worked out. Capabilities of the practical application of those models have been also discussed.
PL
Podano mechanizm niszczenia konstrukcji zbiornika stalowego podczas pożaru. Wskazano, że skuteczniejsza jest instalacja gaśnicza umieszczona na dnie zbiornika a nie, jak dotychczas, na górnej krawędzi płaszcza.
EN
The destruction mechanism of the steel tank structure exposed to fire has been presented. It has been shown that a fire fighting installation located on the tank bottom is more efficient, that than at the upper edge of steel.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących ilościowej oceny wpływu stopnia nasilenia uszkodzeń korozyjnych blach płaszczy zbiorników na paliwa płynne na wartości wybranych właściwości stali, z której zostały wykonane. Wykazano znaczącą redukcję granicy plastyczności i wytrzymałości na rozciąganie oraz zwiększenie kruchości w obszarach z korozją nierównomierną i wżerową.
EN
Results of experimental investigations concerning a quantitative assessment of the influence of corrosion intensity in sheets applied to side surface of tanks on values of selected properties of steel they have been made from, have been presented and analysed. Noticeable reduction of steel yield point as well as growth of its brirtleness have been observed mainly in sheet zones with not uniform and pitting corrosion.
PL
Pod koniec ubiegłego roku firmy zajmujące się przerobem odpadów tworzyw sztucznych na komponent do produkcji paliw płynnych stanęły przed widmem bankructwa. Dotyczyło to 16 przedsiebiorstw z obszaru całego kraju, które w ostatnich latach dużo zainwestowały w instalacje do katalitycznego przerobu takich odpadów.
PL
Wiemy juz o zachowanej uldze akcyzowej na paliwa płynne z domieszkami komponentów produkowanych z odpadów tworzyw sztucznych. Być może na stanowisko Ministerstwa Finansów wpłynęło spotkanie stron zainteresowanych utrzymaniem tej ulgi z sekretarzem stanu w MF, Mirosławem Barszczem.
PL
W pracy zawarto krytyczną analizę zmian zachodzących w strukturze chemicznej paliw importowanych na teren kraju, głównie poprzez terminal w Koroszczynie w latach 2001-2004.
EN
In his paper some analysis of changes which occur in the chemical composition in imported fuels to Poland, mainly through the Koroszczyn terminal during the period of 2001-2004 years, is presented. Analysis is concerned both for high-octane gasoline and for diesel oil, and also, to same extend, for heating oil. There is also included the fact of the import of mixture of hydrocarbons which can be used for the production of high-octane gasoline. Performed analysis also concerns the changes in the concentration of such compounds as sulphur and benzene in imported fuels.
PL
Opisano dodatki uszlachetniające do benzyn i olejów napędowych. Dokonano ich podziału oraz podano przykładowe związki chemiczne stosowane w odpowiednich grupach dodatków.
EN
Petrol and Diesel additives were described. Fuel additives were divided to individual groups. Some compounds used in special groups were presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości elektrostatycznych laminatów polime-rowo-szklanych oraz ich odporności na paliwa płynne. Przedmiotem badań byty laminaty, które różniły się rodzajem zastosowanej żywicy (poliestrowa, epoksydowa), wzmocnieniem szklanym (mata, tkanina) oraz zawartością pyłu AL Określono rezystywność skrośną i powierzchniową oraz stopień elektryzowania się badanych laminatów. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że spośród przebadanych laminatów najlepszy na powłoki ochronne zbiorników paliw płynnych jest laminat poliestrowo-szklany ze wzmocnieniem złożonym z tkaniny i maty oraz zawierający pył Al.
EN
The influence of compounding methods on properties of montmorillonite (MMT) modified polyamide 6 (PA6), having 1.2, 3.2, and 5.2 wt.% ZMMT (organic modified MMT) were examined. Composites were prepared by melt extrusion using: (i) extruder alone (W), (ii) extruder equipped with the static mixer (H), (iii) extruder equipped with the dynamic mixer (D), and (iv) extruder equipped with the dynamic and static mixers (D+H). The mechanical properties and water adsorption of these composities were determined and compared to the neat of PA6.
EN
An engineering approach to corrosion resistance prediction of side surface sheets of steel tanks for liquid fuels has been proposed. Authors suggest using for evaluation values of real plate thickness, obtained during a routine assessment of tank technical condition. The random variability of the thickness has to be taken into account. Reliability function seems to be the best safety measure, provided that Rayleigh probability distribution is applied. All design parameters can be adopted basing on the analysis of hazard function, which is compared to empirical corrosion rate diagram.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.