Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo mikroemulsyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ciśnień spalania silnika PERKINS 1100 zasilanego mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL ULTRA B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME (100%). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego użytkownika silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie wyznaczonych wykresów indykatorowych ciśnienia spalania wykazała wpływ właściwości fizykochemicznych badanych paliw: mineralnych, roślinnych i ich mieszanin z etanolem na ciśnienia spalania oraz na wskaźniki efektywne pracy badanego silnika. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na proces wtrysku paliwa i jego spalanie. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki efektywne, zużycie paliwa, na wskaźniki energetyczne, emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
The paper presents investigation results of the engine PERKINS 1100. The engine was powered a mixture of microemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL ULTRA B diesel and the methylic ester of acids of the FAME rape oil (100%). Using fuels about different properties physicochemical to diesel engines requires the big accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning engines out powered with these fuels. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal-combustion engines about the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of its technical state, particularly of the process of burning and the technical state of injection apparatus. Analysis of graphs experimentally outlined indicator demonstrated pressures of burning influence of the property physicochemical of examined fuels: mineral, plant and of their mixtures with the ethanol on pressures of burning and the engine to effective signs of the work examined. They demonstrated, that kind of fuel about different properties physicochemical an essential influence on the process has burning fuel injection and it. This influence is showing in the influence to effective signs, the fuel consumption, for energy signs, the broadcasting of toxic ingredients with the exhaust fumes.
2
Content available remote Mikroemulsyjne paliwa do silników tłokowych
PL
Tematem publikacji jest zaprezentowanie paliw emulsyjnych, które są najbardziej skutecznym sposobem obniżania emisji NOx z pojazdów samochodowych. Paliwa będące makroemulsjami charakteryzują się szeregiem niekorzystnych właściwości, do których zaliczyć należy ograniczoną stabilność emulsji, nieakceptowane właściwości niskotemperaturowe oraz silną tendencją do wywoływania korozji metali. W efekcie badań opisanych w literaturze zwłaszcza amerykańskiej stwierdzono, że mikroemulsje zachowują walory użytkowe emulsji, przy jednoczesnym zminimalizowaniu ujemnych cech tego rodzaju paliw. Odpowiedni dobór składu i stężenia dodatków emulgujących jest warunkiem uzyskania trwałej mikroemulsji olej napędowy – woda. Opierając się na powyższych wnioskach z przeglądu literatury dokonano wyboru odpowiedniego pakietu dodatków do wytworzenia paliw mikroemulsyjnych. Rezultaty przeprowadzonych wstępnych badań wskazały możliwość wytworzenia mikroemulsji o zawartości wody do 25% v/v przy zastosowaniu wybranego dodatku. Przeprowadzono badania laboratoryjne w rezultacie których zbudowano stanowisko do wytwarzania mikroemulsji z wykorzystaniem pakietu dodatków oraz opracowano procedurę wytwarzania mikroemulsji olej napędowy – woda.
EN
The topic of the paper are emulsion fuels, which are the most effective way to reduce NOx emissions from motor vehicles. The macroemulsion fuels are characterized by a number of disadvantages, which include the limited stability of the emulsion, unacceptable low temperature properties and a strong tendency to cause corrosion of metals. Based on the above findings of the literature review appropriate additive to produce a microemulsion fuels were choosen. The results of the preliminary study showed the possibility of production of the microemulsion with a water content up to 25% V / V using the selected additive. Laboratory tests were carried out as a result of which the position was built to produce a microemulsion with the additive package and a procedure for preparation of a microemulsion diesel oil - water.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań ciśnień spalania silnika PERKINS 1100 zasilanego mieszaniną paliwa mikroemulsyjnego: węglowodorowo-estrowo-etanolowego oraz porównawczo węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B i estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME (100%). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Analiza eksperymentalnie wyznaczonych wykresów indykatorowych ciśnienia spalania wykazała wpływ właściwości fizykochemicznych badanych paliw: mineralnych, roślinnych i ich mieszanin z etanolem na ciśnienia spalania oraz na wskaźniki efektywne pracy badanego silnika. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki efektywne, zużycie paliwa, na wskaźniki energetyczne oraz emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
The paper presents investigation results of the engine PERKINS 1100. The engine was powered by a mixture of mikroemulsive fuel: hydrocarbon-ester-ethanol and comparatively with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and the methylic ester of acids of the FAME rape oil (100%). Using fuels with different physicochemical properties for Diesel engines requires high accuracy of measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling rigorous norms more and more in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the contemporary user of internal combustion engines to have fast and precise methods of estimation its technical state, particularly of the process of burning and the technical state of injection apparatus. Analysis of graphs experimentally outlined demonstrates pressures of burning and influence of the physicochemical features of examined fuels: mineral, plant and of their mixtures with the ethanol on pressures of burning and the engine effective signs of the work. They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties has an essential influence on that process as well as fuel injection. This influence is showed in change of effective signs, fuel consumption, for energy parameters and emissions of toxic ingredients with the exhaust fumes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.