Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 101

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo gazowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
EN
The paper presents results of SI engine tests, carried on for different gaseous fuels. The analysis carried out made it possible to define the correlation between fuel composition and engine operating parameters. Tests cover various gaseous mixtures: methane with hydrogen and LPG with DME. The first group, considered as low carbon content fuels, can be characterized by low CO2 emissions. The flammability of hydrogen added in those mixtures realizes the function of combustion process activator and improves the energy conversion. The second group of fuels is constituted by LPG and DME mixtures. DME mixes perfectly with LPG and differently than in the case of other hydrocarbon fuels also consisting of oxygen, which makes the stoichiometric mixture less oxygen demanding. In the case of this fuel, improvement in engine volumetric and overall engine efficiency has been noticed, compared to LPG. During the tests, standard CNG/LPG feeding systems have been used, which underlines the utility value of the research.
PL
Od 2017 roku Frapol realizuje projekt badawczo-rozwojowy Frapol nZEB, w ramach którego powstaje zintegrowany system umożliwiający precyzyjną kontrolę mikroklimatu w dużych obiektach użytkowych. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W część naukową projektu zaangażowane jest środowisko naukowe Politechniki Warszawskiej, Akademii Górniczo Hutniczej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Krakowskiej oraz Politechniki Lubelskiej.
EN
Chemical carbon level control is considered to be one of the simplest, cheapest and the most effective methods of optimizing fuel combustion. Standardized balance boiler’s tests show that maximum efficiency can be mentioned with highly noticeable chemical underburn responding to concentration of carbon monoxide 0.02-0.03% vol. (200-300 ppm). In addition, nitrogen oxide, which originates in maximum temperature (with lack of underburn), is 35 times more toxic than carbon monoxide. It can be supposed that defining the permissible level of chemical underburn is a typical optimizing issue due to minimize the destination function. To simplify and unify the issue, ecological and economical fuel combustion criteria were proposed as well as general energy-ecology criterion, which is simultaneously the searched destination function. Results of such research on boilers have shown that optimum combustion operation takes place within carbon monoxide concentration of 234-379 mg/m3, oxygen 4.11-4.24% vol. and air pressure 80-81 daPa.
PL
Sterowanie poziomem niedopału chemicznego uważa się za jedną z najprostszych, najtańszych i wysokoefektywnych metod optymalizacji spalania paliwa. Standardowe bilansowe próby kotła pokazują, że maksymalną jego sprawność notuje się przy wielce zauważalnym niedopale chemicznym odpowiadającym stężeniu CO na poziomie 0,02-0,03% obj. (200-300 ppm). Ponadto tlenki azotu, które powstają w maksymalnej temperaturze, czyli przy braku niedopału, są substancjami około 35 razy bardziej toksycznymi niż tlenek węgla. Z tego wynika, że wyznaczenie dopuszczalnego poziomu niedopału chemicznego stanowi typowe zagadnienie optymalizacyjne, mające na celu zminimalizowanie pewnej funkcji docelowej. Dla ujednolicenia tego problemu zostało zaproponowane ekologiczne i ekonomiczne kryterium spalania paliwa, jak również uogólnione kryterium energetyczno-ekologiczne będące poszukiwaną funkcją docelową. Jak pokazały wyniki takich badań na kotłach, optymalny tryb spalania znajduje się w zakresie stężenia tlenku węgla w granicach 234-379 mg/m3, tlenu 4,11–4,24% obj. i ciśnienia powietrza 80–81 daPa.
4
Content available remote Badanie wspólnego spalania paliwa gazowego i mazutu
PL
W dzisiejszych czasach gaz ziemny oraz ropa naftowa (mazut) są paliwami powszechnie wykorzystywanymi w kotłowniach przemysłowo-grzewczych małej i średniej mocy. Obecnie większość rafinerii doskonali procesy technologii przeróbki ropy naftowej. Każda przeróbka surowca tj. ropa naftowa powoduje zmiany szeregu fizyko-chemicznych właściwości mazutu. Wskutek tego podczas spalania mazutu następuje m.in. naruszenie wskaźników przewidywanych w karcie pracy kotła, zwiększenie jego niezupełności spalania, powstawanie na powierzchniach wymiany ciepła osadów z cząsteczek koksu oraz obniżenie stabilności spalania aż do zerwania płomienia. Aby móc zwiększyć szybkość i zupełność procesu spalania oraz efektywne wykorzystanie powierzchni ekranowych należy zapewnić jak najwyższy stopień dyspergowania paliwa. Jednak istniejące wtryskiwacze palników kotłów przeznaczonych do spalania mazutu nie są w stanie zapewnić jego rozpylania na poziomie poniżej 100 μm. Dlatego też rzadko stosowane wspólne spalanie paliwa gazowego i mazutu okazuje się tutaj doskonałym rozwiązaniem posiadającym kilka atutów. Prowadzi ono, bowiem do zwiększenie współczynnika emisyjności, zwiększenia sprawności kotła a także zapobiega osadzaniu się i koksowaniu się resztek mazutu na powierzchniach kotła Uzyskane wyniki badań wykorzystano w praktyce w celu zmniejszenia emisji tlenków azotu do atmosfery oraz poprawy sprawności cieplnej kotła typu DKVR 10-13. Opracowanie wykonane zostało na przykładzie jednego z trzech kotłów zainstalowanych w Ósmej Rejonowej Kotłowni Wyborskiego Rejonu Sankt-Petersburga. W przypadku niniejszego kotła analiza metod zmniejszenia emisji tlenków azotu i doświadczenia autorów wykazują istotne zalety metody wtrysku wilgoci do strefy spalania. Metoda ta wymaga jednak określenia optymalnych charakterystyk parametrów jej zastosowania. Dlatego też w celu wtrysku dodatkowej wilgoci, która jest potrzebna do rozpryskiwania mazutu należy odpowiednio zmodyfikować zawirowywacze głowicy rozpryskującej (rysunek 1). Powyższe działania pozwoliły założyć poziom zmniejszenia emisji NOx o 30% przy spalaniu paliwa gazowego oraz o 20% przy wspólnym spalaniu paliwa gazowego i mazutu. Emisję NOx podaje się w przeliczeniu na masową emisję tlenków azotu, ponieważ właśnie ten wskaźniki charakteryzuje bezwzględny wpływ emisji szkodliwych składników spalin na zanieczyszczenie atmosfery (rysunek 3 i 4). W trakcie przeprowadzonej analizy uwzględniane zostały trzy poziomy ewentualnego wpływu emisji ze spalinami kotłów na zanieczyszczenie atmosfery zarówno przy spalaniu paliwa gazowego jak i wspólnym spalaniu paliwa gazowego i mazutu. Powyższe autorskie rozwiązania towarzyszyły ogólnemu usprawnieniu pracy kotła i zwiększeniu efektywności wykorzystania paliwa przy wspólnym spalaniu gazu i mazutu.
EN
Nowadays natural gas and fuel oil (mazut) are fuels commonly used in low and medium power industrial boiler houses. Currently majority of refineries improves technological processes of crude oil processing. Each processing of the resource, i.e. crude oil, changes many physio-chemical properties of fuel oil. As a result, while fuel oil combustion, indicators provided in boiler’s manual are violated, incomplete combustion is increased, sediments made of coke are created on heat exchange surfaces and combustion stability decreases until flameout, among others. Increasing speed and completeness of the combustion process as well as effective use of screen surfaces requires the highest possible level of fuel dispersing. However, available boilers’ burner injectors intended for fuel oil combustion are not capable of spraying it at level lower than 100 μm. That is why rarely used co-combustion of gas fuel and fuel oil turns out to be a great solution in this situation. It leads to increased emission rate and boiler’s proficiency, as well as prevents deposition and coking of fuel oil leftovers on boiler’s surfaces. Achieved research results were used in practice in order to decrease emission of nitric oxides into the atmosphere and increasing thermal efficiency of type DKVR 10-10 boiler. The study was conducted on an example of three boilers installed in the Wyborsky’s Eighth Regional Industrial Boiler House of Sankt Petersburg Region. In the case of this boiler, the analysis of methods aimed at decreasing emission of nitric oxides and author’s experiences, indicate important advantages of method based on injection of moisture into the combustion area. However, this method requires setting optimal parameters in order to use it. That is why in order to inject additional moisture, which is needed for pulverizing fuel oil, mixer of pulverizing head needs to be modified (Fig. 1). The abovementioned actions allowed to assume lowering NOx emission by 30% with gas fuel combustion and 20% with gas fuel and fuel oil co-combustion. Emission of NOx is provided in conversion to mass emission of nitric oxides, because this indicator characterizes absolute impact of harmful parts of combustion gases on atmosphere pollution (Fig. 3 and 4). Three levels of potential impact of emission with boiler’s combustion gases on atmosphere pollution with gas fuel combustion as well as co-combustion of gas fuel and fuel oil were taken into consideration while conducting the analysis. The abovementioned solutions provided general improvement in boiler’s operation and increased efficiency of fuel use during co-combustion of gas and fuel oil.
PL
W artykule przedstawiono ideę maksymalizacji odzysku gazów zrzutowych w zakładach przemysłowych, w szczególności przerabiających węglowodory. Opisano funkcjonowanie pochodni utylizacyjnej oraz układów zrzutowych w typowym zakładzie rafi neryjnym, opisana została w sposób uproszczony architektura układów zrzutowych oraz budowa pochodni. Przedstawiono propozycję odzysku gazów zrzutowych wraz z wyprowadzeniem ich poza zakład przemysłowy, aby w ten sposób minimalizować wpływ na środowisko (ograniczenie emisji) oraz ograniczać zużycie surowców kopalnych. Wskazane zostały zanieczyszczenia mogące znaleźć się w układzie zrzutowym. Zaproponowano sposób ich monitoringu w celu eliminacji wprowadzenia do układów niepożądanych, toksycznych składników.
EN
The article presents the idea of maximizing the recovery of exhaust gases in industrial plants, in particular converting hydrocarbons. The functioning of a recycling torch and discharge systems in a typical refinery plant has been described The architecture of drop systems and the construction of flares have been described in a simplified way. Presented is a proposal for recovery of exhaust gases along with moving them out of the industrial environment, in order to minimize the impact on the environment (reduction of emission) and to limit the consumption of fossil raw materials. Contaminants that may be in the discharge system have been indicated. A method of monitoring them was proposed in order to eliminate the introduction of undesirable toxic components into the systems.
PL
W publikacji zaprezentowano wykorzystanie mikrokomputerów SBC i modułu SIM900, jako elementów systemu do mobilnego monitoringu ulatniającego się gazu w pojazdach z instalacją LPG. Skupiono się przede wszystkim na oprogramowaniu mikrokomputera do współpracy z sensorem wykrywającym ulatniający się gaz oraz oprogramowaniu jednostki centralnej do współpracy z modułem transmisji bezprzewodowej 3G, komunikującym się z mobilnym użytkownikiem systemu. Pokazano ideę programowania tego typu urządzeń, które realizują niezliczone funkcje w systemach automatyki przemysłowej jak i w technikach motoryzacyjnych. Pominięto platformę - środowisko programistyczne mikrokomputera oraz kody bibliotek wbudowanych i implementowanych biorących udział w kompilacji programu. Brakujący materiał można znaleźć w publikacjach [1], [2], [3].
EN
The paper presents an application for the SIM900 module in SBC microcomputers to monitor vapor leaks in LPG powered vehicles. The paper looks specifically at programming microcomputers to communicate with vapor leaks sensors and with the 3G wireless communication unit. It illustrates numerous applications of programming SBC microcomputers in industrial and automotive automation. More information on the programming environment for microcomputers, including code libraries, involved in program compilation might be found in [1], [2], [3].
PL
W artykule opisano wybrane generacje instalacji gazowych LPG oraz podstawowe problemy związane z ich pracą. Dla samochodu osobowego z zamontowaną IV generacją LPG przeprowadzono szereg badań w które wchodziły pomiary mocy silnika, wpływ jego pracy na środowisko oraz zużycie paliwa. Dokonano analizy porównawczej wymienionych parametrów dla różnych strategii zasilania silnika ZI. Badania przeprowadzono dla zasilania silnika benzyną, zasilania gazem dla parametrów zadanych przez zakład specjalizujący się w montażu instalacji LPG oraz dla różnych modyfikacji mapy gazowej.
EN
This paper describes some generations of LPG gas installations and the basic problems related to their operating. The research was made for a car with mounted of the fourth generation of LPG installation. The studies included comparative analysis of engine power, the impact of his operation on the environment and fuel consumption for various fuel supply strategies of the SI engine. The study was conducted for the petrol engine supply, gas supply on the parameters preset by the factory specializing in the installation of LPG fuel systems and for different modifications of the gas map.
EN
Internal combustion engines are fuelled mostly with liquid fuels (gasoline, diesel). Nowadays the gaseous fuels are applied as driving fuel of combustion engines. In case of spark ignition engines the liquid fuel (petrol) can be totally replaced by the gas fuels. This possibility in case of compression engines is essentially restricted through the higher self-ignition temperatures of the combustible gases in comparison to classical diesel oil. Solution if this problem can be achieved by using of the dual fuel system, where for ignition of the prepared fuel gas - air mixture a specified amount of the liquid fuel (diesel oil) should be additionally injected into the combustion chamber. For assurance that the combustion process proceeds without mistakes and completely, some basic conditions should be satisfied. In the frame of this work, three main aspects of this problem are taken into account: a. filling efficiency of the engine, b. stoichiometry of the combustion, c. performance of mechanical parameters (torque, power). A complex analysis of these conditions has been done and some achieved important results are presented in the paper.
PL
Silniki spalinowe są zwykle zasilane paliwami ciekłymi (benzyna, ON). Aktualnie do napędu tych silników często wykorzystywane są paliwa gazowe, przy czym zazwyczaj stosowany jest zapłon iskrowy. W przypadku silników z zapłonem samoczynnym wymagane jest użycie podwójnego systemu paliwowego (tzw. systemu dualnego), w ramach którego łącznie z paliwem gazowym podawana jest nieduża dawka paliwa ciekłego, inicjująca zapłon przygotowanej gazowo-powietrznej mieszanki palnej. W celu zapewnienia, że proces spalania będzie przebiegać prawidłowo, a pracujący silnik osiągnie wymagany moment obrotowy (moc efektywną), wiele uwarunkowań powinno być ściśle dotrzymanych. W artykule przeprowadzono teoretyczno-obliczeniową analizę uwarunkowań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem silnika spalinowego, wyposażonego w dwupaliwowy układ zasilania w aspekcie uwarunkowań stechiometrycznych oraz pozyskiwanego momentu obrotowego.
EN
This paper constitutes a performance comparison of an engine fed with various mixture of gases which can be expected as a product of biomass gasification – i.e. hydrogen, carbon dioxide, carbon monoxide, and methane. The share of those components is dependent mainly upon the gasification process, and the gasified fuel type. For this reason the test station was designed for easy change of the gas mixture composition. Here, a set of various 12 gas mixtures was taken into account for the evaluation of the engine power, cylinder temperature and fuel consumption. Statistically elaborated influence of the gas fuel composition on the parameters of engine performance constitutes the basis for the selection of the best engine, optimization of engine’s adjustments as well as development of the control algorithm for a gasification unit.
PL
Artykuł stanowi porównanie parametrów pracy silnika o zapłonie iskrowym zasilanego mieszaniną gazów powstałych, jako produkty procesów zgazowania biomasy – tj. wodór, tlenek i dwutlenek węgla oraz metan. Udział poszczególnych gazów jest zależny w głównej mierze od procesu zgazowania oraz od rodzaju paliwa, które podlega zgazowaniu. Stanowisko pomiarowe umożliwia dowolną kompozycję składu paliwa gazowego. Badano wpływ 12 mieszanin gazowych na parametry użytkowe silnika spalinowego, m.in. na temperaturę gazów wylotowych i zużycie paliwa. Opracowany statystycznie wpływ składu mieszaniny gazowej na parametry pracy silnika stanowić będzie podstawę do doboru optymalnych nastaw i opracowanie algorytmu sterującego jednostką ECU.
EN
Protection of the environment and counteracting global warming require finding alternative sources of energy. One of the methods of generating energy from environmentally friendly sources is increasing the share of gaseous fuels in the total energy balance. The use of these fuels in compression-ignition (CI) engines is difficult due to their relatively high autoignition temperature. One solution for using these fuels in CI engines is operating in a dualfuel mode, where the air and gas mixture is ignited with a liquid fuel dose. In this method, a series of relatively complex chemical processes occur in the engine's combustion chamber, related to the combustion of individual fuel fractions that interact with one another. Analysis of combustion of specific fuels in this type of fuel injection to the engine is difficult due to the fact that combustion of both fuel fractions takes place simultaneously. Simulation experiments can be used to analyse the impact of diesel fuel combustion on gaseous fuel combustion. In this paper, we discuss the results of simulation tests of combustion, based on the proprietary multiphase model of a dual-fuel engine. The results obtained from the simulation allow for analysis of the combustion process of individual fuels separately, which expands the knowledge obtained from experimental tests on the engine.
PL
Tłokowe silniki spalinowe są przedmiotem licznych badań i wdrażania różnych innowacyjnych rozwiązań technicznych. Rozwój tych silników jest efektem rygorystycznych wymagań jakie są im stawiane w związku z działaniami na rzecz ochrony środowiska. Jednym z kierunków rozwoju tłokowych silników spalinowych uwzględniających obecne wymagania normatywne oraz konieczność poszukiwania i stosowania nowych źródeł energii jest ich adaptacja do zasilania paliwami alternatywnymi. Celem artykułu jest prezentacja silnikowego stanowiska hamownianego zbudowanego w Laboratorium Silników Cieplnych Politechniki Świętokrzyskiej, w skład, którego wchodzi silnik o zapłonie samoczynnym Perkins 1104D-E44TA wyposażony w układ zasilania Common Rail oraz hamulec elektrowirowy. Silnik ten został adaptowany do zasilania dwupaliwowego: gazem ziemnym i olejem napędowym. W artykule przedstawiono sposób adaptacji wyżej wymienionego silnika do zasilania go sprężonym gazem ziemnym CNG oraz zaprezentowano możliwości badań silnika na tym stanowisku.
EN
Piston internal combustion engines are the subject of numerous studies and various innovative technical solutions are developed for them. The advancements in those engines result from stringent requirements that are imposed on them in relation to the environmental protection. Development trends in piston internal combustion engines are compliant with the standards currently in force and they account for seeking and applying new energy sources. One of the trends involves engine conversion to alternative fuels. The purpose of the paper is to present the engine test stand constructed at the Laboratory of Heat Engines of the Kielce University of Technology. The stand comprises compression-ignition engine Perkins 1104D-E44TA equipped with the Common Rail fuel system and the eddy-current brake. The engine was converted to dual-fuelling with natural gas and diesel oil. The paper presents the means of converting the engine to fuelling with compressed natural gas (CNG). Also, the possibilities offered by the stand with respect to engine research are demonstrated.
12
Content available remote Ochrona budynku przez odciążanie wybuchu gazu
PL
Coraz bardziej powszechne stosowanie paliw gazowych do celów bytowych powoduje, że zagrożenie wybuchem gazu pojawia się nie tylko w obiektach zaliczanych do produkcyjno-magazynowych (PM), ale również w budynkach zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi (ZL). Artykuł podejmuje problem odciążania wybuchu jako sposobu ograniczenia skutków wybuchu gazu oddziałujących na konstrukcję budynku i użytkowników budynku.
EN
More and more common application of gaseous fuels in everyday use causes, that gas explosion hazard emerges not only in industrial premises but also in dwelling houses. Paper discusses problemof gas explosion venting as a mean for reducing of explosion effects influencing building construction and users of the building.
PL
Artykuł zawiera analizę technik zasilania silników o zapłonie samoczynnym paliwami alternatywnymi. Przedstawiono dostępne na rynku układy dwupaliwowego zasilania paliwami gazowymi silników diesla, jak również zaprezentowano innowacyjną technologię bezpośredniego wtrysku paliwa do cylindrów silnika. Analizie poddano rozwiązania różniące się pod względem sposobu dostarczania paliwa alternatywnego do cylindrów, udziału paliwa alternatywnego w ekwiwalencie dostarczanej energii oraz koszt instalacji. Przeprowadzono również analizę ekonomiczną dostępnych rozwiązań.
EN
The techniques applied to supply diesel engines with alternative fuels are investigated. This paper overviews the dual-fuel systems to supply gaseous fuels in diesel engines and discusses the innovative technology of direct fuel injection into engine cylinders. The study concerns the solutions that differ in terms of the method of supplying an alternative fuel into cylinders, the share of an alternative fuel in the equivalent of supplied energy and the cost of installation. The solutions available are examined in terms of financial aspects.
PL
W artykule przedstawiono wpływ spalania stukowego na obciążenie układu korbowo-tłokowego silnika samochodowego. Spalanie stukowe generuje obciążenie wału korbowego, a tym samym wzrost drgań mechanicznych przenoszonych na korpus silnika. Wzrost amplitudy i częstotliwości drgań może przenosić się na układ napędowy jak i na część pasażerską pojazdu. W oparciu o badania symulacyjne podjęto próbę określenia stopnia wzrostu obciążenia wału korbowego silnika dla procesu spalania z zaburzeniem oraz przy jego braku. W tym celu, w czasie badań hamownianych silnik zasilano oryginalnym paliwem oraz paliwem o wysokiej skłonności do występowania stuku jakim jest wodór gazowy. Rejestrowano przebieg ciśnienia indykowanego w komorze spalania dla pracy normalnej oraz przy występowaniu zjawiska stuku. Wykorzystano je do modelowania sił tłokowych w środowisku CAE, w oprogramowaniu MSC ADAMS, dla modelu bryłowego układu korbowo-tłokowego silnika badawczego. W artykule przeanalizowano wielkość wzrostu obciążenia wału korbowego w przypadku wystąpienia procesu spalania stukowego.
EN
Paper presents the knock influence on the load of the piston-crank system in automotive engine. Knocking combustion generates crankshaft load and increases the mechanical vibrations transmitted to the motor housing. The increase in the amplitude and frequency of vibration can be transmitted on the transmission system and on the passenger part of the vehicle. Based on simulation studies, authors attempted to determine the load increase in the engine for the combustion process with the knocking, and in its absence. For this purpose, during the test, engine was suplly by original fuel and the hydrogen gas wich is a fuel with high propensity to knocking combustion. Indicated pressure in the combustion chamber for normal operation and in the presence of the knocking phenomenon was recorded. This value was used for piston forces simulation in the CAE environment, with the use of MSC ADAMS software for piston-crank system solid model. The article examines the crankshaft load increase in the case of combustion knocking.
PL
W artykule poruszono zagadnienia dotyczące eksploatacji pojazdów wyposażonych w instalację paliwową wykorzystującą paliwa gazowe, a szczególnie gaz ziemny (w postaci sprężonej).
EN
The paper addresses the issues concerning operation of vehicles equipped with fuel installation using gas fuels, particularly natural gas (in the form of compressed).
PL
W artykule przedstawiono niektóre właściwości i cechy gazu ziemnego oraz możliwości jego wykorzystania, jako paliwa do zasilania silników pojazdów.
EN
The paper presents some properties and characteristics of natural gas and to its use as a fuel to power vehicles.
PL
W artykule omówiono przyczyny nieprawidłowej pracy układów zasilania tłokowych silników spalinowych w paliwo gazowe (LPG).
EN
The article presents the reasons for malfunction of power supply systems fuel gas (LPG) for combustion engines.
PL
W pracy przeprowadzono badania symulacyjne wpływu składu biogazu jako mieszaniny CH4 oraz CO2 na wybrane parametry czynnika roboczego w komorze spalania silnika spalinowego. Zakres badań obejmował porównawczą ocenę wartości maksymalnych jak również przebiegów zmian temperatur, ciśnień spalania oraz stężenia tlenków azotu w czasie spalania aktywnego w komorze silnika. Badania przeprowadzono w oparciu o parametry geometryczne silnika 0M-427 CNG-M. Silnik ten po zmodyfikowaniu do zasilania paliwem gazowym został zastosowany do autobusu testowego. Wyniki badań umożliwiły wstępną ocenę możliwości zastosowania biogazów do zasilania silników w zastosowaniach trakcyjnych.
EN
The paper contains the description of the simulation analysis of the influence of the biogas (a mixture of CH4 and CO2) chemical composition on the chosen parameters of gases in the engine combustion chamber. The research contains the comparison assessment of temperature characteristic as well as its maximal value, pressure characteristic and NOx concentration during the combustion process. The cycle efficiency was analysed as well. The numerical simulation was performed on the basis of geometrical parameters of 0M-427 CNG-M engine. The engine was modified in order to enable to be fuelled with compressed natural gas and was installed in the test bus. The results of the research enable preliminary assessment of possibility of the use of biogas as fuel for traction engine.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.