Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwo ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Przeprowadzono proces parowego reformingu etanolu wobec katalizatorów Cu/Al i Cu/Zr w zakresie temp. 433-573 K przy początkowym stosunku molowym etanolu do wody 1:3. Maksymalną wydajność wytwarzania wodoru uzyskano w temp. 573 K, odpowiednio 309 L/(kgkat·h) i 270 L/(kgkat·h). Dla obu katalizatorów selektywności tworzenia wodoru wynosiły ok. 22%. Produkt nie zawierał ani tlenku węgla, ani metanu. Katalizatory charakteryzowały się dobrą stabilnością.
EN
EtOH was steam-reformed over Cu/Al and Cu/Zr catalysts at 433–573 K and initial mol EtOH/H2O ratio 1:3. The H2 yields resp. 309 L/(kgcat·h) and 270 L/(kgcat·h), were achieved at 573 K (selectivity 22%). Neither MeH nor CO were detected in the reaction mixt.
PL
Atom wodoru jest najprostszą konstrukcją atomową. Patrząc na abundancję pierwiastków - wodór jest pierwiastkiem występującym we wszechświecie w największej ilości. Na jego strukturalną budowę składa się jeden proton i obłok cząstek materii, które otaczają jego centrum. Takie to proste...
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące procesu wtrysku paliwa w silniku PERKINS 1104C-44 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym ON oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego (FAME) i mieszankami „ON + Et” – 89% ON + 10% Etanolu plus dodatkowo stabilizator (E-Diesel) oraz „FAME + Et” – 90% FAME + 10% Etanolu (BioE-diesel). Pokazano w nim, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na wybrane parametry procesu wtrysku paliwa takie jak: ciśnienia we wtryskiwaczu, prędkości wypływu strumienia paliwa, krytyczne średnice jego kropel, czasy do chwili rozpadu strugi rozpylonego paliwa.
EN
The paper presents selected results of tests on the fuel injection process the engine PERKINS 1104C-44 powered by four types of clean fuels such as: hydrocarbon, low-sulfur diesel fuel ON and comparatively: methyl ester of rapeseed oil fatty acids (FAME) and the mixtures “ON + Et” - 89% ON + 10% Ethanol plus stabilizer (E-Diesel) and "FAME + Et" - 90% FAME + 10% Ethanol (BioE-diesel). It shows that the type of fuel with different physicochemical properties have a significant impact on some parameters of the fuel injection process, such as the pressure in the injector, the fuel stream flow velocity, the critical diameters of the drops, the times until the dissolution of fuel spray.
PL
Ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin z silników okrętowych do atmosfery na obszarze Morza Bałtyckiego wymusza konwersję napędu statków na paliwa bardziej ekologiczne, w szczególności na spalanie skroplonego gazu naturalnego LNG. Rozwój sieci bunkrowania LNG wymaga uzasadnienia analizami ekonomicznymi. W referacie przedstawiono dostępne analizy na potrzeby krajów nadbałtyckich. Wskazano sposoby bunkrowania skroplonego gazu naturalnego oraz konieczną infrastrukturę portową. Na podstawie 2365 szacowanych kosztów budowy infrastruktury oszacowano czas zwrotu inwestycji. Dwa czynniki mają największy wpływ na to szacowanie. Jest to roczna rata bunkrowania paliwa oraz różnica cen między lekkim paliwem odsiarczonym (MDO lub MGO) a LNG. Obecne prognozy zapotrzebowania na LNG jako paliwo bunkrowe na lata 2014-2025 są bardzo rozbieżne. Do analizy przyjęto wartości średnie. Wykazano, że inwestycje w sieć infrastruktury portowej są na granicy opłacalności ekonomicznej. Lepsza sytuacja wystąpi po 2020 roku, ale proces inwestycyjny powinien zacząć się już, aby sieć bunkrowania skroplonym gazem naturalnym LNG była gotowa przed 2016 rokiem.
EN
Restrictions of emission of harmful substances from ships engines to atmosphere on area of Baltic Sea have forced the conversions of ship propulsion on more ecological fuels, especially liquefied natural gas LNG. The development of LNG bunkering network requires the justification by economic analysis. It was presented analysis of Baltic Sea countries open to the public. It was shown methods of LNG bunkering and the required port infrastructure elements. On the basis of estimated costs of infrastructure construction was estimated the time of investment repayment. Two factors have the biggest involve on the investment cost estimation. It is annually bunkering rate and price difference between low sulphur liquid fuel (MDO or MGO) and LNG. The present prognosis for LNG demand as a bunkering fuel is very diversified. It was accepted on analysis the medium value. It was shown that port infrastructure network investment is on the break-even point. The better situation would be after the year 2020, but investment process ought to start immediately, to achieve the target of bunkering network for LNG would be ready before the year 2016.
PL
Ograniczanie emisji szkodliwych składników spalin z silników okrętowych do atmosfery wymusza działania producentów silników mających za zadanie spełnić te wymagania. Dotychczasowe sposoby polegały na modernizacji systemów paliwowych, które są niewystarczające na spełnienie norm emisji Tier3, które od 2016 roku będą obowiązywać na obszarze Morza Bałtyckiego. Jest to możliwe metodą płukania spalin lub stosowaniem bardziej ekologicznych paliw. Skroplony gaz naturalny LNG jako paliwo okrętowe jest potencjalnym rozwiązaniem. Konieczny jest jednak rozwój sieci bunkrowania tego paliwa. Istnieją terminale LNG (eksportujące i importujące), które należy rozbudować o możliwość bunkrowania statków na obszarze w promieniu około 20 mil morskich. Wymagania dla stacji bunkrowania i zasad przeładunku zostały określone. Do oceny pozostaje dynamika zapotrzebowania LNG jako paliwa okrętowego, bo to warunkuje dynamikę rozwoju sieci. Występuje potrzeba zmiany typu paliwa okrętowego na bardziej ekologiczne. W artykule wskazano na konieczność i potrzebę rozwoju sieci bunkrowania LNG w portach Morza Bałtyckiego.
EN
Restrictions of emission of harmful substances from ships engines to atmosphere have forced the actions of engine manufacturers having the aim to fulfill the requirements. Up to now the methods rely on the modernization of engine fuel systems which are not sufficient to fulfill the Tier3 standard (obligatory on Baltic Sea area from 2016). It is possible by using exhaust gases flushing methods or more ecological fuels. Liquefied natural gas LNG as a marine fuel is a potential solution. A development of network of bunkering LNG is a necessity. Existing LNG terminals (in export and import relations) ought to be expanded for the possibility of ships bunkering on the area of radius about 20 nautical miles. The dynamics of LNG demand as a marine fuel ought to be estimated because it conditions the dynamics of LNG network development. There is a necessity to change the type of marine fuel for more ecological. In the paper was indicated the necessity and needs of LNG bunkering network in ports of Baltic Sea area.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych oleju rzepakowego pod kątem oznaczenia zawartości kwasów tłuszczowych, gdzie duża ilość wielonasyconych kwasów tłuszczowych jest niewskazana zwłaszcza przy produkcji biopaliwa z uwagi na dużą skłonność do utleniania i polimeryzacji. Wzrost udziału kwasu oleinowego (C18-1) o jednym podwójnym wiązaniu zdecydowanie poprawia jakość oleju rzepakowego jako paliwa lub komponentu oleju napędowego. Zastosowanie określonej odmiany rzepaku i wybór technologii przetwarzania nasion rzepaku (tłoczenie na zimno lub gorąco) oraz parametrów technicznych tłoczenia (średnica dyszy, prędkość obrotowa śruby tłoczącej) można w znacznym stopniu wpływać na zawartość kwasów tłuszczowych, związków fosforu, liczby jodowej i zawartość wody. Większą ilość kwasu oleinowego otrzymano w przypadku tłoczenia na gorąco.
EN
In this article determination of various fatty acids content in rapeseed oil is reported. Large amount of polyunsaturated fatty acids in biofuel is undesirable due to the high tendency to oxidation and polymerization. The increase of oleic acid share (C18-1), with one double bond significantly improves the quality of rapeseed oil as a biofuel or fuel component. Moreover choice of proper rape seed pressing method (cold or hot pressing) and the technical parameters of the processing like the nozzle diameter, rotational speed of the screw can have a major influence on the fatty acids content, phosphorus content, iodine number and water content. A greater amount of oleic acid was obtained in the case of hot pressing. Harvest date and variety of rapeseed are also important for the physicochemical properties of rapeseed oil as a engine fuel.
EN
An idea to replace the conventional engine fuel with biomethane has been described. The effects of such a swap have been analysed for municipal transport buses in Warsaw. The replacement has been shown to result in a significant reduction of toxic exhaust emissions and in economic savings. The analysis results have been presented in the form of tables and graphs.
PL
W artykule przedstawiono ideę zamiany konwencjonalnego paliwa silnikowego na biometan. Przeprowadzono analizy efektów takiej zamiany dla autobusów komunikacji Miejskiej w Warszawie. Wykazano, że zamiana doprowadzi do znacznego ograniczenia emisji toksycznych składników spalin oraz do oszczędności ekonomicznych. Wyniki zestawiono w tabelach oraz przedstawiono za pomocą wykresów.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące procesu wtrysku paliwa w silniku PERKINS 1104C-44 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym ON oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego (FAME) i mieszankami „ON + Et” – 89% ON + 10% Etanolu plus dodatkowo stabilizator (E-Diesel) oraz „FAME + Et” – 90% FAME + 10% Etanolu (BioE-diesel). Pokazano w nim, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na wybrane parametry procesu wtrysku paliwa takie jak: ciśnienia we wtryskiwaczu, prędkości wypływu strumienia paliwa, krytyczne średnice jego kropel, czasy do chwili rozpadu strugi rozpylonego paliwa.
EN
The paper presents selected results of fuelling of the PERKINS 1104C-44 engine with four types of clean fuels such as: hydrocarbon, low-sulfur diesel fuel ON and comparatively: methyl ester of rapeseed oil fatty acids (FAME) and the mixtures “ON + Et” - 89% ON + 10% Ethanol plus stabilizer (E-Diesel) and "FAME + Et" - 90% FAME + 10% Ethanol (BioE-diesel). The tests shows that the different physicochemical properties of the fuels have a significant impact on some parameters of the fuel injection process, such as the pressure inside the injector, the fuel stream flow velocity, the critical diameters of the drops and the time of disintegration of the fuel spray.
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań wskaźników ekonomicznych i ekologicznych silnika PERKINS 1100 zasilanego czterema rodzajami paliw ekologicznych tj.: węglowodorowym, niskosiarkowym olejem napędowym EKODIESEL PLUS 50B oraz porównawczo: estrem metylowym kwasów oleju rzepakowego FAME-100B i mikroemulsją węglowodorowo-etanolową (E1-90%ON + 10%ETANOL), estrowo-etanolową (E2-90% FAME +10%ETANOL). Zastosowanie paliw o różnych właściwościach fizykochemicznych do silników wysokoprężnych wymaga dużych dokładności pomiarów parametrów diagnostycznych celem poznania występujących różnic w procesach wtrysku i spalania silników zasilanych tymi paliwami. Spełnianie coraz bardziej rygorystycznych norm w emisji składników toksycznych spalin zmusza współczesnego badacza silników spalinowych o zapłonie samoczynnym do posiadania szybkich i precyzyjnych metod oceny jego stanu technicznego, a szczególnie procesu spalania oraz stanu technicznego aparatury wtryskowej. Wykazano, że rodzaj paliwa o różnych właściwościach fizykochemicznych ma istotny wpływ na proces wtrysku paliwa i jego spalanie, czas trwania wtrysku, prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz czas trwania strugi paliwa i jakość jej rozpadu na krople. Wpływ ten przejawia się w oddziaływaniu na wskaźniki ekonomiczne i emisję toksycznych składników ze spalinami.
EN
In the article are chosen research findings of economic and ecological signs of engine Perkins 1100 fed with four kinds of clean fuels i.e.: with hydrocarbon, low-sulphuric EKODIESEL PLUS 50B diesel and comparatively: with methylic ester of acids of the FAME-100B rape oil and microemulsion hydrocarbon-ethanol (E1-90%ON + 10%ETANOL), ester-ethanol (E2-90% FAME +10%ETANOL). Using fuels with different physicochemical properties in Diesel engines requires high accuracies of the measurements of diagnostic parameters in order to get to know appearing differences in processes of injection and burning. Fulfilling more and more rigorous norms in emission of elements of the toxic exhaust fumes is forcing the examiner of internal combustion engines with the self-ignition to have fast and precise methods of estimation of its technical state, particularly the process of burning and the technical state of injection apparatus.They demonstrate, that kind of fuel with different physicochemical properties have an essential influence on the process of the fuel injection and burning, the duration of injection, the speed of the leakage of fuel out of the sprayer and the duration of the stream of fuel as well as the quality of its disintegration to drops. This influence is showing in the influence on economic indicators and the broadcasting of toxic ingredients with the exhaust fumes.
PL
Ze względu na niestabilną sytuację ekonomiczną w Polsce i na świecie, w społeczeństwach obserwuje się tendencję do obniżania kosztów własnych. Jedną z metod redukcji tych kosztów przez rolników jest wdrażanie indywidualnej produkcji ekologicznego paliwa na pokrycie własnych potrzeb energetycznych. Proces ten jest wieloetapowy, a jego optymalizacja wymaga zbilansowania udziałów energetycznych poszczególnych substratów i produktów. W niniejszej pracy przedstawiono bilans energetyczny cyklu produkcji estrów metylowych oleju rzepakowego w gospodarstwie rolnym. Bilans ten obejmuje nakłady energetyczne, związane z uprawą nasion rzepaku, pozyskiwaniem z nich oleju rzepakowego, produkcją biodiesla oraz jego wykorzystaniem w eksploatowanych maszynach rolniczych.
EN
The unstable financial situation in Poland and all around the world causes a tendency within societies to minimize individual costs. One of the methods of reducing these costs in agricultural regions is introducing individual ecological fuel production for fulfilling the producer’s own energetic needs. This is a multi-staged process and it’s optimization requires proper balancing of the substrates and products which have an energetic share in it. The following paper describes an energy balance of individual rapeseed oil methyl esters production in an agricultural household. This balance includes rapeseed cultivation, obtaining oil from seeds as well as biodiesel production and utilization.
PL
Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa sprawia, iż coraz większym zainteresowaniem cieszą się kotłownie opalane paliwami ekologicznymi. Pomimo troski o ochronę środowiska naturalnego, każdy użytkownik kotłowni rozważa również aspekt ekonomiczny.
PL
Wymagania stawiane współczesnym silnikom są bardzo wygórowane. Względy ekologiczne, ekonomiczne i energetyczne wymuszają konieczność dalszego doskonalenia tłokowych silników spalinowych. Wyniki eksperymentalnych badań procesów roboczych silników spalinowych są źródłem wiedzy pozwalającej na opracowanie i budowę modeli matematycznych opisujących przebieg zjawisk zachodzących w silniku. W artykule opisano metody badań tłokowych silników spalinowych, a także metodykę i zakres badań.
PL
W artykule opisano badania poprawy parametrów roboczych silników spalinowych prowadzone w laboratorium silnikowym Katedry Ekploatacji Pojazdów Samochodowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Obiektem prowadzonych badań były dwa, czterosuwowe silniki o zapłonie samoczynnym firmy Volkswagen, z wtryskiem pośrednim do komory wirowej Ricardo Comet Mark V. Są to bliźniacze jednostki napędowe bazujące na identycznych cechach konstrukcyjnych.
17
Content available remote Klimawandel oder Klimaschwindel? Hilft Biosprit?
DE
Das IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) prognostiziert einen dramatischen Klimawandel mit gravierenden Folgen für Mensch, Umwelt und Wirtschaft. Dieser soll rein anthropogen sein und hauptsächlich auf dem Anstieg der CO2- Konzentration in der Atmosphäre beruhen. Andere Wissenschaftler halten dies für Panikmache, weil die Klimaschwankungen natürlichen Ursprungs seien. Die teuren Maßnahmen zur Minderung des Klimawandels seien kontraproduktiv. Klimasimulationen bringen keine endgültige Gewissheit, weil die Erde dafür ein viel zu komplexes Gebilde ist. Es bleibt die Aufforderung, liebe-, rücksichts- und maßvoller mit unserer Heimat (Oikos, Gaia) umzugehen. Der bisher hoch gelobte Biosprit erweist sich immer mehr als Schädling für die Umwelt. Klimarelevante Daten (Energie- und Spritverbrauch) von Deutschland und von Polen werden verglichen.
EN
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) predicts a dramatic Climate Change with serious impacts on mankind, environment and economy. This change is said to be man made and based mainly on the increase of the CO2- concentration in the atmosphere. This assertion other scientists take for panic-mongering, because the climate change is mainly naturally caused. The expensive activities for decrease the change are said to be counterproductive. Climate Simulations don’t give final certainty, because the earth is an extremely complex entity. It is the demand that stays, namely to take care of our home (Oikos, Gaia) in a benign, considerately and modest way. The bio-fuel, in the past praised, is proved more and more to be harmful for the environment. Data of Germany and Poland (energy and fuel consumption), which are relevant for the Climate Change, are compared.
PL
W ramach działań porządkujących rynek Kompania Węglowa SA wdrożyła linię markowych paliw kwalifikowanych do automatycznych kotłów węglowych. W swojej ofercie umieściła takie produkty, jak Retopal, Pieklorz i Boruta, których nazwy są zastrzeżonymi znakami towarowymi, chroniącymi także jakość sprzedawanych paliw. Ekologiczne paliwa kwalifikowane . o czym mowa artykule . to węgle o ściśle określonych parametrach fizykochemicznych, których spalanie zapewnia właściwą pracę kotłów grzewczych, pozwalając osiągnąć ich maksymalną sprawność przy zachowaniu obowiązujących standardów w zakresie ochrony środowiska.
EN
Within the framework of activities focused on putting in order of the market Kompania Węglowa SA implemented a line of brand-name qualified fuels for automatic coal boilers. In its offer it placed such products as Retopal, Pieklorz and Boruta, the names of which are the reserved trade marks, also protecting the quality of sold fuels. Ecological qualified fuels - which are being discussed in the article - are the coal of strictly defined physical-chemical parameters the combustion of which provides a proper operation of heating boilers, permitting to reach their maximum efficiency while maintaining the obeying standards with regard to environment protection.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań przebiegu procesu wtrysku i czasu rozpadu strugi paliwa na krople w silniku AD3.152 pracującym wg. zewnętrznej charakterystyki prędkościowej i zasilanego niskosiarkowym paliwem węglowodorowym EKODIESEL PLUS 50-B oraz paliwem roślinnym BIODIESEL D-FAME. Czas trwania wtrysku, prędkość wypływu paliwa z rozpylacza oraz czas istnienia strugi paliwa i jakość jej rozpadu na krople wyznaczano w oparciu o wyniki pomiarów przebiegów ciśnienia paliwa w przewodzie wtryskowym oraz wzniosu iglicy wtryskiwacza. Badania przebiegu procesu wtrysku i czasów rozpadu strugi paliwa wykazały, że: średnia średnica kropel paliw roślinnych jest mniejsza niż paliw węglowodorowych, średnice krytyczne kropel dkr paliw węglowodorowych są większe niż paliw roślinnych, początkowe prędkości wtryskiwanego strumienia paliw roślinnych i węglowodorowych są porównywalne, natomiast czasy rozpadu strug badanych paliw i ich zasięg okazały się mniejsze dla paliw węglowodorowych. Badania wykazały, celowość prowadzenia dalszych badań procesów wtrysku paliwa do cylindra przy zasilaniu silnika zarówno paliwami pochodzenia mineralnego jak i roślinnego.
EN
Test results of injection course process and period of decay resolved into fuel stream in AD3.152 engine according to speed characteristic and feeding low-sulphur hydrocarbon fuel and vegetable one were presented in this paper. Injection duration, fuel out flowing from atomizer and stream fuel duration, quality its decay into drops were determined based on test results of pressure charges in injector duct and needle lift angle of injector. The tests of injection course process and period of drops fuel resolved: drops diameter of the vegetable fuels are smaller then hydrocarbon one critical diameter of hydrocarbon fuels drops are opeater then vegetable one, initial speeds of injection streams of the vegetable and hydrocarbon fuels are comparable. However, decay period time tested fuels and their limits appeared smaller for vegetable fuels. Considering the results, it is therefore decide to continue our experiments.
20
Content available remote The possibility of utilizing coal briquettes with a biomass
EN
A pilot technology for the production of coal briquettes with an additional biomass is presented. Such briquettes may be considered to be an alternative ecological fuel and can be utilized as an energy source. They can be used, provided that some strictly defined technological and ecological criteria are satisfied. Particular criteria are presented and exemplified based on technologies developed in Poland. Attention is paid to the problems of preparing suitable fine-grain mixtures and suitably selected appliances and technology allowing briquettes of an appropriate mechanical durability to be obtained.
PL
Opisano rozwój badań i pilotażowych wdrożeń technologii wytwarzania brykietów węglowych z dodatkiem biomasy. Brykiety takie są zaliczane do ekologicznych paliw alternatywnych i mogą być wykorzystane w energetyce pod warunkiem, że spełniają ściśle określone kryteria technologiczne oraz ekologiczne. Poszczególne kryteria zostały przedstawione i omówione na przykładach istniejących w kraju rozwiązań. Zwrócono uwagę na problematykę odpowiedniego przygotowania mieszanki drobnoziarnistej oraz doboru odpowiednich urządzeń i technologii umożliwiających uzyskanie wyrobów o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej. Określono kierunki dalszych prac badawczych umożliwiających poznanie wielu zjawisk towarzyszących procesowi formowania tego typu brykietów i wpływających na ich jakość.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.