Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 65

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  paliwa płynne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Magazynowanie paliw płynnych w Polsce : stan obecny i możliwości rozwoju
PL
Konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz rosnące zapotrzebowanie na ropę naftową oraz produkty jej przerobu powodują zwiększony popyt na usługi magazynowania paliw płynnych. Z uwagi na dużą dostępność złóż i wysadów soli kamiennej oraz zalety podziemnych magazynów w kawernach solnych, takie jak zwiększone bezpieczeństwo (brak zagrożeń terrorystycznych), mniejsze zagrożenie dla środowiska, niższe jednostkowe koszty pojemności magazynowej i mniejsze koszty utrzymania magazynu, stanowią one interesującą alternatywę dla najczęściej wykorzystywanych naziemnych zbiorników magazynowych. W pracy przedstawiono obecnie stosowane w Polsce metody magazynowania paliw płynnych oraz możliwości rozbudowy magazynów kawernowych.
EN
A review, with 10 refs., of issues related to the use of underground reservoirs created by nature (salt caverns) as well as above-ground steel tanks for storage of crude oil, natural gas and fuels based on these raw materials as well as H₂.
2
Content available remote Selected problems of liquid fuels storage in army
EN
The assessment of the suitability of fuel delivered to fuel bases and forecasting the maximum time of safe storage in specific storage capacities is a key element of an efficiently functioning storage system. Paper presents the results of research of long-term stability of liquid fuels, which, according to the authors, is crucial in the process of refreshing and rotation of fuels stored as tactical reserves of the Armed Forces. In addition, an analysis of the impact of selected factors on the increase in the intensity of ageing mechanisms is presented.
PL
Ocena przydatności paliwa dostarczonego do baz paliwowych składów materiałowych i prognozowanie maksymalnego czasu bezpiecznego przechowywania w określonych pojemnościach magazynowych jest kluczowym elementem skutecznie funkcjonującego systemu magazynowego, zwłaszcza w siłach zbrojnych. W artykule przedstawiono wyniki badań stabilności długookresowej paliw płynnych, która zdaniem autorów jest kluczowa w procesie odświeżania i rotacji paliw przechowywanych jako rezerwy taktyczne Sił Zbrojnych RP. Ponadto, zaprezentowano analizę wpływu wybranych czynników na wzrost intensywności mechanizmów starzeniowych.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym oraz identyfikacja i oddziaływanie zjawiska „szarej strefy” występującego w branży energetycznej na podmioty gospodarcze operujące w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia omawianego tematu jest identyfikacja luki poznawczej w zakresie transportu z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybuującego paliwa płynne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe autora na stanowisku kierowniczym w analizowanym obszarze. Postawione cele determinują wybór następujących metod badawczych: analiza literatury, czasopism, aktów prawnych oraz badania empiryczne dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów jest odzwierciedlone w strukturze artykułu.
EN
The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influence the gray economy phenomenon of the energy sector on business entities operating in the segment of trade in petroleum products. An intellectual incentive to present this topic in this article is to identify the cognitive gap in the field of transport from the perspective of the company distributing liquid fuels and several years of professional experience of the author as a manager in the analyzed area. The set goals determine the selection of the following research methods: analysis of literature, journals, legal acts and empirical studies of internal documentation of the enterprise. Achieving the goals is reflected in the structure of the article.
PL
Przedmiotem artykułu jest analiza ryzyka wystąpienia niepożądanych zjawisk w obiekcie logistycznym typu stacja składowania paliw płynnych, w którym realizowane są procesy magazynowania i przeładunku paliw ciekłych. Do analizy i oceny czynników ryzyka zastosowana została metoda FMEA (Failure Mode and Effect Analysis). W artykule przedstawiono opracowany przez autora model formalny metody (wyrażony zarówno z wykorzystaniem parametrów ilościowych, jak i jakościowych), a także przykład zastosowania metody i modelu.
EN
The subject of this paper is the analysis of the risk of undesirable phenomena occurrence in a logistics facility such as a liquid fuel storage station, in which the processes of storage and handling of liquid fuels are accomplished. The FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) method was used to analyze and assess risk factors. The paper presents the formal model of the method developed by the paper’s author (expressed both with the use of quantitative and qualitative parameters), as well as an example of the method’s and model’s application.
PL
Artykuł stanowi studium przypadku na temat transportu drogowego materiałów niebezpiecznych przedsiębiorstwa handlowego z sektora paliw płynnych. Celami artykułu są: przedstawienie istoty transportu drogowego paliw płynnych na przykładzie podmiotu gospodarczego prosperującego w obszarze badawczym oraz identyfikacja i oddziaływanie zjawiska „szarej strefy” występującego w branży energetycznej na podmioty gospodarcze operujące w segmencie obrotu produktami ropopochodnymi. Bodźcem intelektualnym do przedstawienia w niniejszym artykule przedmiotowego tematu jest identyfikacja luki poznawczej w zakresie transportu z perspektywy przedsiębiorstwa dystrybuującego paliwa płynne oraz kilkuletnie doświadczenie zawodowe autora na stanowisku kierowniczym w analizowanym obszarze. Postawione cele determinują wybór następujących metod badawczych: analiza literatury, czasopism, aktów prawnych oraz badania empiryczne dokumentacji wewnętrznej przedsiębiorstwa. Osiągnięcie celów jest odzwierciedlone w strukturze artykułu.
EN
The article is a case study on the road transport of dangerous goods by a trading company from the liquid fuels sector. The goals of the article are: to present the essence of road transport of liquid fuels on the example of a thriving business entity in the research area, and to identify and influence the grey economy phenomenon of the energy sector on business entities operating in the segment of trade in petroleum products. An intellectual incentive to present this topic in this article is to identify the cognitive gap in the field of transport from the perspective of the company distributing liquid fuels and several years of professional experience of the author as a manager in the analysed area. The set goals determine the selection of the following research methods: analysis of literature, journals, legal acts and empirical studies of internal documentation of the enterprise. Achieving the goals is reflected in the structure of the article.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo-dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2010-2016 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ współczynnika bezpieczeństwa na poziom utrzymania zapasów gazu płynnego w magazynach podziemnych (kawernowych) zależnego od sposobu przeglądu zapasów.
EN
Storage processes play a key role in business operations. An indispensable factor in their proper operation is proper maintenance of stocks. They are a prerequisite for maintaining flow flexibility, and their size should be adapted to the level of distribution. The purpose of this article is to present the impact of the safety factor on the level of liquid gas stocks in underground storage (cavernous) dependent on the method of inventory review. The paper presents a theoretical basis for the theory of stocktaking and stocktaking and indicates the theoretical possibilities to exploit the importance of a safety factor on inventory levels.
PL
W artykule zaprezentowano wpływ współczynnika bezpieczeństwa na poziom utrzymania zapasów gazu płynnego w magazynach podziemnych (kawernowych) zależnego od sposobu przeglądu zapasów.
EN
An indispensable factor in the proper operation is proper maintenance of stocks. They are a prerequisite for maintaining flow flexibility, and their size should be adapted to the level of distribution. The aim of this article is to present the impact of the safety factor on the level of liquid stocks in underground storage (cavernous) dependent on the inventory review method. The paper presents the theoretical foundations of stocking and stock-keeping theories and outlines the theoretical possibilities to exploit the importance of safety factor on inventory levels.
PL
Opisano wstępne próby pomiaru wybranych próbek paliw będących w różnych stadiach procesów starzeniowych. Celem pracy było wyznaczenie nowych metod możliwości detekcji procesów starzeniowych w długoterminowo magazynowanych paliwach płynnych. Nowe metody detekcji powinny umożliwiać opracowanie prostszej aparatury niż ta, która jest wykorzystywana podczas badań określonych normami.
EN
The trial measurement experiments of selected liquid fuels which have different ageing conditions were described. The main aim of this work was determination of new methods of detection of ageing processes in long term storaged liquid fuels. The new methods of detection should enable elaboration of less complicated apparatus than standard one.
PL
Zasadniczym celem służby ratowniczo-gaśniczej jest ratowanie zdrowia oraz życia ludzkiego w czasie wypadków i katastrof lotniczych. W takim wypadku musimy założyć możliwość i potrzebę gaszenia ognia który może wystąpić w czasie lądowania, startu, kołowania czy parkowania statku powietrznego lub pojawić się natychmiastowo w następstwie wypadku czy katastrofy lotniczej, albo pojawić się w każdym czasie podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Pęknięcie zbiorników paliwa statku powietrznego w czasie jego wypadku i w konsekwencji rozlanie się wysoce lotnych paliw oraz innych palnych płynów używanych w statkach powietrznych, stanowi wysoki stopień prawdopodobieństwa zapalenia się tych płynów wchodzących w kontakt z gorącymi, metalowymi częściami samolotu bądź też z powodu iskier wywołanych tarciem wraku albo też zaburzeń obwodów elektrycznych. Płomienie mogą pojawić się przez rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych w czasie kontaktu z gruntem lub podczas operacji tankowania. Bardzo ważną cechą pożarów statków powietrznych jest tendencja do osiągania ogromnej intensywności w bardzo krótkim czasie. Stanowi to poważne zagrożenie dla życia osób zaangażowanych przy pożarze oraz przeszkodę podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Z tego powodu najważniejszą sprawą jest zapewnienie odpowiednich i specjalnych środków szybkiego reagowania w obrębie lotniska lub jego otoczeniu gdyż to właśnie w tym obszarze są największe możliwości ratowania zdrowia oraz życia ludzkiego. Zasięg pożaru statku powietrznego wpływający na akcję ratowniczo-gaśniczą, zależy w znacznym stopniu od ilości i rozmieszczenia paliwa a także umiejscowienia uwolnionego w czasie wypadku paliwa. Możliwe jest zmniejszenie tych zagrożeń poprzez zapewnienie skutecznych urządzeń do zapobiegania pożarom jak m.i. ścianki ogniowe we wszystkich strategicznych punktach samolotu lub odporne na uderzenia i ogień zbiorniki paliwa oraz przewody paliwowe zainstalowane na pokładzie statku powietrznego.
EN
The Committee Navigation Air ICAO 1969 appeared in the year team of the experts of extenguishing ds. She was the aim of this team the opinion of led investigations and experimental works and the study of logical system to the opinion of requirements in the relation to aircraft extenguishing services, taking under the attention of the feature of modern aerial ships and the ways their of fuelling. The published material contains the information on the subject of preventive steps undertaken during the operation of fuelling aerial ships, and also extenguishing procedures.
PL
Wzrost zapotrzebowania na paliwa płynne powoduje zwiększenie przewozu tych paliw. Dominującym sposobem transportu paliw płynnych jest transport drogowy. Ze względu na właściwości fizykochemiczne paliw, ich przewóz pojazdami może być przyczyną zagrożenia dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla środowiska. Istotne jest zidentyfikowanie zagrożeń na każdym etapie transportu oraz określenie przyczyn ich wystąpienia. Pozwoli to na zastosowanie środków technicznych i organizacyjno – prawnych w celu uniknięcia wystąpienia zagrożeń lub zminimalizowania ich skutków.
EN
The increase in demand for liquid fuels increases the transport of these fuels. The dominant mode of transportation of liquid fuels is road transport. Due to the physico-chemical properties of fuels, their transport vehicles can cause danger to other road users and the environment. It is important to identify hazards at each stage of transport and identify the causes of their occurrence. This will allow the application of technical and organizational - legal to avoid occurrence of hazards or minimize their effects.
PL
Obliczono efektywność energetyczną produkcji biopaliw z wybranych jarych roślin oleistych i porównano ją z wynikami dla rzepaku ozimego, głównej rośliny oleistej, wykorzystywanej w Europie do produkcji biodiesla. Wyniki badań jednoznacznie wskazują stratę energii występującą podczas przetwarzania oleju z rzepaku jarego, gorczycy białej i Inianki siewnej na biodiesel.
EN
Long term results of field expts. with cultivation of winter and spring rapes, white mustard, camelina and oil flax were used for evaluation of biodiesel oil prodn. economy (energy return on energy invested). The energy efficiency was in all cases lower (8.3-17.1 GJ/ha) than that of winter rape (43.1 GJ/ha).
13
Content available remote Evaluation of effect of changes during long-term storage on fuel charcteristics
EN
This paper describes the effect of long-term petroleum fuels storage on their characteristics that are significant for fuel and engine fuelling with this fuel. The paper shows the course of changes of selected fuels’ parameters that, according to the author, have the biggest effect on fuel quality maintaining during long-term storage. These changes were related to potential usage problems that would be the effect of them. The presented results are the part of the project with the goal to develop the system of reserves control. It’s pointed that there is necessary to continue work, especially aimed to create modern methodology to forecast the pace and nature of potential changes, not as so far - to evaluate the actual level of product under storage in actual or simulated-accelerated conditions.
PL
Rynek paliw w Polsce tworzony przede wszystkim przez koncerny krajowe, zagraniczne i operatorów niezależnych (niezrzeszonych) na przestrzeni lat 2010 - 2012 nie wykazuje istotnych wzrostów w ujęciu zwiększenia liczby stacji. Dziś koncerny orientują się na polepszenie obsługi klienta, oferowanie produktu charakteryzującego się wysokimi parametrami jakościowymi oraz ciągłym ulepszaniem procesów logistycznych, wyznaczając wyższy poziom konkurencyjności. W artykule autor przedstawia zastosowanie wybranej innowacji, która w jego ocenie na opisywanym etapie wykorzystywania przez jeden z koncernów wyznacza nowy poziom konkurencyjności, a poprzez benchmark rozszerzy spektrum stosowania na inne koncerny.
EN
Polish fuel market is mainly created by domestic companies, foreign and independent operators (non-attached members) and over the 2010 to 2012 do not show any growth in terms of increase in the number of petrol stations. Today, companies are aware of the improvement in customer service, offering a product characterized by high performance and continuous quality improvement of logistics processes by setting a higher level of competitiveness. In this article the author presents the application of the selected innovation that in his opinion, on the described stage by one of the companies which defines a new level of competitiveness and through the use of a benchmark expand the spectrum for other companies.
PL
Rok 2012 był pierwszym od 12 lat rokiem, w którym spadło zapotrzebowanie na paliwa płynne. Konsekwencją tego jest spadek popytu na pojemności magazynowe na zapasy obowiązkowe. Szybki wzrost popytu na pojemności magazynowe na ropę naftową i paliwa płynne w latach 2006-2008 spowodowany przez dynamiczny wzrost rynku paliw, wzrost wolumenu zapasów obowiązkowych spowodowany wzrostem liczby dni, średniorocznej dziennej konsumpcji (do 90 dni), zapasów obowiązkowych i dostosowanie prawa polskiego do przepisów Międzynarodowej Agencji Energii. Po 2008 roku wzrost popytu na nowe pojemności magazynowe jest związany z rozwojem rynku. Ze względu na perspektywy rozwoju rynku paliw w Polsce powstanie nowych dużych pojemności magazynowych w kawernach solnych może być niemożliwe.
EN
The year 2012 was the first year in the past 12 years when the demand for liquid fuels dropped. That resulted in a decrease of demand for mandatory reserve storage capacity. A rapid growth of the demand for crude oil and liquid fuel storage capacity in 2006-2008 was caused by the dynamic fuel market growth, extension of the period of mandatory reserve storage and harmonization of the Polish law with the International Energy Agency regulations. After 2008, the growth of the demand for new storage capacity was associated with the market expansion. In view of the prospects of the fuel market development in Poland, the expansion of high-capacity storages in salt caverns may not be feasible.
PL
Na tle możliwości wykorzystania odpadowych tworzyw sztucznych, zwłaszcza odpadowych poliolefin, przedstawiono ten problem w aspekcie krajowych możliwości. Nie jest to przegląd literaturowy; zasadniczy nurt wiąże się z realiami przemysłowymi. Artykuł ogranicza się do retrospektywnej oceny wariantu wytwarzania paliw płynnych z tłem wkładu prac własnych.
EN
The problem is presented here taking into account Polish capabilities, against the background of the possibilities of using waste plastics. This is not a literature review – the main thread concerns industrial reality. The article is restricted to a retrospective assessment of the variant of liquid fuel manufacturing and the background is constituted by own works.
PL
W artykule omówiono podstawy prawne oraz założenia systemu kontroli jakości paliw płynnych obowiązującego w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń pogorszenia jakości występujących w procesie dystrybucji. Przedstawiono główne założenia Dyrektyw Unii Europejskiej regulujących problematykę nadzoru i kontroli jakości paliw. Zaprezentowano infrastrukturę łańcucha transportowo - dystrybucyjnego oraz lokalizację w Polsce poszczególnych jej elementów, takich jak: rurociągi, bazy paliw, rafinerie itp. W dalszej części przedstawiono wyniki badań kontroli jakości paliw w Polsce w latach 2007-2010 w ramach obowiązującego systemu, zestawione na podstawie materiałów pozyskanych z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
EN
The author introduces the legal bases as well as the system of quality control of liquid fuels in Poland with special focus on the risks of quality deteriorating in the distribution process. The article presents the main assumptions of EU directives concerning the supervision and control of fuel quality. The article presents the infrastructure of the transport and distribution chain: pipelines, fuel depots, refineries etc. Furthermore, the article presents the results of fuel quality control tests in Poland from 2007 to 2010 as part of the existing system, compiled on the basis of materials obtained from the Office of Competition and Consumer Protection.
PL
Zintegrowane systemy zarządzania organizacją wywodzą się z filozofii TQM (ang. Total Quality Management), czyli kompleksowego zarządzania jakością. Podstawą założenia TQM jest uwzględnienie w zarządzaniu działalnością organizacji wszystkich podsystemów i elementów składających się na zintegrowany system zarządzania. Praktyczną realizacją TQM jest wydzielenie z ogólnego systemu zarządzania elementów zarządzania przy zastosowaniu kryterium wspólnych cech. Elementami tymi, tworzącymi podsystemy są: system zarządzania jakością, system zarządzania środowiskiem oraz system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
EN
OLPP Ltd (Operator Logistyczny Paliw Płynnych) received, as a result of the implementation and continuous improvement of the Integrated Management System, a lot of economic, social and organization benefits. The most important of them are : a better image of company in market, increase the credibility and trust of customers, consolidation the activities of all employees of the company to meet customer requirements and to create opportunities to presentation of right attention to quality, environment and safety in accordance with statutory law in force.
EN
At the current civilisation development stage, new problems are arising in connection with the availability of energy sources. At present, energy needs are chiefly satisfied by fossil fuels. However, fossil fuel resources are limited and may, according to forecasts of many scientists. be used up quite soon. Moreover, the process of obtaining energy from fossil fuels causes significant worsening of the state of environment and thus contributes to environmental degradation. In the context of the above anxieties and threats, special interest is attracted to new energy carriers, which might constitute a supplement to fossil fuels and become an additional energy source and, in consequence, might improve national energy security and simultaneously help to improve environmental quality. As an energy source of this kind, municipal wastes, especially plastics, may be considered. In this paper, two promising methods of making liquid fuels from municipal wastes and plastics, such as catalytic pressureless depolymerisation (KDV) and plasma waste disposal method, have been presented.
PL
Na obecnym poziomie rozwoju cywilizacyjnego pojawiają się nowe problemy związane z dostępnością źródeł energii. Obecnie potrzeby energetyczne zaspakajane są w głównej mierze przez paliwa kopalne. Jednak ich zasoby są ograniczone i według przewidywań wielu naukowców wkrótce mogą ulec wyczerpaniu. Co więcej energia uzyskana z paliw kopalnych powoduje znaczne pogorszenie stanu środowiska naturalnego, przyczyniając się do jego degradacji. W świetle powyższych obaw i zagrożeń pojawia się zainteresowanie nowymi nośnikami energii, które mogły by stanowić uzupełnienie paliw kopalnych oraz dodatkowe źródło energii, a co za tym idzie zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne kraju, jak również przyczynić się do poprawy stanu środowiska. Takie pożądane źródło energii mogą stanowić odpady komunalne, ze szczególnym uwzględnieniem tworzyw sztucznych. W niniejszej pracy zaprezentowane zostaną dwie perspektywiczne metody wytwarzania paliw płynnych z odpadów komunalnych i tworzyw sztucznych takie, jak katalityczna bezciśnieniowa depolimeryzacja (KDV) oraz plazmowe unieszkodliwianie odpadów.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.